147/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2007 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

147
ZÁKON
z 15. mája 1997
o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Tento zákon upravuje zriadenie, vznik, zrušenie, zánik a hospodárenie neinvestičných fondov (ďalej len „fond“).
§ 2
(1)
Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
(2)
Podľa tohto zákona sa za všeobecne prospešný účel považuje najmä
a)
rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
b)
ochrana ľudských práv,
c)
ochrana a tvorba životného prostredia,
d)
zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
e)
ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
f)
rozvoj sociálnych služieb.
(3)
Fond môže vlastniť aj veci nevyhnutne potrebné na jeho správu v rozsahu, ktorý je určený v štatúte.
§ 3
Zriadenie fondu
(1)
Fond môže zriadiť fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „zriaďovateľ“).
(2)
Ak je zriaďovateľom jedna osoba, fond sa zriaďuje zriaďovacou listinou vo forme notárskej zápisnice. Ak je viac zriaďovateľov, fond sa zriaďuje zriaďovacou zmluvou; pravosť podpisov všetkých zriaďovateľov musí byť úradne overená. Zriaďovacia listina musí mať rovnaké obsahové náležitosti ako zriaďovacia zmluva.
(3)
Zriaďovaciu zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zriaďovacej zmluve.
§ 4
Názov fondu
Názvom fondu sa rozumie názov, pod ktorým je fond zapísaný v registri fondov (ďalej len „register“). Názov fondu musí obsahovať označenie „neinvestičný fond“, stačí však skratka „n. f.“.
§ 5
Náležitosti zriaďovacej zmluvy
(1)
Zriaďovacia zmluva obsahuje
a)
názov a sídlo fondu,
b)
čas, na ktorý sa fond zriaďuje,
c)
účel, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný,
d)
meno a priezvisko (názov) a trvalý pobyt (sídlo) zriaďovateľov,
e)
výšku peňažného vkladu (ďalej len „vklad“) každého zriaďovateľa a lehotu splatenia vkladu,
f)
určenie osoby, ktorá vykoná úkony súvisiace so vznikom fondu.
(2)
Súčasťou zriaďovacej zmluvy je štatút fondu.
§ 6
Štatút fondu
(1)
Štatút fondu obsahuje najmä
a)
názov a sídlo fondu,
b)
účel, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný,
c)
určenie okruhu osôb, ktorým môžu byť poskytnuté prostriedky z fondu, alebo označenie územia, v ktorého rámci budú tieto prostriedky poskytované,
d)
orgány fondu a ich pôsobnosť,
e)
ustanovenia o obmedzení výdavkov na správu fondu,
f)
spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení fondu,
g)
určenie osoby, na ktorú prejdú oprávnenia zriaďovateľa pre prípad jeho smrti alebo zániku.
(2)
Každý je oprávnený nahliadať do štatútu fondu a robiť si z neho výpisy alebo odpisy.
(3)
Fond je povinný na požiadanie sprístupniť štatút fondu.
§ 7
Vklad zriaďovateľa
(1)
Vkladom zriaďovateľa je súhrn peňažných prostriedkov, ktoré sa zriaďovateľ zaväzuje vložiť do fondu. Hodnota vkladu zriaďovateľa musí byť aspoň 2 000 Sk.
(2)
Splatený vklad zriaďovateľa je majetkom fondu. Zriaďovateľ je povinný splatiť svoj vklad v lehote určenej v zriaďovacej zmluve.
§ 8
Správa vkladov do fondu
(1)
Pred vznikom fondu spravuje splatené časti vkladov zriaďovateľ poverený v zriaďovacej zmluve. Vlastnícke právo k týmto vkladom prechádza na fond dňom jeho vzniku.
(2)
Po vzniku fondu je zriaďovateľ spravujúci vklady povinný odovzdať ich bez zbytočného odkladu fondu. Ak fond nevznikne, je povinný ich vrátiť tomu zriaďovateľovi, ktorý ich vložil.
(3)
Zriaďovateľ spravujúci vklady je povinný vydať písomné vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými zriaďovateľmi, ktoré sa prikladá k návrhu na zápis do registra. Ak uvedie vo vyhlásení vyššiu sumu, než je splatená, ručí za záväzky fondu až do výšky, v akej vklady neboli splatené.
Vznik fondu
§ 9
(1)
Fond vzniká dňom, ku ktorému bol zapísaný do registra. Návrh na zápis fondu do registra sa musí podať do 60 dní odo dňa zriadenia fondu; prikladá sa k nemu zriaďovacia zmluva, štatút fondu, vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými zriaďovateľmi.
