Predpis bol zrušený predpisom 34/2002 Z. z.

207/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1997 do 28.02.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

207
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. júna 1996
o nadáciách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÝ ODDIEL
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Tento zákon upravuje zriadenie, vznik, zrušenie, zánik, hospodárenie a kontrolu nadácií.
§ 2
(1)
Nadácia je účelové združenie vecí, peňažných prostriedkov, cenných papierov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt (ďalej len „majetok nadácie“), ktoré zriaďovateľ určil na plnenie všeobecne prospešného účelu.
(2)
Nadácia je právnická osoba; do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona.
(3)
Výnosy z majetku nadácie a ostatné príjmy nadácie sa môžu použiť len na všeobecne prospešný účel, na ktorý sa nadácia zriadila, a na jej správu.
(4)
V štatúte nadácie sa musí uviesť názov nadácie, ktorý obsahuje označenie „nadácia“. Názov nadácie sa musí odlišovať od názvu iných už registrovaných nadácií. Označenie „nadácia“ môžu používať len právnické osoby registrované podľa tohto zákona.
§ 3
Nadácia sa zriaďuje najmä na účel rozvíjať duchovné hodnoty, na realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, na ochranu a tvorbu životného prostredia, na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt a na podporu zdravia a vzdelávania.
§ 4
(1)
Nadácia je povinná preukázať, z akých zdrojov nadobudla svoj majetok a jeho pôvod (§ 35 ods. 2 písm. d).
(2)
Základné imanie nadácie je majetok vložený zriaďovateľom pri zriadení nadácie. Jeho hodnota pri vzniku nadácie musí byť najmenej 10 000 Sk a v lehote do šiestich mesiacov sa musí zvýšiť najmenej na 100 000 Sk.
(3)
Ak základné imanie alebo jeho časť netvoria peňažné vklady, musí byť ocenené spôsobom určeným v štatúte.
(4)
Činnosťou nadácie sa nesmie znížiť základné imanie.
§ 5
Nadácia nesmie podnikať s výnimkou prenájmu majetku nadácie, organizovania verejných zbierok, prevádzkovania lotérií a iných podobných hier1) alebo organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok.
§ 6
Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí.
DRUHÝ ODDIEL
ZRIADENIE A VZNIK NADÁCIE
§ 7
Zriadenie nadácie
(1)
Nadáciu môže zriadiť fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „zriaďovateľ“).
(2)
Nadácia sa zriaďuje zriaďovacou zmluvou alebo zriaďovacou listinou (ďalej len „zriaďovacia listina“), ak je zriaďovateľom iba jeden subjekt.
(3)
Fyzická osoba môže zriadiť nadáciu aj závetom, ktorého súčasťou je štatút nadácie.
§ 8
Náležitosti zriaďovacej listiny
(1)
Zriaďovacia listina obsahuje, ak ďalej nie je ustanovené inak,
a)
názov a sídlo nadácie,
b)
čas trvania nadácie, prípadne údaj, že sa zriaďuje na čas neurčitý,
c)
účel, ktorý bude nadácia podporovať,
d)
meno a priezvisko (názov) a trvalé bydlisko (sídlo) zriaďovateľa,
e)
výšku majetkového vkladu zriaďovateľa do nadácie,
f)
výšku základného imania,
g)
počet členov správnej rady a dozornej rady,
h)
určenie osoby (správcu), ktorá vykoná úkony súvisiace so vznikom nadácie, ak ich nevykoná niektorý zo zriaďovateľov,
i)
štatút nadácie.
(2)
Zriaďovacia listina môže obsahovať aj ďalšie skutočnosti.
(3)
Podpisy na zriaďovacej listine musia byť úradne overené.
