111/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.04.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

111
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 59 ods. 3 a § 62 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. vydalo
výnos z 25. marca 1997 č. 351/M-97, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 22. mája 1995 č. 5307/M-95, ktorým sa vykonávajú pre príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 112/1995 Z. z.).
Výnos dopĺňa ustanovenie týkajúce sa zahraničných služobných ciest a ich schvaľovania a mení a dopĺňa ustanovenie o vreckovom v cudzej mene.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený v Spravodajcovi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 3/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a na Riaditeľstve Železničnej polície Slovenskej republiky.