58/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1996 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 31. januára 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „od verejnosti“ a slová „pôsobiť ako banka (§ 4)“ sa nahrádzajú slovami „na založenie banky (§ 4) a povolenie na výkon bankových činností (§ 4a)“.
2.
V § 1 ods. 3 úvodná veta znie:
„(3)
V povolení na výkon bankových činností sa môže banke okrem vykonávania činností podľa odseku 1 písm. a) a b) povoliť aj vykonávanie týchto činností:“.
3.
V § 1 ods. 3 písm. d) sa za slovo „vydávanie“ vkladajú slová „a správa“.
4.
V § 1 ods. 3 písm. h) sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:
„4.
so zlatými a striebornými mincami;“.
5.
V § 1 ods. 3 písm. i) sa slovo „akcií“ nahrádza slovami „cenných papierov“.
6.
V § 1 ods. 3 písm. k) sa slovo „porád“ nahrádza slovami „poradenských služieb“.
7.
V § 1 ods. 3 písm. n) sa slová „investičného fondu“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
„1a)
Napríklad zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 1 ods. 3 sa dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
vykonávanie hypotekárnych obchodov.“.
9.
V § 1 ods. 4 znie:
„(4)
Výkon niektorých činností uvedených v odseku 3 môže byť osobitným zákonom1b) viazaný na udelenie osobitného povolenia. Povolenie na výkon takejto bankovej činnosti možno vydať až po nadobudnutí právoplatnosti osobitného povolenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b) znie:
„1b)
Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 248/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 1 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 5a; pobočkou zahraničnej banky sa na účely tohto zákona rozumie jej organizačná zložka umiestnená na území Slovenskej republiky.1c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c) znie:
„1c)
§ 21 ods. 3 a 4 a § 28 ods. 4 Obchodného zákonníka.“.
11.
V § 1 ods. 6 znie:
„(6)
Na banky sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,1) ak tento zákon neustanovuje inak. Právne postavenie Národnej banky Slovenska upravuje osobitný zákon.2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:
„2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“.
12.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Platobný styk a zúčtovanie v Slovenskej republike vykonávajú medzi sebou banky a pobočky zahraničných bánk výhradne prostredníctvom osobitnej právnickej osoby.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:
„2a)
§ 2 vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z. z. o zásadách platobného styku medzi bankami.“.
13.
V § 2 sa slová „pôsobiť ako banka“ nahrádzajú slovami „na založenie banky a bez povolenia na výkon bankových činností“ a vypúšťajú sa slová „od verejnosti“.
14.
V § 3 ods. 1 sa slová „pôsobiť ako banka“ nahrádzajú slovami „na založenie banky“.
15.
Nadpis druhej časti znie:
„POVOLENIE NA ZALOŽENIE BANKY A POVOLENIE NA VÝKON BANKOVÝCH ČINNOSTÍ“.
16.
V § 4 ods. 1 sa slová „pôsobiť ako banka“ nahrádzajú slovami „na založenie banky“, za slovo „výšku“ sa vkladajú slová „peňažného vkladu do“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „Slovenskej republiky (ďalej len „Zbierka zákonov“)“.
17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:
„3)
§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
18.
V § 4 ods. 2 znie:
„(2)
O udelení povolenia na založenie banky rozhoduje Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).“.
19.
V § 4 ods. 3 sa za slovo „povolenia“ vkladajú slová „na založenie banky“.
20.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
(1)
Žiadosť o povolenie na výkon bankových činností sa predkladá Národnej banke Slovenska. Náležitosti žiadosti na výkon bankových činností ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením v Zbierke zákonov.
(2)
O udelení povolenia na výkon bankových činností rozhoduje Národná banka Slovenska po posúdení pripravenosti banky na výkon bankových činností a po dohode s ministerstvom.“.
21.
V § 5 ods. 1 sa slovo „hodlá“ nahrádza slovom „chce“ a slová „pôsobiť ako banka“ sa nahrádzajú slovami „na založenie banky“.
22.
V § 5 ods. 2 znie:
„(2)
O udelení povolenia podľa odseku 1 rozhoduje Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom.“.
23.
V § 5 ods. 3 písm. a) sa slová „výšky kapitálu a ostatných finančných zdrojov“ nahrádzajú slovami „výšky trvale poskytnutých finančných prostriedkov“.
24.
V § 5 ods. 3 písm. e) sa slovo „potrebnosti“ nahrádza slovom „účelnosti“.
25.
V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno f).
26.
V § 5 ods. 4 sa slová „poskytnutého kapitálu“ nahrádzajú slovami „trvale poskytnutých finančných prostriedkov“.
27.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Finančné prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej banky podľa odseku 4 musia byť uložené v bankách (§ 1 ods. 1).“.
28.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
(1)
Žiadosť o povolenie na výkon bankových činností pre pobočku zahraničnej banky sa predkladá Národnej banke Slovenska. Náležitosti žiadosti na výkon bankových činností pobočkou zahraničnej banky ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením v Zbierke zákonov.
(2)
O udelení povolenia na výkon bankových činností rozhoduje Národná banka Slovenska po posúdení pripravenosti pobočky zahraničnej banky na výkon bankových činností.“.
29.
V § 6 ods. 1 sa slová „Povolenie pôsobiť ako banka“ nahrádzajú slovami „Povolenie na výkon bankových činností“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ani neprechádza na právneho nástupcu.“.
30.
V § 6 ods. 2 a 3 znejú:
„(2)
V povolení na výkon bankových činností možno výkon niektorých činností uvedených v § 1 ods. 3 obmedziť. Na žiadosť banky alebo pobočky zahraničnej banky možno povolenie na výkon bankových činností rozšíriť o ďalšie činnosti podľa § 1 ods. 3 rozhodnutím.
(3)
Povolenie na založenie banky stráca platnosť, ak banka alebo pobočka zahraničnej banky nepožiadala o vydanie povolenia na výkon bankových činností do dvoch rokov odo dňa, keď povolenie na založenie banky nadobudlo právoplatnosť, alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa zamietla žiadosť o povolenie na výkon bankových činností. Ak povolenie na založenie banky stratilo platnosť, postupuje Národná banka Slovenska primerane podľa § 35 ods. 3 a 4.“.
31.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Banka písomne informuje Národnú banku Slovenska o pripravovaných zmenách podmienok, ktoré boli podkladom na vydanie povolenia na založenie banky v lehote 30 dní pred uskutočnením pripravovaných zmien.
(5)
Banka môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno.“.
32.
V § 7 sa slovo „úradovniach“ nahrádza slovami „organizačných jednotkách“.
33.
V § 8 ods. 2 časť vety za bodkočiarkou znie: „člen dozornej rady banky nesmie byť členom predstavenstva ani zamestnancom tej istej banky, ani členom dozornej rady alebo predstavenstva inej banky a zároveň nesmie byť prokuristom ani osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene tej istej alebo inej banky.“.
34.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Členovia štatutárnych orgánov a dozorných rád sú zodpovední za výkon bankových činností.
(5)
Organizačnú zložku banky, ktorá zabezpečuje systém vnútornej kontroly, riadi dozorná rada. Vedúceho tejto zložky vymenúva a odvoláva štatutárny orgán po predchádzajúcom súhlase dozornej rady.“.
35.
V § 9 ods. 1 sa za slovo „stanovách“ vkladajú slová „okrem náležitostí ustanovených Obchodným zákonníkom3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie:
„3a)
§ 173 a 174 Obchodného zákonníka.“.
36.
§ 10 znie:
㤠10
(1)
Banky a pobočky zahraničných bánk sa zapisujú do obchodného registra na základe povolenia na založenie banky a sú povinné uložiť v Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra.
(2)
Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné dať zapísať do obchodného registra udelenie povolenia na výkon bankových činností do dvoch mesiacov odo dňa, keď povolenie na výkon bankových činností nadobudlo právoplatnosť.
