353/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

353
ZÁKON
z 21. novembra 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. a zákona č. 315/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmená a), e), f) a g) znejú:
„a)
spolupôsobí pri ochrane života, zdravia a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,
e)
vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch1) a preverovanie oznámení o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, a o ostatných podnetoch na trestné stíhanie,
f)
vedie boj proti terorizmu a organizovanému zločinu,
g)
zabezpečuje ochranu štátnej hranice, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Pri plnení úloh Policajný zbor používa technické prostriedky, dopravné prostriedky vrátane leteckých dopravných prostriedkov.“.
3.
V § 6 sa vypúšťajú odseky 2, 3 a 4. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
4.
V § 7 odseky 2, 3 a 4 znejú:
„(2)
Do funkcie vyšetrovateľa možno vymenovať len policajta, ktorý dosiahol vek najmenej 24 rokov, má vysokoškolské vzdelanie v odbore právo alebo bezpečnostné služby získané magisterským štúdiom a ktorý ako vyšetrovateľ-čakateľ úspešne vykonal záverečnú vyšetrovateľskú skúšku.
(3)
Minister môže výnimočne vymenovať za vyšetrovateľa policajta, ktorý dosiahol vek najmenej 24 rokov a má iné vysokoškolské vzdelanie, ako je uvedené v odseku 2, a ktorý ako vyšetrovateľ-čakateľ úspešne vykonal záverečnú vyšetrovateľskú skúšku.
(4)
Dĺžka čakateľskej praxe vyšetrovateľa-čakateľa je jeden rok. Výnimku z tejto dĺžky praxe môže udeliť minister len osobe s vysokoškolským vzdelaním v odbore právo alebo bezpečnostné služby získané magisterským štúdiom, ktorá ako vyšetrovateľ-čakateľ úspešne vykonala záverečnú vyšetrovateľskú skúšku.“.
5.
V § 8 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ktoré sú ustanovené v tomto zákone alebo v inom všeobecne záväznom právnom predpise“.
6.
V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
vzhľadom na konkrétnu situáciu nie je predpoklad, že zákrok bude úspešne vykonaný.“.
7.
V § 13 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú slová „finančnej polície, alebo“.
8.
V § 13 ods. 3 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „alebo finančnej polície“. V druhej vete sa za slová „kriminálnej polície“ vkladajú slová „alebo finančnej polície“.
9.
V § 14 ods. 2 písm. c) sa slovo „narušila“ nahrádza slovami „nedovolene prekročila“.
10.
V § 15 ods. 1 sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „alebo finančnej polície“.
11.
V § 15 ods. 2 sa za slová „kriminálnej polície“ vkladajú slová „alebo finančnej polície“.
12.
V § 16 sa za slová „kriminálnej polície“ vkladajú slová „alebo finančnej polície“.
13.
V § 19 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.
14.
V § 20 odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Cudzinca, ktorý bol zaistený podľa odseku 1 alebo 2, možno umiestniť do cely policajného zaistenia alebo mu prikázať miesto pobytu v útvare policajného zaistenia, alebo mu prikázať miesto pobytu, a to najdlhšie na 30 dní.
(4)
Cudzincovi, ktorý bol zaistený podľa odseku 1 a 2, sa umožní na jeho požiadanie vyrozumieť o zaistení niektorú z blízkych osôb alebo svojho právneho zástupcu.
(5)
Útvar Policajného zboru príslušný podľa služobného zaradenia policajta, ktorý osobu zaistil, vydá o zaistení bezodkladne rozhodnutie, ktoré doručí zaistenému cudzincovi, ako aj jeho právnemu zástupcovi. Proti rozhodnutiu o zaistení cudzinca sa ten môže odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.“.
15.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Oprávnenie na snímanie identifikačných znakov
(1)
Policajt je oprávnený každej osobe zaistenej, zadržanej, zatknutej alebo obvinenej z úmyselného trestného činu odobrať daktyloskopické odtlačky, vyhotoviť obrazové záznamy, vykonať vonkajšie meranie tela a zisťovať zvláštne telesné znamenia; ak osoba kladie odpor, policajt postupuje podľa § 50.
