366/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2004 do 31.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

366
ZÁKON
zo 4. decembra 1997,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa suma „14,60 Sk“ nahrádza sumou „16,20 Sk“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa suma „2 700 Sk“ nahrádza sumou „3 000 Sk“.
3.
§ 6 znie:
㤠6
Pre zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje mzdu podľa osobitného predpisu,7) možno v kolektívnej zmluve dohodnúť vyššiu minimálnu mzdu, ako ustanovuje tento zákon; pre členov družstiev, ak je podľa stanov podmienkou členstva aj pracovný vzťah, možno tak vykonať uznesením členskej schôdze.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.