272/1996 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

272
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. septembra 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „a asistentov audítorov,“.
2.
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Audítor je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná v zozname audítorov vedenom komorou.
(2)
Audítor v účtovnej jednotke1) overuje,
a)
či údaje riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky (ďalej len „účtovná závierka“) a výročnej správy verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, vlastné imanie predstavujúce súhrn vlastných zdrojov krytia majetku, finančnú situáciu a hospodársky výsledok,
b)
či je účtovníctvo vedené úplne, preukazným spôsobom a správne,
c)
ďalšie skutočnosti, ktoré súvisia s činnosťou uvedenou v písmenách a) a b), ak sa tak dohodlo v zmluve,
d)
ďalšie skutočnosti, ktoré ustanovuje osobitný zákon.2)
(3)
O výsledkoch overovania audítor spracuje písomnú správu pre účtovnú jednotku. Spôsob overovania účtovnej závierky a náležitosti správy upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi komora.
(4)
Audítorskú činnosť možno vykonávať len podľa tohto zákona. Vykonávanie kontrolnej činnosti podľa osobitných zákonov3) nie je týmto zákonom dotknuté.
(5)
Účtovná jednotka je povinná poskytnúť audítorovi všetky ním požadované doklady a iné písomnosti, informácie a vysvetlenia potrebné na riadne overenie účtovnej závierky a výročnej správy. Povinnosť poskytnúť potrebné informácie, doklady a dokumentáciu o overovanej účtovnej jednotke s jej súhlasom majú aj obchodní partneri tejto účtovnej jednotky, a to na základe žiadosti audítora doloženej týmto súhlasom. Audítor je oprávnený požiadať banku o správu3a) o overovanej účtovnej jednotke. Audítor je oprávnený byť prítomný pri inventarizácii majetku a záväzkov účtovnej jednotky, prípadne si vyžiadať dokumentáciu z oblasti, v ktorej zistil nedostatky.
(6)
O priebehu overovania v účtovnej jednotke podľa odseku 2 vedie audítor spis, v ktorom zaznamenáva všetky významné skutočnosti zistené pri tejto činnosti. Súčasťou spisu je kópia správy o overení účtovnej závierky, účtovná závierka, výročná správa overovanej účtovnej jednotky a ďalšie náležitosti určené komorou. Audítor uschováva spis desať rokov. Právo nahliadnuť do spisu majú orgány komory v rámci disciplinárneho konania.
(7)
Audítor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone audítorskej činnosti. Táto povinnosť trvá aj po ukončení audítorskej činnosti. Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže audítora zbaviť súd alebo účtovná jednotka, ktorej účtovnú závierku overuje. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa však nevzťahuje na prípady, ak ide o zákonom uloženú povinnosť oznámiť alebo prekaziť spáchanie trestného činu.
(8)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 7 sa vzťahuje aj na asistentov audítora, zamestnancov audítora a zamestnancov komory.
(9)
Audítor je povinný na svojich písomnostiach uvádzať svoje sídlo alebo bydlisko a evidenčné číslo dekrétu, ak je fyzická osoba, a svoje obchodné meno, sídlo a evidenčné číslo licencie, ak je právnická osoba.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1), 2), 3) a 3a) znejú:
„1)
§ 1 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
2)
Napríklad § 9 ods. 5 písm. a) a ods. 7 zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách, § 22 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.
3)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky.
3a)
§ 38 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 3 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Nikto nesmie zasahovať do činnosti audítora spôsobom, ktorý by obmedzoval jeho nezávislosť.“.
4.
V § 4 sa slovo „podnikateľom“ nahrádza slovami „účtovnou jednotkou“.
5.
V § 5 ods. 1 znie:
„(1)
Prekážkou výkonu audítorskej činnosti v účtovnej jednotke je
a)
vlastnícky, spoluvlastnícky, členský s výnimkou uvedenou v § 20 ods. 3, pracovnoprávny alebo obdobný pracovný vzťah audítora k overovanej účtovnej jednotke,
b)
členstvo audítora v orgánoch overovanej účtovnej jednotky,
c)
príbuzenský alebo obdobný vzťah3b) audítora k osobám s rovnakým alebo s obdobným vzťahom uvedeným v písmenách a) a b) k overovanej účtovnej jednotke,
d)
vlastnícky, spoluvlastnícky, členský, pracovnoprávny alebo obdobný pracovný vzťah audítora k overovanej účtovnej jednotke v predchádzajúcom účtovnom období,
e)
skutočnosť, že v tejto účtovnej jednotke vykonával audítor audítorskú činnosť bezprostredne predchádzajúce tri roky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3b) znie:
„3b)
§ 116 a 117 Občianskeho zákonníka.“.