§ 9
Štatút
(1)
Zriaďovateľ nadácie vydáva štatút, ktorý obsahuje najmä
a)
názov a sídlo nadácie,
b)
účel, ktorý bude nadácia podporovať,
c)
orgány nadácie a ich právomoci,
d)
obmedzenie nákladov nadácie na jej správu,
e)
spôsob použitia výnosov z majetku a iných príjmov nadácie a určenie okruhu osôb, ktorým ich možno poskytnúť,
f)
spôsob majetkového vyporiadania pri zániku nadácie.
(2)
Nadácia je povinná na požiadanie sprístupniť štatút nadácie; každý je oprávnený nahliadať do štatútu a robiť si z neho výpisy alebo opisy.
§ 10
Správa vkladov do nadácie
(1)
Vkladom do nadácie je majetok, ktorý je právne a účtovne oddelený od majetku zriaďovateľa.
(2)
Pred vznikom nadácie spravuje vklady do nadácie správca. Vlastnícke práva k vkladom do nadácie, prípadne iné práva prechádzajú na nadáciu dňom jej vzniku. Vlastnícke práva k nehnuteľnostiam nadobúda nadácia vkladom do katastra nehnuteľností na základe písomného vyhlásenia zriaďovateľa s úradne overeným podpisom.
(3)
Správca je povinný vydať zriaďovateľovi doklad o splatení vkladu a o právnom a účtovnom oddelení majetku určeného pre nadáciu od majetku zriaďovateľa; tento doklad sa prikladá k návrhu na zápis do registra. Ak správca potvrdí vyššiu hodnotu vkladov do nadácie, ako je hodnota majetku skutočne oddeleného podľa odseku 1, ručí vlastným majetkom za doplnenie vkladov do výšky základného imania pri vzniku nadácie.
(4)
Po vzniku nadácie je správca povinný odovzdať vklady bez zbytočného odkladu nadácii. Ak nadácia nevznikne, je povinný vklady vrátiť.
Vznik nadácie
§ 11
(1)
Nadácia vzniká dňom zápisu do registra nadácií (ďalej len „register“). Register vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Konanie o registrácii nadácie sa začína na písomný návrh zriaďovateľa alebo správcu podaný do 60 dní od overenia zriaďovacej listiny. K návrhu zriaďovateľ priloží zriaďovaciu listinu, štatút, doklad o výške majetkového vkladu do nadácie a o tom, z akých zdrojov bol nadobudnutý, a o jeho pôvode.
(3)
Pred rozhodnutím o registrácii si ministerstvo môže vyžiadať stanovisko ústredného orgánu štátnej správy pôsobiaceho v oblasti, ktorej sa účel zriaďovanej nadácie týka.
(4)
Ministerstvo vydá rozhodnutie o registrácii a vykoná zápis do registra, ak z podkladov podľa odsekov 2 a 3 vyplýva, že
a)
ide o účelové združenie majetku (§ 2 ods.1 a § 4 ods.1 a 2),
b)
účel nadácie je všeobecne prospešný (§ 3) a
c)
zriaďovacia listina a štatút sú v súlade so zákonom.
(5)
Ministerstvo registráciu odmietne, ak z podkladov podľa odsekov 2 a 3 vyplýva, že
a)
nejde o účelové združenie majetku (§ 2 ods.1 a § 4 ods.1 a 2),
b)
účel nadácie nie je všeobecne prospešný (§ 3),
c)
zriaďovacia listina alebo štatút nie sú v súlade so zákonom.
(6)
Do registra sa zapisujú primerane okrem údajov ustanovených osobitným zákonom2) aj tieto údaje:
a)
meno a priezvisko (názov) a trvalé bydlisko (sídlo) zriaďovateľa,
b)
výška základného imania.
(7)
Ministerstvo oznámi vznik nadácie, jej názov a sídlo zriaďovateľovi a Štatistickému úradu Slovenskej republiky do desiatich dní odo dňa registrácie.
(8)
Na konanie a rozhodovanie o registrácii nadácie sa primerane použijú ustanovenia všeobecných predpisov o správnom konaní,3) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 12
Údaje zapísané do registra zašle ministerstvo do desiatich dní od vykonania zápisu na zverejnenie v Obchodnom vestníku.
