36/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998 do 31.01.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

36
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 12. decembra 1996
o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) a Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Táto vyhláška upravuje podmienky ohlasovania výroby potravín a podmienky uvádzania nových potravín, potravín na osobitné výživové účely a ďalších potravín do obehu,1) ako aj podrobnosti o požadovanej dokumentácii.
(2)
Táto vyhláška sa vzťahuje aj na tabakové výrobky a kozmetické prostriedky, ak nie je ďalej ustanovené inak.
(3)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na potraviny vyrobené v rámci vyučovania v stredných odborných učilištiach.
§ 2
Podmienky ohlasovania výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a činností súvisiacich s ich uvádzaním do obehu
(1)
Výrobca potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a ten, kto ich uvádza do obehu (ďalej len „podnikateľ“), ohlasujú túto činnosť orgánu potravinového dozoru príslušnému podľa § 3.
(2)
Podnikateľ v ohlásení, ktoré sa podáva na tlačive uvedenom v prílohe č. 1, uvádza
a)
obchodné meno a sídlo výrobcu, adresu prevádzkarne, ktorou sa na účely tejto vyhlášky rozumie každý priestor, v ktorom sa bezprostredne uskutočňuje výroba potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a manipulácia s nimi a v ktorom sa uvádzajú do obehu,
b)
druh vykonávanej činnosti s uvedením skupín výrobkov alebo tovarov, ktoré sú predmetom jeho činnosti,
c)
dátum začatia výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a deň ich uvedenia do obehu.
(3)
Podnikateľ k ohláseniu priloží
a)
posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia a osvedčenie príslušného orgánu veterinárnej správy súvisiace s podmienkami uvedenia prevádzkarne do prevádzky podľa osobitných predpisov,2)
b)
vnútorný predpis o systéme overovania zdravotnej neškodnosti a kvality počas výrobného procesu a pri uvádzaní do obehu,3)
c)
predpis o hygienickom režime výroby a obehu.4)
(4)
Správca tržnice alebo trhoviska v oznámení uvedie sídlo podnikateľa a predloží platný trhový poriadok miestne príslušnému orgánu potravinového dozoru.
(5)
Ohlasovanie sa netýka fyzických osôb, ktoré predávajú výrobky rastlinného a živočíšneho pôvodu z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti.
§ 3
Ohlasovanie činnosti
(1)
Údaje podľa § 2 ods. 2 a 3 sa ohlasujú
a)
ministerstvu zdravotníctva, ak podnikateľ
1.
vyrába potraviny určené na osobitné výživové účely5) a detskú a dojčenskú výživu,
2.
vyrába alebo uvádza do obehu kozmetické prostriedky,
b)
štátnemu okresnému hygienikovi6) alebo krajskému hygienikovi,7) ak podnikateľ
1.
poskytuje vo svojich zariadeniach služby spoločného stravovania,8)
2.
vyrába alebo uvádza do obehu lahôdky, cukrárenské výrobky, zmrzlinu a vodu v spotrebiteľskom balení,
3.
uvádza do obehu potraviny vrátane potravín určených na osobitné výživové účely a detskú a dojčenskú výživu okrem výsekového mäsa, zveriny a sladkovodných rýb podliehajúcich ohlasovaniu okresnému úradu,9)
c)
okresnému úradu, ak podnikateľ
1.
vyrába potraviny živočíšneho pôvodu a manipuluje s nimi,
2.
uvádza do obehu potraviny s výnimkou poskytovania spoločného stravovania a uvádzania do obehu potravín určených na osobitné výživové účely a detskú a dojčenskú výživu, lahôdky, cukrárenské výrobky, zmrzlinu a vodu v spotrebiteľskom balení,
d)
Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii, ak podnikateľ
1.
vyrába kozmetické prostriedky, manipuluje s nimi alebo ich uvádza do obehu,
2.
vyrába potraviny rastlinného pôvodu, nápoje a potraviny s niektorými zložkami živočíšneho pôvodu (potraviny zmiešaného pôvodu) a manipuluje s nimi s výnimkou potravín podliehajúcich ohlasovaniu ministerstvu zdravotníctva a štátnemu okresnému hygienikovi alebo krajskému hygienikovi,
3.
vyrába tabakové výrobky, manipuluje s nimi a uvádza ich do obehu.
