289/1996 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

289
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. septembra 1996
o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Účelom tohto zákona je ustanoviť podmienky na výrobu liehu, na jeho uvádzanie do obehu, manipuláciu a iné nakladanie s ním.
(2)
Tento zákon neupravuje podmienky na výrobu syntetického a sulfitového liehu a iné nakladanie s ním.
(3)
Ustanovenia osobitných predpisov1) týkajúce sa výroby liehu, jeho uvádzania do obehu, manipulácie a iného nakladania s ním nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 2
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
liehom
1.
etylalkohol (etanol) získaný destiláciou alebo iným oddeľovaním zo skvasených cukorných roztokov pochádzajúcich zo škrobnatých alebo z cukorných surovín a iných poľnohospodárskych produktov skvasiteľných na lieh,
2.
zmes etylalkoholu s inými alkoholmi a látkami, ak obsah etylalkoholu v nich je vyšší ako 15 % objemu celkového množstva všetkých látok obsiahnutých v zmesi,
3.
lieh 95-percentný (Spiritus 95 % ČSL 4) používaný na lekárske a farmaceutické účely,
b)
mernou jednotkou objemového množstva etylalkoholu
1.
kubický meter alkoholu (m3 a); odvodenou jednotkou alkoholu je jeden liter alkoholu (l a) pri teplote 20 oC, ktorého objemová koncentrácia sa zistila overenými meradlami na lieh,
2.
hmotnosť liehu v gramoch (g); odvodenou jednotkou je kilogram (kg), ak ide o lieh používaný na lekárske a farmaceutické účely,
c)
koncentráciou liehu na lekárske a farmaceutické účely – hmotnostné percento určené hmotnostným zlomkom v g/g násobeným 100,
d)
výrobou liehu
1.
výroba surového liehu na 1. stupni výroby,
2.
zušľachťovanie liehu
2.1. čistením (rafináciou),
2.2. zosilnením (rektifikáciou),
2.3. odvodnením (dehydratáciou),
2.4. znovuzískaním liehu z liehovarských roztokov a odpadov (regeneráciou),
2.5. špeciálnou úpravou sorbčnými metódami (karbonizáciou a pod.),
2.6. stárením,
2.7. egalizáciou,
3.
spracovanie liehu na liehoviny a ocot,
e)
denaturáciou liehu – pridanie predpísaného znečisťujúceho prostriedku, čím sa stane lieh nevhodným na požívanie podľa slovenskej technickej normy,2)
f)
uvádzaním liehu do obehu – vyskladnenie, obmena,3) predaj alebo ponúkanie na účely predaja,
g)
manipuláciou s liehom – prečerpávanie, plnenie, meranie, váženie, balenie, skladovanie a označovanie,
h)
iným nakladaním s liehom – doprava a každá ďalšia činnosť, ktorú nemožno považovať za výrobu liehu, denaturáciu, manipuláciu s liehom alebo za uvádzanie liehu do obehu,
i)
stratami liehu – najvyššie povolené prirodzené a nezavinené úbytky vznikajúce pri výrobe a spracovaní liehu, denaturácii, manipulácii, skladovaní, uvádzaní do obehu a inom nakladaní s ním, pri výrobe liehovín, vonných a chuťových látok,
j)
liehovarníckym závodom
1.
priemyselný liehovar – liehovar, ktorý spracúva prevažne ako základnú surovinu melasu, škrobnaté suroviny a ostatné suroviny prevoditeľné do skvasiteľnej formy,
2.
poľnohospodársky liehovar – liehovar, ktorý spracúva prevažne neštandardné poľnohospodárske produkty (cereálie, zemiaky) a produkty štiepenia škrobu,
3.
ovocný liehovar – liehovar, ktorý spracúva ako základnú surovinu ovocie, ovocné a hroznové vína, borievky a odpady z výroby vína a zo spracovania ovocia; výrobné zariadenie je usporiadané tak, aby destilácia bola spojená priamo s rektifikáciou,
4.
liehovar s nespojitým systémom destilácie a rektifikácie – liehovar, ktorý spracúva všetky suroviny prevoditeľné do skvasiteľnej formy; výrobne je usporiadaný tak, aby sa výroba registrovala na každom stupni výroby úradne overeným meradlom,
5.
