282/1996 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

282
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 26. septembra 1996
o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 1996 do obehu
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
§ 1
Dňa 4. novembra 1996 sa vydávajú do obehu bankovky po 500 Sk vzoru 1996 (ďalej len „bankovka“).
§ 2
Vyobrazenie tlačového obrazca a použité tlačové techniky na lícnej a rubovej strane bankovky sú rovnaké ako na bankovke po 500 Sk vzoru 1993.1)
§ 3
(1)
Bankovka sa od bankovky po 500 Sk vzoru 1993 líši na lícnej strane takto:
a)
pri ľavom okraji tlačového obrazca je farebný geometrický svetelný pruh vytlačený modrou farbou, ktorá postupne prechádza do hnedej farby,
b)
ochranná líniová štruktúra v hornej a dolnej časti kupónu je vytlačená v jasnejších farbách a plynule prechádza zo svetlomodrej do svetlohnedej farby,
c)
v obdĺžnikovej striebristolesklej metalickej ploche je farba drobného zvislého rastra v podtlači hnedá.
(2)
Bankovka sa od bankovky po 500 Sk vzoru 1993 líši na rubovej strane takto:
a)
v ľavej časti kupónu je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky hnedou farbou drobným písmom vytlačený text „V BRATISLAVE 31. OKTÓBRA 1996“ a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska Vladimíra Masára a člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska Jána Mathesa,
b)
farba malého negatívneho hodnotového čísla „500“, barokového kostola sv. Mikuláša a stredovekého zobrazenia Bratislavy 15. storočia z drevorytu CHRONICA PICTA v miestach, ktorými prechádza farebný geometrický svetelný pruh a farba gilošových vzorov v ľavej spodnej časti tlačového obrazca, je hnedá; farba vyobrazenia Bratislavského hradu v mieste, kde prechádza svetelný pruh, je modrá; farba svetelného geometrického pruhu pri hornom okraji tlačového obrazca je modrá,
c)
farba potlačenej plochy v hornej a dolnej časti v 5 mm širokom bielom okraji na ľavej strane bankovky je sivomodrá,
d)
farba potlačenej plochy, v ktorej sa nachádza viacriadkový negatívny mnohonásobne sa opakujúci mikrotext „500 Sk“ v hornej a dolnej časti kupónu, plynule prechádza zo svetlohnedej do svetlomodrej,
e)
zvislé rastre v podtlači bankovky od negatívneho malého hodnotového čísla „500“ po stred štátneho znaku sú vytlačené hnedou farbou.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Masár v. r.
1)
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 260/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 500 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 500 Kčs z obehu.