(2)
Na účely tejto vyhlášky sa rozumejú
a)
potravinami živočíšneho pôvodu všetky časti tiel zvierat, najmä mäso, vnútornosti, tuk, kosti, žľazy s vnútornou sekréciou, ako aj mlieko, vajcia, včelí med a výrobky z nich určené na výživu ľudí,
b)
potravinami zmiešaného pôvodu potraviny uvedené v prílohe č. 2, ktorých zložkami sú určité živočíšne produkty.
§ 4
Podmienky uvádzania potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov do obehu
(1)
Výrobca potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov pred začatím výroby potravinárskych výrobkov, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov predkladá orgánu potravinového dozoru príslušnému podľa § 3
a)
vnútorný predpis, ktorý charakterizuje vlastnosti a znaky každého vyrábaného výrobku, obsahujúci najmä
1.
obchodný názov výrobku,
2.
hmotnosť výrobku, jeho objem, počet,
3.
použitý obal a posudok ministerstva zdravotníctva10) o jeho schválení, ak použitie obalu nie je povolené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch,
4.
základné senzorické vlastnosti,
5.
základné fyzikálno-chemické vlastnosti, mikrobiologické požiadavky,
6.
zloženie výrobku, použité zložky, použitú prídavnú látku a pri látke neuvedenej vo všeobecne záväzných právnych predpisoch číslo rozhodnutia, ktorým bol vydaný posudok ministerstva zdravotníctva10) o jej schválení, a jej množstvo,
7.
opis jednotlivých fáz technologického postupu s ukazovateľmi, ako je teplota, čas rozhodujúci na dosiahnutie zdravotnej neškodnosti a deklarovanej kvality,
8.
návod na použitie (ak ide o potravinu, ktorej kvalita by sa nesprávnym použitím zhoršila),
9.
dátum najneskoršej spotreby; uviesť, či ide o údaj určený na základe skladovacích skúšok alebo podľa porovnateľného výrobku,
10.
podmienky skladovania,
b)
certifikát, ak má systém kvality certifikovaný podľa noriem radu STN ISO 9000.
(2)
Každú zmenu v predpise ustanovujúcom vlastnosti a znaky výrobku a v predpise o hygienickom režime oznamuje podnikateľ príslušnému orgánu potravinového dozoru ihneď, najneskôr do 15 dní odo dňa, keď nastala zmena.
(3)
Pri dovážaných potravinách, tabakových výrobkoch a kozmetických prostriedkoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 3 až 5, s výnimkou výrobkov živočíšneho pôvodu dovozca pred dovozom predkladá orgánu potravinového dozoru podľa § 3 na registráciu vzorky výrobkov na posúdenie správnosti a úplnosti označenia, certifikát alebo iný doklad osvedčujúci zhodu so zákonom o potravinách a s inými právnymi predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky na zdravotnú neškodnosť a kvalitu.
(4)
Výrobky z tuzemskej produkcie, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 3 a 5, sa uvádzajú do obehu po predložení ohlásenia podľa § 2 a vnútorného predpisu podľa odseku 1.
(5)
Výrobky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3, možno uvádzať do obehu len po ich schválení ministerstvom zdravotníctva10) po splnení týchto podmienok:
a)
dovozca pred dovozom potravín a kozmetických prostriedkov predkladá žiadosť o schválenie,11) ktorá obsahuje
1.
meno zahraničného výrobcu, dodávateľa (dovozcu), charakteristiku výrobku (balenie, gramáž), jeho zloženie, kvalitatívne parametre deklarované výrobcom, údaje deklarované na obale, atest o zdravotnej neškodnosti z krajiny pôvodu; ak má výrobca z krajiny pôvodu systém kvality certifikovaný podľa noriem radu STN ISO 9000, uvedie túto skutočnosť v žiadosti,
2.
posudok oprávneného laboratórneho pracoviska,
b)
tuzemský výrobca potravín a kozmetických prostriedkov k žiadosti o schválenie11) výrobkov priloží
1.
dokumentáciu charakterizujúcu vlastnosti a znaky daného výrobku vrátane technologického postupu a zloženie výrobku,
2.
posudok oprávneného laboratórneho pracoviska,
3.
certifikát, ak má systém kvality certifikovaný podľa noriem radu STN ISO 9000.