liehovar na pestovateľské pálenie ovocia – liehovar, ktorý spracúva ako základnú surovinu ovocie, ovocné a hroznové vína; liehovarnícky závod robí službu pestovateľom spotrebiteľom a destiláty vyrába len z dovezenej suroviny, a nie z vlastných zdrojov,
6.
droždiareň, v ktorej je lieh vedľajším výrobkom,
7.
výrobňa bezvodého liehu – liehovar, v ktorom sa azeotropnou destiláciou alebo podobnými technologickými postupmi pomocou benzénu, cyklohexánu alebo iných chemických zlúčenín získava bezvodý lieh 99,7 % obj. alkoholu; výrobné zariadenie tvorí sústava kolón; výroba bezvodého liehu nie je registrovaná úradne overeným meradlom,
8.
rafinéria liehu – liehovar, ktorý spracúva surový lieh vyrobený v poľnohospodárskych a priemyselných liehovaroch alebo vyrába rafinovaný lieh priamo zo zápar pripravených skvasením cukorných roztokov pochádzajúcich zo škrobnatých surovín, cukorných surovín a z iných poľnohospodárskych produktov skvasiteľných na lieh,
9.
denaturáreň – liehovar, v ktorom sa pripravuje denaturovaný lieh určený na osobitné účely primiešaním predpísaného denaturačného prostriedku do liehu, čím sa lieh stane nevhodným na požívanie,
10.
samostatný sklad liehu – závod, ktorý uskladňuje vyrobený alebo nakúpený lieh a zásobuje ním liehovarnícke závody vlastného podniku a vyskladňuje lieh na účely predaja,
11.
zušľachťovňa destilátov a liehov – egalizačná stanica na zušľachtenie a uskladnenie vyrobených a nakúpených destilátov a liehov, z ktorej zásobuje liehovarnícke závody vlastného podniku a vyskladňuje destiláty na účely predaja,
12.
výrobňa liehovín – liehovar, ktorý spracúva lieh a destiláty ako základnú surovinu na výrobu liehovín podľa špeciálne zostavených receptúr na jednotlivé druhy liehovín; liehoviny po vyzretí skladovaním plní do spotrebiteľského balenia,
k)
prevádzkovateľom – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané osvedčenie na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu.
(2)
Na účely tohto zákona sa za lieh nepovažujú ovocné šťavy ani pribudlina, ak objem etylalkoholu v nej je nižší ako 15 % objemu celkového množstva všetkých látok obsiahnutých v zmesi, ani vína určené na priemyselné spracovanie.
DRUHÁ ČASŤ
PODMIENKY NA POVOĽOVANIE VÝROBY LIEHU A NA JEHO UVÁDZANIE DO OBEHU
§ 3
(1)
Vyrábať lieh a uvádzať ho do obehu možno len na základe povolenia vydaného Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Ministerstvo vedie register vydaných povolení na výrobu liehu a jeho uvádzanie do obehu (ďalej len „povolenie“), do ktorého zapisuje meno a priezvisko alebo názov držiteľa povolenia a miesto jeho trvalého pobytu alebo sídlo. Do registra môžu nahliadnuť a robiť si z neho výpisy orgány štátnej správy a iné štátne orgány, ak to potrebujú na plnenie svojich úloh, alebo fyzické osoby, alebo právnické osoby, ktoré preukážu potrebu nahliadnuť do registra.
(3)
Povolenie sa vydá žiadateľovi, ak žiadateľ alebo ním poverený zodpovedný zástupca
a)
absolvoval príslušnú vysokú školu alebo strednú školu smer kvasná technológia alebo získal spôsobilosť na vykonávanie príslušnej odbornej činnosti ukončením štúdia obdobnej školy v zahraničí,
b)
má najmenej dvojročnú prax v odbore výroby liehu,
c)
preukáže, že je bezúhonný.
(4)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin podľa osobitného predpisu;4) bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(5)
Poverený zodpovedný zástupca podľa odseku 3 musí byť po začatí výroby liehu so žiadateľom v pracovnom pomere. Ak poverený zodpovedný zástupca skončí so žiadateľom pracovný pomer, musí žiadateľ do 30 dní poveriť iného zodpovedného zástupcu a túto skutočnosť spolu s dokladom preukazujúcim splnenie podmienok podľa odseku 3 oznámiť ministerstvu.
