224/1996 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

224
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 2. júla 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slovo „rozhoduje“ vkladá slovo „výlučne“ a slová „neznáma okolnosť alebo udalosť uvedená“ sa nahrádzajú slovami „neznámy výsledok určitej okolnosti alebo udalosti uvedenej“.
2.
V § 1 ods. 2 znie:
„(2)
Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výhru (žrebovanie, športové súťaženie, dostih, pretek, otáčajúce sa zariadenie a podobne), nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť nikým ovplyvnený.“.
3.
V § 2 písm. c) sa slová „vydaných žrebov a predajnej ceny za jeden žreb“ nahrádzajú slovami „prijatých stávok a ceny za jednu stávku“.
4.
V § 2 písm. g) znie:
„g)
stávková hra vykonávaná pomocou osobitného druhu tiketov, pri ktorej sa žrebuje vopred neurčený počet čísel alebo znakov z uzavretého číselného alebo znakového radu s dopredu neurčeným počtom účastníkov ani výškou hernej istiny (bingo). Výhra sa vypočítava v každej hre na určitý herným plánom určený výsledok žrebovania z úhrnnej výšky vkladov. Podmienky hry sa podrobne určia v hernom pláne. Hernou istinou sa rozumie násobok počtu predaných tiketov a ceny za jeden tiket;“.
5.
V § 2 písm. i) sa vypúšťa posledná veta.
6.
V § 3 písm. a) sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
7.
§ 4 znie:
㤠4
(1)
Žrebové peňažné lotérie podľa § 2 písm. a), číselné lotérie podľa § 2 písm. c), stávkové hry podľa § 2 písm. f) s výnimkou stávkových hier na dostihy uskutočňovaných na území Slovenskej republiky a stávkové hry podľa § 2 písm. g) uskutočňované prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov (televízia, rozhlas, tlač a podobne) môže prevádzkovať len štátna rozpočtová alebo štátna príspevková organizácia zriadená ministerstvom alebo právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike so 100 % majetkovou účasťou štátu osobitne na tento účel založená ministerstvom. Takéto lotérie prevádzkované týmito právnickými osobami sú štátnymi lotériami a nevzťahujú sa na ne ustanovenia § 42a ods. 7 a 9.
(2)
Stávkové hry na dostihy uskutočňované na území Slovenskej republiky podľa § 2 písm. f) a h) môže prevádzkovať len právnická osoba určená ministerstvom po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(3)
Okamžité lotérie podľa § 2 písm. d), stávkové hry podľa § 2 písm. g) a h) a stávkové hry vykonávané v kasínach podľa § 2 písm. i) môžu prevádzkovať len právnické osoby určené ministerstvom.
(4)
Lotérie a iné podobné hry podľa § 2 sa môžu prevádzkovať len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom podľa tohto zákona.
(5)
Povolenie na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier (ďalej len „povolenie“) možno vydať len vtedy, ak prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier je v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a je zaručené jeho riadne prevádzkovanie. Ak povolenie má vydať ministerstvo, je na to potrebný predchádzajúci súhlas obce s výnimkou povolenia na prevádzkovanie tomboly podľa § 2 písm. b), okamžitej lotérie podľa § 2 písm. d) a štátnej lotérie.
(6)
Prevádzkovanie zahraničných lotérií vrátane predaja zahraničných žrebov, účasť na stávkových hrách v zahraničí, pri ktorých sú stávky platené do zahraničia, a zbierka stávok pre stávkové hry prevádzkované v zahraničí alebo sprostredkovanie stávok na stávkové hry prevádzkované v zahraničí sa zakazuje; ministerstvo môže povoliť výnimku pri štátnych lotériách podľa odseku 1.“.
8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1) a 2) sa vypúšťajú a poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:
„3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.“.
9.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Odvody z výťažku
(1)
Prevádzkovateľ je povinný odviesť z výťažku lotérie alebo inej podobnej hry (ďalej len „výťažok“) na účet určený ministerstvom peňažné prostriedky vo výške
a)
50 % pri lotériách a iných podobných hrách podľa § 2 písm. a), b) a f) s výnimkou stávkových hier na dostihy uskutočňovaných v Slovenskej republike,
b)
40 % pri lotériách podľa § 2 písm. c),
c)
42 % pri lotériách podľa § 2 písm. d), ak cena za jeden žreb je 10 Sk,
d)
51 % pri lotériách podľa § 2 písm. d), ak cena za jeden žreb je 15 Sk,
e)
54 % pri lotériách podľa § 2 písm. d), ak cena za jeden žreb je 20 Sk,
f)
20 % pri stávkových hrách na dostihy uskutočňovaných v Slovenskej republike podľa § 2 písm. f) a h),
g)
35 % pri stávkových hrách podľa § 2 písm. g),
h)
25 % pri stávkových hrách podľa § 2 písm. h),
i)
24 % pri stávkových hrách podľa § 2 písm. i).
