355/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

355
ZÁKON
z 3. decembra 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 3 znie:
„(3)
Pri vydávaní dlhopisov s výnimkou uvedenou v § 18 ods. 4 je emitent povinný najneskôr dva týždne pred ich vydaním zabezpečiť samostatné zverejnenie emisných podmienok obsahujúcich náležitosti uvedené v odseku 1 v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy a najneskôr mesiac od ich vydania aj v Obchodnom vestníku.“.
2.
§ 6 znie:
㤠6
(1)
Emitentom dlhopisov môže byť
a)
tuzemec – právnická osoba2b) vrátane pobočky zahraničnej banky,2c)
b)
tuzemec – fyzická osoba2b) zapísaná v obchodnom registri,2d)
c)
cudzozemec – právnická osoba,2e) ak má sídlo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
d)
organizačná zložka právnickej osoby uvedenej v písmene c), ktorá je oprávnená podnikať podľa osobitného predpisu.2f)
(2)
Na vydanie dlhopisov je potrebné povolenie podľa tohto zákona.
(3)
Povolenie podľa odseku 2 sa nevyžaduje na vydanie dlhopisov
a)
podľa § 18,
b)
s dobou splatnosti tri roky a dlhšou osobami uvedenými v odseku 1 písm. a), b) a d), ak majú byť vydané v štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
(4)
Emisné podmienky dlhopisov podľa odseku 3 písm. b) je emitent povinný predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska do 15 dní od dátumu ich vydania, a to v rozsahu uvedenom v § 8 ods. 2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2b až 2f znejú:
„2b)
§ 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2c)
§ 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
2d)
§ 27 Obchodného zákonníka.
2e)
§ 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.
2f)
§ 21 Obchodného zákonníka.“.
3.
V § 18 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré môže rozhodnúť o ich podobe,3ea) pričom sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.3eb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3ea a 3eb znejú:
„3ea)
§ 1 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
3eb)
§ 1 ods. 4 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 19 odsek 1 znie:
„(1)
Štátne dlhopisy predáva ministerstvo alebo ich predajom môže poveriť Národnú banku Slovenska alebo vybraného uchádzača3ec) na základe verejnej objednávky.3ed)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3ec a 3ed znejú:
„3ec)
§ 2 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 247/1996 Z. z.).
3ed)
§ 2 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 600/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.