(6)
Podmienky uvedené v odseku 3 písm. a) a b) sa nevyžadujú na vydanie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia. Povolenie na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia sa vydá žiadateľovi, ak žiadateľ alebo ním poverený zodpovedný zástupca úspešne vykonal odbornú prípravu.
(7)
Obsah a rozsah odbornej prípravy podľa odseku 6 a spôsob jej ukončenia upraví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(8)
Povolenie neoprávňuje na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu.
(9)
Bez povolenia možno uvádzať do obehu lieh v spotrebiteľskom balení.5)
§ 4
(1)
Ak je žiadateľom o povolenie právnická osoba, v žiadosti uvedie
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,
b)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osôb, ktoré sú členmi jej štatutárnych orgánov, a spôsob, akým za právnickú osobu konajú,
c)
predmet podnikania, ak už podniká,
d)
typ liehovarníckeho závodu, v ktorom chce lieh vyrábať.
(2)
Žiadateľ podľa odseku 1 okrem dokladov osvedčujúcich skutočnosti uvedené v § 3 ods. 3 k žiadosti priloží
a)
výpis z obchodného registra alebo z iného registra určeného zákonom,6) ak už podniká,
b)
doklad osvedčujúci založenie právnickej osoby,7) ak doteraz nebola zapísaná v obchodnom registri alebo v inom registri určenom zákonom.
TRETIA ČASŤ
PODMIENKY NA VYDÁVANIE OSVEDČENIA NA PREVÁDZKOVANIE LIEHOVARNÍCKEHO ZÁVODU
§ 5
(1)
Prevádzkovať liehovarnícky závod možno len na základe osvedčenia vydaného ministerstvom po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, a ak sa má v liehovarníckom závode vyrábať aj lieh na lekárske a farmaceutické účely, aj po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.
(2)
O vydanie osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu (ďalej len „osvedčenie“) môže požiadať právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je zapísaná v registri uvedenom v § 3 ods. 2.
(3)
K žiadosti o vydanie osvedčenia žiadateľ priloží
a)
výpis z katastra nehnuteľností,8) ak sa má liehovarnícky závod prevádzkovať vo vlastných priestoroch,
b)
zmluvu o nájme,9) ak sa má liehovarnícky závod prevádzkovať v prenajatých priestoroch,
c)
potvrdenie o zabezpečení likvidácie odpadov,10)
d)
vyjadrenie štátnej skúšobne11) o technologickej časti liehovarníckeho závodu,
e)
označenie typu liehovarníckeho závodu, ktorý chce zriadiť, a jeho sídlo,
f)
povolenie (§ 3),
g)
výpis z obchodného registra alebo z iného registra určeného zákonom, ak je žiadateľ právnickou osobou,
h)
kladný posudok štátneho okresného hygienika12) nie starší ako tri mesiace,
i)
odborné a záväzné stanovisko technickej inšpekcie,13)
j)
osvedčenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom,14)
k)
doklad o tom, že má zabezpečený kontrolný mechanizmus na overovanie zdravotnej neškodnosti a kvality vyrábaného liehu a na overovanie zhody vyrobeného liehu s jeho označením pri uvádzaní do obehu,15)
l)
vyjadrenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o splnení požiadaviek správnej výrobnej praxe,16) ak liehovarnícky závod má v úmysle vyrábať lieh na lekárske a farmaceutické účely.
(4)
Ak ministerstvo zistí, že žiadateľ k žiadosti o vydanie osvedčenia priložil všetky doklady uvedené v odseku 3, vydá osvedčenie najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti.
(5)
Ak ministerstvo zistí, že žiadateľ k žiadosti o vydanie osvedčenia nepriložil všetky doklady uvedené v odseku 3, vyzve žiadateľa v lehote podľa odseku 4, aby chýbajúce doklady priložil. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich priloženie, najmenej však 15 dní. Ak v tejto lehote žiadateľ chýbajúce doklady priloží, postupuje sa podľa odseku 4.
(6)
Ak žiadateľ k žiadosti o vydanie osvedčenia nepriložil chýbajúce doklady v určenej lehote, osvedčenie sa nevydá.
(7)
Ministerstvo osvedčenie nevydá ani vtedy, ak žiadateľ nespĺňa podmienku uvedenú v odseku 2.
(8)
Ak bude žiadateľ podľa odseku 2 prevádzkovať liehovarnícky závod v prenajatých priestoroch, ministerstvo mu vydá osvedčenie na dobu, na ktorú bola uzavretá zmluva o nájme podľa odseku 3 písm. b).
