354/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

354
ZÁKON
z 3. decembra 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 10 sa za číslo „10“ vkladajú slová „a na určenie poistného plateného Národným úradom práce za osoby uvedené v § 14 ods. 12“.
2.
V § 38 ods. 2 sa slová „4 %“ nahrádzajú slovami „3,5 %“.
3.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Zostatok správneho fondu nevyčerpaný k 31. decembru príslušného kalendárneho roka sa prevedie do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka do rezervného fondu.“.
4.
§ 39 ods. 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
zo zostatku správneho fondu za predchádzajúci kalendárny rok.“.
5.
Za § 51b sa vkladá § 51c, ktorý znie:
㤠51c
Zostatok správneho fondu za rok 1997 sa do konca februára 1998 prevedie do rezervného fondu.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 76 ods. 2 sa slová „zo základného fondu“ nahrádzajú slovami „z príspevkov na poistenie v nezamestnanosti“.
2.
V § 76 odsek 3 znie:
„(3)
Zostatok správneho fondu za príslušný kalendárny rok sa do konca februára nasledujúceho kalendárneho roku prevedie do základného fondu.“.
3.
V § 133 ods. 8 sa rok „1999“ nahrádza rokom „1997“.
4.
§ 133 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
V roku 1998 sa správny fond tvorí vo výške 15 % z príspevkov na poistenie v nezamestnanosti.“.
5.
Za § 133 sa vkladá § 133a, ktorý znie:
㤠133a
Zostatok správneho fondu za rok 1997 sa do konca februára 1998 prevedie do základného fondu.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.