376/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

376
ZÁKON
zo 17. decembra 1997,
ktorým sa mení zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona č. 154/1997 Z. z. a zákona č. 278/1997 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 14 ods. 1 sa slová „do 31. decembra 1997“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1998“.
2.
V § 14 ods. 4 sa slová „pred 1. januárom 1998“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1999“.
3.
V § 14 ods. 5 sa slová „pred 1. januárom 1998“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1999“, slová „do 31. decembra 1997“ sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1998“ a slová „k 31. decembru 1997“ sa nahrádzajú slovami „k 31. decembru 1998“.
4.
V § 15 sa slová „po 31. decembri 1997“ nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1998“.
5.
V § 16 sa slová „do 31. decembra 1997“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1998“.
6.
V § 40 ods. 1 písm. b) sa slová „pred 1. januárom 1998“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1999“.
7.
V § 40 ods. 2 písm. d) sa slová „pred 1. januárom 1998“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1999“.
8.
V § 56 ods. 5 sa slová „pred 1. januárom 1998“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1999“.
9.
V § 130 ods. 1 sa slová „pred 1. januárom 1998“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1999“ a slová „po 31. decembri 1997“ sa nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1998“.
10.
V § 130 ods. 3 sa slová „do 31. decembra 1997“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1998“.
11.
V nadpise nad § 174 sa slová „po 31. decembri 1997“ nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1998“.
12.
V § 174 ods. 1 sa slová „pred 1. januárom 1998“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1999“ a slová „po 31. decembri 1997“ sa nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1998“.
13.
V § 174 ods. 2 sa slová „k 31. decembru 1997“ nahrádzajú slovami „k 31. decembru 1998“.
14.
V § 175 sa slová „do 31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2022“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.