178/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.06.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

178
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 62 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a § 11 písm. a) zákona č. 480/1992 Zb. o hmotnom zabezpečení vojakov a žiakov škôl ozbrojených síl a ich zodpovednosti za škodu
výnos z 2. júna 1997 č. 44, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 27. júla 1994 č. 42 o podmienkach a rozsahu nárokov na náhradu výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru a vojakom z povolania vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby (oznámenie č. 224/1994 Z. z.).
Výnosom sa upravuje náhrada sťahovacích a iných výdavkov, ktoré vznikajú príslušníkom Policajného zboru a vojakom z povolania vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri plnení služobných povinností.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 1997.
Výnos je uverejnený v čiastke 44/1997 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.