(3)
Banka je povinná vopred písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zriadenie každej pobočky na území Slovenskej republiky. V oznámení o zriadení pobočky uvedie
a)
označenie miesta a umiestnenia pobočky,
b)
predmet činnosti pobočky,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vedúceho pobočky.
(4)
Banka nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska zriadiť pobočku v zahraničí. Náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením v Zbierke zákonov.
(5)
Pobočka je organizačná jednotka banky, ktorá vykonáva najmä činnosti podľa § 1 ods. 1.“.
37.
Nadpis štvrtej časti znie:
„POŽIADAVKY NA PODNIKANIE BÁNK“.
38.
V § 11 sa vypúšťajú slová „českom alebo“ a na konci prvej vety sa pripájajú tieto slová: „a o cenách nimi poskytovaných služieb“.
39.
V § 12 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Banky sú povinné zachovávať pomer podľa odseku 1 vypočítaný aj na základe konsolidovanej účtovnej závierky3b) bánk podľa opatrenia Národnej banky Slovenska, ktoré sa vyhlasuje uverejnením v Zbierke zákonov.
(3)
Štatutárny orgán banky predkladá do 31. marca bežného roka Národnej banke Slovenska správu o výsledku činnosti systému vnútornej kontroly, o prijatých opatreniach na nápravu porušenia pomeru ustanoveného v odseku 1 a o výsledkoch dosiahnutých na základe uplatnenia opatrení za predchádzajúci rok, ako aj programy vnútornej kontroly na bežný rok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3b) znie:
„3b)
§ 22 a 23 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.“.
40.
V § 13 písm. b) sa vypúšťa slovo „desiatim“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „(§ 15)“.
41.
V § 14 sa za slovo „Banky“ vkladajú slová „a pobočky zahraničných bánk“.
42.
V § 15 sa za slovo „Pravidlá“ vkladajú slová „vyplývajúce z povinností“ a za slovo „aktívami“ sa vkladá čiarka a slovo „rizikami“.
43.
V § 16 ods. 1 úvodná veta a písmená a) a b) znejú:
„(1)
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska udelený po prerokovaní s ministerstvom treba
a)
na vznik alebo na zvýšenie majetkového podielu zahraničnej osoby1) na základnom imaní už založenej banky presahujúceho 3 % tohto imania,
b)
na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie banky, ako aj na zvýšenie alebo na zníženie základného imania banky, ak nejde o zníženie z dôvodu straty,“.
44.
V § 16 ods. 1 písm. c) sa slová „na prevod“ nahrádzajú slovami „na vznik“ a bodka na konci textu sa nahrádza čiarkou.
45.
V § 16 ods. 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
na predaj banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti.3c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3c) znie:
„3c)
§ 476 a nasl. Obchodného zákonníka.“.
46.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:
„4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.“.
47.
§ 16 sa dopĺňa odsekmi 3, 4 a 5, ktoré znejú:
„(3)
Náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa odseku 1, ako aj podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením v Zbierke zákonov.
(4)
Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 je každý právny úkon, na ktorý treba predchádzajúci súhlas, neplatný.
(5)
Žiadosť podľa odseku 1 písm. a) a c) podávajú osoby, ktoré nadobúdajú majetkový podiel na banke. Žiadosť podľa odseku 1 písm. b) podáva banka. Žiadosť podľa odseku 1 písm. d) podáva banka alebo zahraničná banka, o ktorú ide.“.
48.
V § 17 ods. 1 písm. a) sa slová „nakupovať akcie alebo nadobúdať podielové účasti“ nahrádzajú slovami „nadobúdať akcie alebo podielové účasti“.
49.
V § 17 ods. 2 písm. b) sa na konci pripája táto veta:
„Akcie na tento účel nesmie banka vlastniť dlhšie ako jeden rok od ich nadobudnutia.“.
50.
V § 17 ods. 3 a 4 znejú:
„(3)
Náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa odseku 1, ako aj podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením v Zbierke zákonov.
(4)
Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 je každý právny úkon, na ktorý treba predchádzajúci súhlas, neplatný.“.
51.
V § 19 ods. 1 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ďalší zamestnanci určení stanovami banky“.
52.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Banka písomne informuje do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka Národnú banku Slovenska o jej akcionároch. V oznámení uvedie názov, prípadne meno akcionára, jeho adresu, počet a druh akcií, ktoré vlastní. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a) znie:
„5a)
Zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
53.
§ 20 znie:
㤠20
(1)
Suma úveru nezabezpečeného záložným právom k nehnuteľnosti poskytnutého bankou jej zamestnancovi alebo osobám, ktoré majú k banke osobitný vzťah podľa § 19 ods. 1 písm. a), b), d) a g), nesmie prekročiť jeho celkový hrubý príjem za dva roky. Celková suma úverov poskytnutých bankou jej zamestnancom nesmie prekročiť 5 % základného imania banky.
(2)
Banka nesmie poskytnúť úver na
a)
splatenie ňou vydaných akcií,
b)
splatenie akcií vydaných akcionárom, ktorý má kontrolu nad bankou,
c)
splatenie akcií vydaných právnickými osobami, ktoré sú pod kontrolou hlavných akcionárov banky,
d)
splatenie akcií vydaných právnickými osobami, ktoré sú pod kontrolou banky.“.
54.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:
㤠20a
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o úveroch a zárukách poskytnutých podnikateľským subjektom a o iných prijatých záväzkoch v slovenskej alebo v cudzej mene, ktorých výška je najmenej 3 000 000 Sk; v cudzej mene sa výška určuje po prepočte kurzom stred vyhláseným Národnou bankou Slovenska.5b)
(2)
Národná banka Slovenska5c) vedie register bankových úverov a záruk (ďalej len „register“) podľa odseku 1.
(3)
Národná banka Slovenska poskytne informácie z registra banke a pobočke zahraničnej banky; na poskytovanie informácií podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje § 38 tohto zákona.
(4)
Spôsob vedenia registra a rozsah oznamovania údajov zapísaných v registri ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením v Zbierke zákonov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5b) a 5c) znejú:
„5b)
§ 28 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
5c)
§ 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.“.
55.
V § 21 ods. 1 sa za slovo „účtovníctvo“ vkladajú slová „a zabezpečiť jeho preukaznosť spôsobom a v rozsahu“ a na konci sa pripája táto veta:
„Metodiku jednotného účtovníctva a účtovnej závierky bánk usmerňuje ministerstvo.6)“.
56.
V § 21 ods. 2 sa slová „väčšiu ako 20 % základného imania“ nahrádzajú slovami „20 % a viac základného imania“.
57.
V § 22 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo „Banka“ vkladajú slová „a pobočka zahraničnej banky“, v písmene a) sa na konci pripájajú slová „a pobočky zahraničnej banky“ a odsek 1 sa dopĺňa písmenami d), e) a f), ktoré znejú:
„d)
vypracovanie správy o tom, či systém na vyhotovenie hlásení požadovaných Národnou bankou Slovenska podľa § 24 ods. 2 je vybudovaný tak, že hlásenie verne zobrazuje skutočnosť,
e)
vypracovanie správy o tom, či údaje v hláseniach požadovaných Národnou bankou Slovenska podľa § 24 ods. 2 sú správne,
f)
na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska preverenie správnosti účtovníctva; banke patrí od Národnej banky Slovenska úhrada nevyhnutných vecných nákladov v prípade, ak sa pri preverení nezistili nedostatky.“.
58.
V § 22 ods. 2 sa v prvej vete za slovo „povinná“ vkladajú slová „každoročne písomne“.
59.
§ 22 sa dopĺňa odsekmi 5, 6, 7 a 8, ktoré znejú:
„(5)
Audítor je povinný ihneď písomne informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach, ktoré môžu ohrozovať činnosť banky.