(2)
Pri lotériách a iných podobných hrách neuvedených v § 2 percento odvodu z výťažku určí v povolení orgán, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil, vo výške stanovenej v závislosti od charakteristiky hry zodpovedajúcej najbližšej hre uvedenej v § 2 písm. a) až i).
(3)
V odôvodnenom prípade ministerstvo môže v povolení určiť nižšie percento odvodu z výťažku pri štátnych lotériách podľa § 4 ods. 1.
(4)
Pri stávkových hrách podľa § 2 písm. e) prevádzkovateľ platí na účet ministerstva odvod vo výške 40 000 Sk ročne za jeden výherný prístroj. Prvá polovica tejto sumy je splatná do 1. júna a druhá polovica do 1. septembra kalendárneho roka, na ktorý sa povolenie na prevádzkovanie vydalo. Určenú sumu uhradí prevádzkovateľ bez ohľadu na dĺžku doby prevádzkovania. Ak prevádzkovateľ v priebehu obdobia, na ktoré sa povolenie na prevádzkovanie vydalo, prevádzkovanie pozastaví alebo skončí alebo ak prevádzkovateľ zaniká, musí neuhradenú časť odvodu uhradiť ku dňu pozastavenia alebo skončenia prevádzkovania alebo ku dňu zániku prevádzkovateľa. Prílohou žiadosti o podanie návrhu na zánik prevádzkovateľa musí byť súhlas orgánu štátneho dozoru.
(5)
Pri stávkových hrách podľa § 2 písm. g), h) a i) prevádzkovateľ je povinný okrem odvodu z výťažku podľa odseku 1 odviesť ďalších 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol, s výnimkou odvodu z výťažku stávkových hier na dostihy uskutočňovaných na území Slovenskej republiky podľa § 2 písm. f) a h), kde sa 5 % z výťažku neodvádza.
(6)
Odvody podľa odsekov 1 a 2 prevádzkovateľ odvádza preddavkovo mesačne do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca na základe predbežného mesačného vyúčtovania výťažku podaného v tej istej lehote miestne príslušnému orgánu štátneho dozoru s výnimkou prevádzkovateľa stávkových hier podľa § 2 písm. e). Do 31. marca prevádzkovateľ vykoná ročné vyúčtovanie odvodov podľa odsekov 1 a 2 za predchádzajúci rok vrátane k výťažku pripočítaných nevyplatených výher, o ktoré sa účastníci hier v lehote určenej v hernom pláne neprihlásili.
(7)
Výťažkom sa rozumejú prijaté vklady hráčov do hry znížené o im vyplatené výhry z týchto vkladov. Do vyplatených výher sa nezapočítavajú výhry dodané sponzormi a výhry vyplatené hráčom zo zisku prevádzkovateľa lotérií a iných podobných hier.
(8)
Príjmy z výťažku podľa odsekov 1 až 3, odseku 5 a príjem odvodu za prevádzkovanie výherných prístrojov podľa odseku 4 môže ministerstvo alebo obec použiť iba na financovanie kultúry, školstva, na podporu mládeže, na sociálne, zdravotnícke, ekologické, humanitárne, charitatívne, telovýchovné a športové účely, ako aj ďalšie verejnoprospešné účely, z ktorých nemožno ani v budúcom období dosahovať zisk.“.
10.
§ 6 znie:
㤠6
(1)
Hernou istinou pri lotériách podľa § 2 písm. a), tombolách podľa § 2 písm. b) a okamžitých lotériách podľa § 2 písm. d) sa rozumie násobok určeného počtu žrebov a ceny za jeden žreb.
(2)
Najnižšia výhra pri lotériách podľa § 2 písm. a) a d) a tombolách podľa § 2 písm. b) musí byť vo výške ceny žrebu. Cena žrebu pri lotériách podľa § 2 písm. d) môže byť len 10 Sk, 15 Sk alebo 20 Sk.
(3)
Úhrnná cena výher pri lotériách podľa § 2 písm. a) a d) a tombolách podľa § 2 písm. b) nesmie byť nižšia ako 30 % hernej istiny.
(4)
Pri vecných lotériách a tombolách usporiadaných pri príležitosti kultúrnych podujatí, zábav, slávností, výročí, jarmokov a podobne, pri ktorých sú výhry financované z darov prevádzkovateľa alebo iných právnických osôb alebo fyzických osôb, rozhodne o podmienkach prevádzkovania príslušný povoľujúci orgán.
(5)
Rozhodnutie o povolení lotérie alebo tomboly podľa § 2 písm. a), b) a d) obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia ustanovených osobitným predpisom4) najmä
a)
cieľ, na ktorý sa lotéria alebo tombola povoľuje,
b)
určený počet žrebov, cenu jedného žrebu a celkovú výšku hernej istiny,
c)
počet výher, cenu jednotlivých výher a celkovú hodnotu výher,
d)
miesto a deň žrebovania alebo okolnosť, ktorá určuje výhru,
e)
lehotu a miesto prevzatia výher,
f)
výšku odvodu z výťažku,
g)
lehotu na predloženie konečného vyúčtovania lotérie alebo tomboly,
h)
označenie povereného štátneho dozoru,
i)
schválený herný plán.“.
