Predpis bol zrušený predpisom 152/1995 Z. z.

112/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.04.1997 do 06.02.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

112
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 17. marca 1997,
ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť krajských inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie a ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu
Čl. I
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 271/1991 Zb. ustanovuje:
§ 1
(1)
Sídlom Ústredného inšpektorátu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie je Bratislava.
(2)
Sídlami krajských inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie sú Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice.
§ 2
Pre krajské inšpektoráty Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie sa ustanovujú tieto obvody pôsobnosti:
a)
pre krajský inšpektorát so sídlom v Bratislave okresy Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok a Senec,
b)
pre krajský inšpektorát so sídlom v Trnave okresy Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica a Skalica,
c)
pre krajský inšpektorát so sídlom v Trenčíne okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov,
d)
pre krajský inšpektorát so sídlom v Nitre okresy Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce,
e)
pre krajský inšpektorát so sídlom v Žiline okresy Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice a Tvrdošín,
f)
pre krajský inšpektorát so sídlom v Banskej Bystrici okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom,
g)
pre krajský inšpektorát so sídlom v Prešove okresy Prešov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou,
h)
pre krajský inšpektorát so sídlom v Košiciach okresy Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Gelnica, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves a Trebišov.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 180/1992 Zb., ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie.
Čl. II
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu sa mení takto:
V § 4 ods. 7 sa vypúšťajú slová „okresného úradu“.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Peter Baco v. r.