(6)
Výrobky, ktoré sú uvedené v prílohách č. 4 a 5, podliehajú pred uvedením do obehu povinnej certifikácii.12)
(7)
Dovoz potravín živočíšneho pôvodu sa vykonáva na základe veterinárneho povolenia a veterinárneho osvedčenia vydaného v krajine pôvodu.13)
§ 5
Prechodné ustanovenie
Podnikateľ, ktorému vzniklo oprávnenie podnikať v činnostiach podľa § 2 ods. 1, ohlási túto skutočnosť orgánu potravinového dozoru do štyroch mesiacov od účinnosti tejto vyhlášky.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 1997.
Peter Baco v. r.
Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z.
PREHĽAD
skupín výrobkov patriacich do kategórie „potraviny s niektorými zložkami živočíšneho pôvodu (zmiešaný pôvod)“
Číslo položky Položka Zodpovedá
colného KP
sadzobníka  
1517 Stužené jedlé tuky (všetky druhy stužených jedlých tukov rastlinného 15.43
  pôvodu, ktoré obsahujú aj akékoľvek množstvo živočíšneho tuku)  
1902 Výrobky cestovinárske 15.85
  - cestoviny vaječné bežné, zeleninové, s prísadami a vitamínmi  
  - cestoviny nevaječné s plnkami (mäsovou, syrovou, hydinovou,  
  rybacou)  
  - cestoviny vaječné s plnkami (mäsovou, syrovou, hydinovou, rybacou)  
2106 Jedlá hotové konzervované1) 15.89.14
  -jedlá hotové konzervované mäsité doplnené rastlinnými zložkami  
  potravín, ako ryža, zelenina, cestoviny, strukoviny  
  - nátierky mäsité so zložkami rastlinného pôvodu  
  - nátierky zeleninové so zložkami živočíšneho pôvodu  
2106 Jedlá hotové mrazené1) 15.89.14
  -jedlá hotové mrazené, polievky a polotovary, mäsité doplnené  
  rastlinnými zložkami, ako ryža, zelenina, strukoviny, cestoviny  
2106 90 Cestovné občerstvenie1) 15.89.14
  - zložené výrobky (kolekcie) z hotových konzervovaných mäsitých jedál  
  so zložkami rastlinného pôvodu alebo doplnených rastlinnými  
  zložkami potravín a mäsitých a zeleninových nátierok s rôznym  
  podielom mäsovej alebo zeleninovej zložky  
2103, 2104 Potravinárske koncentráty a iné upravené potraviny 15.89.11
  - polotovary na výrobu potravinárskych koncentrátov 15.87.12
  - prípravky polievkové a pokrmové  
  - prípravky do polievok, prívarkov a prípravky k ostatným pokrmom  
  - polievky pastovité  
  - polievky lisované  
  - polievky dehydrované  
  - bujóny  
  - hmoty polievkové zrnité  
  - prívarky koncentrované  
  - polievky hotové  
  - prípravky polievkové ostatné  
  - zmesi potravinárske pripravené v prášku a jedlá dehydrované  
  - koncentráty potravinárske a iné upravené potraviny ostatné  
  - koncentráty potravinárske špeciálne  
Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z.