11.
V § 7 ods. 2 znie:
„(2)
Žreby možno predávať v priestoroch budovy len so súhlasom vlastníka alebo správcu tejto budovy.“.
12.
V § 7 ods. 4 sa slová „vystavený organizáciou, ktorá prevádzkuje lotériu“ nahrádzajú slovami „vyhotovený prevádzkovateľom lotérie alebo tomboly, prípadne právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá zmluvne zabezpečuje distribúciu a predaj žrebov“.
13.
§ 8 znie:
㤠8
(1)
Pri lotériách podľa § 2 písm. a) a d) a tombolách podľa § 2 písm. b) s hernou istinou nad 200 000 Sk musí prevádzkovateľ preukázať orgánu, ktorý lotériu alebo tombolu povolil, že tlač žrebov je dostatočne zabezpečená pred zneužitím.
(2)
Pri lotériách podľa § 2 písm. a) a tombolách podľa § 2 písm. b) s hernou istinou do 200 000 Sk musia byť žreby alebo inak pomenované žrebovacie lístky očíslované a označené odtlačkom pečiatky prevádzkovateľa, ak nie sú vytlačené spôsobom podľa odseku 1.“.
14.
§ 9 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7) znie:
㤠9
(1)
Vzor žrebu, tiketu alebo inak pomenovaného žrebovacieho lístka schvaľuje orgán, ktorý povolil lotériu alebo tombolu. Používanie štátnych symbolov na žreboch nie je dovolené.7)
(2)
Žreb, tiket alebo inak pomenovaný žrebovací lístok musí pri hernej istine nad 200 000 Sk s výnimkou žrebov, tiketov alebo inak pomenovaných žrebovacích lístkov pri tombolách podľa § 2 písm. b) a číselných lotériách podľa § 2 písm. c) obsahovať
a)
názov a sídlo prevádzkovateľa,
b)
číslo a dátum rozhodnutia o povolení lotérie,
c)
počet žrebov, cenu jedného žrebu, celkovú výšku hernej istiny alebo údaj, ktorým je určená celková výška hernej istiny,
d)
počet a výšku výher, prípadne spôsob určenia počtu výher,
e)
určenie udalosti alebo okolnosti, ktorá rozhoduje o výhre,
f)
spôsob zverejnenia výhernej listiny, ak to vyžaduje herný plán,
g)
označenie miesta, kde sa vydávajú výhry,
h)
lehotu na vyzdvihnutie výhry,
i)
poradové číslo žrebu a číslo série,
j)
čas predaja žrebov.
(3)
Pred vydaním žrebov do predaja je potrebné za účasti orgánu štátneho dozoru preskúmať ich počet a správnosť očíslovania náhodným výberom a vyhotoviť o tom zápis.
(4)
Text žrebu, tiketu alebo inak pomenovaného žrebovacieho lístka, na ktorý sa nevzťahuje odsek 2, určí orgán povoľujúci lotériu alebo tombolu v rozhodnutí o povolení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7) znie:
„7)
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní.“.
15.
V § 10 sa slová „50 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „200 000 Sk“ a slová „20 000 Kčs“ sa nahrádzajú slovami „50 000 Sk“.
16.
V § 11 ods. 8 sa slová „20 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „50 000 Sk“.
17.
V § 12 sa za slovo „dní“ vkladajú slová „a dlhšia ako 60 dní“.
18.
Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Prevádzkovateľ lotérie alebo inej podobnej hry musí vyplatiť výhercom uplatnený nárok na výhru ihneď alebo najneskôr do piatich dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru.“.
19.
V § 13 sa vypúšťajú slová „predaných vyhrávajúcich i“.
20.
§ 17 sa vypúšťa.
21.
§ 18 znie:
㤠18
(1)
Za vydanie povolenia na prevádzku výherných prístrojov prevádzkovateľ platí za každý výherný prístroj správny poplatok.3) Po zaplatení správneho poplatku, zložení istoty a po vydaní povolenia na prevádzkovanie výherného prístroja vydá orgán štátneho dozoru prevádzkovateľovi identifikačnú kartu pre každý výherný prístroj samostatne, ktorou prevádzkovateľ označí výherný prístroj na prístupnom mieste na kontrolné účely tak, aby sa identifikačná karta pri prevádzkovaní výherného prístroja nemohla poškodiť. Bez vydania identifikačnej karty nemožno uviesť výherný prístroj do prevádzky.
(2)
Identifikačná karta obsahuje tieto údaje:
a)
meno a sídlo prevádzkovateľa,
b)
číslo osvedčenia a meno skúšobne poverenej ministerstvom (ďalej len „poverená skúšobňa“),
c)
typ a výrobné číslo výherného prístroja,
d)
číslo, dátum a čas platnosti rozhodnutia o povolení prevádzky,
e)
počiatočný stav všetkých počítadiel,
f)
verziu programu,
g)
odtlačok pečiatky a podpis orgánu štátneho dozoru.“.
