72/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1997 do 30.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

72
VYHLÁŠKA
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
zo 17. februára 1997
o zmene a doplnení vyhlášky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 2 a § 80 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
V katastrálnom území alebo v jeho časti s vektorovou katastrálnou mapou sa priebežne dopĺňa a aktualizuje súbor geodetických informácií v digitálnej forme v ustanovenej štruktúre a výmennom formáte; informácie z aktualizovaného súboru geodetických informácií v digitálnej forme sa poskytujú v elektronickej podobe alebo v analógovom výstupe.
(4)
O skončení dopĺňania a aktualizácie katastrálnej mapy v katastrálnom území alebo v jeho časti na mapových listoch v analógovej forme rozhodne úrad.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
2.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Údaje o katastrálnych územiach sú spracované podľa
a)
krajov s uvedením územného celku a katastrálneho územia, ako aj s uvedením kódu kraja, okresu, obce a katastrálneho územia,
b)
okresov s uvedením územného celku a katastrálneho územia, ako aj s uvedením kódu kraja, okresu, obce a katastrálneho územia,
c)
obcí a katastrálnych území s uvedením kraja a okresu, ako aj s uvedením kódu kraja, okresu, obce a katastrálneho územia.“.
3.
V § 15 ods. 2 písm. a) sa slová „číslo položky výkazu zmien“ nahrádzajú slovami „číslo zmeny,“.
4.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Sumárne údaje katastra o pôdnom fonde spracúvajú krajské úrady.“.
5.
V § 27 písm. a) sa slová v zátvorke „položky výkazu zmien“ nahrádzajú slovom „zmeny“.
6.
Za § 36 sa vkladajú § 36a a 36b, ktoré znejú:
㤠36a
(1)
Listy vlastníctva sa plombujú v deň doručenia zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti, verejnej listiny alebo inej listiny, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň.
(2)
Ak sa plomba týka iba niektorej nehnuteľnosti alebo iba niektorého spoluvlastníckeho podielu, plomba sa vyznačí v časti A listu vlastníctva alebo v časti B listu vlastníctva.
(3)
Ak sú zmenou dotknuté všetky údaje evidované na liste vlastníctva, plomba sa vyznačí v časti C listu vlastníctva.
(4)
Plomba sa skladá z čísla registra lomeného dvojčíslom roku, napríklad „V 123/96-plomba“.
(5)
Pri elektronickom spravovaní sa plomba vyznačí na pamäťovom médiu počítača bezprostredne po prijatí podania.
(6)
Ak sa plomba týka práv k nehnuteľnostiam evidovaným v pozemkovej knihe, plomba sa vyznačí za posledným zápisom alebo pri tom údaji, ktorého sa plomba týka. Plomba sa vyznačí napríklad „V 888/93-plomba“ alebo „Z 333/93-plomba“. Ak sa vykoná vpis vkladom alebo vpis záznamom, na list vlastníctva sa prepíšu všetky platné údaje z pozemkovej knihy o dotknutej nehnuteľnosti vrátane spoluvlastníckych podielov.“.
§ 36b
(1)
V konaní o povolenie vkladu sa skúma najmä, či
a)
návrh na povolenie vkladu podal účastník uvedený v zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti, alebo jeho právny zástupca,
b)
bol návrh na vklad podaný v trojročnej lehote od uzavretia zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti,
c)
po uzavretí zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti do rozhodnutia o povolení vkladu nenastali skutkové, alebo právne zmeny, ktoré bránia vkladu do katastra.
(2)
Pri skúmaní platnosti zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti sa zisťuje, či právny úkon svojím obsahom alebo účelom neodporuje zákonu alebo či ho neobchádza, alebo sa neprieči dobrým mravom, a to najmä, či
a)
účastník bol spôsobilý na právne úkony,
b)
účastník nespôsobilý na právne úkony bol zastúpený zákonným zástupcom alebo iným zástupcom,
c)
za právnickú osobu konal oprávnený zástupca,
d)
zakladateľská listina obchodnej spoločnosti, ktorej účastníkom je osoba, ktorá nemôže písať alebo čítať, bola uzavretá vo forme notárskej zápisnice,
e)
v zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti ide skutočne o písomné prejavy vôle osôb v nej uvedených s osobitným zreteľom na tých, ktorých právo na jej základe zaniká alebo sa obmedzuje,
f)
uzavretiu zmluvy účastníkov nie sú na prekážku okolnosti, ktoré bránia nakladaniu s nehnuteľnosťou, a či k právnemu úkonu účastníka, ktorý je obmedzený pri disponovaní s nehnuteľnosťou, prípadne k zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti ako celku bol udelený potrebný súhlas.“.
7.