(2)
Vonkajšie meranie tela a zisťovanie zvláštnych telesných znamení musí vykonať osoba rovnakého pohlavia.“.
16.
§ 21 vrátane nadpisu znie:
㤠21
Oprávnenie zaistiť vec
(1)
Policajt je oprávnený zaistiť na vykonanie potrebných úkonov vec, ak má podozrenie, že tá súvisí so spáchaním trestného činu alebo priestupku a jej zaistenie je potrebné na zistenie skutkového stavu veci alebo na rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní, alebo na rozhodnutie orgánu v konaní o priestupku. Policajt vydá osobe, ktorej bola vec zaistená, potvrdenie o zaistení veci s presným opisom veci, ktorý umožní zaistenú vec identifikovať. Zaistenie veci môže trvať najviac 60 dní.
(2)
Ak sa vykonanými úkonmi potvrdí, že zaistená vec súvisí s trestným činom alebo s priestupkom, policajt je povinný zaistenú vec neodkladne odovzdať príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo orgánu príslušnému na prejednanie priestupku.
(3)
Ak pominuli dôvody na zaistenie veci podľa odseku 1, vec sa vráti osobe, ktorej bola zaistená. Prevzatie vrátenej veci potvrdí táto osoba svojím podpisom na úradnom zázname o vrátení veci.
(4)
Ak policajt podľa odseku 2 vec neodovzdal alebo podľa odseku 3 ju nevrátil, útvar Policajného zboru príslušný podľa služobného zaradenia policajta, ktorý vec zaistil, vydá o zaistení veci rozhodnutie, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré bola vec zaistená, a presný opis zaistenej veci a doručí ho osobe, ktorej bola vec zaistená. Proti rozhodnutiu o zaistení veci sa môže táto osoba odvolať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok.
(5)
Ak sa vykonanými úkonmi zistí, že zaistená vec patrí inej osobe ako osobe, ktorej bola zaistená, útvar Policajného zboru túto inú osobu písomne vyzve v lehote najneskôr do 60 dní po zaistení veci, aby si vec prevzala. Táto osoba je povinná uhradiť útvaru Policajného zboru nevyhnutné náklady pri prevzatí veci, ktoré vznikli v súvislosti s jej zaistením a úschovou.10a)
(6)
Ustanovenia odseku 3 a 5 sa nepoužijú, ak vecou je tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu.
(7)
Ak si osoba, ktorej právo na vec je nepochybné, zaistenú vec neprevezme do jedného roka odo dňa zaistenia veci, útvar Policajného zboru odovzdá vec Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(8)
Ak vlastník alebo iný oprávnený držiteľ zaistenej veci nie je známy (ďalej len „oprávnená osoba“), útvar Policajného zboru vec odovzdá ministerstvu. Ministerstvo vyhlási verejný opis veci. Vyhlásenie sa urobí spôsobom na zistenie oprávnenej osoby najúčelnejším, a to spolu s vyzvaním, aby sa oprávnená osoba prihlásila do jedného roka od zaistenia veci.
(9)
V prípadoch uvedených v odsekoch 7 a 8 sa po uplynutí lehoty vec stáva majetkom štátu.
(10)
Ministerstvo rozhodne, ktoré z vecí, ktoré sa stali majetkom štátu, využije pre potreby štátnej správy alebo Policajného zboru. Pre veci, ktoré nie sú využiteľné pre štátnu správu alebo Policajný zbor, ministerstvo určí právny subjekt, ktorý veci vydraží.11) V prípade neúspešnosti dražby vecí uvedených v odseku 7 a 8 právny subjekt určený ministerstvom zabezpečí ekologické zlikvidovanie vecí.
(11)
Ak vzniknú pochybnosti o tom, či zaistená vec patrí osobe, ktorej bola zaistená, alebo ak si na zaistenú vec uplatní právo iná osoba, útvar Policajného zboru uloží zaistenú vec do úschovy a odkáže tieto osoby, aby si svoj nárok na zaistenú vec uplatnili v občianskoprávnom konaní.