(6)
Audítor je povinný okrem správy o overení ročnej účtovnej závierky vypracovanej podľa osobitného zákona6) vypracovať aj neskrátenú audítorskú správu podľa osnovy zostavenej Národnou bankou Slovenska, v ktorej podrobnejšie popíše skutočnosti uvedené v správe o overení ročnej účtovnej závierky vypracovanej podľa osobitného zákona,6) a túto správu predloží Národnej banke Slovenska súčasne so správou o overení ročnej účtovnej závierky vypracovanej podľa osobitného zákona.6)
(7)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zabezpečiť ochranu elektronicky spracovaných informácií pred zneužitím, zničením, poškodením alebo pred stratou.
(8)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné raz ročne zabezpečiť overenie spoľahlivosti informačného systému, ktorým sú spracúvané bankové údaje.“.
60.
V § 23 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Banka je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výročnú správu do 30 dní po jej schválení valným zhromaždením alebo zakladateľom.“.
61.
V § 24 ods. 2 znie:
„(2)
Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné vypracovať a predkladať Národnej banke Slovenska informácie, podklady a vysvetlenia; ich obsah, formu, členenie, termíny a spôsob predkladania ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným uverejnením v Zbierke zákonov. Ak predložené informácie a podklady nezodpovedajú ustanovenej metodike a podmienkam alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, sú banky a pobočky zahraničných bánk povinné na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť spresnené podklady a podať vysvetlenie. Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky požadované informácie a podklady nepredloží alebo ak sú opakovane neúplné alebo nesprávne, je Národná banka Slovenska oprávnená uložiť opatrenia podľa § 26 tohto zákona.“.
62.
V § 24 ods. 3 sa slová „základného imania alebo vyššiu“ nahrádzajú slovami „a viac základného imania banky“.
63.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Banka je povinná predkladať ministerstvu účtovnú závierku a údaje z účtovníctva. Rozsah, spôsob a termíny predkladania upraví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
64.
V § 25 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2, 3 a 4, ktoré znejú:
„(2)
Banka alebo pobočka zahraničnej banky je povinná predložiť na vyžiadanie osôb oprávnených vykonávať dohľad v banke úradne overený preklad kontrolovanej dokumentácie v slovenskom jazyku.
(3)
Orgán bankového dohľadu iného štátu môže vykonávať dohľad nad činnosťou pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky len na základe dohody uzatvorenej medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom bankového dohľadu iného štátu.
(4)
Národná banka Slovenska môže vykonávať dohľad nad pobočkami slovenských bánk, ktoré pôsobia na území iného štátu, ak to pripúšťajú právne predpisy tohto štátu alebo medzinárodné dohody.“.
65.
§ 26 znie:
㤠26
(1)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti bánk alebo pobočiek zahraničných bánk spočívajúce v porušení podmienok ustanovených v povolení na založenie banky alebo v povolení na výkon bankových činností, ako aj v porušení tohto zákona, osobitných zákonov,7) všeobecne záväzných právnych predpisov, opatrení vydaných Národnou bankou Slovenska, vo vykonávaní obchodov bankou, ktoré poškodzujú záujmy jej vkladateľov alebo ohrozujú bezpečnosť a stabilitu bankového systému, v riadení banky osobami, ktoré nie sú občiansky bezúhonné alebo odborne spôsobilé, alebo ak bankou vytvorený súhrn rezerv a opravných položiek nepostačuje na pokrytie rizík vyplývajúcich z objemu klasifikovaných aktív vykázaných bankou, Národná banka Slovenska je podľa závažnosti a povahy zistených nedostatkov oprávnená
a)
uložiť pokutu až do výšky 10 000 000 Sk,
b)
uložiť opatrenie zamerané na nápravu zistených nedostatkov, najmä
1.
prikázať obmedzenie alebo skončenie niektorej činnosti,
2.
uložiť skončenie nepovolenej činnosti,
3.
pozastaviť alebo odobrať povolenie na výkon niektorých bankových činností,
4.
limitovať prevádzkové náklady,
5.
zastaviť vyplácanie dividend a odmien,
6.
vykonať nevyhnutné opatrenia v oblasti rezerv banky,
7.
prikázať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov s určeným programom,
8.
uložiť zníženie základného imania banky o čiastku zodpovedajúcu strate z jej hospodárenia po zúčtovaní s príslušnými rezervnými fondmi za predpokladu, že strata presahuje 20 % základného imania banky,
9.
zaviesť nútenú správu banky podľa tohto zákona,
10.
odobrať povolenie na výkon bankových činností,
c)
navrhnúť odvolanie vedúceho pracovníka.
(2)
Na účely ustanovenia odseku 1 písm. b) bodov 4, 5 a 6 sa nepoužijú ustanovenia osobitného zákona.7a)
(3)
Pokutu podľa odseku 1 písm. a) môže Národná banka Slovenska uložiť aj fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré porušili ustanovenia § 2 a 3.
(4)
Uložením pokuty podľa odseku 1 písm. a) nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných právnych predpisov.
(5)
Pokutu a opatrenia podľa odseku 1 písm. a) a b) možno ukladať súbežne. Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uložené pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(6)
Pokutu a opatrenia podľa odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť do jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď tieto nedostatky vznikli.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7) a 7a) znejú:
„7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
7a)
§ 187 a 191 Obchodného zákonníka.“.
66.
§ 27 znie:
㤠27
(1)
Nútená správa banky sa zavádza dňom doručenia rozhodnutia o nútenej správe banke a je účinná voči fyzickým osobám a právnickým osobám.
(2)
Rozhodnutie o nútenej správe okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa § 40j obsahuje
a)
dôvody na nútenú správu,
b)
meno a priezvisko správcu, adresu jeho trvalého pobytu, číslo preukazu totožnosti a rodné číslo; ak je správcom právnická osoba, jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
c)
prípadné obmedzenie alebo zákaz prijímania vkladov a poskytovania úverov alebo iných činností,
d)
prípadné čiastočné alebo úplné pozastavenie nakladania s vkladmi klientov v banke.“.
67.
§ 28 znie:
㤠28
(1)
Nútenú správu nie je možné zaviesť nad pobočkou zahraničnej banky.
(2)
Ak si to situácia v banke vyžaduje a ak je skutkový stav spoľahlivo preukázaný zadováženými dôkazmi, konanie o zavedení nútenej správy sa môže začať doručením rozhodnutia o nútenej správe.
(3)
Rozhodnutie o nútenej správe Národná banka Slovenska doručí banke do vlastných rúk odovzdaním rozhodnutia členovi predstavenstva banky alebo osobe poverenej riadením banky. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak niektorá z týchto osôb odmietne rozhodnutie prevziať.
(4)
Lehota na plnenie povinností vyplývajúcich z doručeného rozhodnutia o nútenej správe nemôže byť kratšia ako 24 hodín.“.
68.
§ 29 znie:
㤠29
(1)
Zavedením nútenej správy (§ 27 ods. 1) sa pozastavuje výkon funkcie všetkých orgánov banky a pôsobnosť štatutárneho orgánu a dozornej rady prechádza na správcu, ktorý zvoláva valné zhromaždenie a má právo sa na ňom zúčastniť.
(2)
Správcu vymenúva a odvoláva Národná banka Slovenska.
(3)
Valné zhromaždenie s výnimkou rozhodnutia podľa odseku 5 môže prijímať rozhodnutia len po predchádzajúcom súhlase správcu a Národnej banky Slovenska.
(4)
Ak si to situácia v banke vyžaduje, môže správca po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska udelenom po prerokovaní s ministerstvom čiastočne alebo úplne pozastaviť nakladanie vkladateľov s ich vkladmi v banke najdlhšie po čas trvania nútenej správy.
(5)
Na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia môže správca podať návrh na vyrovnanie.7b)
(6)
Ak správca zistí predĺženie banky, je oprávnený na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podať návrh na vyhlásenie konkurzu.
(7)
Správca je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí Národnej banky Slovenska o nútenej správe. Národná banka Slovenska uzatvorí so správcom zmluvu o výkone činnosti správcu, ktorá vymedzí jeho práva a povinnosti v súlade s týmto zákonom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b) znie:
„7b)
§ 46 a nasl. zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.“.
69.