(2)
Register vedie obvodný úrad v sídle kraja príslušný podľa sídla fondu (ďalej len „registrový úrad“).
(3)
Ústredný register vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 10
(1)
Registrový úrad vydá rozhodnutie o registrácii a vykoná zápis do registra, ak zriaďovacia zmluva a štatút sú v súlade so zákonom.
(2)
Do registra sa zapisuje
a)
názov a sídlo fondu,
b)
identifikačné číslo,
c)
účel, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný,
d)
výška vkladu každého zriaďovateľa a rozsah jeho splatenia,
e)
názov banky a číslo účtu zriaďovateľa, na ktorom sú uložené splatené vklady a ostatné peňažné prostriedky,
f)
meno, priezvisko a trvalý pobyt správcu fondu,
(3)
Do registra sa zapíše bez zbytočného odkladu aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností.
(4)
Identifikačné číslo pridelí fondu registrový úrad.
(5)
Zápis do registra sa vykoná ku dňu určenému v návrhu na zápis. Ak sa rozhodnutie o vykonaní zápisu vydá neskôr alebo návrh neobsahuje deň, ku ktorému sa má zápis vykonať, zápis sa vykoná ku dňu vydania tohto rozhodnutia.
(6)
Údaje zapísané do registra zašle registrový úrad do 10 dní od vykonania zápisu na zverejnenie v Obchodnom vestníku; okrem toho tieto údaje zašle ministerstvu na účely vedenia ústredného registra, ako aj Štatistickému úradu Slovenskej republiky na účely vedenia štatistického registra.
(7)
Na konanie a rozhodovanie o registrácii sa vzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o správnom konaní,1) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 11
(1)
Do vzniku fondu konajú vo veciach súvisiacich so vznikom fondu za fond jeho zriaďovateľ, zriaďovatelia alebo niektorý z nich určený v zriaďovacej zmluve.
(2)
Zo záväzkov, ktoré prevzali zriaďovatelia alebo niektorý z nich za fond do dňa jeho vzniku, sú zaviazaní zriaďovatelia spoločne a nerozdielne.
(3)
Záväzky vzniknuté podľa odseku 2 prechádzajú na fond okamihom jeho vzniku, ak ich fond do troch mesiacov neodmietne.
§ 12
Zrušenie fondu
(1)
Fond sa zrušuje
a)
uplynutím času, na ktorý bol zriadený,
b)
dosiahnutím účelu, na ktorý bol zriadený,
c)
dňom uvedeným v rozhodnutí zriaďovateľov alebo správnej rady o zrušení fondu, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
d)
rozhodnutím zriaďovateľov alebo správnej rady o zlúčení alebo o splynutí fondu,
e)
dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení fondu, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
f)
vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
(2)
Súd môže na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodnúť o zrušení fondu a o jeho likvidácii, ak fond
a)
závažným spôsobom porušil alebo opakovane porušuje ustanovenia štatútu a všeobecne záväzných právnych predpisov,
b)
v období dlhšom ako dva roky neplní účel, na ktorý bol zriadený, alebo dosiahol účel, na ktorý bol zriadený, a nebol podaný návrh na jeho výmaz z registra.
(3)
Pred rozhodnutím o návrhu na zrušenie fondu môže súd určiť lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa zrušenie navrhlo.
§ 13
Zlúčenie a splynutie
(1)
Zriaďovateľ alebo správna rada môže rozhodnúť o zlúčení alebo o splynutí fondu s iným fondom alebo s nadáciou.
(2)
Pri zlúčení prechádza majetok zrušeného fondu na fond, s ktorým sa fond zlúčil, alebo na nadáciu, s ktorou sa fond zlúčil.
(3)
Pri splynutí prechádza majetok fondu na fond vzniknutý splynutím alebo na nadáciu vzniknutú splynutím.
(4)
Zmeny, ktoré zo zlúčenia alebo zo splynutia vyplývajú a sú predmetom zápisu do registra, oznámi správca fondu do siedmich dní registrovému úradu.
§ 14
Zánik a likvidácia
(1)
Fond zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
(2)
Likvidácia sa nevyžaduje, ak peňažné prostriedky fondu prechádzajú na iný fond alebo na nadáciu po zlúčení alebo po splynutí. V registri sa vykoná výmaz zaniknutého fondu a zápis fondu alebo nadácie vzniknutej splynutím k tomu istému dňu. Výmaz zlučovaného fondu a zápis zmeny pri fonde alebo pri nadácii, s ktorou sa zanikajúci fond zlúčil, sa takisto vykonajú k tomu istému dňu.