(12)
Ak útvar Policajného zboru nemôže zabezpečiť úschovu zaistenej veci, zabezpečí ju prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá vykonáva obdobnú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov.11a)
(13)
Na konanie a rozhodovanie o zaistenej veci sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,11b) ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a), 11), 11a) a 11b) znejú:
„10a)
§ 742 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 509/1991 Zb.
11)
Zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie v znení zákona č. 513/1991 Zb.
11a)
§ 2 Obchodného zákonníka.
11b)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.
17.
§ 22 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Oprávnenie odňať zbraň
(1)
Policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá pri sebe zbraň (§ 14 ods. 3), a ak ju má, odňať ju.
(2)
Policajt vykonávajúci službu pri ochrane strážených objektov má oprávnenia podľa odseku 1 aj voči osobe, ktorá vstupuje do týchto objektov alebo z nich odchádza. Za tým účelom je policajt oprávnený vyzvať osobu, aby sa podrobila kontrole batožiny, kontrole motorového alebo iného vozidla, prípadne pri vstupe do stráženého objektu alebo pri odchode z neho prešla zariadením na zisťovanie predmetov.
(3)
Zbraň odňatú podľa odsekov 1 a 2 je policajt povinný vrátiť po skončení služobného zákroku alebo pri odchode osoby zo stráženého objektu. Ak zákonné dôvody nedovoľujú odňatú zbraň vrátiť, policajt vydá osobe potvrdenie o odňatí zbrane.“.
18.
Nadpis pod § 26 znie:
„Oprávnenie pri zabezpečovaní ochrany štátnej hranice“.
19.
V § 26 odsek 1 znie:
„(1)
Pri zabezpečovaní ochrany štátnej hranice policajt je oprávnený vykonávať kontrolu cestovných dokladov osôb prekračujúcich štátnu hranicu.“.
20.
V § 26 ods. 2 v prvej a v druhej vete sa vypúšťa slovo „dôvodného“. Súčasne sa v odseku 2 na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „priestupku na úseku cestovania do zahraničia a na úseku pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky.“.
21.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Oprávnenie zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste
Ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a slobôd iných osôb, policajt je oprávnený každému prikázať, aby
a)
v nevyhnutne potrebnom čase nevstupoval na určené miesto, ani sa na ňom nezdržiaval,
b)
na nevyhnutne potrebný čas zotrval na určenom mieste.“.
22.
Doterajší text § 28 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, ktorá sa nachádza na verejne prístupnom mieste uzatvorenom podľa odseku 1, nemá pri sebe zbraň (§ 14 ods. 3), a ak ju má, odňať ju. Ak po skončení uzatvorenia verejne prístupného miesta nedovoľujú zákonné dôvody zbraň vrátiť, policajt vydá osobe potvrdenie o odňatí zbrane.“.
23.
V § 29 ods. 1 sa vypúšťa slovo „závažného“.
24.
Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29a
Oprávnenie pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií
(1)
Policajt služby finančnej polície a služby kriminálnej polície pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií s predpokladanou značnou škodou alebo škodou veľkého rozsahu11c) je oprávnený za účasti správcu dane11d)
a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti alebo miesta slúžiaceho na podnikanie, ako aj do dopravných prostriedkov používaných na podnikanie,11e)
b)
vstupovať aj do obydlia, ak obydlie slúži na podnikanie,
c)
nazerať do evidencií, účtovných písomností, listín a iných dokladov, spisov a záznamov na technickom nosiči dát, robiť si z nich výpisky, poznámky a kópie, žiadať vydanie týchto vecí alebo ich zaistiť podľa § 21. V prípade zaistenia veci vydá potvrdenie o zaistenej veci dotknutej osobe a pracovníkovi správcu dane. Potvrdenie musí obsahovať presný súpis zaistených vecí, odtlačok úradnej pečiatky a podpisy oprávnených osôb.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije pri trestnom čine spáchanom v súvislosti s používaním colných predpisov.
(3)
Pri vykonávaní úkonov podľa odseku 1 je policajt služby finančnej polície a služby kriminálnej polície povinný umožniť prítomnosť dotknutých osôb.
