210/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.07.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

210
ZÁKON
z 27. júna 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
2.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Rozhodnutie o privatizácii priamym predajom mimo verejnej obchodnej súťaže (ďalej len „verejná súťaž“) alebo verejnej dražby vydáva vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda“) na návrh ministerstva. Rozhodnutie o privatizácii v ďalších veciach si vláda môže vyhradiť.“.
3.
V § 10 ods. 7 sa slová „Fond národného majetku“ nahrádzajú slovami „Orgán príslušný na vydanie rozhodnutia o privatizácii“.
4.
V § 10 sa vypúšťa odsek 11.
Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 11 a 12.
5.
V § 10 ods. 11 sa slovo „prezídium“ nahrádza slovami „orgán príslušný na jeho vydanie“.
6.
V § 10 ods. 12 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
7.
V § 15 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
8.
§ 17 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ak po odstúpení od zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti fond prenajme majetok, ktorý v dôsledku odstúpenia od zmluvy nadobudol, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom, ktorých pracovný pomer trval ku dňu zrušenia podniku alebo vyňatia časti majetku podniku, na nájomcu. V takomto prípade má nájomca postavenie zamestnávateľa.
(4)
Ak po odstúpení od zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti nedôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na ďalšieho nadobúdateľa, fond zabezpečuje uspokojenie pracovnoprávnych nárokov zamestnancov.“.
9.
V § 19a ods. 2 druhej vete sa slová „nevyjadrí písomný súhlas" nahrádzajú slovami „písomne nevyjadrí nesúhlas“.
10.
V § 24 ods. 8 písm. d) sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
11.
V § 24 ods. 9 písm. a) sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami "odsekov 10 a 15“.
12.
V § 24 odseky 10 až 13 znejú:
„(10)
Osoby podľa odseku 9 písm. a) môžu na splatenie časti svojho záväzku voči fondu alebo Slovenskému pozemkovému fondu nadobudnúť dlhopisy podľa odseku 4 len v rozsahu dohodnutom s fondom a splatiť nimi časť záväzku v lehote dohodnutej s fondom; na ten účel môžu nadobudnúť dlhopisy podľa odseku 4 len od osôb uvedených v odseku 3 a odseku 9 písm. b) až e). Osoby uvedené v odseku 9 písm. d) môžu nadobudnúť dlhopisy podľa odseku 4 aj od osôb uvedených v odseku 9 písm. b) až e).
(11)
Osoby uvedené v odseku 9 s výnimkou nájomcov bytov nadobúdajúcich dlhopis podľa odseku 4 od blízkych osôb môžu od osôb uvedených v odseku 3 nadobudnúť dlhopis podľa odseku 4 za úhradu, ktorá nesmie byť nižšia ako 75 % menovitej hodnoty tohto dlhopisu vrátane výnosu z neho za príslušné roky.
(12)
Fond môže splatiť dlhopis podľa odseku 4 v jeho menovitej hodnote aj pred dobou jeho splatnosti podľa odseku 6 vrátane pomernej časti jeho výnosu osobám uvedeným v odseku 9 písm. b) až e). Osoby uvedené v odseku 9 písm. b) až e) s výnimkou nájomcov bytov môžu použiť dlhopis podľa odseku 4 pred dobou jeho splatnosti aj na nadobudnutie majetkových účastí fondu na verejnom trhu cenných papierov. Fond na účely podľa odseku 9 písm. a) a pri predaji svojich majetkových účastí na verejnom trhu cenných papierov za dlhopisy podľa odseku 4 prijme tieto dlhopisy v ich menovitej hodnote vrátane pomernej časti ich výnosu.
(13)
Dlhopis podľa odseku 4 vrátane jeho výnosu je fond povinný splatiť len osobám uvedeným v odseku 3 a odseku 9 písm. b) až e) a Slovenskému pozemkovému fondu, a to najneskôr do konca roka 2001.“.
13.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Osoby uvedené v odseku 9 s výnimkou nájomcov bytov a ich blízkych osôb môžu nadobudnúť dlhopis podľa odseku 4, len ak sú zapísané v registroch osôb oprávnených nadobudnúť tento dlhopis, vedených fondom.7g)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7g znie:
„7g)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/1996 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1997 Z. z.“.
14.
V § 25 sa slová „§ 24 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 13“.
15.
V § 28 ods. 3 písm. m) sa za slovo „zmluvy“ vkladajú slová "vrátane nákladov na uspokojenie pracovnoprávnych nárokov zamestnancov“.
16.
V § 32 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
17.
V § 45 odsek 5 znie:
„(5)
Výnimky z ustanovení odsekov 1 a 4 môže v odôvodnených prípadoch povoliť vláda na návrh ministerstva. Žiadosť o udelenie výnimky predkladá ministerstvu príslušné ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy, ktoré je zakladateľom podniku alebo plní funkciu zakladateľa na základe osobitného zákona.10a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky.“.
18.
Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý znie:
㤠45a
(1)
V odôvodnených prípadoch podniky s výnimkou podnikov zahraničného obchodu, účelových organizácií zahraničného obchodu, rozpočtových a príspevkových organizácií a štátnych účelových fondov môžu uzavrieť zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu, ktorý spravujú, alebo tento majetok vkladať do majetku iných právnických osôb iba po predchádzajúcom súhlase ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy, ktoré je zakladateľom podniku alebo plní funkciu zakladateľa na základe osobitného zákona.10a).
(2)
Súhlas Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na prevod vlastníctva majetku štátu sa vyžaduje aj vtedy, ak majú byť predmetom prevodu podľa odseku 1 poľnohospodárske a lesné nehnuteľnosti11a), ktoré sú v správe Slovenského pozemkového fondu.
(3)
Podľa odseku 1 môže podnik postupovať iba vtedy, ak ide o hmotný investičný majetok v zostatkovej hodnote najviac 5 000 000 Sk alebo vklad do obchodnej spoločnosti vo výške najviac 100 000 Sk.
(4)
Na prevod nehnuteľnosti na umiestnenie zastupiteľského úradu cudzieho štátu, medzinárodnej vládnej organizácie alebo inštitúcie, ktorej podľa medzinárodného práva patria diplomatické výsady a imunity, je okrem súhlasu podľa odseku 1 potrebný aj súhlas Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 1 písm. b) a c) a § 17 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/1995 Z. z. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, ako to vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 92/1992 Zb., zákonom č. 264/1992 Zb., ústavným zákonom č. 541/1992 Zb., zákonom č. 544/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.