§ 13
(1)
Do vzniku nadácie konajú vo veciach súvisiacich s jej vznikom zriaďovatelia spoločne alebo správca.
(2)
Zo záväzkov, ktoré zriaďovatelia alebo správca prevzali za nadáciu do dňa jej vzniku, sú zriaďovatelia zaviazaní spoločne a nerozdielne.
(3)
Záväzky vzniknuté podľa odseku 2 prechádzajú na nadáciu dňom jej vzniku, ak ich do troch mesiacov neodmietne.
TRETÍ ODDIEL
ZRUŠENIE A ZÁNIK NADÁCIE
§ 14
Zrušenie nadácie
Nadácia sa zrušuje
a)
uplynutím času, na ktorý sa zriadila,
b)
dosiahnutím účelu, na ktorý sa zriadila,
c)
rozhodnutím správnej rady,
d)
rozhodnutím súdu o zrušení nadácie,
e)
vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f)
dohodou zriaďovateľov o zrušení nadácie alebo rozhodnutím zriaďovateľa o zrušení nadácie.
§ 15
Zrušenie nadácie rozhodnutím súdu
(1)
Súd na návrh zriaďovateľa, štátneho orgánu, správnej rady alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, nadáciu zruší a nariadi jej likvidáciu, ak
a)
sa jej majetok znížil pod minimálnu hodnotu základného imania zapísaného v registri,
b)
zaniknú predpoklady, ktoré vyžaduje zákon na vznik nadácie alebo ak sa zlúčením s inou nadáciou porušil zákon,
c)
nadácia porušuje ustanovenie § 6,
d)
v uplynulých 15 mesiacoch sa nekonalo ani jedno zasadanie správnej rady,
e)
neboli zvolené orgány nadácie, ktorým sa skončilo funkčné obdobie pred viac ako šiestimi mesiacmi alebo orgány nadácie neboli doplnené na požadovaný počet (§ 21 ods. 4),
f)
nadácia po čas dlhší ako dva roky neplní účel uvedený v zriaďovacej listine,
g)
nadácia používa majetok v rozpore s týmto zákonom alebo so zriaďovacou listinou,
h)
nadácia závažným spôsobom alebo opakovane porušuje ustanovenia tohto zákona.
(2)
Súd môže pred rozhodnutím o zrušení nadácie určiť lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý bolo zrušenie navrhnuté.
§ 16
Zlúčenie nadácií
(1)
Správna rada nadácie môže rozhodnúť o zlúčení nadácie s inou nadáciou za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak to zriaďovacia listina nevylučuje.
(2)
Zmeny, ktoré zo zlúčenia vyplývajú a sú predmetom zápisu do registra, oznámi správca nadácie do siedmich dní ministerstvu.
§ 17
Zánik a likvidácia
(1)
Nadácia zaniká dňom výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
(2)
Na zrušenie nadácie s likvidáciou alebo bez likvidácie sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností,4) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Likvidácia sa nevyžaduje, ak
a)
majetok nadácie prechádza po zlúčení na inú nadáciu,
b)
sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
po ukončení konkurzného konania nezostane nadácii žiaden majetok.
(4)
Likvidačný zostatok sa môže previesť len na inú nadáciu.
(5)
Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.
(6)
Náklady likvidácie sa uhradia z majetku nadácie.
(7)
Na postup pri zániku nadácie sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.4)
ŠTVRTÝ ODDIEL
ORGÁNY NADÁCIE A ICH PRÁVOMOCI
§ 18
Orgány nadácie
Orgánmi nadácie sú
a)
správna rada,
b)
dozorná rada (revízor),
c)
správca.
§ 19
Správna rada
(1)
Správna rada je najvyšším orgánom nadácie.