22.
V § 19 ods. 1 znie:
„(1)
Rozhodnutie o povolení prevádzkovania výherného prístroja obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia ustanovených osobitným predpisom4) najmä
a)
herný plán,
b)
pravidlá hry schválené poverenou skúšobňou,
c)
umiestnenie výherného prístroja,
d)
typ a výrobné číslo výherného prístroja,
e)
výšku zaplateného správneho poplatku,
f)
výšku zloženia istoty,
g)
osvedčenie poverenej skúšobne.“.
23.
V § 19 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 4.
24.
§ 20 znie:
㤠20
(1)
Výherný prístroj podľa § 2 písm. e) je zariadenie, ktoré spĺňa tieto podmienky:
a)
má zabezpečené priame vhadzovanie mincí, dopĺňa sa vlastným vhadzovacím systémom, doplnená hodnota mincí sa automaticky eviduje cez jeho počítadlá a výhru vypláca samo,
b)
môže pracovať len pri zapojení mechanického a elektronického počítadla súčasne, pričom pri odpojení mechanického počítadla musí výherný prístroj signalizovať poruchu,
c)
má zabudovaný systém najmenej dvojitej nezávislej kontroly vložených a vyplácaných mincí,
d)
čas, ktorý uplynie medzi momentom spustenia hry a záverečným výsledkom jednej hry, je najmenej tri sekundy,
e)
od dátumu výroby výherného prístroja neuplynulo viac ako päť rokov,
f)
výherný pomer nesmie byť nižší ako 60 %.
(2)
Vkladom sa rozumie finančná hodnota, ktorú hráč vloží do výherného prístroja na odohratie jednej hry. Vklad nesmie byť vyšší ako 2 Sk.
(3)
Pod jednou hrou sa rozumie postup, pri ktorom hráč po vložení vkladu môže uviesť výherný prístroj do hracieho režimu. V jeho priebehu nie je dovolené uskutočniť ďalšie vklady. Po skončení každej hry hráč musí mať možnosť vybrať celú výhru. Každá jedna hra musí hráčovi poskytnúť možnosť výhry.
(4)
Výhrou sa rozumie výsledok jednej hry. Celkové finančné vyjadrenie výhry z jednej hry nesmie presiahnuť hodnotu 300 Sk.
(5)
Výherným pomerom sa rozumie pomer peňažnej hodnoty vyhraných hier k peňažnej hodnote skutočne odohraných hier vyjadrený v percentách. Rozumie sa tým percentuálna pravdepodobnosť návratnosti vložených vkladov.
(6)
Splnenie podmienok uvedených v odseku 1 potvrdí poverená skúšobňa osvedčením. Poverená skúšobňa vedie register vydaných osvedčení. Osvedčenie poverenej skúšobne obsahuje
a)
meno a sídlo prevádzkovateľa,
b)
typ a výrobné číslo výherného prístroja, verziu programu,
c)
zoznam mincí, ktoré je schopný výherný prístroj prijímať a vyplácať,
d)
vyhlásenie, že výherný prístroj spĺňa podmienky tohto zákona, ako aj podmienky podľa technických noriem platných v Slovenskej republike,
e)
schválené pravidlá hry,
f)
prípadné podmienky obmedzujúce umiestnenie výherného prístroja.
25.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Prémiová hra
(1)
V herniach s výhernými prístrojmi možno zaviesť systém hry založenej na zhromažďovaní určitej časti vkladu do hry prostredníctvom prepojenia výherných prístrojov umiestnených v herni, pričom táto časť vkladu je určená na prémiovú výhru (ďalej len „prémiová hra“).
(2)
Prevádzkovať hru podľa odseku 1 možno najmenej na ôsmich výherných prístrojoch jedného prevádzkovateľa a výška prémiovej výhry nesmie prekročiť 100 000 Sk.
(3)
Na zavedenie prémiovej hry je potrebné osvedčenie poverenej skúšobne, a to pre všetky výherné prístroje prepojené na tento systém hry pre každého prevádzkovateľa osobitne.
(4)
Poverená skúšobňa pred vydaním osvedčenia podľa odseku 3 posúdi systém vytvárania prémiovej výhry a podmienky spôsobu evidencie a vyplácania prémiových výher. Na kontrolu prémiovej hry sa vzťahuje § 19 ods. 4.
(5)
Poverená skúšobňa v osvedčení podľa odseku 3 uvedie
a)
označenie prevádzkovateľa,
b)
umiestnenie herne, v ktorej sa prémiová hra prevádzkuje,
c)
počet výherných prístrojov prepojených na prémiovú hru a ich výrobné čísla,
d)
systém vytvárania prémiovej výhry, spôsob evidencie a vyplácania prémiovej výhry,
e)
schválené pravidlá prémiovej hry,
f)
dátum vydania osvedčenia,
g)
odtlačok pečiatky, mená, priezviská a podpisy zodpovedných pracovníkov poverenej skúšobne.
