214/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.07.1996 do 28.02.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

214
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. júna 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. 1
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 úvodná veta znie:
„Predmetom privatizácie podľa zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby1) nemôže byť majetok štátu, ktorý majú v správe3) štátne podniky, alebo majetok akciových spoločností s majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky v odvetviach“.
2.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
finančníctva a poisťovníctva
1.
Slovenská sporiteľňa, akciová spoločnosť, Bratislava,
2.
Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť, Bratislava.“.
3.
V § 3 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno ch), ktoré znie:
„ch)
vo finančnom odvetví
1.
Všeobecná úverová banka, akciová spoločnosť, Bratislava,
2.
Investičná a rozvojová banka, akciová spoločnosť, Bratislava.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a stráca účinnosť 31. marca 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.