§ 31 znie:
㤠31
Nútená správa a jej skončenie sa zapisujú do obchodného registra.1) Návrh na zápis o nútenej správe podáva Národná banka Slovenska; pri podaní tohto návrhu sa nepoužije ustanovenie § 31 ods. 4 Obchodného zákonníka.“.
70.
§ 33 znie:
㤠33
Nútená správa sa končí
a)
doručením rozhodnutia Národnej banky Slovenska o skončení nútenej správy, ak pominú dôvody na jej trvanie,
b)
vyhlásením konkurzu,
c)
uplynutím 24 mesiacov od zavedenia nútenej správy,
d)
odobratím povolenia na výkon bankových činností.“.
71.
Nadpis tretej hlavy znie:
„ODOBRATIE A ZÁNIK POVOLENIA NA VÝKON BANKOVÝCH ČINNOSTÍ“.
72.
V § 34 ods. 1 znie:
„(1)
Pri pretrvávaní závažných nedostatkov v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky Národná banka Slovenska po prerokovaní s ministerstvom odoberie povolenie na výkon bankových činností; tomuto opatreniu nemusí predchádzať zavedenie nútenej správy.“.
73.
V § 34 ods. 2 sa slová „Udelenie povolenia pôsobiť ako banka“ nahrádzajú slovami „Povolenie na výkon bankových činností“.
74.
V § 34 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „od verejnosti“.
75.
V § 34 ods. 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
ak neboli splnené podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v povolení na výkon bankových činností.“.
76.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý znie:
㤠34a
Povolenie na výkon bankových činností zaniká
a)
banke dňom jej zrušenia z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia na výkon bankových činností,
b)
pobočke zahraničnej banky dňom zrušenia zahraničnej banky z iného dôvodu ako pre odobratie oprávnenia pôsobiť ako banka,
c)
dňom vrátenia povolenia na výkon bankových činností bankou alebo pobočkou zahraničnej banky; povolenie možno vrátiť len písomne,
d)
ak banka alebo pobočka zahraničnej banky nepožiadala o jeho zápis do obchodného registra podľa § 10 ods. 2.“.
77.
V § 35 ods. 1 znie:
„(1)
V rozhodnutí o odobratí povolenia podľa § 34 sa určí dátum, ku ktorému sa odoberá povolenie na výkon bankových činností; rozhodnutie sa zverejní v Obchodnom vestníku, pri pobočke zahraničnej banky sa oznámi aj orgánu poverenému bankovým dohľadom v štáte, v ktorom má zahraničná banka sídlo. Rozhodnutie na zverejnenie zasiela Národná banka Slovenska a cena za uverejnenie sa uhrádza podľa osobitného predpisu.7c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7c) znie:
„7c)
§ 7 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku.“.
78.
V § 35 ods. 2 sa slová „pôsobiť ako banka“ nahrádzajú slovami „na výkon bankových činností alebo odo dňa zániku povolenia na výkon bankových činností“.
79.
§ 35 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na výkon bankových činností Národná banka Slovenska zašle rozhodnutie s návrhom na zápis tejto skutočnosti súdu, ktorý vedie obchodný register; pri podaní tohto návrhu sa nepoužije ustanovenie § 31 ods. 4 Obchodného zákonníka.
(4)
Do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na výkon bankových činností Národná banka Slovenska podá príslušnému súdu návrh na zrušenie a likvidáciu banky a na vymenovanie likvidátora. Súd pred rozhodnutím o zrušení nemôže použiť postup podľa § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka.“.
80.
V § 36 ods. 1 sa slová „Štátna banka česko-slovenská po dohode s Federálnym ministerstvom financií a ministerstvom financií tej republiky, na ktorej území bude mať banka sídlo, ak niektoré z nich nie je zakladateľom“ nahrádzajú slovami „Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom“.
81.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Za záväzky štátnych peňažných ústavov, ktoré vznikli na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu, ručí štát.“.
82.
Za § 36 sa vkladá nová ôsma časť, ktorá znie:
„ÔSMA ČASŤ
HYPOTEKÁRNE BANKOVNÍCTVO
§ 36a
(1)
Hypotekárnym obchodom sa na účely tohto zákona rozumie
a)
poskytovanie hypotekárnych úverov a s tým spojené vydávanie hypotekárnych záložných listov,7d)
b)
poskytovanie komunálnych úverov a s tým spojené vydávanie komunálnych obligácií bankou.7e)
(2)
Hypotekárne obchody sa musia realizovať v slovenských korunách.
(3)
Hypotekárne obchody nemôže vykonávať pobočka zahraničnej banky.
§ 36b
Hypotekárny úver je dlhodobý úver s lehotou splatnosti najmenej päť rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, ktorý poskytuje banka právnickým osobám a fyzickým osobám na nákup, výstavbu, rekonštrukciu a údržbu tuzemských nehnuteľností a ktorý je financovaný prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov podľa osobitného predpisu.7d)
§ 36c
Komunálny úver je dlhodobý úver s lehotou splatnosti najmenej päť rokov zabezpečený záložným právom k nehnuteľnému majetku obce, ktorý poskytujú banky na nákup, výstavbu, rekonštrukciu a údržbu tuzemských nehnuteľností s cieľom využívať ich na verejnoprospešný účel a ktorý je financovaný prostredníctvom vydávania a predaja komunálnych obligácií bankou.7e)
§ 36d
Banka, ktorá vykonáva hypotekárne obchody (ďalej len „hypotekárna banka“), môže dočasne voľné peňažné prostriedky získané z hypotekárnych obchodov uložiť v banke so sídlom v Slovenskej republike alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike. Ďalej môže tieto prostriedky použiť na nákup
a)
hypotekárnych záložných listov vydaných inou hypotekárnou bankou,
b)
komunálnych obligácií vydaných inou hypotekárnou bankou,7e)
c)
pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska,
d)
štátnych dlhopisov,7f)
e)
štátnych pokladničných poukážok.
§ 36e
Vydávanie a náležitosti hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií sa spravujú osobitným zákonom.7g)
§ 36f
(1)
Na riadne krytie vydaných hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií môžu byť použité len pohľadávky z hypotekárnych úverov a komunálnych úverov, ktoré nepresahujú 60 % hodnoty založenej nehnuteľnosti určenej podľa § 36g.
(2)
Poskytovať hypotekárne úvery a komunálne úvery nad rámec podľa odseku 1 možno len za podmienky, že celková hodnota pohľadávok, ktoré presahujú tento rámec, nepresiahne 15 % celkovej čiastky poskytnutých hypotekárnych úverov a komunálnych úverov.
(3)
Majetkové hodnoty slúžiace na krytie menovitej hodnoty vydaných hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií nesmie hypotekárna banka založiť.
§ 36g
(1)
Hodnotu nehnuteľnosti na účely tohto zákona určí hypotekárna banka na základe celkového posúdenia nehnuteľnosti. Pri určení tejto hodnoty môže hypotekárna banka prihliadať iba na trvalé vlastnosti nehnuteľnosti a výnos, ktorý môže nehnuteľnosť pri riadnom hospodárení dlhodobo poskytovať jej vlastníkovi.
(2)
Hypotekárna banka je viazaná len vlastným ohodnotením nehnuteľnosti.
§ 36h
(1)
Záložné právo na zabezpečenie pohľadávok hypotekárnej banky z hypotekárnych úverov alebo z komunálnych úverov vzniká jeho vkladom do katastra nehnuteľností Slovenskej republiky na základe návrhu hypotekárnej banky a vlastníka nehnuteľnosti. Postavenie záložného veriteľa má hypotekárna banka.
(2)
Hypotekárny úver a komunálny úver nesmú byť zabezpečené záložným právom vzťahujúcim sa na nehnuteľnosť, na ktorej už vzniklo a trvá záložné právo v prospech tretej osoby, alebo obmedzením prevodu nehnuteľnosti.