ZOZNAM
výrobkov, ktoré sa môžu uvádzať do obehu po schválení orgánmi na ochranu zdravia
Číslo položky Položka                           Zodpovedá
colného                           KP
sadzobníka
0408, 0410 00 00 Hmoty vaječné, majonézy a krémy, konzervy vaječné a ďalšie                          15.89.12
  výrobky z tepelne neopracovaných vajec  
2105 00 Zmrzlina                          15.52.10
0406    
     
  Pokrmy studenej kuchyne (lahôdkárske výrobky)                         15.89.14
2106 Pokrmy hotové mrazené alebo chladené určené pre spoločné stravovanie   15.89.14
0402 29 11 Potraviny na osobitné výživové účely sú                         15.88.10
1602 10 00, 1901 10 00 a) potraviny na výživu dojčiat a detí  
2005 10, 2007 10 b) potraviny a polotovary na špeciálne diétne použitie  
2104 20 00 c) potraviny na regulovanie telesnej hmotnosti  
  d) potraviny ako výživové doplnky na báze vitamínov  
  a minerálnych látok  
  e) potraviny pre športovcov  
  f) čaje z liečivých rastlín a iné výrobky z nich  
  g) iné potraviny na osobitné výživové účely  
2201 Voda vrátane minerálnych vôd prírodných alebo umelých 15.98.11
  a sódoviek, bez prísady cukru alebo iných sladidiel,  
  nearomatizovaných  
2207 10 00 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým 15.92.11
  titrom 80 % vol. alebo viac  
2208 90 91 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým 15.92.11
2208 90 99 titrom menším ako 80 % vol.  
2501 00 Kuchynská a morská soľ na ľudský konzum 14.40.10
  Nové potraviny, polotovary a nové zložky1) Všetky KP
  Prídavné látky  
3303, 3304, 3305, 3306, 3307 Kozmetické prostriedky 24.52
Príloha č. 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z.
ZOZNAM
výrobkov, ktoré sa môžu uvádzať do obehu na základe certifikátu vydaného Štátnou skúšobňou SKTC–109 pri Slovenskej obchodnej inšpekcii
Číslo položky colného sadzobníka Položka Zodpovedá
KP
0207 Mäso a jedlé droby hydiny čísla 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené 15.12.11
15.12.12
0209 Bravčová slanina neprerastená chudým mäsom, bravčový a hydinový tuk 15.11.30
nevyškvarený, všetko čerstvé, chladené, mrazené, nasolené alebo
v slanom náleve, sušené alebo údené,
0209 00 19 z toho len slanina údená
0210 Mäso a jedlé droby nasolené alebo v slanom náleve, sušené, alebo údené, 15.13.11
múčky a prášky jedlé, z mäsa alebo z drobov, z toho len údené vykostené
a nevykostené
0210 11 31 Stehná a ich časti
0210 11 39 Pliecka a ich časti
0210 12 19 Bôčiky (prerastené) a ich časti
0210 19 60 Predné časti a kusy z nich
0210 19 70 Chrbty s kosťou a kusy z nich
0401 Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor, ani iné 15.51.11
sladidla (okrem surového kravského mlieka) 15.51.12
0402 Mlieko a smotana zahustené alebo obsahujúce prídavok cukru, alebo 15.51.20
iných sladidiel okrem 15.51.51
0402 29 11 špeciálneho mlieka „pre dojčatá" v hermeticky uzatvorených nádobách
s netto obsahom nepresahujúcim 500 g, s obsahom tuku presahujúcim
10%
0403 Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné skvasené alebo 15.51.52
acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo s prídavkom cukru,
alebo iných sladidiel, alebo ochutené s prídavkom ovocia, orechov alebo
kakaa
0405 Maslo a iné tuky pochádzajúce z mlieka; nátierky z mliečnych tukov 15.51.30
0406 Syry a tvaroh 15.51.40
0409 00 00 Prírodný med 01.25.21
0710 Zelenina, tiež varená vo vode alebo v pare, mrazená, z toho len výrobky 15.33.11
zeleninové mrazené
0712 Zelenina sušená, tiež rozrezaná na kúsky alebo na plátky, rozdrvená 15.33.13
alebo v prášku, avšak inak neupravovaná, okrem čísla 0712 90 11 -
hybridy určené na siatie
0713 Strukoviny suché, vylúpané, tiež ošúpané alebo drvené, z toho len hrach, 15.89.14
cícer, fazuľa a šošovica balené
0802 Ostatné škrupinové ovocie, čerstvé alebo sušené, tiež bez škrupiny alebo 01.13.24
vylúpané, z toho len mandle vylúpané, lieskové oriešky vylúpané,
a pistácie
0811 Ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, mrazené, tiež 15.33.21
s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, z toho len výrobky ovocné
mrazené