V § 39 ods. 1 písm. b) sa slová „pozemok s parcelným číslom“ nahrádzajú slovami „pozemok zobrazený ako parcela s vyznačením parcelného čísla,“.
8.
V § 39 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „s uvedením parcelného čísla parcely zobrazujúcej pozemok, na ktorom je stavba postavená,“.
9.
V § 40 sa za slovom „nesprávnosti“ vypúšťa slovo „a“, vkladá sa čiarka, na konci sa vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „a či obsahujú náležitosti podľa zákona.“.
10.
Doterajší text § 41 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa zistí chyba v písaní, počítaní alebo iná zrejmá nesprávnosť po podaní návrhu na vklad zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti, vykoná sa jej oprava doložkou pod skončeným textom, ak s tým účastníci súhlasia. V doložke sa uvedie nesprávnosť, správne znenie a pripojí sa dátum vykonania opravy, podpisy účastníkov právneho úkonu, ako aj podpis a odtlačok okrúhlej pečiatky.“.
11.
Doterajší text § 43 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Poznámky podľa odseku 1 sa zapíšu do časti B listu vlastníctva.“.
12.
Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:
㤠44a
(1)
V prospech toho, kto na základe výzvy podá na súd návrh na určenie práva k nehnuteľnosti alebo požiada notára o vydanie osvedčenia,14a) sa vykoná podmienečný zápis práva k nehnuteľnosti na list vlastníctva.
(2)
Podmienečný zápis sa vykoná tak, že v prospech toho, kto koná podľa odseku 1, sa založí predbežný list vlastníctva a ako titul nadobudnutia sa uvedie „Poznamenáva sa začatie konania o určenie vlastníckeho práva“ alebo „Poznamenáva sa začatie konania o osvedčenie vlastníckeho práva“.
(3)
Až do skončenia konania o určenie vlastníckeho práva alebo až do skončenia konania o osvedčenie vlastníckeho práva sa predbežný list vlastníctva nevydáva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a) znie:
„“.
14a)
§ 38 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.“.
13.
Za § 45 sa vkladá § 45a vrátane nadpisu, ktorý znie:
„45a
Autorizácia programového vybavenia
(1)
Programové vybavenie na spravovanie súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií určí úrad.
(2)
Okresný úrad najmenej dvakrát ročne testuje údaje katastra kontrolným programom.“.
14.
V § 46 sa vypúšťajú slová „alebo podľa obvodov“.
15.
V § 53 sa za slová „na návrh“ vkladajú slová „katastrálneho inšpektora alebo“.
16.
V § 62 písm. b) sa slová „obvodnému úradu“ nahrádzajú slovami „krajskému úradu“.
17.
Doterajší text § 65 sa označuje ako § 65a a predeň sa vkladá nový § 65, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Postup pri zmene hranice obce alebo katastrálneho územia určenej v rokoch 1948 až 1989
§ 65
Na vykonanie zmeny hranice obce alebo katastrálneho územia vykonanej v rokoch 1948 až 1989 bez súhlasu obce alebo obyvateľov obce a na vyhotovenie podkladov sa primerane použijú ustanovenia § 59 až 62.“.
18.
V § 69 ods. 2 a 4 sa slová „v skrátenom katastrálnom konaní“ nahrádzajú slovami „skrátenou formou“.
19.
V § 73 ods. 2 písm. a) sa za slová „predsedu komisie,“ vkladajú slová „zamestnanca právnickej osoby zriadenej úradom alebo inej osoby vykonávajúcej obnovu katastrálneho operátu,“.
20.
V § 74 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
obcí,“.
21.
§ 76 znie:
㤠76
(1)
Podkladom miestneho prešetrovania pri novom mapovaní hranice obce sú údaje platného katastrálneho operátu alebo popisy, náčrty a protokoly vyhotovené pri určovaní hraníc obce.
(2)
O výsledku miestneho prešetrovania hranice obce pri novom mapovaní sa vyhotoví protokol, ktorého súčasťou je nový popis a náčrt priebehu hranice.“.
22.
V nadpise a v texte § 84 sa slová „v skrátenom katastrálnom konaní“ nahrádzajú slovami „skrátenou formou“.
23.
V § 91 ods. 1 písm. b) sa slová „obvodnému úradu“ nahrádzajú slovami „krajskému úradu“.
24.
V § 108 ods. 2 sa za slová „ v odseku 1“ vkladajú slová „písm. a) a b)“.
25.
V celom texte vyhlášky sa slová „katastrálny úrad – správa katastra“ nahrádzajú slovami „okresný úrad32)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32) znie:
„32)
§ 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
26.
V celom texte vyhlášky sa slová „zamestnanec správy katastra“ nahrádzajú slovami „zamestnanec okresného úradu“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1997.
Imrich Horňanský v. r.