(3)
Nehnuteľnosť sa nepovažuje za zabezpečenú záložným právom vtedy, ak pohľadávka, ktorá je zabezpečená záložným právom v prospech tretej osoby alebo obmedzením prevodu nehnuteľnosti, zanikne na základe poskytnutého hypotekárneho úveru alebo komunálneho úveru, ktorým sa pohľadávka splatí, a ak záložné právo k nehnuteľnosti alebo obmedzenie prevodu nehnuteľnosti zanikne.
(4)
Záložné právo k nehnuteľnosti zriadené na zabezpečenie pohľadávok z hypotekárneho úveru alebo z komunálneho úveru zaniká splatením tohto úveru s príslušenstvom.
§ 36ch
(1)
Hypotekárna banka poskytuje hypotekárne úvery a komunálne úvery podľa ňou vydaných všeobecných podmienok na poskytovanie hypotekárnych úverov a komunálnych úverov schválených Národnou bankou Slovenska, ktoré musia obsahovať najmä
a)
náležitosti žiadosti o hypotekárny úver a komunálny úver,
b)
postup pri predkladaní žiadosti o hypotekárny úver a komunálny úver,
c)
podmienky na poskytovanie hypotekárneho úveru a komunálneho úveru,
d)
spôsoby vypovedania zmluvy o poskytnutí hypotekárneho úveru a komunálneho úveru,
e)
postup banky pri omeškaní dlžníka so splácaním hypotekárneho úveru a komunálneho úveru alebo jeho príslušenstva,
f)
prípady zmien okolností na strane dlžníka, za ktorých je hypotekárna banka oprávnená požadovať predčasné splácanie hypotekárneho úveru a komunálneho úveru,
g)
podmienky realizácie záložného práva k nehnuteľnostiam zriadeného na zabezpečenie hypotekárnych úverov a komunálnych úverov.
(2)
Z dôvodov na strane hypotekárnej banky sa nesmie vynucovať predčasné splácanie pohľadávok z hypotekárneho úveru a komunálneho úveru; to platí aj pri zrušení hypotekárnej banky.
§ 36i
(1)
Zoznam a rozsah hypotekárnych úverov a komunálnych úverov, pohľadávok hypotekárnej banky z hypotekárnych úverov a komunálnych úverov, ktoré slúžia na krytie hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií, alebo iné hodnoty slúžiace ako náhradné krytie musí hypotekárna banka jednotlivo evidovať vo svojom registri hypoték.
(2)
Register hypoték a doklady, na ktorých základe sa vykonali zápisy v registri hypoték, je hypotekárna banka povinná uschovávať oddelene od ostatných dokladov a zabezpečiť ich pred zneužitím, zničením, poškodením alebo pred stratou.
(3)
Do konca januára a júla každého kalendárneho roka je hypotekárna banka povinná predložiť Národnej banke Slovenska a ministerstvu informáciu o záznamoch z registra hypoték, ktoré sa vykonali za posledných šesť mesiacov.
(4)
Náležitosti registra hypoték a náležitosti informácie podľa odsekov 2 a 3 podrobnejšie ustanoví Národná banka Slovenska a ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 36j
Záložné právo slúžiace na zabezpečenie pohľadávok z hypotekárnych úverov a komunálnych úverov, ktorými je krytá menovitá hodnota hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií vrátane výnosov z nich, má prednosť pred inými záložnými právami pri uspokojovaní nárokov fyzických osôb a právnických osôb zo záložných práv.
§ 36k
Hypotekárna banka je povinná o hypotekárnych obchodoch viesť oddelene analytickú evidenciu v systéme účtovníctva.
§ 36l
(1)
Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom vymenúva pre každú hypotekárnu banku hypotekárneho správcu, ktorý vykonáva dozor nad vykonávaním hypotekárnych obchodov v rozsahu ustanovenom týmto a osobitným zákonom.7g) Rovnakým spôsobom sa pre každú hypotekárnu banku vymenúva zástupca hypotekárneho správcu, ktorý zastupuje hypotekárneho správcu počas jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv, povinností a zodpovednosti.
(2)
Vymenovanie hypotekárneho správcu a jeho zástupcu Národná banka Slovenska vopred prerokuje s hypotekárnou bankou, pre ktorú sa vymenúvajú.
(3)
Hypotekárneho správcu a jeho zástupcu odvoláva Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom.
(4)
Hypotekárnym správcom a jeho zástupcom môže byť len fyzická osoba, ktorá je na túto činnosť odborne spôsobilá a občiansky bezúhonná.
§ 36m
(1)
Hypotekárny správca vykonáva svoju činnosť samostatne, nezávisle a nestranne. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozhodnutiami podľa odseku 4.
(2)
O rozporoch medzi hypotekárnym správcom a hypotekárnou bankou rozhoduje komisia zložená z dvoch zástupcov Národnej banky Slovenska a z dvoch zástupcov ministerstva. Predsedom komisie je zástupca Národnej banky Slovenska, ktorý vedie rokovania komisie.
(3)
Komisia rozhoduje väčšinou hlasov všetkých jej členov; v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu komisie.
(4)
Rozhodnutie komisie je pre hypotekárneho správcu a hypotekárnu banku záväzné.
§ 36n
(1)
Hypotekárny správca vykonáva dozor nad vydávaním hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií z hľadiska ich náležitostí a krytia podľa osobitného zákona.7g)
(2)
Hypotekárny správca je povinný vyhotoviť pre každú emisiu hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych obligácií pred ich vydaním písomné osvedčenie o tom, že ich krytie je zabezpečené podľa osobitného zákona7h) a že je vykonaný záznam v registri hypoték (§ 36i).
(3)
Hypotekárny správca kontroluje, či hypotekárna banka poskytuje hypotekárne úvery a komunálne úvery v súlade s týmto zákonom a či si hypotekárna banka plní povinnosti týkajúce sa registra hypoték.
(4)
Hypotekárny správca je povinný na požiadanie hypotekárnej banky spolupôsobiť pri činnostiach súvisiacich s vykonávaním hypotekárnych obchodov, ktoré bez jeho súčinnosti hypotekárna banka nemôže vykonať.
§ 36o
(1)
Hypotekárny správca v prípade zistenia nedostatkov je povinný okamžite písomne informovať o týchto skutočnostiach Národnú banku Slovenska a ministerstvo. Na poskytovanie informácií podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje § 39 tohto zákona.
(2)
Hypotekárny správca pri výkone svojej činnosti koná vo vlastnom mene a na účet hypotekárnej banky.
(3)
Hypotekárna banka je povinná umožniť hypotekárnemu správcovi výkon jeho činnosti, najmä je povinná umožniť mu nahliadať do účtovných záznamov, do registra hypoték a do iných dokladov súvisiacich s hypotekárnymi obchodmi.
(4)
Výšku odmeny pre hypotekárneho správcu a jeho zástupcu určuje Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom a hypotekárnou bankou. Odmenu hradí hypotekárna banka.
§ 36p
(1)
Činnosť hypotekárneho správcu a jeho zástupcu podlieha bankovému dohľadu vykonávanému Národnou bankou Slovenska a dozoru vykonávanému ministerstvom podľa osobitných zákonov.7ch)
(2)
Ak Národná banka Slovenska pri výkone bankového dohľadu zistí nedostatky v činnosti hypotekárneho správcu alebo jeho zástupcu s výnimkou nedostatkov podľa § 36n ods. 1, môže mu uložiť pokutu až do výšky 100 000 Sk.
(3)
Ak ministerstvo pri výkone dozoru podľa osobitných zákonov7ch) zistí nedostatky v činnosti hypotekárneho správcu alebo jeho zástupcu vykonávanej podľa § 36n ods. 1, postupuje podľa osobitného zákona.7i)
§ 36r
Národná banka Slovenska a ministerstvo ustanovia všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o postavení a činnosti hypotekárneho správcu a jeho zástupcu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7d), 7e), 7f), 7g), 7h), 7ch) a 7i) znejú:
„7d)
§ 14 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
7e)
§ 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
7f)
§ 18 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
7g)
Zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
7h)
§ 16 ods. 4 a 5 a § 20 ods. 4 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
7ch)
Zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
7i)
§ 22 ods. 3 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
83.