(3)
Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na iný fond alebo na nadáciu.
(4)
Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.
(5)
Náklady na likvidáciu sa uhradia z majetku fondu.
(6)
Na zrušenie fondu s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik fondu sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností,2) ak tento zákon neustanovuje inak.
Orgány fondu a ich právomoci
§ 15
Orgány fondu
Orgány fondu sú:
a)
správna rada,
b)
správca,
c)
iné orgány, ak to ustanoví štatút.
§ 16
Správna rada
(1)
Správna rada je najvyšším orgánom fondu.
(2)
Do výlučnej pôsobnosti správnej rady patrí
a)
schvaľovanie rozpočtu fondu a rozhodovanie o použití prostriedkov fondu,
b)
schvaľovanie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy fondu,
c)
rozhodovanie o zlúčení, splynutí a zrušení fondu, ak to ustanovuje zriaďovacia zmluva,
d)
určenie výšky výdavkov fondu na jeho správu v súlade so štatútom,
e)
vymenovanie likvidátora,
f)
vykonávanie zmien štatútu, ak to umožňuje zriaďovacia zmluva.
(3)
Správna rada rozhoduje aj o ďalších skutočnostiach v rozsahu a za podmienok určených v štatúte.
§ 17
Zloženie a vznik správnej rady
(1)
Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a bezúhonná. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
(2)
Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú prostriedky fondu.
(3)
Členov správnej rady vymenúva a odvoláva zriaďovateľ, ak štatút neurčuje inak.
(4)
Počet členov správnej rady, ich funkčné obdobie a spôsob vymenovania a odvolania ustanoví štatút.
(5)
Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patria náhrady preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa ustanovení osobitného predpisu.3)
(6)
Členstvo v správnej rade zaniká
a)
smrťou,
b)
uplynutím funkčného obdobia,
c)
odstúpením,
d)
odvolaním pre stratu predpokladov podľa odseku 1 alebo pre nezáujem člena o prácu v správnej rade, za ktorý sa považuje neospravedlnená neúčasť na troch po sebe idúcich zasadaniach.
(7)
Na čele správnej rady je predseda. Predsedu správnej rady vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.
(8)
Podrobnosti o pôsobnosti, zvolávaní, rokovaní a uznášaní sa správnej rady ustanovuje štatút fondu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(9)
Na prijatie rozhodnutia o zlúčení, splynutí alebo o zrušení fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.
(10)
Zo schôdze správnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú fond uschováva po určený čas štatútom, najmenej však päť rokov.
§ 18
Správca
(1)
Správca je štatutárnym orgánom fondu, ktorý riadi jeho činnosť. Rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ak nie sú týmto zákonom, zriaďovacou zmluvou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov fondu.
(2)
Zriaďovacia zmluva, štatút alebo rozhodnutie správnej rady môžu obmedziť oprávnenie správcu konať v mene fondu; tieto obmedzenia však nie sú účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli alebo nemohli vedieť.
(3)
Správcu volí a odvoláva správna rada; jeho funkčné obdobie určí štatút.
(4)
Za správcu môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
(5)
Funkciu správcu môže vykonávať člen správnej rady, len ak to ustanoví štatút.
§ 19
Majetok fondu a jeho nadobúdanie
(1)
Majetok fondu tvoria vklady zriaďovateľov a ďalšie peňažné prostriedky, ktorými sú
a)
peňažné dary a príspevky od fyzických osôb alebo od právnických osôb,
b)
príjmy z verejných zbierok,4)
c)
dedičstvo v peňažnej forme alebo príjem z predaja dedičstva získaného v inej forme,
d)
príjmy z lotérií a iných podobných hier,5)
e)
príjmy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií,
f)
príjmy z predaja vlastnej literatúry podporujúcej účel fondu,
g)
úroky z peňažných vkladov v bankách,
h)
príjmy zo štátnych dlhopisov,
i)
príjem z likvidačného zostatku iného fondu.
(2)
Majetkom fondu sú aj hnuteľné a nehnuteľné veci potrebné na výkon správy fondu (§ 2 ods. 3).
(3)
Príjmami fondu môžu byť aj dotácie zo štátneho rozpočtu,6) z rozpočtu štátneho fondu alebo z rozpočtu obce.
(4)
Dotácie zo štátneho rozpočtu sa môžu fondu poskytnúť na rovnaký účel iba z jedného miesta, spravidla z toho, ktoré má vzťah k prevažujúcej činnosti fondu. Z dotácií zo štátneho rozpočtu sa nemôžu uhrádzať výdavky na správu fondu.