0813 Ovocie sušené, iné ako čísel 0801 až 0806, zmesi sušeného ovocia alebo 15.33.25
škrupinového ovocia tejto kapitoly
0901 Káva pražená alebo dekofeinovaná, kávové náhradky s akýmkoľvek 15.86.11
obsahom kávy 15.86.12
0902 Čaj, tiež aromatizovaný 15.86.13
1006 Ryža okrem ryže na siatie 15.61.10
15.61.40
1101 00 Pšeničná múka alebo múka zo súraže 15.61.21
1103 Krupica, krupička a aglomerované výrobky z pšenice v tvare valčekov, 15.61.31
guľôčok a v podobných tvaroch
1104 Obilné zrná inak spracované (napr. ošúpané, drvené vo vločkách, 15.61.33
perlovité, rezané alebo šrotované) s výnimkou ryže čísla 1006; obilné
klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté
1105 Múka, krupica, vločky, granuly a pelety zo zemiakov 15.31.12
1201 Sójové bôby, tiež drvené, okrem určených na siatie 01.11.31
15.61.23
15.61.32
1207 Ostatné olejnaté semená a olejnaté plody, tiež drvené 01.11.35
1207 40 90 1207 91 90 — ostatné (sezamové semená) — ostatné (makové semená) 01.11.33
1501 00 Bravčový tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk iný ako čísla 0209 alebo 15.11.30
1503, z toho len bravčová masť
1507 Sójový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené, 15.42.11
z toho len na ľudskú výživu 15.41.12
1508 Arašidový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené, 15.42.11
z toho len na ľudskú výživu 15.41.12
1509 Olivový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené, 15.42.11
z toho len na ľudskú výživu 15.41.12
1512 Slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež 15.42.11
rafinované, ale chemicky neupravené, z toho len slnečnicový na ľudskú 15.41.12
výživu
1514 Repkový alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky 15.41.12
neupravené, z toho len na ľudskú výživu 15.42.11
1516 Tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie čiastočne alebo úplne 15.42.13
hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo
elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené; len stužené
pokrmové tuky
1517 Margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových živočíšnych alebo 15.43.10
rastlinných tukov, alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov, alebo olejov
tejto kapitoly, iné ako pokrmové tuky a oleje a ich frakcie čísla 1516
1601 00 Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi; 15.13.12
potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov (okrem výrobkov,
kde spojku tvorí aspik), z toho len mäsové výrobky (z hovädzieho,
teľacieho, bravčového a baranieho mäsa), mäsové výrobky hydinové
1602 Iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo z krvi okrem detskej 15.13.12
výživy 15.89.14
1604 Prípravky a konzervy z rýb; kaviár a jeho náhradky z rybacích ikier 15.20.14
1605 Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce upravené alebo 15.20.16
v konzervách
1701 Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave, 15.83.12
z toho len rafinovaný cukor kockový, krupicový, kryštálový, múčkový, 15.83.13
bez prísad alebo s prísadami
1704 Cukrovinky bez kakaa (vrátane bielej čokolády) 15.84.23
1805 00 00 Kakaový prášok bez prísady cukru alebo bez iných sladidiel; len kakaový 15.84.13
prášok konzumný
1806 Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao 15.84.21
15.84.22
15.84.14
1901 Potravinové prípravky zo škrobu (prášky pudingové a krémové aj 15.62.22
mliečne; škroby jedlé) 15.88.10
1902 Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami), alebo 15.85.11
inak upravené ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, 15.85.12
ravioly (mäsové alebo zeleninové taštičky), cannellony (druh makarónov),
1904 Výrobky a pochúťky obilné, tepelne upravené, obilné raňajky 15.61.33
1905 Pekársky tovar, jemné alebo trvanlivé pečivo, tiež s pridaním kakaa; 15.82.13
hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky, 15.82.11
sušené cesto z múky, škrobu v listoch a podobné výrobky, z toho len 15.82.12
výrobky pekárske trvanlivé, pečivo trvanlivé bežné, pečivo trvanlivé
špeciálne a výrobky cereálne extrudované
2001 Zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín pripravené alebo 15.33.15