(2)
Do výlučnej pôsobnosti správnej rady patrí
a)
schvaľovanie rozpočtu nadácie,
b)
schvaľovanie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy nadácie,
c)
rozhodovanie o zlúčení a zrušení nadácie, ak to nevylučuje zriaďovacia listina,
d)
voľba a odvolanie predsedu a členov správnej rady, dozornej rady, revízora a správcu, ak štatút alebo tento zákon neustanovujú inak,
e)
rozhodovanie o zmenách v štatúte nadácie s výnimkou ustanovení, ktoré si zriaďovateľ vyhradil v zriaďovacej listine,
f)
vymenovanie likvidátora,
g)
rozhodovanie o zvýšení alebo o znížení základného imania.
(3)
Správna rada rozhoduje aj o ďalších skutočnostiach v rozsahu a za podmienok určených v štatúte.
§ 20
Zloženie a vznik správnej rady
(1)
Správna rada má najmenej troch členov; ich počet musí byť deliteľný tromi. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony.
(2)
Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
(3)
Prvých členov správnej rady vymenúva zriaďovateľ, ak zriaďovacia listina neustanovuje inak.
(4)
Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s členstvom v dozornej rade v tej istej nadácii.
(5)
Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú prostriedky nadácie.
(6)
Členstvo v správnej rade je dobrovoľná a neplatená funkcia. Člen správnej rady má nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto funkcie vznikli.
§ 21
Funkčné obdobie
(1)
Funkčné obdobie členov správnej rady je trojročné, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Spôsob voľby členov správnej rady upraví štatút nadácie.
(3)
Členstvo v správnej rade zaniká
a)
smrťou,
b)
uplynutím funkčného obdobia,
c)
odstúpením,
d)
odvolaním pre stratu voliteľnosti alebo pre nezáujem člena o prácu v správnej rade, za ktorý sa považuje neúčasť na troch po sebe idúcich zasadaniach.
(4)
Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí byť správnou radou do 60 dní od uvoľnenia miesta zvolený nový člen na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie.
(5)
Návrh na voľbu členov správnej rady podľa odseku 4 podáva zriaďovateľ; ak už neexistuje alebo zriaďovacia listina neustanovuje inak, návrh môže podať každý člen správnej rady.
§ 22
Správna rada volí zo svojich členov predsedu, ktorý zvoláva schôdze a predsedá im. Predseda správnej rady zvolá správnu radu najneskôr do 30 dní, ak o to požiada tretina členov správnej rady alebo dozorná rada (revízor).
§ 23
(1)
Ak zriaďovacia listina neustanovuje inak, správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov, ak tento zákon neustanovuje inak. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
(2)
Na voľbu a odvolanie predsedu správnej rady, správcu, prijatie rozhodnutia o zlúčení alebo o zrušení nadácie a rozhodovanie o zmenách v štatúte je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.
§ 24
Dozorná rada (revízor)
(1)
Dozorná rada je kontrolným orgánom nadácie. Ak tento zákon neustanovuje inak, pre spôsob ustanovenia a členstvo v dozornej rade obdobne platia ustanovenia o správnej rade nadácie. Členov prvej dozornej rady určí zriaďovateľ.
(2)
Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti nadácie a kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť nadácie uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zriaďovacou listinou a štatútom.
(3)
Dozorná rada najmä
a)
preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení a svoje vyjadrenia k nim predkladá správnej rade,
b)
kontroluje vedenie účtovných kníh a iných dokladov najmenej dvakrát ročne,
c)
upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
d)
navrhuje zvolanie mimoriadnej schôdze správnej rady, ak si to vyžaduje dôležitý záujem nadácie.
(4)
Členovia dozornej rady majú právo zúčastňovať sa na schôdzach správnej rady s poradným hlasom.
(5)
Členstvo v dozornej rade je dobrovoľná a neplatená funkcia. Člen dozornej rady má nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto funkcie vznikli.
