366/1997 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

366
ZÁKON
zo 4. decembra 1997,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa suma „14,60 Sk“ nahrádza sumou „16,20 Sk“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa suma „2 700 Sk“ nahrádza sumou „3 000 Sk“.
3.
§ 6 znie:
㤠6
Pre zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje mzdu podľa osobitného predpisu,7) možno v kolektívnej zmluve dohodnúť vyššiu minimálnu mzdu, ako ustanovuje tento zákon; pre členov družstiev, ak je podľa stanov podmienkou členstva aj pracovný vzťah, možno tak vykonať uznesením členskej schôdze.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. a zákona č. 354/1997 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 114 ods. 1 písm. a) sa slová „6-násobku mesačnej minimálnej mzdy“ nahrádzajú sumou „16 200 Sk“.
2.
V § 114 ods. 1 písm. b) sa slová „12-násobku mesačnej minimálnej mzdy“ nahrádzajú sumou „32 400 Sk“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákona č. 354/1997 Z. z. sa mení takto:
V § 16 odsek 10 znie:
„(10)
Vymeriavací základ na určenie poistného plateného štátom za osoby uvedené v § 14 ods. 9 a 10 a na určenie poistného plateného Národným úradom práce za osoby uvedené v § 14 ods. 12 je 2 700 Sk.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.