Doterajšia „ÔSMA ČASŤ“ a „DEVIATA ČASŤ“ sa označujú ako „DEVIATA ČASŤ“ a „DESIATA ČASŤ“.
84.
V § 37 ods. 2 sa slová „od verejnosti podľa § 1 ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „na vkladné knižky na doručiteľa a činnosti vykonávanej prostredníctvom zmenárenských automatov“ a doterajší odkaz 7a) vrátane poznámky pod čiarou sa označuje ako odkaz 7aa).
85.
V § 37a sa za slovo „zrušeného“ vkladajú slová „bežného účtu a vkladového“ a doterajší odkaz 7b) vrátane poznámky pod čiarou sa označuje ako odkaz 7bb).
86.
V § 38 ods. 1 sa za slovo „depozít“ vkladá slovo „klientov“.
87.
V § 38 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „osobám povereným kontrolou používania štátnej prémie v stavebnom sporení7j) a audítorom pri činnosti ustanovenej zákonom. Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje výmena informácií medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi bankového dohľadu iných štátov, ak sú predmetom výmeny informácie o subjektoch, ktoré pôsobia alebo budú pôsobiť na území príslušného štátu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7j) znie:
„7j)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.“.
88.
V § 38 ods. 3 písm. b) nad slovo „konania“ sa vkladá odkaz 9).
89.
V § 38 ods. 3 písm. c) znie:
„c)
finančných a colných orgánov vo veciach daňového alebo colného konania, ktorého je klient banky účastníkom,“.
90.
§ 38 ods. 3 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
Úradu finančnej polície Policajného zboru9b) na účely plnenia jeho úloh ustanovených zákonom,
f)
ministerstva pri výkone dozoru ustanoveného zákonom.9c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9b) a 9c) znejú:
„9b)
§ 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
9c)
Zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.“.
91.
V § 38 sa odsek 5 označuje ako odsek 4.
92.
V § 39 ods. 1 sa za slovo „rady“ vkladá čiarka a slová „hypotekárny správca a jeho zástupca“ a slová „ods. 2, 3 a 4“ sa nahrádzajú slovami „ods. 2 a 3“.
93.
Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39a
Zastúpenie zahraničnej banky
(1)
Zahraničná banka alebo obdobná zahraničná finančná inštitúcia po registrácii Národnou bankou Slovenska9d) môže zriadiť na území Slovenskej republiky svoje zastúpenie.
(2)
Zastúpením zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie (ďalej len „zastúpenie“) sa na účely tohto zákona rozumie jej organizačná zložka, ktorá propaguje činnosť zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie alebo získava informácie o možnostiach hospodárskej spolupráce so Slovenskou republikou.
(3)
Zastúpenie nepodniká a nezapisuje sa do obchodného registra.
(4)
Zahraničná banka alebo obdobná zahraničná finančná inštitúcia vopred oznámi Národnej banke Slovenska zmenu umiestnenia zastúpenia, zmenu vedúceho a zatvorenie zastúpenia.
(5)
Zastúpenie nesmie
a)
prijímať vklady,
b)
poskytovať úvery,
c)
vykonávať žiadne iné služby, ktoré poskytujú banky,
d)
vykonávať akúkoľvek inú podnikateľskú činnosť.
(6)
Náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia a podmienky na prevádzku zastúpenia ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením v Zbierke zákonov.
(7)
Ak zastúpenie nedodržiava podmienky určené v rozhodnutí o registrácii alebo závažným spôsobom poruší právne predpisy Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska môže registráciu zrušiť.
(8)
Na konanie o registrácii zastúpenia a o zrušení registrácie sa vzťahujú ustanovenia § 40 a nasl. tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9d) znie:
„9d)
§ 32 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.“.
94.
§ 40 znie:
㤠40
(1)
Konanie vo veciach zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom sa začína na základe písomnej žiadosti účastníka konania alebo na podnet Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska v konaní postupuje bez zbytočných prieťahov tak, aby sa zistil skutkový stav veci a pri svojom rozhodovaní z neho vychádza.
(2)
Zamestnanec Národnej banky Slovenska je vylúčený z prerokúvania a rozhodovania o veci, ak so zreteľom na jeho vzťah k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti.
(3)
Z prerokúvania a rozhodovania o veci je vylúčený aj ten, kto sa v tej istej veci zúčastnil na konaní iného stupňa ako zamestnanec Národnej banky Slovenska.“.
95.
Za § 40 sa vkladajú § 40a až 40m, ktoré znejú:
㤠40a
Účastníkom konania podľa tohto zákona je ten, o koho právach, záujmoch alebo povinnostiach chránených právom sa má konať alebo koho práva, záujmy alebo povinnosti chránené právom môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
§ 40b
Konanie je začaté dňom doručenia písomnej žiadosti účastníka konania Národnej banke Slovenska; ak sa konanie začína na podnet Národnej banky Slovenska, konanie je začaté dňom, keď Národná banka Slovenska urobila voči účastníkovi konania prvý úkon, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 40c
(1)
Národná banka Slovenska nariadi neverejné pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci.
(2)
O dôležitých úkonoch v konaní, najmä o vykonaných dôkazoch, o vyjadreniach účastníkov konania a o ústnom pojednávaní, sa spíše zápisnica.
(3)
Zo zápisnice musí byť zrejmé najmä to, kto, kde a kedy konanie uskutočňoval, predmet konania, ktoré osoby sa na ňom zúčastnili, priebeh konania, aké návrhy boli podané a aké opatrenia sa prijali.
(4)
Zápisnicu podpisujú po prečítaní všetky osoby, ktoré sa na konaní zúčastnili, a zamestnanec Národnej banky Slovenska. Odopretie podpisu, dôvody odopretia a námietky proti obsahu zápisnice sa v nej zaznamenajú.
(5)
Účastníci konania majú právo nazerať do spisov a robiť si z nich výpisy.
§ 40d
(1)
Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, sa doručujú do vlastných rúk.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, písomnosti, ktoré sú určené právnickým osobám alebo orgánom, sa doručujú pracovníkom oprávneným za právnickú osobu alebo za orgán prijímať písomnosti. Ak niet takých pracovníkov, doručuje sa písomnosť, ktorá je určená do vlastných rúk, tomu, kto je oprávnený za právnickú osobu alebo za orgán konať, ostatné písomnosti ktorémukoľvek ich pracovníkovi, ktorý písomnosť prijme.
(3)
Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo.
§ 40e
(1)
Národná banka Slovenska preruší konanie, ak účastník konania bol vyzvaný na doplnenie žiadosti alebo ak ministerstvo bolo vyzvané na zaujatie stanoviska.
(2)
Proti rozhodnutiu o prerušení konania nemožno podať rozklad.
(3)
Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.
§ 40f
(1)
Národná banka Slovenska zastaví konanie začaté na žiadosť účastníka, ak účastník konania vzal späť svoju žiadosť, nepreukázal náležitosti žiadosti alebo nedoplnil žiadosť v lehote určenej Národnou bankou Slovenska.
(2)
Konanie začaté na podnet Národnej banky Slovenska možno zastaviť, ak odpadol dôvod konania.
§ 40g
Trovy konania, ktoré vznikli Národnej banke Slovenska, znáša Národná banka Slovenska. Trovy, ktoré vznikli v konaní účastníkovi konania, znáša účastník konania.
§ 40h
(1)
Na dokazovanie možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutkový stav veci a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi.
(2)
Dôkazmi sú najmä výsluch účastníkov konania, svedkov, znalecké posudky, listiny a ohliadka.
(3)
Národná banka Slovenska môže predvolať osoby, ktorých osobná účasť je pri prerokúvaní veci nevyhnutná, a požiadať ich o oznámenie skutočností alebo o predloženie dôkazov, ktoré majú význam pre konanie a rozhodovanie vo veci.
(4)
Národná banka Slovenska hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy (správne uváženie), a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo v konaní najavo.