§ 20
Verejná zbierka
(1)
Fond je oprávnený usporiadať verejnú zbierku4) na získanie peňažných prostriedkov na financovanie svojho účelu (§ 2 ods. 1).
(2)
Úmysel usporiadať verejnú zbierku4) písomne oznámi správca registrovému úradu s uvedením účelu, na ktorý sa použije jej výnos.
(3)
Oznámenie podľa odseku 2 musí byť registrovému úradu odoslané najneskôr 15 dní pred začatím verejnej zbierky.4)
(4)
Registrový úrad zakáže usporiadanie ohlásenej verejnej zbierky,4) ak z oznámenia podľa odseku 2 vyplýva, že uvedený účel zbierky nie je v súlade s účelom fondu ustanoveným v jeho štatúte.
(5)
Registrový úrad, ktorému bolo usporiadanie verejnej zbierky4) oznámené, môže jej konanie dočasne zastaviť, ak zistí, že fond nedodržiava právne predpisy o verejných zbierkach.4)
(6)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na usporiadanie verejnej zbierky4) a spôsob jej konania sa primerane použijú ustanovenia právnych predpisov o verejných zbierkach.4)
§ 21
Výdavky fondu
(1)
Výdavkami fondu sú
a)
výdavky na financovanie účelu fondu v súlade so štatútom fondu,
b)
výdavky na správu fondu.
(2)
Výdavky fondu podľa odseku 1 sa rozpočtujú podľa jednotlivých cieľov a spôsobu použitia. Môžu sa rozpočtovať aj podľa subjektov, ktorým sa poskytujú.
(3)
Výdavky na správu fondu podľa odseku 1 písm. b) zahŕňajú všetky výdavky fondu za účtovné obdobie súvisiace so správou fondu, výdavky na propagáciu účelu fondu a výdavky súvisiace s prevádzkou fondu vrátane mzdových prostriedkov a odmien vyplácaných zamestnancom fondu a náhrad výdavkov vyplácaných členom jeho orgánov, ktoré im vznikli pri výkone ich funkcií.
(4)
Výšku výdavkov fondu podľa odseku 1 písm. b) určuje na každý účtovný rok správna rada, najviac však do 15 % celkových výdavkov fondu za účtovné obdobie. Výdavky na organizovanie aktivít podľa § 20 ods. 1 zameraných na získanie peňažných prostriedkov na financovanie účelu fondu, výdavky za vykonaný audit, výdavky na zisťovanie spôsobu použitia prostriedkov fondu a úhrady za zverejnenie údajov zapisovaných do registra sa do takto určenej výšky výdavkov na správu fondu nezapočítavajú.
§ 22
Rozpočet fondu
(1)
Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.
(2)
Rozpočet fondu obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky fondu. Rozpočet fondu sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.
(3)
Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade správca najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Správna rada schvaľuje rozpočet fondu najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.
§ 23
Použitie prostriedkov fondu
(1)
Prostriedky fondu sa nesmú použiť na podnikanie a na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí.
(2)
Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla fondu dar alebo príspevok na konkrétny účel, fond je oprávnený použiť ho na iný účel len s predchádzajúcim písomným súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.
(3)
Výnos z verejnej zbierky4) môže fond použiť len na účel, na ktorý sa verejná zbierka usporiadala, a vo vymedzenom rozsahu na správu fondu. O použití nevyčerpaných prostriedkov verejnej zbierky rozhodne správna rada fondu a o svojom rozhodnutí informuje verejnosť spôsobom ako pri vyhlásení verejnej zbierky.
(4)
Osoba, ktorej fond poskytol prostriedky z rozpočtu fondu, je povinná
a)
použiť prostriedky len na účel, na ktorý jej boli poskytnuté,
b)
na požiadanie fondu do troch mesiacov preukázať, že prostriedky poskytnuté fondom použila na určený účel.
(5)
Prostriedky fondu určené na financovanie všeobecne prospešného účelu nemôžu byť poskytnuté jeho zriaďovateľovi, členom orgánov fondu a ich blízkym osobám7) a ani členom orgánov právnických osôb, ktoré poskytli fondu dar alebo príspevok.
(6)
Fond je oprávnený požadovať od osoby, ktorej poskytol prostriedky, vrátenie prostriedkov alebo ich časti, ak nesplnila povinnosť podľa odseku 4.
(7)
Podrobnosti o podmienkach použitia prostriedkov fondu ustanoví štatút fondu.