(6)
Výška sumy prémiovej výhry musí byť viditeľne umiestnená na elektronickej tabuli.“.
26.
§ 21 znie:
㤠21
Rozhodnutie o povolení kurzových stávok podľa § 2 písm. h) obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia ustanovených osobitným predpisom,4) najmä
a)
predmet a druh kurzových stávok,
b)
výšku manipulačnej prirážky,
c)
schválený herný plán,
d)
počet a umiestnenie stávkových kancelárií,
e)
výšku odvodu z výťažku kurzových stávok,
f)
lehotu na elektronické prepojenie jednotlivých stávkových kancelárií prevádzkovateľa na centrálny počítačový systém prevádzkovateľa.“.
27.
V § 24 ods. 1 sa za slovo „meno“ vkladajú slová „a priezvisko, trvalé bydlisko“ a na konci sa pripája táto veta: „Akúkoľvek zmenu v údajoch osoby oprávnenej na prijímanie stávok je prevádzkovateľ povinný oznámiť orgánu štátneho dozoru do troch dní odo dňa, keď nastala.“.
28.
V § 24 ods. 3 sa vypúšťajú slová „nespĺňajú požiadavky uvedené v § 21 ods. 2 alebo ak“.
29.
V § 27 sa za slovo „zviera“ vkladajú slová „dopravný prostriedok a podobne,“.
30.
§ 28 znie:
㤠28
Ak ministerstvo v povolení schváli prevádzkovateľovi kurzových stávok viac ako jednu stávkovú kanceláriu, prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich elektronické prepojenie na centrálny počítačový systém prevádzkovateľa v lehote určenej v rozhodnutí o povolení na kurzové stávky.“.
31.
§ 34 sa vypúšťa.
32.
V § 35 ods. 1 znie:
„(1)
V kasíne používané hracie žetóny označené ich hodnotou schvaľuje ministerstvo podľa vzorov hracích žetónov označených ich hodnotou predložených prevádzkovateľom kasína ministerstvu. Jedno vyhotovenie ministerstvom schválených hracích žetónov označených ich hodnotou prevádzkovateľ predloží orgánu štátneho dozoru na kontrolné účely.“.
33.
V § 35 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
34.
§ 37 znie:
㤠37
Ak ministerstvo povolením schváli prevádzkovanie stávkových hier v kasíne, v rozhodnutí určí prevádzkovateľovi povinnosť zabezpečiť v kasíne monitorovaciu techniku na účel kontroly priebehu hry a denného vyúčtovania výsledku stávkových hier v kasíne. Orgán štátneho dozoru je oprávnený požadovať od prevádzkovateľa magnetické zápisy obrazu pomocou monitorovacej techniky z priebehu hry a zúčtovania hracieho dňa, ktoré je prevádzkovateľ povinný uchovávať po dobu 10 dní. Prevádzkovateľ a orgán štátneho dozoru sú povinní zabezpečiť ochranu magnetických zápisov obrazu pred zneužitím.“.
35.
V § 38 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Osobám zamestnaným v kasíne, ktoré vykonávajú odborné činnosti pri stávkových hrách v kasíne, sa zakazuje zúčastňovať sa na stávkových hrách v kasínach povolených v Slovenskej republike.“.
36.
V § 38 sa vypúšťa odsek 3.
37.
§ 39 vrátane nadpisu znie:
㤠39
Obslužné
(1)
Obslužné je finančný dar návštevníka určený zamestnancom kasína.
(2)
Zamestnanci kasína sú povinní ihneď odovzdať obslužné do osobitnej schránky; obslužné podlieha zúčtovaniu a samostatnej evidencii hracieho dňa.
(3)
Obslužné nie je súčasťou výťažku kasína. Prevádzkovateľ rozdeľuje obslužné zamestnancom kasína. Z rozdelenia obslužného sú vylúčené osoby majúce majetkovú účasť v spoločnosti prevádzkujúcej kasíno, členovia predstavenstva, dozornej rady, kontrolnej komisie družstva, konatelia a prokuristi.
(4)
Obslužné rozdeľuje prevádzkovateľ zamestnancom určeným v odseku 3 podľa vlastných pravidiel, ktoré je na požiadanie povinný predložiť orgánu štátneho dozoru. Pravidlá na rozdelenie obslužného sa nesmú v priebehu kalendárneho roka meniť.
(5)
Po skončení kalendárneho roka sa nerozdelené obslužné pripočítava k výťažku kasína za toto obdobie.“.
38.
§ 40 sa vypúšťa.
39.
§ 41a znie:
㤠41a
Na povoľovanie a prevádzkovanie stávkových hier podľa § 2 písm. c), f), g) a i) platia primerane príslušné ustanovenia prvej až piatej časti tohto zákona.“.
40.
