56/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

56
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. februára 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 7 znie:
„(7)
Fond národného majetku môže uložiť nadobúdateľovi privatizovaného majetku povinnosť zabezpečiť účasť zamestnancov privatizovaného podniku, a to na jeho privatizácii:
a)
presadením vydania zamestnaneckých akcií akciovou spoločnosťou založenou Fondom národného majetku Slovenskej republiky minimálne v rozsahu 10 % jej základného imania, ak predmetom predaja bude minimálne 51 % podiel akcií tejto akciovej spoločnosti, alebo
b)
vydaním zamestnaneckých akcií akciovou spoločnosťou, ktorá je nadobúdateľom privatizovaného majetku alebo jeho časti, zamestnancom privatizovaného podniku minimálne v rozsahu 10 % jej základného imania, alebo
c)
tým, že zamestnancom privatizovaného podniku umožní nadobudnúť minimálne 34 % podiel na privatizovanom majetku,
a to tak, aby všetci zamestnanci privatizovaného podniku mali možnosť nadobudnúť účasť na jeho privatizácii.“.
2.
V § 10 ods. 13 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.
3.
V § 11 ods. 5 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“.
4.
V § 24 ods. 7 písm. a) sa na konci pripájajú slová „alebo Slovenskému pozemkovému fondu,“.
5.
V § 24 ods. 8 písm. a) sa za slová „záväzkov voči fondu“ vkladajú slová „alebo Slovenskému pozemkovému fondu“.
6.
V § 24 ods. 9 sa za slová „záväzku voči fondu“ vkladajú slová „alebo Slovenskému pozemkovému fondu“.
7.
V § 24 ods. 12 sa za slová „osobám uvedeným v odsekoch 3 a 8 písm. b) až e)“ vkladajú slová „a Slovenskému pozemkovému fondu“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8d) sa na konci pripájajú slová „Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 28 ods. 4 znie:
„(4)
Medzi ministerstvom a fondom sa vykonáva pravidelné ročné zúčtovanie príjmov podľa odseku 2 a výdavkov fondu podľa odseku 3 písm. b), c), f), g) a h) vždy do konca februára nasledujúceho roka.“.
10.
V § 28 ods. 5 sa na konci pripája druhá veta, ktorá znie:
„Ustanovenia § 10 sa použijú primerane.“.
11.
V § 38 ods. 3 sa slová „akcií za investičné kupóny (§ 22) a akcií za dlhopisy vydané fondom“ nahrádzajú slovami „dlhopisov vydaných fondom (§ 22) a akcií za tieto dlhopisy.“.
12.
Za § 47b sa vkladá § 47c, ktorý znie:
㤠47c
(1)
Majetok podniku alebo tie časti tohto majetku, ktoré nebolo možné z akýchkoľvek dôvodov privatizovať a podnik bol zrušený a vymazaný z obchodného registra, je v správe ministerstva.13)
(2)
Ministerstvo rozhodne o spôsobe prevodu.
(3)
Na rozhodovanie podľa odseku 2 sa nevzťahujú všeobecné ustanovenia o správnom konaní. Rozhodnutie nepodlieha preskúmaniu súdom.
(4)
Výnos z prevodu majetku je príjmom osobitného účtu ministerstva.
(5)
Postup podľa § 47b a 47c upraví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13) znie:
„13)
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.