§ 24
Účtovníctvo
(1)
Fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.8)
(2)
Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak úhrn celkových príjmov a výdavkov fondu za kalendárny rok prevýši sumu 5 000 000 Sk.
(3)
Výtlačok ročnej účtovnej závierky overenej audítorom podľa odseku 2 zasiela fond na zverejnenie v Obchodnom vestníku9) najneskôr do 15. apríla.
§ 25
Výročná správa
(1)
Fond je povinný vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok vždy do 31. marca.
(2)
Výročná správa fondu obsahuje
a)
prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu fondu,
b)
ročnú účtovnú závierku a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých a výrok audítora k nej, ak vznikla povinnosť jej overenia audítorom,
c)
prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu,
d)
prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu,
e)
stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru,
f)
celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností fondu a osobitne výšku výdavkov na správu fondu,
g)
zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom období,
h)
ďalšie údaje, ktoré určí správna rada.
(3)
Výročná správa fondu musí byť zverejnená spôsobom, ktorý určí zriaďovateľ v štatúte. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela fond registrovému úradu do 15. apríla.
§ 26
Dohľad
(1)
Registrový úrad dohliada, či fond plní účel, na ktorý sa zriadil; na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány fondu, požaduje vykonanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom. Ak náprava nebola vykonaná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie fondu.
(2)
Registrové úrady pri registrácii fondov a výkone dohľadu riadi ministerstvo.
§ 27
Ochrana anonymity darcu
Ak darca trvá na zachovaní anonymity, jeho meno a priezvisko (názov) sa nesmú uvádzať v prehľade darcov ani inak oznámiť.
§ 28
Zdaňovanie fondu
Na zdaňovanie príjmov a majetku fondu sa vzťahujú osobitné predpisy.10)
§ 29
Platové pomery zamestnancov
Na platové pomery zamestnancov fondu sa vzťahuje osobitný predpis.11)
§ 30
Zahraničné fondy
Právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá je fondom podľa práva štátu, na ktorého území má svoje sídlo alebo jeho organizačná zložka, môže na území Slovenskej republiky pôsobiť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako fond vzniknutý podľa tohto zákona, ak splní podmienky na zápis do registra ustanovené týmto zákonom.
§ 31
Prechodné ustanovenia
(1)
Fondy, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov, sa považujú za fondy podľa tohto zákona, ak na návrh podľa § 9 budú do 31. augusta 1997 zapísané do registra.
(2)
Fond, ktorý vznikol podľa doterajších predpisov, sa môže do 31. augusta 1997 premeniť na inú právnu formu neziskovej organizácie alebo rozhodnúť o svojom zrušení a vstupe do likvidácie.
(3)
Zrušenie fondu, jeho vstup do likvidácie likvidátor alebo štátny orgán bez zbytočného odkladu oznámi okresnému úradu, ktorý vedie register podľa doterajších predpisov.
(4)
Fond, ktorý sa premenil na inú právnu formu neziskovej organizácie, oznámi túto skutočnosť najneskôr do 31. augusta 1997 okresnému úradu, v ktorého obvode bol zaregistrovaný. Okresný úrad vykoná výmaz z registra, ktorý vedie podľa doterajších predpisov.
(5)
Ak nebudú vykonané opatrenia podľa ustanovenia odseku 1 alebo odseku 2 alebo ak registrový úrad návrh na registráciu zamietne, okresný úrad, v ktorého obvode bol fond zaregistrovaný podľa doterajších predpisov, fond zruší a nariadi jeho likvidáciu do troch mesiacov od uplynutia lehoty podľa odseku 1.
(6)
Do nadobudnutia účinnosti zápisu fondu do registra podľa odseku 1 alebo počas premeny na inú právnu formu neziskovej organizácie podľa odseku 2 sa právne pomery fondu vzniknutého pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona riadia doterajšími predpismi, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Ustanovenie § 2 ods. 1 a 2 a zákaz použiť prostriedky fondu na podnikanie (§ 23) sa počas platnosti medzinárodných zmlúv určujúcich podmienky poskytovania zahraničnej pomoci Slovenskej republike, ktorými je Slovenská republika viazaná, nevzťahujú na fondy, ktoré vznikli podľa § 20b Občianskeho zákonníka pred účinnosťou tohto zákona, ak ich zriadenie bolo podmienkou čerpania zahraničnej pomoci pre Slovenskú republiku a ku dňu účinnosti tohto zákona používajú svoje prostriedky na podporu podnikania.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
3)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
8)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.
9)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku.
10)
Napríklad zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z.
11)
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.