(6)
Štatút nadácie môže určiť, že pôsobnosť dozornej rady vykonáva revízor. Funkčné obdobie revízora je trojročné.
Správca
§ 25
(1)
Správca je štatutárnym orgánom nadácie, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú týmto zákonom, zriaďovacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
(2)
Správcu volí a odvoláva správna rada. Prvého správcu nadácie určí zriaďovateľ (§ 8).
(3)
Voľba správcu sa vykoná v posledných 60 dňoch funkčného obdobia úradujúceho správcu. Ak sa funkcia správcu uvoľní podľa odseku 2 pred uplynutím funkčného obdobia, voľba nového správcu sa uskutoční do 30 dní.
(4)
Rozhodnutia správnej rady, dozornej rady alebo zriaďovacia listina môžu obmedziť právo správcu konať v mene nadácie; tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.
(5)
Správca nesmie byť členom správnej rady alebo dozornej rady. Je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom.
(6)
Za správcu môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná (§ 20 ods. 2).
§ 26
(1)
Správna rada odvolá správcu, ak
a)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie správcu alebo za úmyselný trestný čin,
b)
stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
o to sám požiada.
(2)
Správna rada môže odvolať správcu, ak
a)
nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako pol roka,
b)
neplní povinnosti správcu a v určenej lehote neurobí nápravu ani po upozornení správnej rady.
(3)
Návrh na voľbu a odvolanie správcu môže podať každý člen správnej rady alebo dozorná rada.
§ 27
Zápisnice o schôdzach orgánov
Zo schôdzí orgánov nadácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nadácia uschováva po čas určený štatútom, najmenej však tri roky.
PIATY ODDIEL
HOSPODÁRENIE NADÁCIE
Nakladanie s majetkom nadácie
§ 28
(1)
Majetok nadácie tvoriaci základné imanie nadácie a ostatný majetok nadácie možno predať5) len vtedy, ak sa súčasne zabezpečí financovanie nadácie a ak sa splní podmienka podľa § 4 ods. 4.
(2)
Majetok nadácie tvoriaci základné imanie nadácie a ostatný majetok nadácie možno prenajať6) na účel dosiahnuť čo najhospodárnejšie využitie majetku a čo najvyššie výnosy z neho.
(3)
Majetok nadácie tvoriaci základné imanie nadácie nemožno darovať.7) Ostatný majetok nadácie možno
a)
darovať, ak sa majetok nadácie daruje inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na plnenie účelu, na ktorý bola nadácia zriadená,
b)
prenechať zmluvou o výpožičke na bezplatné užívanie inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na rovnaký účel, na aký sa nadácia zriadila.
(4)
Majetok nadácie tvoriaci základné imanie nemožno založiť8) ani inak ho použiť na zabezpečenie záväzkov. Ostatný majetok nadácie možno použiť na zabezpečenie záväzkov tretích osôb, ak nadácia súčasne nadobudne kúpnou zmluvou iný majetok, ktorého výnosy môžu zabezpečiť financovanie účelu nadácie.
§ 29
Výnosy z majetku
Výnosmi z majetku nadácie sú najmä
a)
príjmy z prenájmu majetku nadácie,
b)
úroky z peňažných vkladov v bankách,
c)
výnosy z cenných papierov.
§ 30
Príjmy nadácie
(1)
Príjmami nadácie sú najmä
a)
výnosy z majetku nadácie podľa § 29,
b)
dary a príspevky od právnických osôb alebo od fyzických osôb,
c)
výnosy z verejných zbierok,
d)
výnosy z lotérií a iných podobných hier,1)
e)
dedičstvo,
f)
výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo zo športových akcií (§ 5).
(2)
Príjmom nadácie môžu byť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce alebo zo štátneho fondu.9)
(3)
Z príjmov podľa odseku 2 sa nemôžu uhrádzať výdavky na správu nadácie.