§ 42 znie:
㤠42
Herný plán lotérií a iných podobných hier obsahuje ucelené pravidlá hry, výšku hernej istiny, ak je dopredu známa, výšku vkladu, spôsob prijímania vkladu, možnosti vrátenia vkladu, popis okolnosti určujúcej vznik nároku na výhru, počet výher, vyplácanie výher a lehoty na ich uplatnenie a vyzdvihnutie, ak tieto skutočnosti neobsahujú pravidlá hry a termíny konania hry. Herný plán sa predkladá v takej podobe, aby po jeho schválení mohol byť umiestnený na miestach prevádzkovania lotérie a inej podobnej hry, prípadne bol inak dostupný hráčom. Na každej strane herného plánu musí byť odtlačok pečiatky orgánu, ktorý lotériu alebo inú hru povolil, a dátum schválenia herného plánu.“.
41.
§ 42a znie:
㤠42a
Povoľovanie lotérií a iných podobných hier
(1)
Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier možno povoliť len právnickej osobe so sídlom v Slovenskej republike bez majetkovej účasti zahraničných osôb. Povolenie na stávkové hry v kasíne podľa § 2 písm. i) možno vydať len právnickej osobe, v ktorej má majetkovú účasť alebo štát, alebo právnická osoba s majetkovou účasťou štátu. Majetková účasť štátu alebo právnickej osoby, v ktorej má majetkovú účasť štát, musí byť u právnickej osoby, ktorej sa povoľuje prevádzkovanie stávkovej hry podľa § 2 písm. i), najmenej vo výške 51 % jej základného imania.
(2)
Povolenie na prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry podľa odseku 1 možno vydať právnickej osobe pred zápisom do obchodného registra, ak sa preukázalo, že právnická osoba bola založená. Oprávnenie na prevádzkovanie vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Ak právnická osoba nepodá návrh na zápis do 90 dní od doručenia povolenia na prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry alebo ak sa návrhu na zápis do obchodného registra nevyhovie, musí právnická osoba vydané povolenie vrátiť orgánu, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil.
(3)
Tomboly podľa § 2 písm. b), vecné lotérie podľa § 2 písm. a) s hernou istinou do 200 000 Sk a výherné prístroje podľa § 2 písm. e) môže povoliť vo svojom územnom obvode obec.
(4)
Ministerstvo môže povoliť prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier neuvedených v odseku 3 a prevádzkovanie výherných prístrojov, ak sú umiestnené v kasínach alebo ak sa prevádzkujú v cudzej mene, ako aj ďalšie lotérie a iné podobné hry neuvedené v § 2 písm. a) až i), ktoré spĺňajú podmienku podľa § 1. V povoleniach na výherné prístroje môže ministerstvo určiť podmienky prevádzkovania odchylne od ustanovenia § 20 ods. 1 písm. f), § 20 ods. 2 a ods. 4 a § 20a ods. 2.
(5)
Povolenie možno vydať najdlhšie na
a)
päť rokov pri lotériách a stávkových hrách podľa § 2 písm. c), f), g), h) a i),
b)
dva roky pri lotériách podľa § 2 písm. a) a d), pričom predaj žrebov nesmie trvať dlhšie ako jeden rok,
c)
jeden kalendárny rok pri stávkových hrách podľa § 2 písm. e),
d)
päť rokov pri lotériách a iných podobných hrách neuvedených v § 2, ak spĺňajú podmienky podľa § 1.
(6)
Práva a povinnosti na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier vyplývajúce z platného povolenia nemožno previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu bez súhlasu povoľujúceho orgánu. Prevádzkovateľ sa nemôže zbaviť zodpovednosti za porušenie podmienok povolenia a ustanovení tohto zákona spôsobené inými osobami.
(7)
Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier možno povoliť, ak základné imanie právnickej osoby, ktorá žiada o povolenie na prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry, je najmenej
a)
1 000 000 Sk pri stávkových hrách podľa § 2 písm. e),
b)
300 000 Sk pri stávkových hrách podľa § 2 písm. g),
c)
2 500 000 Sk pri stávkových hrách podľa § 2 písm. h),
d)
15 000 000 Sk na jedno kasíno pri stávkových hrách podľa § 2 písm. i).
(8)
Základné imanie podľa odseku 7 musí byť splatené v plnej výške najneskôr v deň podania žiadosti o povolenie prevádzkovania lotérie alebo inej podobnej hry a počas platnosti tohto povolenia nemôže klesnúť pod limity ustanovené v odseku 7.
(9)
Na zabezpečenie svojej činnosti prevádzkovateľ je povinný uložiť na svoj osobitný účet v banke so sídlom v Slovenskej republike v lehote určenej orgánom, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil, peňažnú sumu určenú orgánom, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil v povolení (ďalej len „istota“), a to vo výške
a)
10 000 Sk na jeden výherný prístroj, ak prevádzkuje stávkové hry pomocou výherných prístrojov podľa § 2 písm. e),
b)
300 000 Sk na jednu herňu, ak prevádzkuje stávkové hry podľa § 2 písm. g),
c)
50 000 Sk na jednu stávkovú kanceláriu, ak prevádzkuje stávkové hry podľa § 2 písm. h), najviac však 3 000 000 Sk,
d)
1 500 000 Sk na jedno kasíno, ak prevádzkuje stávkové hry podľa § 2 písm. i).