konzervované v octe alebo v kyseline octovej, z toho len konzervovaná
zelenina, huby a uhorky
2002 Paradajky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo 15.33.14
v kyseline octovej, z toho paradajkový pretlak a kečup 15.87.12
2003 Huby a hľuzovky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo 15.33.14
v kyseline octovej
2004 Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo 15.33.14
v kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky čísla 2006
2005 Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo 15.31.12
v kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky čísla 2006, z toho len 15.33.14
výrobky zeleninové kombinované (zmesi), kyslá kapusta, výrobky
zemiakové vyprážané, sušené a ostatné
2006 00 Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a iné časti rastlín 15.84.24
konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním),
z toho len výrobky napustené cukrom a kandizované
2007 Džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové pretlaky a ovocné 15.33.22
alebo orechové pasty pripravené varením, tiež s pridaním cukru alebo 15.33.25
iných sladidiel, z toho len džemy a rôsoly, marmelády, lekváre a kompóty
2008 Ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín inak upravené alebo 15.33.25
konzervované, tiež s prísadami cukru alebo iných sladidiel, alebo 15.33.23
alkoholu, inde neuvedené ani nezahrnuté
2009 Ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové šťavy 15.32.10
neskvasené, bez prídavku alkoholu, tiež s prísadou cukru alebo iných
sladidiel, z toho len šťavy ovocné, zeleninové, džúsy, ovocie a zelenina
tekuté a zmesi štiav
2101 Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z maté a prípravky na 15.86.14
základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená 15.86.12
čakanka a iné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie
a koncentráty z nich, z toho len výťažky kávové, výťažky čajové, kávoviny
2102 Kvasinky (aktívne alebo neaktívne); iné neaktívne jednobunkové 15.89.13
mikroorganizmy s výnimkou očkovacej látky čísla 3002; hotové prášky
do pečiva, z toho len droždie, hotové prášky do pečiva
2103 Prípravky na omáčky a pripravené omáčky; korenisté zmesi a zmesi 15.87.12
prísad na ochutenie; horčičná múčka a pripravená horčica; z toho len
hotové omáčky, miešané korenisté zmesi, horčica
2104 Prípravky na polievky a na bujóny; pripravené polievky alebo bujóny 15.89.11
2105 Mrazené krémy, balené zmrzliny aj ovocné, napr. zmrzlinové dezerty, rolády a pod. 15.89.14
2106 Potravinové prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, z toho len 15.98.12
žuvačky bez cukru, nealkoholické nápoje v prášku a ovocné sirupy, 15.84.23
ktoré nepatria do čísla 2009, výrobky zo strukovín, bielkovinové 15.89.14
koncentráty a bielkovinové texturované výrobky, ovocné čaje 15.86.15
2202 Voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek s prídavkom cukru alebo iných 15.98.12
sladidiel alebo aromatizované a iné nealkoholické nápoje okrem
ovocných alebo zeleninových štiav čísla 2009
2203 00 Pivo zo sladu 15.96.10
2204 Víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného alkoholom, hroznový 15.93.11
mušt iný ako čísla 2009 15.93.12
2205 Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené bylinami alebo inými 15.95.10
aromatickými látkami
2206 00 Ostatné kvasené (fermentované) nápoje (napr. jablčné, hruškové, 15.94.10
medovina); zmesi kvasených nápojov a zmesi kvasených nápojov
s nealkoholickými nápojmi inde neuvedené, z toho len ovocné vína,
medovina
2208 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 15.91.10
menším ako 80 % vol. destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje okrem
čísel 2208 90 91, 2208 90 99
2209 00 Ocot a jeho náhradky získané z kyseliny octovej 15.87.11
2402 Cigary (aj s odrezanými koncami) a cigarky (cigarillos) a cigarety 16.00.11
z tabaku alebo z tabakových náhradiek
2403 Ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; „homogenizovaný" 16.00.11
alebo „rekonštituovaný tabak"; tabakové výťažky a esencie 16.00.12
Príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z.
