278/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1997 do 30.06.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

278
ZÁKON
z 2. októbra 1997,
ktorým sa mení zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení neskorších predpisov, mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a o zmenách v poskytovaní niektorých štátnych sociálnych dávok
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 133/1995 Z. z. sa mení takto:
V § 3 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Za sumu potrebnú na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb občana sa považuje
a)
1 250 Sk mesačne, ak ide o dieťa do 6 rokov veku,
b)
1 400 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 6 rokov do 10 rokov veku,
c)
1 630 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 10 rokov do 15 rokov veku,
d)
1 760 Sk mesačne, ak ide o dieťa nad 15 rokov veku, ktoré spĺňa podmienku nezaopatrenosti,
e)
1 630 Sk mesačne u ostatných občanov.
(3)
Za sumu potrebnú na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na domácnosť sa považuje
a)
780 Sk mesačne, ak ide o jednotlivca,
b)
1 000 Sk mesačne, ak v domácnosti2) žijú dve osoby,
c)
1 230 Sk mesačne, ak v domácnosti žijú tri alebo štyri osoby,
d)
1 360 Sk mesačne, ak v domácnosti žije päť a viac osôb.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z. sa mení takto:
V § 6 ods. 2 sa slovo „dvojnásobok“ nahrádza slovami „2,2-násobok“.
Čl. III
Zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb., zákona č. 118/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 239/1993 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 1 sa slová „výške sumy“ nahrádzajú slovami „1,6-násobku sumy“.
2.
V § 8 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
3.
V § 9 ods. 1 sa slová „polovica sumy“ nahrádzajú slovami „0,8-násobok sumy“.
Čl. IV
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z. a zákona č. 154/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 175a sa vkladá § 175b, ktorý znie:
㤠175b
(1)
Dôchodky vyplácané ku dňu účinnosti osobitného predpisu,7e) ktoré boli upravené ako jediný zdroj príjmu, sa zvýšia bez žiadosti od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti osobitného predpisu.7e)
(2)
Starobné dôchodky, invalidné dôchodky, vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky obojstranne osirelého dieťaťa, ktoré ku dňu účinnosti osobitného predpisu7e) neboli upravené ako jediný zdroj príjmu a nedosahujú sumu ustanovenú v § 54, sa zvýšia na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti osobitného predpisu.7e)“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7e sa citácia „Zákon č. 463/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 463/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.