§ 40ch
(1)
Národná banka Slovenska môže pred skončením konania v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie jeho účelu
a)
uložiť účastníkom, aby niečo vykonali, niečoho sa zdržali alebo niečo strpeli,
b)
nariadiť zabezpečenie vecí, ktoré sú potrebné na vykonanie dôkazov.
(2)
Národná banka Slovenska opatrenie podľa odseku 1 zruší, len čo pominie dôvod, pre ktorý bolo nariadené; inak stráca účinnosť dňom, keď rozhodnutie vo veci nadobudlo právoplatnosť.
(3)
Rozklad proti rozhodnutiu o uložení opatrení podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.
§ 40i
Tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že sa bez závažných dôvodov na výzvu nedostaví, bezdôvodne odmietne svedeckú výpoveď, predloženie listiny alebo vykonanie ohliadky, Národná banka Slovenska môže uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 10 000 Sk.
§ 40j
(1)
Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o rozklade.
(2)
Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo.
(3)
V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie a podľa akých právnych predpisov sa rozhodovalo.
(4)
Poučenie o rozklade obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či možno proti nemu podať rozklad, v akej lehote a komu možno podať rozklad.
(5)
V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie, kto rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, obchodné meno a sídlo, prípadne meno, priezvisko a trvalý pobyt účastníkov konania. Rozhodnutie musí mať odtlačok pečiatky Národnej banky Slovenska a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.
§ 40k
(1)
Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. Deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia.
(2)
Doručené rozhodnutie, proti ktorému už nemožno podať rozklad, je právoplatné.
(3)
Doručené rozhodnutie je vykonateľné, ak proti nemu nemožno podať rozklad alebo ak rozklad nemá odkladný účinok.
§ 40l
(1)
Na konanie v prvom stupni je príslušný útvar bankového dohľadu Národnej banky Slovenska.
(2)
Útvar bankového dohľadu Národnej banky Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie súhlasu podľa tohto zákona, ako aj o žiadosti o povolenie na výkon bankových činností najneskôr do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti; o žiadosti o povolenie na založenie banky rozhodne najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.
(3)
Proti rozhodnutiu útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska má účastník konania právo podať rozklad. Podaný rozklad nemá odkladný účinok.
(4)
Rozklad sa podáva útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.
(5)
Rozklad môžno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
§ 40m
(1)
Útvar bankového dohľadu Národnej banky Slovenska môže o rozklade sám rozhodnúť, ak rozkladu v plnom rozsahu vyhovie.
(2)
Ak o rozklade nerozhodne útvar bankového dohľadu Národnej banky Slovenska podľa odseku 1, predloží ho s výsledkami doterajšieho konania a so spisovým materiálom Bankovej rade Národnej banky Slovenska do 30 dní odo dňa, keď mu rozklad bol doručený.“.
96.
§ 41 znie:
㤠41
(1)
O rozklade proti rozhodnutiu útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska rozhoduje Banková rada Národnej banky Slovenska. O rozklade proti rozhodnutiu útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska vydanému po dohode s ministerstvom rozhoduje Banková rada Národnej banky Slovenska po dohode s ministerstvom a o rozklade proti rozhodnutiu útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska vydanému po prerokovaní s ministerstvom rozhoduje Banková rada Národnej banky Slovenska po prerokovaní s ministerstvom.
(2)
Ak sú na to dôvody, Banková rada Národnej banky Slovenska rozhodnutie zmení alebo zruší, inak rozklad zamietne a rozhodnutie potvrdí.
(3)
Proti rozhodnutiu o rozklade nemožno ďalej podať rozklad.
(4)
Právoplatné rozhodnutie môže z vlastného alebo z iného podnetu preskúmať Banková rada Národnej banky Slovenska. O zmene alebo o zrušení právoplatného rozhodnutia vydaného po dohode s ministerstvom rozhoduje Banková rada Národnej banky Slovenska po dohode s ministerstvom a o zmene alebo o zrušení právoplatného rozhodnutia vydaného po prerokovaní s ministerstvom rozhoduje Banková rada Národnej banky Slovenska po prerokovaní s ministerstvom. Napadnuté rozhodnutie sa zmení alebo zruší, ak bolo vydané v rozpore so zákonom alebo s iným všeobecne záväzným právnym predpisom a od jeho právoplatnosti neuplynuli tri roky. Proti rozhodnutiu Bankovej rady Národnej banky Slovenska nemožno ďalej podať rozklad.“.
97.
Za § 41 sa vkladajú § 41a a 41b, ktoré znejú:
㤠41a
Zákonnosť právoplatných rozhodnutí Národnej banky Slovenska vydaných podľa tohto zákona je preskúmateľná súdom podľa osobitného predpisu;10) na preskúmavanie rozhodnutí je príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.
§ 41b
Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú rozhodnutím, ktoré je vykonateľné, Národná banka Slovenska môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10) znie:
„10)
§ 244 a 247 Občianskeho súdneho poriadku.“.
98.
Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:
㤠44a
(1)
Slovenská sporiteľňa, a. s., a banky, ktoré poskytli úvery alebo na ktoré prešli pohľadávky z úverov poskytnutých pred 1. januárom 1990, pričom tieto úvery sa stali klasifikovanými z dôvodu existencie rizika, že pohľadávky z nich nebudú dlžníkmi splatené riadne a včas v ich plnej menovitej hodnote, prejdú procesom reštrukturalizácie ich úverového portfólia s účasťou štátu; pravidlá procesu reštrukturalizácie úverového portfólia ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
(2)
Banky podľa odseku 1 sú povinné vypracovať projekt reštrukturalizácie úverového portfólia a poskytovať ministerstvu a Národnej banke Slovenska údaje nimi požadované.
(3)
Osnovu projektu reštrukturalizácie úverového portfólia a rozsah, štruktúru a termíny predloženia požadovaných údajov ustanoví ministerstvo a Národná banka Slovenska všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
99.
Za § 45a sa vkladajú § 45b, 45c a 45d, ktoré znejú:
㤠45b
Banky sú povinné do 31. decembra 1997 zmeniť svoje vydané akcie na doručiteľa na akcie na meno; ustanovenia osobitného zákona11) sa na tento účel nepoužijú.
§ 45c
(1)
Národná banka Slovenska môže uložiť už povoleným bankám a pobočkám zahraničných bánk, aby v primeranej lehote splnili podmienky, ktoré sú ustanovené v opatrení Národnej banky Slovenska vydanom podľa § 4 ods. 1 a § 5 ods. 4 tohto zákona.
(2)
Povolenie pôsobiť ako banka udelené pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za povolenie na založenie banky udelené podľa tohto zákona.
(3)
Banky a pobočky zahraničných bánk musia mať povolenie na výkon bankových činností udelené podľa tohto zákona. Žiadosť o udelenie tohto povolenia musia predložiť Národnej banke Slovenska do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona. Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky nepredloží žiadosť do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona, uplynutím tejto lehoty jej zaniká oprávnenie vykonávať bankové činnosti na základe povolenia pôsobiť ako banka udeleného podľa doterajších predpisov a Národná banka Slovenska primerane postupuje podľa § 35 ods. 3 a 4. Ak sa žiadosť predložila včas, oprávnenie banky a pobočky zahraničnej banky vykonávať bankové činnosti na základe povolenia pôsobiť ako banka udeleného podľa doterajších predpisov zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o tejto žiadosti. Na účely tohto ustanovenia sa nepoužije § 10 ods. 1.
(4)
V povolení na výkon bankových činností udelenom na základe žiadosti podľa odseku 3 sa rozsah bankových činností vymedzí v súlade s doterajším stavom výkonu činností, ak je to v súlade s týmto zákonom.
§ 45d
Konania začaté podľa doterajších predpisov sa považujú za konania podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú zachované.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11) znie:
„11)
§ 186 a 187 Obchodného zákonníka.“.
100.