(9)
Ak prevádzkovateľ nadobudol liehovarnícky závod postupom podľa osobitného predpisu,17) je povinný požiadať o vydanie osvedčenia podľa odseku 1 najneskôr do uplynutia doby uvedenej v tomto osobitnom predpise.18)
(10)
Ministerstvo vedie register vydaných osvedčení, do ktorého zapisuje
a)
meno a priezvisko alebo názov prevádzkovateľa, miesto jeho trvalého pobytu alebo sídlo,
b)
typ liehovarníckeho závodu, ktorého prevádzkovanie bolo osvedčené,
c)
adresu alebo umiestnenie liehovarníckeho závodu.
§ 6
(1)
Ak sa prevádzkovateľ rozhodne zrušiť alebo predať liehovarnícky závod, je povinný túto skutočnosť oznámiť ministerstvu 30 dní vopred. Ministerstvo o zrušení alebo o predaji liehovarníckeho závodu informuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
(2)
Oznamovacia povinnosť podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak ide o predaj podľa osobitného predpisu.19)
§ 7
Osvedčenie zaniká
a)
smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby, ktorej bolo vydané,
b)
uplynutím doby, ak bolo vydané na dobu určitú (§ 5 ods. 8),
c)
odňatím ministerstvom na žiadosť prevádzkovateľa,
d)
zrušením alebo predajom liehovarníckeho závodu.
§ 8
(1)
Ministerstvo odníme osvedčenie, ak
a)
prevádzkovateľ prenajme liehovarnícky závod inej fyzickej osobe alebo inej právnickej osobe,
b)
prevádzkovateľ neplní opatrenia uložené orgánom potravinového dozoru,20) orgánom štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a technických zariadení,21)
c)
prevádzkovateľ nesplní povinnosť uvedenú v § 3 ods. 5,
d)
o to požiada Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu porušenia predpisov v oblasti kontroly výroby a obehu liehu a zdaňovania liehu prevádzkovateľom.22)
(2)
Ministerstvo vydá osvedčenie prevádzkovateľovi, ak odstránil dôvody, ktoré viedli k jeho odňatiu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PODMIENKY NA PREVÁDZKOVANIE LIEHOVARNÍCKEHO ZÁVODU A NA UVÁDZANIE LIEHU DO OBEHU
§ 9
(1)
Pri prevádzkovaní liehovarníckeho závodu je prevádzkovateľ povinný používať len také suroviny a technologické zariadenia, ktoré zodpovedajú zdravotným a kvalitatívnym podmienkam ustanoveným osobitnými predpismi.23)
(2)
Podmienky balenia, označovania, skladovania, prepravy a uvádzania liehu do obehu ustanovuje osobitný predpis.24)
(3)
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť ministerstvu najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca množstvo vyrobeného liehu za predchádzajúci kalendárny mesiac. Zamestnanci, ktorí vykonávajú štatistické zisťovanie alebo spracúvajú individuálne údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o individuálnych údajoch,25) ak tvoria obchodné tajomstvo.26)
(4)
Ministerstvo určí všeobecne záväzným právnym predpisom normy strát liehu prípustné pri prevádzkovaní liehovarníckeho závodu.
§ 10
(1)
Lieh pre vlastnú spotrebu občanov z ovocia, plodov viniča hroznorodého alebo z produktov vzniknutých ich spracovaním možno vyrábať iba v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia.
(2)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a spôsob použitia vzoriek ovocného destilátu.
§ 11
(1)
Lieh s výnimkou liehu určeného pre octárne sa denaturuje v denaturárni.
(2)
Spôsob vykonávania denaturácie v denaturárni ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 12
(1)
Dovozca liehu je povinný najneskôr do siedmich dní od prepustenia tovaru do voľného obehu alebo pri postupe podľa ostatných colných režimov27) ohlásiť ministerstvu
a)
druh dovážaného liehu,
b)
množstvo dovážaného liehu v príslušnej mernej jednotke,
c)
miesto určenia dovážaného liehu – odberateľské miesto,
d)
účel použitia dovážaného liehu,
e)
krajinu pôvodu dovážaného liehu
a doložiť fotokópiu colnej deklarácie.
