Predpis bol zrušený predpisom 461/2003 Z. z.

376/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1997 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

376
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 11. decembra 1996
o úprave dôchodkov priznaných v roku 1997 a o zmene niektorých predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Starobné dôchodky, invalidné dôchodky, čiastočne invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov, vdovské dôchodky a sirotské dôchodky priznané od 1. januára 1997 do 31. decembra 1997 sa upravujú takto:
a)
o 46,8 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu priznania dôchodku a
b)
o pevnú sumu určenú podľa druhu dôchodku, a to o
1.
683 Sk mesačne, ak ide o starobný dôchodok, invalidný dôchodok a dôchodok za výsluhu rokov,
2.
410 Sk mesačne, ak ide o vdovský dôchodok,
3.
342 Sk mesačne, ak ide o čiastočný invalidný dôchodok alebo sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa,
4.
205 Sk mesačne, ak ide o sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa,
5.
polovicu súm uvedených v bodoch 1 až 4, ak ide o dôchodok upravený pre súbeh s iným dôchodkom.
§ 2
Vdovské dôchodky a sirotské dôchodky podľa § 1 sa neupravujú, ak boli vymerané z dôchodkov upravených podľa tohto zákona alebo zvýšených podľa osobitného predpisu.1)
§ 3
Na úpravu dôchodkov podľa § 1 platia obdobne ustanovenia § 5 ods. 1 až 3, § 6 ods. 2, § 7 ods. 2 a § 8 osobitného zákona.2)
§ 4
Dôchodky uvedené v § 1 sa upravujú odo dňa ich priznania.
§ 5
Doplatok úpravy dôchodkov podľa v § 1 priznaných od 1. januára 1997 sa vykoná najneskôr do 31. marca 1997.
Čl. II
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 14 ods. 1 sa slová „do 31. decembra 1996“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1997“.
2.
V § 14 ods. 4 sa slová „pred 1. januárom 1997“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1998“.
3.
V § 14 ods. 5 sa slová „pred 1. januárom 1997“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1998“, slová „do 31. decembra 1996“ sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1997“ a slová „k 31. decembru 1996“ sa nahrádzajú slovami „k 31. decembru 1997“.
4.
V § 15 sa slová „po 31. decembri 1996“ nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1997“.
5.
V § 16 sa slová „do 31. decembra 1996“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1997“.
6.
V § 40 ods. 1 písm. b) sa slová „pred 1. januárom 1997“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1998“.
7.
V § 40 ods. 2 písm. d) sa slová „pred 1. januárom 1997“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1998“.
8.
V § 56 ods. 5 sa slová „pred 1. januárom 1997“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1998“.
9.
V § 72 ods. 2 sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „2 000 Sk“.
10.
V § 130 ods. 1 sa slová „pred 1. januárom 1997“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1998“ a slová „po 31. decembri 1996“ sa nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1997“.
11.
V § 130 ods. 3 sa slová „do 31. decembra 1996“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1997“.
12.
V nadpise nad § 174 sa slová „po 31. decembri 1996“ nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1997“.
13.
V § 174 ods. 1 sa slová „pred 1. januárom 1997“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1998“ a slová „po 31. decembri 1996“ sa nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1997“.
14.
V § 174 ods. 2 sa slová „k 31. decembru 1996“ nahrádzajú slovami „k 31. decembru 1997“.
15.
V § 175 sa slová „do 31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2021“.
Čl. III
Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona č. 58/1964 Zb., zákona č. 65/1965 Zb., zákona č. 87/1968 Zb., zákona č. 88/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 73/1982 Zb., zákona č. 148/1983 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb., zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 134/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 29 ods. 1 a 2 sa slová „1 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „2 000 Sk“.
2.
V § 29 ods. 3 sa slová „200 Kčs“ nahrádzajú slovami „400 Sk“, slová „500 Kčs“ sa nahrádzajú slovami „1 000 Sk“ a slová „800 Kčs“ sa nahrádzajú slovami „1 600 Sk“.
Čl. IV
Zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení zákona č. 58/1964 Zb., zákona č. 87/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 134/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 26 ods. 1 až 3 sa slová „1 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „2 000 Sk“.
2.
V § 26 ods. 6 sa slová „200 Kčs“ nahrádzajú slovami „400 Sk“, slová „500 Kčs“ sa nahrádzajú slovami „1 000 Sk“ a slová „800 Kčs“ sa nahrádzajú slovami „1 600 Sk“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. sa mení takto:
V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení takto:
V § 16 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Čl. VII
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 557/1990 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku niektorým baníkom v znení zákona č. 578/1991 Zb. sa mení takto:
V § 6 písmeno b) znie:
„b)
nevypláca sa počas ďalšieho zamestnania po vzniku nároku na tento dôchodok s výnimkou výkonu iného než vybraného zamestnania v baníctve, ktoré nesmie trvať viac ako 180 kalendárnych dní v kalendárnom roku.“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1996 a o zmene niektorých zákonov.
2)
Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení neskorších predpisov.