6.
V § 6 sa vypúšťa odsek 2 a zrušuje sa číslovanie odsekov.
7.
§ 7 znie:
㤠7
(1)
Komora zapíše do zoznamu audítorov do dvoch mesiacov od doručenia písomnej žiadosti
a)
fyzickú osobu, ktorá získala osvedčenie o spôsobilosti na výkon činnosti audítora podľa § 9,
b)
právnickú osobu, v ktorej patrí najmenej 70 % podielov na základnom imaní alebo hlasovacích práv audítorom4a) zapísaných do zoznamu audítorov vedenom komorou,
c)
zahraničnú fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky na výkon tejto činnosti v zahraničí a získala osvedčenie o spôsobilosti na výkon činnosti audítora podľa § 9.
(2)
Podmienkou zápisu do zoznamu audítorov podľa odseku 1 písm. a) a c) je zloženie sľubu do rúk prezidenta komory. Sľub znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, svedomite a zodpovedne plniť svoje povinnosti audítora a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozviem v súvislosti s výkonom činnosti audítora.“
(3)
Ak audítor vykonáva audítorskú činnosť ako fyzická osoba, môže zamestnávať na výkon tejto činnosti v pracovnoprávnom vzťahu zamestnancov, len ak sám nie je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, prípadne nevykonáva inú platenú činnosť s výnimkou pedagogickej, vedeckej a publicistickej činnosti.
(4)
Audítor je povinný do 15 dní písomne oznámiť komore vznik a skončenie pracovnoprávneho vzťahu audítora alebo asistenta audítora, ktorých zamestnáva.
(5)
Na základe zápisu do zoznamu audítorov vydá komora fyzickej osobe dekrét a právnickej osobe licenciu oprávňujúce na výkon činnosti audítora.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:
„“.
4a)
§ 61 a 97 Obchodného zákonníka.“.
8.
V § 8 písm. c), d) a e) znejú:
„c)
má úplné vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania,
d)
má najmenej päť rokov odbornej praxe v účtovníctve, z čoho vždy aspoň tri roky praxe asistenta audítora,
e)
zložila odbornú skúšku podľa § 9.“.
9.
V § 8 sa vypúšťa písmeno f).
10.
§ 9 znie:
㤠9
(1)
Odborná skúška na získanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon činnosti audítora sa koná pred skúšobnou komisiou.
(2)
Predsedu a členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky. Funkčné obdobie skúšobnej komisie je trojročné.
(3)
Rozsah a obsah odbornej skúšky podľa odseku 1 a možnosti jej opakovania vymedzí skúšobný poriadok, ktorý vydá komora po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(4)
Odborná skúška podľa odseku 1 má písomnú a ústnu časť.
(5)
Po úspešnom vykonaní odbornej skúšky podľa odseku 1 vydá komora fyzickej osobe osvedčenie o spôsobilosti na výkon činnosti audítora.
(6)
Za odbornú skúšku podľa odseku 1 sa platí komore úhrada vo výške určenej v skúšobnom poriadku.
(7)
Audítor v trojročných cykloch osvedčuje svoje odborné vedomosti v rozsahu zmien všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet overovania pred skúšobnou komisiou podľa odseku 1.
(8)
Ak skúšobná komisia zistí nedostatočné dosiahnutie potrebnej úrovne odborných znalostí audítora, podá návrh komore na pozastavenie výkonu činnosti audítora do doby preukázania potrebnej odbornej úrovne.“.
11.
V § 10 ods. 1 písm. d) sa pred slovo „zneužila“ vkladá slovo „preukázateľne“.
12.
V § 10 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a d)“.
13.
V § 10 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
neplatí peňažné úhrady určené komorou v súlade s týmto zákonom,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
14.