V ostatných prípadoch určí výšku istoty orgán, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil v povolení, a to v závislosti od výšky hernej istiny.
(10)
Orgán, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil, je povinný uvoľniť istotu, len ak uplynula lehota na prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry určená v povolení, alebo orgán, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil, povolenie zrušil, a to po odsúhlasení vyúčtovania lotérie alebo inej podobnej hry orgánom štátneho dozoru. Orgán štátneho dozoru je povinný bezodkladne písomne informovať orgán, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil, o odsúhlasení vyúčtovania lotérie alebo inej podobnej hry.
(11)
Istotu môže prevádzkovateľ použiť počas platnosti povolenia na prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry, ak nemá dostatok iných vlastných prostriedkov, a to len na úhradu odvodov z výťažku podľa § 4a ods. 1 až 3 a odseku 5, na úhradu odvodu podľa § 4a ods. 4 a podľa § 42d, prípadne na výplaty výher hráčom. Takto môže prevádzkovateľ istotu použiť len po predchádzajúcom písomnom súhlase orgánu, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil, a to prednostne na úhradu podľa § 4a ods. 1 až 5 a § 42d.
(12)
Ministerstvo môže ustanoviť jedného člena do orgánov právnickej osoby, ktorá prevádzkuje lotérie a iné podobné hry podľa § 2 písm. g), h) a i).
(13)
Právnická osoba je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie stávkových hier podľa § 2 písm. f), g), h) a i) doručiť povoľujúcemu orgánu súhlas na vykonávanie činnosti od obce; pri stávkových hrách podľa § 2 písm. e) iba vtedy, ak povolenie vydáva ministerstvo.
(14)
Lotérie a iné podobné hry možno vykonávať len v priestoroch určených v povolení.“.
42.
V § 42b ods. 8 znie:
„(8)
Lotérie a iné podobné hry je zakázané vykonávať
a)
na Veľký piatok, 24. a 25. decembra,
b)
v deň štátneho smútku,
c)
mimo herných hodín určených v povolení alebo v návštevnom poriadku.“.
43.
V § 42b ods. 9 znie:
„(9)
Je zakázané prevádzkovať výherné prístroje v priestore železničnej a autobusovej stanice, v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnej starostlivosti pre deti a mládež, ubytovniach mládeže, zdravotníckych zariadeniach a v budovách štátnych orgánov. S výnimkou osobitne zriadených herní so stálym dozorom prevádzkovateľa je zakázané prevádzkovať výherné prístroje vo vzdialenosti 200 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnej starostlivosti pre deti a mládež a ubytovní mládeže.“.
44.
§ 42c sa vypúšťa.
45.
§ 42d znie:
㤠42d
Na úhradu výdavkov orgánu štátneho dozoru odvádza prevádzkovateľ lotérií a iných podobných hier 2 % z výťažku ročne. Prevádzkovateľ odvádza na účet príslušného orgánu štátneho dozoru preddavky na tieto výdavky mesačne do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca na základe predbežného mesačného vyúčtovania výťažku podaného v tej istej lehote miestne príslušnému orgánu štátneho dozoru. Do 31. marca vykoná prevádzkovateľ ročné vyúčtovanie za predchádzajúci rok vrátane k výťažku pripočítaných nevyplatených výher, o ktoré sa účastníci hier v lehote určenej v hernom pláne neprihlásili.“.
46.
§ 42e sa vypúšťa.
47.
V § 43 ods. 2 znie:
„(2)
Orgán, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil, môže povolenie zrušiť, ak nie je splnená niektorá z podmienok určených v povolení alebo ak sa podmienky povolenia porušujú, alebo sa nedodržujú ustanovenia tohto zákona.“.
48.
V § 43 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Štátny dozor môže pozastaviť prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry, ak pri kontrole zistil nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť riadny priebeh lotérie alebo inej podobnej hry, a to až do ich odstránenia, alebo ak je splnená podmienka na zrušenie povolenia; o pozastavení prevádzkovania vyhotoví orgán štátneho dozoru záznam. Ak prevádzkovateľ odstráni nedostatky, pre ktoré bolo pozastavené prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry, môže opätovne pokračovať v prevádzkovaní lotérie alebo inej podobnej hry len po predchádzajúcom písomnom súhlase orgánu štátneho dozoru, ktorý prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry pozastavil. Orgán štátneho dozoru je povinný pozastavenie, ako aj súhlas s pokračovaním prevádzkovania lotérie alebo inej podobnej hry bezodkladne oznámiť orgánu, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
49.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Na rozhodovanie podľa odseku 3 sa nevzťahuje predpis o správnom konaní.4)“.
50.
§ 44 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 8) znie:
㤠44
Peňažné prostriedky v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom stred vyhláseným Národnou bankou Slovenska v deň otvorenia hracieho dňa.8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8) znie:
„8)
§ 28 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“.
51.