(4)
Policajt služby finančnej polície pri plnení úloh uvedených v § 2 ods. 1 písm. c) a e) je oprávnený od bánk žiadať správy o záležitostiach týkajúcich sa klientov bánk, ktoré sú predmetom bankového tajomstva.11f)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11c), 11d), 11e) a 11f) znejú:
„11c)
§ 89 ods. 14 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
11d)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
11e)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.
11f)
§ 38 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.“.
25.
V § 35 písmeno b) znie:
„b)
odpočúvaní a zaznamenávaní telekomunikačnej prevádzky,“.
26.
§ 36 znie:
㤠36
(1)
Pri plnení úloh v boji proti terorizmu, v boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti,17a) pri odhaľovaní trestnej činnosti organizovanej v spojení s cudzinou a organizovanej trestnej činnosti súvisiacej s nedovolenou výrobou, držaním a rozširovaním omamných a psychotropných látok, jedov, prekurzorov a jadrových materiálov, s falšovaním a pozmeňovaním peňazí, známok a cenných papierov, pri odhaľovaní iných obzvlášť závažných trestných činov,18) pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií, pri odhaľovaní úmyselných trestných činov podľa druhého a tretieho oddielu tretej hlavy druhej časti Trestného zákona, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej dva roky, alebo iných úmyselných trestných činov, ktorých stíhanie upravuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a pri zisťovaní ich páchateľov je Policajný zbor oprávnený používať informačno-technické prostriedky. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije, ak ide o styk medzi obvineným a jeho obhajcom.
(2)
Policajný zbor je oprávnený používať informačno-technické prostriedky aj pri odhaľovaní inej úmyselnej trestnej činnosti, ktorá je uvedená v odseku 1, ak na to dá súhlas osoba, do ktorej práv a slobôd sa bude zasahovať.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a) znie:
„17a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 58/1996 Z. z.“.
27.
V § 37 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Sudca, ktorý dal súhlas na použitie informačno-technických prostriedkov, môže na základe novej žiadosti dobu použitia predĺžiť, zakaždým však najviac o ďalších šesť mesiacov.
(4)
Vo výnimočných prípadoch, ak vec neznesie odklad a písomný súhlas sudcu nemožno vopred získať, je možné použiť informačno-technické prostriedky aj bez tohto súhlasu. Policajný zbor je však povinný neodkladne písomný súhlas sudcu dodatočne vyžiadať. Ak Policajný zbor nedostane dodatočný písomný súhlas sudcu do 24 hodín od začiatku využívania informačno-technických prostriedkov alebo ak sudca odmietne dať takýto súhlas, Policajný zbor je povinný používanie informačno-technických prostriedkov skončiť. Takto získané informácie nesmie Policajný zbor použiť a musí ich zničiť v prítomnosti sudcu, ktorý by inak bol príslušný na vydanie takéhoto dodatočného súhlasu.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.
28.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Policajný zbor môže použiť informačno-technické prostriedky aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu sudcu podľa odseku 2, ak na to dá písomný súhlas osoba, do ktorej práv a slobôd sa zasahuje. O skončení použitia informačno-technických prostriedkov sa vyrozumie osoba, ktorá naň dala súhlas. Ak osoba daný súhlas dodatočne odvolá, Policajný zbor je povinný používanie informačno-technických prostriedkov ihneď skončiť.“.
29.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Informácie získané informačno-technickými prostriedkami možno výnimočne použiť ako dôkaz, a to v prípade, ak takáto informácia je jediným dôkazom svedčiacim o tom, že trestný čin uvedený v § 36 spáchala konkrétna osoba a takýto dôkaz nemožno získať iným spôsobom. V takom prípade je potrebné k záznamu pripojiť zápisnicu, na ktorej budú uvedené údaje o dôvode, mieste, čase, spôsobe a obsahu vykonaného záznamu.“.
30.
V § 39 ods. 1 sa za slová „osôb a vecí“, vkladajú slová „agent,18a) kriminálne spravodajstvo“ a na konci vety sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „objekty a miesta používané pod legendou a predstieraný prevod veci“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a) znie:
„18a)
§ 88b Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.“.
31.
V § 39 ods. 2 sa slová „štátnych hraníc“ nahrádzajú slovami „štátnej hranice“.
32.