§ 31
Výdavky nadácie
(1)
Výdavkami nadácie sú
a)
výdavky na podporu účelu nadácie v súlade so štatútom nadácie,
b)
výdavky na správu nadácie.
(2)
Výdavky nadácie podľa odseku 1 písm. a) sa rozpočtujú podľa jednotlivých cieľov a podľa spôsobu použitia. Môžu sa takisto rozpočtovať aj podľa subjektov, ktorým sa poskytujú.
(3)
Výdavky na správu nadácie podľa odseku 1 písm. b) zahŕňajú všetky náklady nadácie za účtovné obdobie súvisiace so správou nadácie, predovšetkým náklady na udržanie a zhodnotenie majetku nadácie, náklady na propagáciu účelu nadácie a náklady súvisiace s prevádzkou nadácie vrátane mzdových prostriedkov a odmien vyplácaných zamestnancom nadácie a náhrad výdavkov vyplácaných členom jej orgánov, ktoré im vznikli pri výkone ich funkcií.
(4)
Výšku sumy výdavkov nadácie podľa odseku 1 písm. b) určuje zriaďovateľ v štatúte nadácie, najviac však do 15 % celkových výdavkov nadácie za účtovné obdobie.
(5)
Výšku sumy výdavkov určenú v štatúte podľa odseku 4 možno prekročiť o sumu prostriedkov použitých na nevyhnutnú opravu a rekonštrukciu majetku nadácie alebo na odvrátenie hroziacej škody, alebo na odstraňovanie následkov vzniknutých škôd na majetku nadácie.
§ 32
Rozpočet nadácie
(1)
Nadácia hospodári podľa schváleného rozpočtu nadácie.
(2)
Rozpočet nadácie obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky nadácie. Rozpočet nadácie sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny rok.
(3)
Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade správca najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roku. Správna rada schvaľuje rozpočet nadácie najneskôr do 31. marca kalendárneho roku.
§ 33
Použitie prostriedkov nadácie
(1)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba poskytli nadácii dar alebo príspevok na konkrétny účel, nadácia je oprávnená použiť ich na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.
(2)
Výnosy z verejných zbierok môže nadácia použiť len na účel, na ktorý sa verejná zbierka uskutočnila.
(3)
Osoba, ktorej nadácia poskytla prostriedky z rozpočtu nadácie, je povinná
a)
prostriedky poskytnuté nadáciou použiť len na účel, na ktorý sa jej poskytli,
b)
preukázať, že prostriedky poskytnuté nadáciou použila na určený účel.
(4)
Prostriedky nadácie sa nemôžu poskytnúť zriaďovateľovi a členom orgánov nadácie a ich blízkym osobám10) a ani členom orgánov právnických osôb, ktoré nadácii prostriedky poskytli.
(5)
Nadácia je povinná požadovať od osoby, ktorej poskytla prostriedky, vrátenie prostriedkov alebo ich časti, ak nesplnila povinnosť podľa odseku 3.
§ 34
Účtovníctvo
(1)
Nadácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.11)
(2)
Ročnú účtovnú závierku musí overiť audítor, ak úhrn celkových výdavkov a príjmov nadácie za kalendárny rok prevýši sumu 5 000 000 Sk.
(3)
Výtlačok ročnej účtovnej závierky overenej audítorom podľa odseku 2 zasiela nadácia na zverejnenie12) v Obchodnom vestníku najneskôr do 15. apríla.
§ 35
Výročná správa
(1)
Nadácia je povinná vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok vždy do 31. marca.
(2)
Výročná správa nadácie obsahuje najmä
a)
prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu, na ktorý sa zriadila,
b)
ročnú účtovnú závierku a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých a výrok audítora o nej, ak ním bola overená,
c)
prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých nadácii,
d)
prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu,
e)
stav a pohyb majetku a záväzkov,
f)
celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne výšku sumy výdavkov na správu,
g)
zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov nadácie, ktoré nastali v hodnotenom období,
h)
ďalšie údaje, ktoré určí správna rada.