V celom zákone s výnimkou § 44 sa slová „Štátna banka česko-slovenská“ nahrádzajú slovami „Národná banka Slovenska“, slová „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ sa nahrádzajú slovami „Slovenská republika“ a slovo „česko-slovenský“ sa nahrádza slovom „slovenský“.
Čl. II
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
„Hypotekárne záložné listy
§ 14
(1)
Hypotekárny záložný list je verejne obchodovateľný dlhopis, ktorého menovitá hodnota vrátane výnosov z neho je riadne krytá (§ 16 ods. 4) pohľadávkami banky z hypotekárnych úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam alebo je náhradne krytá (§ 16 ods. 5) a má v názve označenie „hypotekárny záložný list“.
(2)
Výťažok z predaja hypotekárnych záložných listov použijú banky len na vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa osobitného predpisu.3b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3b) znie:
„“.
3b)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 15 znie:
㤠15
Hypotekárne záložné listy môžu vydávať iba banky, ktoré získajú povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa osobitného predpisu,3b) a to za podmienok ustanovených v § 7.“.
3.
§ 16 znie:
㤠16
(1)
Dlhopisy, ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené pre hypotekárne záložné listy podľa tohto zákona, nemôžu mať označenie „hypotekárny záložný list“.
(2)
Hypotekárny záložný list zaniká, ak ho banka, ktorá ho vydala, sama kúpi.
(3)
Na krytie vydaných hypotekárnych záložných listov možno použiť len pohľadávky z hypotekárnych úverov, ktoré nepresahujú 60 % hodnoty založenej nehnuteľnosti určenej podľa osobitného predpisu.3c)
(4)
Celková menovitá hodnota vydaných hypotekárnych záložných listov musí byť krytá najmenej v rovnakej výške a najmenej s rovnakým výnosom, ako je menovitá hodnota pohľadávok hypotekárnej banky z hypotekárnych úverov, a predstavuje riadne krytie.
(5)
Riadne krytie vydaných hypotekárnych záložných listov možno nahradiť náhradným krytím najviac do výšky 10 % celkovej menovitej hodnoty vydaných hypotekárnych záložných listov. Na náhradné krytie možno použiť majetkové hodnoty patriace hypotekárnej banke vo forme
a)
vkladov v Národnej banke Slovenska,
b)
pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska,
c)
vkladov v bankách so sídlom v Slovenskej republike,
d)
vkladov v pobočkách zahraničných bánk v Slovenskej republike,
e)
hotovosti,
f)
štátnych dlhopisov,
g)
štátnych pokladničných poukážok,
h)
hypotekárnych záložných listov vydaných inou bankou,
ch)
komunálnych obligácií vydaných inou bankou.
(6)
Majetkové hodnoty slúžiace na krytie menovitej hodnoty hypotekárnych záložných listov nesmie hypotekárna banka založiť.
(7)
Pohľadávky banky z hypotekárnych úverov, ktoré slúžia na krytie hypotekárnych záložných listov, alebo iné hodnoty slúžiace ako náhradné krytie zapisuje banka do osobitných zoznamov podľa osobitného predpisu.3d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3c) a 3d) znejú:
„3c)
§ 36g zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
3d)
§ 36i zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 17 znie:
㤠17
(1)
Do šiestich mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na vykonávanie hypotekárnych obchodov3b) môže banka na základe rozhodnutia valného zhromaždenia emitovať dočasné hypotekárne záložné listy ako verejne obchodovateľné cenné papiere na doručiteľa, ktorých celková menovitá hodnota neprevýši 50 % základného imania banky a ktoré je banka povinná do jedného roka od ich emitovania vymeniť za hypotekárne záložné listy kryté podľa § 16 ods. 4 a 5. V čase od emisie dočasných hypotekárnych záložných listov do ich výmeny za hypotekárne záložné listy kryté podľa § 16 ods. 4 a 5 sa nepoužijú ustanovenia osobitného zákona.3e)
(2)
S dočasným hypotekárnym záložným listom sú spojené práva vyplývajúce z hypotekárnych záložných listov, ktoré dočasný hypotekárny záložný list nahrádza.
(3)
Ak banka nevymení dočasné hypotekárne záložné listy za hypotekárne záložné listy kryté podľa § 16 ods. 4 a 5 do jedného roka od emisie dočasných hypotekárnych záložných listov, je povinná splatiť dočasné hypotekárne záložné listy v ich menovitej hodnote vrátane výnosov z nich v čase od emisie do ich splatenia.
(4)
Dočasný hypotekárny záložný list zaniká výmenou za hypotekárny záložný list krytý podľa § 16 ods. 4 a 5 alebo splatením podľa odseku 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3e) znie:
„3e)
§ 160 Obchodného zákonníka.“.
5.
V § 20 ods. 1 písm. a) sa slovo „úver“ nahrádza slovami „komunálny úver3f)“ a za slová „ručí svojím“ sa vkladá slovo „nehnuteľným“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3f) znie:
„3f)
§ 36c zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
6.
§ 20 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Komunálna obligácia vydaná bankou podľa odseku 1 písm. a) je verejne obchodovateľný dlhopis, ktorého hodnota vrátane výnosov z neho je riadne krytá pohľadávkami banky z komunálnych úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam alebo je náhradne krytá.
(4)
Na komunálne obligácie vydávané bankou podľa odseku 1 písm. a) sa primerane vzťahujú ustanovenia § 14 až 17.“.
7.
V § 22 ods. 2 znie:
„(2)
Ak emitent
a)
nedodrží spôsoby určenia výnosu alebo lehotu a spôsob vyplácania dlhopisov, uloží mu ministerstvo pokutu až do výšky 500 000 Sk,
b)
získa povolenie na emisiu dlhopisov na základe nesprávnych alebo neúplných údajov alebo podkladov, môže mu ministerstvo uložiť pokutu až do výšky 25 000 000 Sk.“.
8.
V § 22 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak hypotekárny správca alebo jeho zástupca poruší povinnosti pri výkone dozoru nad emisiou hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych obligácií, môže mu ministerstvo uložiť pokutu až do výšky 100 000 Sk.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Čl. III
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 261 ods. 4 sa vypúšťajú zátvorky s textom „(§ 297)“.
2.
V § 263 sa vypúšťajú číslice „297, 298“.
3.
§ 297 sa vypúšťa.
4.
§ 298 sa vypúšťa.
Čl. IV
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona č. 471/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 32 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak je úpadcom banka, ktorá vykonáva hypotekárne obchody, uspokoja sa v rozvrhu pohľadávky majiteľov hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií vydaných bankou pred pohľadávkami uvedenými v odseku 2. Ak nemožno plne uspokojiť všetky tieto pohľadávky, uspokoja sa pomerne.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Čl. V
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 200c sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Národná banka Slovenska pri výkone bankového dohľadu je oprávnená nahliadať do listín, ktoré boli podkladom pre zápis do obchodného registra, a robiť si z nich výpisy a odpisy.“.
2.
V § 337 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
pohľadávky z hypotekárnych úverov a komunálnych úverov slúžiace na krytie menovitej hodnoty hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií vydaných bankou vrátane výnosov z nich,“.
3.
V § 337 ods. 1 sa doterajšie písmená b) až g) označujú ako písmená c) až h).
4.
V § 337 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „pohľadávky založené hypotekárnymi záložnými listami“.
Čl. VI
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 70 ods. 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
Národnej banke Slovenska pri výkone bankového dohľadu.“.
Čl. VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
bankou banka a pobočka zahraničnej banky podľa osobitného predpisu.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie:
„3a)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Ohlasovacia povinnosť
(1)
Banky sú povinné policajným orgánom hlásiť bankové operácie, pri ktorých úkony alebo údaje o nich sú podľa poznatkov banky podozrivé (ďalej len „podozrivé bankové operácie“) a ktoré sú uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise, na ktorého vydanie sa splnomocňuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanoví vo všeobecne záväznom právnom predpise aj náležitosti, spôsob a formy ohlasovacej povinnosti a spôsob naloženia.“.
Čl. VIII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 21/1992 Zb. o bankách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 264/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.