369/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998 do 06.02.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

369
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 28. novembra 1997,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 112/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na potraviny vyrobené v rámci vyučovania v stredných odborných učilištiach.“.
2.
V prílohe č. 3
a)
v položke colného sadzobníka č. 2105 00 sa vypúšťajú slová „a ostatné podobné mrazené výrobky“,
b)
položka colného sadzobníka č. 0406 „Syry plesňové a výrobky z nepasterizovaného mlieka, napr. bryndza z ovčieho syra“ sa vypúšťa,
c)
v položke colného sadzobníka č. 2106 sa na konci pripájajú slová „určené pre spoločné stravovanie.“.
3.
V prílohe č. 4
a)
v položke colného sadzobníka č. 0406 sa vypúšťajú slová „okrem syrov plesňových a bryndze“,
b)
v položke colného sadzobníka č. 1602 sa vypúšťajú slová „a mrazených hotových jedál“ a dopĺňa sa KP „15.89.14“.
c)
za položku colného sadzobníka č. 2104 sa dopĺňa tento text:
„2105 Mrazené krémy, balené zmrzliny 15.52.10
aj ovocné, napr. zmrzlinové dezer-
ty, rolády a pod.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1998.
Peter Baco v. r.