Za § 39 sa vkladajú § 39a, 39b a 39c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠39a
Kriminálne spravodajstvo
Kriminálnym spravodajstvom sa na účely tohto zákona rozumie činnosť, ktorou sa utajeným spôsobom získavajú, sústreďujú a vyhodnocujú informácie o trestných činoch a ich páchateľoch a vytvárajú sa podmienky na použitie agenta.
§ 39b
Ochrana policajta
Ak je to pri plnení úloh kriminálneho spravodajstva a použití agenta na ochranu policajta nevyhnutné, na zakrytie jeho činnosti možno vytvoriť legendu18b) a v súvislosti s tým v informačných systémoch Policajného zboru (§ 69), informačných systémoch štátnych orgánov a informačných systémoch orgánov samosprávy zaznamenávať a vyberať potrebné údaje; používať zvláštne spôsoby vykazovania údajov pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu vrátane devízového hospodárenia, pri priznávaní dane z príjmov, vykazovaní poistného všeobecného zdravotného poistenia a poistného na sociálne zabezpečenie a príspevku do poistenia v nezamestnanosti.
§ 39c
Osobitné finančné prostriedky
(1)
Osobitné finančné prostriedky sú vyčlenené rozpočtové prostriedky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré Policajný zbor používa na hradenie výdavkov spojených s vykonávaním operatívno-pátracej činnosti, s vykonávaním kriminálneho spravodajstva, s používaním agenta a spojených s ochranou svedka.
(2)
Používanie osobitných finančných prostriedkov a ich kontrolu upraví minister vnútra Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b) znie:
„18b)
§ 88b ods. 2 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.“.
33.
V § 40 odsek 1 znie:
„(1)
Krycími dokladmi sa na účely tohto zákona rozumejú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej totožnosti policajta a svedka.18c) Na zakrytie činnosti policajta a svedka možno vytvoriť legendu a v súvislosti s tým v informačných systémoch Policajného zboru (§ 69), v informačných systémoch štátnych orgánov a informačných systémoch orgánov samosprávy zaznamenávať a vyberať potrebné údaje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18c) znie:
„18c)
§ 101 ods. 7 Trestného poriadku.“.
34.
V § 40 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Tieto doklady vyhotovuje Policajný zbor aj iným štátnym orgánom, ak im ich použitie umožňujú osobitné zákony.18d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18d) znie:
„18d)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, zákon č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.“.
35.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠41a
Predstieraný prevod veci
Predstieraným prevodom veci sa na účely tohto zákona rozumie predstieranie kúpy, predaja alebo iného spôsobu prevodu veci, na ktorej držanie sa vyžaduje osobitné povolenie alebo ktorej držanie je zakázané.“.
36.
§ 50 vrátane nadpisu znie:
㤠50
Donucovacie prostriedky
(1)
Donucovacími prostriedkami sú
a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku,
c)
putá,
d)
služobný pes,
e)
vytláčanie motorovými vozidlami a vytláčanie koňmi,
f)
technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku,
g)
zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie dopravného prostriedku,
h)
špeciálna vodná striekačka,
i)
zásahová výbuška,
j)
úder strelnou zbraňou,
k)
hrozba zbraňou,
l)
varovný výstrel do vzduchu,
m)
zbraň.
(2)
Prostriedkami na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, obranné tyče, obranné štíty, slzotvorné prostriedky a elektrické paralyzátory.
(3)
Pred použitím donucovacích prostriedkov je policajt povinný osobu, proti ktorej zakročuje, vyzvať, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť iba v prípade, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo tomu bránia iné okolnosti.
(4)
O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov policajt použije, rozhoduje podľa konkrétnej situácie tak, aby dosiahol účel sledovaný služobným zákrokom a použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané nebezpečnosti útoku.“.
37.
V § 53 ods. 1 písm. g) sa slová „štátnych hraníc“ nahrádzajú slovami „štátnej hranice“.
38.