ZOZNAM
výrobkov, ktoré sa môžu uvádzať do obehu na základe certifikátu vydaného Štátnou skúšobňou SKTC–102 pri Slovenskej obchodnej inšpekcii
Číslo položky colného sadzobníka Položka Zodpovedá
KP
3307 90 00 Francovky 24.52.11
3303 00 90 Vody kolínske 24.52.11
3303 00 90 Vody pleťové 24.52.11
3303 00 90 Vody pleťové bez liehu 24.52.11
3304 10 00 Rúže na pery 24.52.12
3304 99 00 Líčidlá na tvár, riasy, obočie, pomády na pery 24.52.12
3304 10 00 &nbsp &nbsp
3304 20 00 &nbsp &nbsp
3304 30 00 Laky na nechty a odlakovače 24.52.13
3304 91 00 Púdre pleťové 24.52.14
3304 99 00 Krémy pleťové 24.52.15
3304 99 00 Krémy športové a opaľovacie 24.52.15
3307 10 00 Krémy na holenie a po holení 24.52.15
3304 99 00 Oleje na pokožku a opaľovanie 24.52.15
3305 90 90 Oleje, brilantíny a prostriedky regeneračné na vlasy 24.52.15
3304 99 00 Obklady a masky na tvár 24.52.15
3304 99 00 Želé a prípravky na ruky 24.52.15
3304 30 00 &nbsp &nbsp
3304 99 00 Mlieka kozmetické 24.52.15
3304 99 00 Vazelíny toaletné 24.52.15
3305 10 00 Šampóny na vlasy 24.52.16
3305 10 00 Šampóny na vlasy tónovacie 24.52.16
3305 30 00 Laky na vlasy 24.52.16
3305 20 00 Prípravky na trvalú onduláciu 24.52.16
3305 90 10 Vody vlasové 24.52.17
3305 90 90 Farby na vlasy 24.52.17
3306 10 00 Zubné pasty 24.52.18
3306 10 00 Vody ústne 24.52.18
3304 91 00 Zásypy, prísady do kúpeľa, prostriedky na ošetrenie nôh 24.52.19
3307 30 00 &nbsp &nbsp
3304 30 00 &nbsp &nbsp
3307 10 00 Vody pred holením a po holení 24.52.19
3307 20 00 Prostriedky dezodoračné 24.52.19
3307 90 00 Prostriedky kozmetické depilačné 24.52.19
3401 11 00 Mydlá toaletné 24.51.31

2)
§ 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.
§ 27 ods. 2 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
3)
§ 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
4)
§ 5 ods. 3 písm. e), § 12 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
5)
§ 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
6)
§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
7)
§ 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
8)
Výnos Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky – hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky z 20. júla 1988 o hygienických požiadavkách na zriaďovanie a prevádzku zariadení spoločného stravovania uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 3/1988 (registrovaný v čiastke 27/1988 Zb.).
9)
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
10)
§ 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.
11)
§ 27 ods. 2 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.
12)
§ 24a zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb.§ 1 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov.
13)
1)
Výrobky obsahujúce mäso, mäsové výrobky (napr. párky, salámu, klobásu), droby, krv, ryby, kôrovce alebo akúkoľvek kombináciu týchto surovín v menšom množstve ako 20 % hmotnosti. Potravinový dozor nad týmito výrobkami vykonáva Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia.
V prípade, že produkcia konzervárenskej prevádzky je zameraná len na výrobu hotových konzervovaných jedál, potravinový dozor vykonávajú orgány veterinárnej správy.
1)
Potraviny, ktoré majú podstatne zmenené zložky alebo sa vyrábajú podstatne upravenými či úplne novými technológiami. Nové zložky sú zložky, ktoré sa doteraz v potravinách nepoužívali alebo pochádzajú z procesov, ktoré sa predtým pri výrobe potravín nepoužívali.