§ 48 znie:
㤠48
(1)
Pokutu do výšky
a)
300 000 Sk uloží orgán štátneho dozoru právnickej osobe, ktorá prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru s povolením, ale v rozpore s týmto zákonom, herným plánom alebo s podmienkami, ktoré sa jej uložili v povolení. Prevádzka výherných prístrojov sa posudzuje za každý prístroj samostatne,
b)
500 000 Sk uloží orgán štátneho dozoru právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru bez povolenia, na ktorého vydanie je oprávnená obec. Prevádzka výherných prístrojov sa posudzuje pre každý prístroj samostatne,
c)
3 000 000 Sk uloží orgán štátneho dozoru právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru bez povolenia, na vydanie ktorého je oprávnené ministerstvo,
d)
1 000 000 Sk uloží orgán štátneho dozoru právnickej osobe alebo fyzickej osobe za marenie výkonu kontroly,
e)
5 000 Sk uloží orgán štátneho dozoru tomu, kto stratí oprávnenie vydané podľa § 24. Pri nesplnení povinnosti oznámiť včas stratu sa pokuta určí v maximálnej výške,
f)
20 000 Sk uloží orgán štátneho dozoru fyzickej osobe, ktorá je k prevádzkovateľovi v pracovnom, členskom alebo obdobnom pomere, a účastníkovi kurzových stávok a stávkových hier v kasíne, ak konali v rozpore s týmto zákonom, povolením na prevádzku alebo v rozpore s herným plánom.
(2)
Pokutu v rozsahu
a)
od 50 000 Sk do 300 000 Sk uloží orgán štátneho dozoru prevádzkovateľovi za oneskorené predloženie vyúčtovania,
b)
od 500 000 Sk do 1 000 000 Sk uloží orgán štátneho dozoru právnickej osobe alebo fyzickej osobe za dokázané ovplyvnenie výsledku okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výhru.
(3)
Opakovane možno pokutu uložiť, ak uloženie pokuty neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán oprávnený na uloženie pokuty o porušení povinnosti alebo strate oprávnenia dozvedel, najneskoršie však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti alebo strate oprávnenia došlo.
(5)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.
(6)
Výnos pokút a penále podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 50 % výnosu pokút, ktoré uložil orgán štátneho dozoru na základe zistení obce, je príjmom rozpočtu obce, ktorej orgán obecnej samosprávy písomne oznámil orgánu štátneho dozoru, ktorý pokutu uložil, nedostatky zistené pri prevádzkovaní výherných prístrojov.“.
52.
§ 49 znie:
㤠49
Ak odvody alebo ich preddavky podľa § 4a a 42d neboli zaplatené včas alebo v správnej výške, prevádzkovateľ je povinný zaplatiť penále za každý, aj začatý deň omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti odvodu až do dňa predchádzajúceho dňu jeho úhrady.“.
53.
V § 51 sa slovo „piatej“ nahrádza slovom „šiestej“.
54.
Ak sa v tomto zákone používajú slová „česko-slovenský“, „Česká a Slovenská Federatívna Republika“, „česko-slovenská štátna príslušnosť“ a „Kčs“, rozumie sa tým „slovenský“, „Slovenská republika“, „slovenské štátne občianstvo“ a „Sk“ v príslušnom gramatickom tvare a páde.
Čl. II
1.
Zostatok nerozdeleného obslužného v kasínach ku dňu účinnosti tohto zákona z uplynulých období je prevádzkovateľ povinný zahrnúť do výťažku pri vykonaní prvého odvodu z výťažku v roku 1997.
2.
Prevádzkovateľ, ktorý má ku dňu účinnosti tohto zákona platné povolenie na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa doterajších predpisov, je povinný požiadať najneskôr do 1. decembra 1996 orgán, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil, o zmenu podmienok prevádzkovania podľa tohto zákona, inak povolenie ku dňu účinnosti tohto zákona s výnimkou povolení vydaných podľa § 2 písm. a), b) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov zaniká. Povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa § 2 písm. i) vydané právnickým osobám s majetkovou účasťou zahraničných osôb strácajú platnosť dňom uvedeným v povolení. Dňom vyhlásenia tohto zákona do 1. januára 1997 nemôže povoľujúci orgán vydať právnickej osobe s majetkovou účasťou zahraničných osôb povolenie na prevádzkovanie stávkových hier podľa § 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.
3.
Štátne lotérie prevádzkované ku dňu účinnosti tohto zákona podľa doterajších predpisov sa považujú za štátne lotérie podľa § 4 tohto zákona.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa mení takto:
V sadzobníku správnych poplatkov položka 109 znie:
„Položka 109
a)
Vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov, za každý výherný prístroj ...... 40 000 Sk
Ak na technickom zariadení ako celku môže hrať súčasne viac hráčov, považuje sa každé samostatné hracie miesto (hrací modul) za jeden výherný prístroj.
b)
Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov ............................... 1 000 Sk“.
Čl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1997 okrem čl. II bod 2, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.