V § 12 ods. 1 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Ak je audítor fyzická osoba, nie je povinný uzatvoriť túto zmluvu, ak audítorskú činnosť vykonáva v mene právnickej osoby zapísanej v zozname audítorov, ktorá je na túto činnosť poistená.“.
15.
V § 14 sa doterajší text označuje ako odsek 1, v ktorom písmeno c) znie:
„c)
má úplné vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania.“.
16.
§ 14 ods. 1 sa dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
je u audítora v pracovnoprávnom vzťahu,
e)
nebol počas posledných piatich rokov vyčiarknutý zo zoznamu audítorov podľa § 21 ods. 1 písm. d).“.
17.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Komora vydá asistentovi audítora potvrdenie o jeho zápise v zozname asistentov audítora.“.
18.
V § 15 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Asistent audítora je povinný počas vykonávania činnosti asistenta audítora absolvovať odborné semináre určené pre asistentov audítorov v rozsahu určenom komorou.“.
19.
V § 18 písm. e) a f) znejú:
„e)
vydáva národné audítorské štandardy v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi,
f)
usmerňuje činnosť audítorov a asistentov audítorov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a národnými audítorskými štandardmi,“.
20.
V § 18 písm. ch) a i) znejú:
„ch) spolupracuje s ministerstvom pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a audítorstva,
i)
vydáva štatút komory, disciplinárny poriadok, volebný poriadok a skúšobný poriadok,“.
21.
§ 18 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
určuje výšku členského príspevku, výšku peňažnej úhrady za vykonanie zápisu do zoznamu audítorov.“.
22.
V § 19 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
prezídium,“.
23.
V § 19 ods. 2 sa slovo „orgány“ nahrádza slovami „členov orgánov“ a slovo „uvedené“ sa nahrádza slovom „uvedených“ a na konci sa pripája veta, ktorá znie: „Zhromaždenie na návrh prezídia volí prezidenta komory, členov orgánov komory, schvaľuje štatút, volebný poriadok, disciplinárny poriadok, rozpočet a účtovnú závierku komory.“.
24.
V § 19 ods. 5 sa slovo „predstavenstva“ nahrádza slovom „prezídia“.
25.
V § 20 ods. 3 znie:
„(3)
Účtovnú závierku komory overujú aspoň dvaja audítori, ktorí nie sú členmi prezídia alebo dozornej rady komory. Týchto audítorov na návrh komory schvaľuje ministerstvo. Jeden exemplár správy o overení účtovnej závierky komory zasielajú audítori ministerstvu. Náklady overenia hradí komora.“.
26.
V § 21 ods. 1 písm. b) a c) znejú:
„b)
pokutu, a to
1.
až do výšky 500 000 Sk, ak ide o fyzickú osobu,
2.
až do výšky 1 000 000 Sk, ak ide o právnickú osobu,
c)
pozastavenie výkonu činnosti audítora až počas troch rokov; po dobu pozastavenia výkonu činnosti audítora neplatí audítor komore členský príspevok,“.
27.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pri pozastavení výkonu činnosti audítora a pri vyčiarknutí zo zoznamu audítorov sú audítori povinní bezodkladne odovzdať komore osvedčenie o spôsobilosti na výkon činnosti audítora a dekrét alebo licenciu oprávňujúcu na výkon činnosti audítora.“.
28.
V § 23 ods. 2 sa slová „predstavenstvo“ a „predstavenstva“ nahrádzajú slovami „prezídium“ a „prezídia“.
Čl. II
(1)
Fyzická osoba zapísaná v zozname audítorov podľa doterajších predpisov sa považuje za audítora podľa tohto zákona.
(2)
Fyzická osoba zapísaná v zozname asistentov audítorov podľa doterajších predpisov sa považuje za asistenta audítora podľa tohto zákona.
(3)
Právnická osoba zapísaná v zozname audítorov podľa doterajších predpisov je povinná splniť podmienku výšky podielov na základnom imaní alebo hlasovacích práv podľa tohto zákona. Ak túto podmienku nesplní do jedného roku od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, komora ju zo zoznamu audítorov vyčiarkne.
Čl. III
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 620/1992 Zb. o rozsahu a obsahu odbornej skúšky na vydanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon činnosti audítora.
Čl. IV
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve sa mení takto:
V § 24 ods. 2 znie:
„(2)
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu jej zostavenia.“.
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.