§ 54 vrátane nadpisu znie:
㤠54
Vytláčanie motorovými vozidlami a vytláčanie koňmi
Policajti môžu účastníkov zhromaždenia,20) športových21) a verejných kultúrnych podujatí22) (ďalej len „podujatie“) vytláčať motorovými vozidlami alebo koňmi, ak
a)
dochádza k narušovaniu pokojného priebehu podujatia a zvolávateľovi, organizátorovi alebo usporiadateľovi sa nepodarilo zabezpečiť nápravu,
b)
sa účastníci po skončení podujatia pokojne nerozídu,
c)
účastníci podujatia páchajú trestné činy a nápravu nemožno zaistiť iným spôsobom, najmä zákrokom proti jednotlivým páchateľom.“.
39.
V § 56 ods. 1 písm. d) sa slová „štátnych hraníc“ nahrádzajú slovami „štátnej hranice“.
40.
V § 60 písmeno f) znie:
„f)
zabránil násilnému prekročeniu štátnej hranice“.
41.
V § 61 ods. 1 písm. i) sa slová „štátnych hraníc“ nahrádzajú slovami „štátnej hranice“.
42.
V § 62 ods. 2 sa slová „§ 50 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 3 až 5“.
43.
Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠68a
Osobitné prípady použitia ochrannej kukly policajtom
Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti policajta a osoby jemu blízkej, policajt je oprávnený použiť pri služobnom zákroku proti osobe podozrivej zo spáchania závažného trestného činu alebo pri služobnom zákroku proti nebezpečnému páchateľovi ochrannú kuklu. Pri takomto zákroku musí mať na viditeľnom mieste umiestnený nápis „Policajný zbor“ a identifikačné číslo zakročujúceho policajta. O použití ochrannej kukly rozhoduje riaditeľ útvaru.“.
44.
V § 69 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Policajný zbor môže umožniť Slovenskej informačnej službe zaznamenávať do informačných systémov vytváraných a prevádzkovaných podľa odseku 1 a vyberať z nich nevyhnutné údaje, ak je to potrebné na utajenie skutočnej totožnosti príslušníka Slovenskej informačnej služby. Podrobnosti o postupe pri zaznamenávaní a vyberaní údajov a o ich rozsahu ustanovia minister a riaditeľ Slovenskej informačnej služby osobitnou zmluvou.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
45.
V § 70 odsek 1 znie:
„(1)
Ak sily a prostriedky Policajného zboru nebudú postačovať na zabezpečenie ochrany štátnej hranice, stráženého objektu alebo verejného poriadku, môže vláda na nevyhnutný čas vyčleniť na tieto účely vojakov v činnej službe.“.
46.
Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý znie:
㤠72a
(1)
Minister financií Slovenskej republiky a guvernér Národnej banky Slovenska (ďalej len „guvernér“) môžu požiadať ministra o to, aby služba finančnej polície plnila úlohy, ktoré súvisia s odhaľovaním daňových únikov a nezákonných finančných operácií, ak tieto úlohy nemôže Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Národná banka Slovenska zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami; to neplatí, ak ide o daňové úniky a nezákonné finančné operácie, ktoré majú súvislosť s porušovaním colných predpisov.
(2)
Na plnenie úloh podľa odseku 1 poskytne minister financií Slovenskej republiky alebo guvernér službe finančnej polície nevyhnutné informácie.
(3)
Služba finančnej polície poskytne ministrovi financií Slovenskej republiky alebo guvernérovi informácie, ktoré získa pri plnení úloh podľa odseku 1 alebo pri ostatnej služobnej činnosti, ak sú potrebné pre činnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo Národnej banky Slovenska.“.
47.
Doterajší text § 73 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
O poskytnutie ochrany podľa odseku 1 možno požiadať len vtedy, ak
a)
výkon rozhodnutia bol zmarený alebo
b)
z konania alebo charakteru osoby povinného vyplýva odôvodnený záver, že môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia osoby poverenej výkonom rozhodnutia.“.
48.
V § 80 ods. 4 sa slová „ústavných činiteľov“ nahrádzajú slovami „určených osôb“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34 odsek 2 znie:
„(2)
Útvar Policajného zboru je povinný poskytnúť exekútorovi na jeho žiadosť ochranu pri výkone súdnej exekúcie podľa osobitného predpisu.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:
„4a)
§ 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 119 ods. 1 druhá veta znie:
„K tomuto úkonu treba pribrať osobu, ktorá nie je na veci zúčastnená.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.