(2)
Dovozca liehu je povinný pred jeho dovozom v záujme preukázania jeho zdravotnej neškodnosti a kvality predložiť orgánu potravinového dozoru na posúdenie vzorky dovážaného liehu certifikát alebo iný doklad osvedčujúci, že dovážaný lieh zodpovedá požiadavkám osobitných predpisov.23)
(3)
Lieh na lekárske a farmaceutické účely možno dovážať a uvádzať do obehu len na základe povolenia vydaného ministerstvom po prerokovaní s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 13
(1)
Pri výrobe liehu sa zakazuje
a)
zasahovať do predpísaného usporiadania výrobných zariadení a liehových meradiel vrátane ich zabezpečenia bez súhlasu správcu dane,28)
b)
miešať kvasný lieh so syntetickým a sulfitovým liehom,
c)
používať syntetický a sulfitový lieh na výrobu potravín, potravinárskych aromatických a vonných látok okrem liehu denaturovaného octom na výrobu kvasného octu.
(2)
Je zakázané prechovávať nepovolené prevádzkyschopné zariadenie na výrobu liehu.
(3)
Je zakázané do obehu uvádzať lieh,
a)
ak sa jeho vzhľad, chuť, zloženie alebo iné znaky zmenili tak, že nezodpovedá svojmu označeniu,
b)
neoznačený alebo označený zavádzajúcim spôsobom,
c)
balený do nevhodných alebo do zdravotne závadných obalov,
d)
denaturovaný nedovoleným spôsobom.
§ 14
(1)
Ministerstvo uloží pokutu do 3 000 000 Sk a zakáže prevádzkovať liehovarnícky závod tomu, kto ho prevádzkuje bez osvedčenia ministerstva (§ 5 ods. 1).
(2)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistilo, že došlo ku skutočnosti uvedenej v odseku 1, najneskôr však do troch rokov od jej vzniku.
(3)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, dobu konania a následky protiprávneho konania.
(4)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 15
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje liehovarnícky závod alebo vykonáva pestovateľské pálenie ovocia, alebo vyrába liehoviny na základe povolenia vydaného podľa doterajších predpisov,29) je povinná prispôsobiť svoje právne pomery ustanoveniam tohto zákona do jedného roka od účinnosti tohto zákona.
(2)
Syntetický lieh vyrobený v Slovenskej republike alebo dovezený na jej územie a určený na priemyselné spracovanie sa môže vyskladniť alebo uviesť do obehu len na základe povolenia vydaného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
§ 16
Zrušujú sa:
1.
§ 6 a 7 zákona č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov,
2.
vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 16/1972 Zb. o hospodárení s liehom v znení vyhlášky Federálneho ministerstva hospodárstva č. 66/1991 Zb.,
3.
vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 245/1988 Zb. o pestovateľskom pálení ovocia.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu okrem uvádzania liehu do obehu v spotrebiteľskom balení.“.
2.
V prílohe č. 3 v SKUPINE 314: Ostatné sa vypúšťajú slová „Pestovateľské pálenie ovocia“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Napríklad zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb., zákona č. 194/1988 Zb., zákona č. 479/1992 Zb., zákona č. 539/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1995 Z. z., zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 117/1993 Z. z. o kontrole výroby a obehu liehu, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 386/1990 Zb. o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky.
2)
STN 660860 Denaturovaný lieh (etanol).
3)
§ 2 písm. b) bod 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách.
4)
§ 145a, 146, 148, 148c, 150, 176, 193, 194 a 194a zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
5)
§ 10 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z.
6)
Napríklad § 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
7)
8)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
9)
Napríklad § 633 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení zákona č. 403/1990 Zb., zákona č. 529/1990 Zb. a zákona č. 540/1991 Zb.
10)
Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 76/1992 Zb. o programoch odpadového hospodárstva.
11)
§ 6 zákona č. 30/1968 Zb.
12)
§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
13)
§ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
14)
§ 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii.
15)
§ 5 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách.
16)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 386/1990 Zb.
17)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z.
18)
§ 15a zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 92/1992 Zb.
19)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.
20)
§ 19 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
21)
22)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 117/1993 Z. z.
23)
Napríklad zákon č. 30/1968 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
25)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 155/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1996 Z. z.
26)
27)
§ 2 písm. k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
28)
§ 2 ods. 1 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z.
29)
Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 16/1972 Zb. o hospodárení s liehom.