329/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1996 do 31.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

329
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 4. októbra 1996,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1977 Zb. o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 9 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1977 Zb. o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 znie:
„(1)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu predkladá ten, kto má na vyňatí lesných pozemkov právny záujem. Žiadosť obsahuje
a)
podrobné zdôvodnenie požiadavky s uvedením údajov o uvažovanom použití lesných pozemkov, a to najmä údaje o druhu a účele stavby, na ktorej výstavbu sa vyňatie požaduje,
b)
údaje o celkovom rozsahu lesných pozemkov, ktorých vyňatie sa predpokladá,
c)
údaje o lesných pozemkoch podľa katastra nehnuteľností (názov obce, katastrálne územie, parcelné čísla, výmera a označenie vlastníka, správcu alebo nájomcu),
d)
údaje z lesného hospodárskeho plánu o lesných porastoch vrátane ich zaradenia do hospodárskych súborov podľa lesných typov,
e)
grafické znázornenie požadovaného rozsahu vyňatia lesných pozemkov (pri trvalom vyňatí geometrický plán, pri dočasnom vyňatí kópia katastrálnej mapy s uvedením parcelných čísel a zákres rozsahu vyňatia na kópii porastovej mapy),
f)
výpočet odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu,1)
g)
návrh plánu rekultivácie,
h)
stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenie orgánu ochrany prírody2) a vyjadrenie orgánu ochrany zdravia ľudí,2a) ak ide o ochranné pásma liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd,2b)
i)
vyjadrenie vlastníka a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom2c) správcu lesných pozemkov,
j)
podrobné zdôvodnenie riešenia z hľadiska ochrany lesného pôdneho fondu a ostatných spoločenských záujmov, prípadne v alternatívach,
k)
údaje o tom, odkedy a na aký čas sa žiada vyňatie lesných pozemkov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1)2c) znejú:
„1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z. z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu.
2)
§ 9 ods. 2 písm. e) a § 54 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
2a)
§ 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
2b)
§ 65 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
2c)
§ 3 a 11 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
§ 16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.“.
2.
V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a h)“ a pred písmeno g) sa namiesto čiarky vkladá spojka „a“.
3.
V § 2 sa slová „sa nepredkladá“ nahrádzajú slovami „a výpočet odvodov sa nepredkladajú“.
4.
V § 5 ods. 1 znie:
„(1)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý povoľuje vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo obmedzenie ich využívania, uvedie v rozhodnutí okrem náležitostí podľa všeobecných predpisov o správnom konaní
a)
údaje o lesných pozemkoch, ktorých sa rozhodnutie týka (názov obce, katastrálne územie, parcelné čísla, výmery a označenie lesných pozemkov v lesnom hospodárskom pláne),
b)
zámer, na ktorého uskutočnenie sa rozhodnutie vydalo,
c)
čas, na ktorý sa dočasné vyňatie ustanoví,
d)
výšku odvodu za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu a termín jeho splatnosti.“.
5.
V § 5 ods. 2 písm. d) znie:
„d)
ďalšie podmienky uvedené vo vyjadrení príslušných orgánov štátnej správy, najmä vodohospodárskych orgánov, orgánov ochrany prírody, orgánov ochrany zdravia ľudí, ako aj vlastníkov alebo správcov lesných pozemkov.2c)“.
6.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slovo „kópii“ vkladá slovo „porastovej“.
7.
V § 6 ods. 2 písm. c) sa slovo „pozemkovej“ nahrádza slovom „katastrálnej“.
8.
V § 6 ods. 3 písm. d) znie:
„d)
stanovisko vlastníka alebo správcu lesných pozemkov.2c)“.
9.
V § 7 ods. 1 úvodná veta znie:
„(1)
Žiadosť o súhlas k návrhu na prerokovanie zastavacieho plánu súboru stavieb alebo k návrhu na umiestnenie stavby musí okrem orientačného zákresu stavieb na kópii katastrálnej mapy a údajov uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), f) až j) obsahovať tieto ďalšie údaje uvedené podľa okolností prípadu:“.
10.
V § 8 ods. 1 sa slovo „užívateľom“ nahrádza slovami „vlastníkom alebo so správcom2c)“.
11.
V § 9 písm. a) sa slovo „užívateľom“ nahrádza slovami „vlastníkom alebo so správcom2c)“.
12.
V § 10 sa slová „Federálneho ministerstva národnej obrany“ nahrádzajú slovami „Ministerstva obrany Slovenskej republiky“ a slová „Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky“ slovami „Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky“.
13.
V § 6 ods. 1 a 3, § 8 ods. 2, 3 a 4 a § 9 sa slovo „organizácie“ nahrádza slovami „právnické osoby alebo fyzické osoby“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1996.
Peter Baco v. r.