(3)
Výročná správa nadácie sa musí zverejniť spôsobom, ktorý určí zriaďovateľ v štatúte. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela nadácia ministerstvu najneskôr do 15. apríla.
ŠIESTY ODDIEL
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 36
Kontrola nadácií
Ministerstvo kontroluje, či nadácia plní účel, na ktorý sa zriadila; na ten účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány nadácie, požaduje vykonanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom. Ak sa náprava nevykonala, ministerstvo môže podať návrh podľa § 15 ods. 1.
§ 37
Ochrana anonymity darcu
(1)
Ak darca trvá na zachovaní anonymity, jeho meno a priezvisko (názov) sa nesmie uvádzať v prehľade darcov ani inak oznámiť s výnimkou oznámení podľa § 38.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na oprávnenia kontrolných orgánov pôsobiacich podľa osobitných predpisov.
§ 38
Oznamovacia povinnosť
Nadácia je povinná oznámiť daňovému úradu13) najneskôr do 31. januára výšku daru, meno, priezvisko a bydlisko (názov a sídlo) darcu, ak úhrn darov od jedného darcu v účtovnom období prevýši 5 000 Sk.
§ 39
(1)
Dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí a rozpočtov štátnych fondov sa môžu nadácii poskytnúť na rovnaký účel len z jedného miesta, spravidla z toho, ktoré má vzťah k prevažujúcej činnosti nadácie.
(2)
Na zdaňovanie príjmov a majetku nadácie sa vzťahujú osobitné právne predpisy.14)
§ 40
Na platové pomery zamestnancov nadácií sa vzťahuje osobitný právny predpis.15)
§ 41
Zahraničné nadácie
Právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá je nadáciou podľa práva štátu, na území ktorého má svoje sídlo, môže na území Slovenskej republiky pôsobiť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako nadácia vzniknutá podľa tohto zákona sama alebo ako jej organizačná zložka, ak splní podmienky na zápis do registra ustanovené zákonom.
§ 42
Prechodné ustanovenia
(1)
Nadácie (fondy), ktoré vznikli podľa doterajších predpisov, sa považujú za nadácie podľa tohto zákona, ak do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona budú zapísané do registra (§ 11).
(2)
Správna rada nadácie (fondu) môže do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona namiesto návrhu podľa odseku 1 rozhodnúť o zrušení nadácie (fondu) a o vstupe do likvidácie, môže takisto rozhodnúť o premene nadácie (fondu) na inú právnu formu.
(3)
Zrušenie nadácie a jej vstup do likvidácie likvidátor bez zbytočného odkladu oznámi orgánu, ktorý nadáciu zaregistroval podľa doterajších predpisov.
(4)
Ak nebudú vykonané opatrenia podľa ustanovení odsekov 1 alebo 2 alebo ak ministerstvo návrh na registráciu odmietne, orgán, ktorý nadáciu zaregistroval podľa doterajších predpisov, nadáciu zruší a nariadi jej likvidáciu do troch mesiacov od uplynutia lehoty podľa odseku 1.
(5)
Do nadobudnutia účinnosti zápisu nadácie do registra podľa odseku 1 alebo počas premeny na inú právnu formu podľa odseku 2 sa právne pomery nadácie vzniknutej pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona riadia doterajšími predpismi.
(6)
Ustanovenie § 3 a 5 sa počas platnosti medzinárodných zmlúv určujúcich podmienky poskytovania zahraničnej pomoci Slovenskej republike, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa nevzťahuje na nadácie, ktoré vznikli podľa § 20b Občianskeho zákonníka pred účinnosťou tohto zákona, ak ich zriadenie bolo podmienkou čerpania zahraničnej pomoci pre Slovenskú republiku a ku dňu účinnosti tohto zákona používajú svoje prostriedky na podporu podnikania.
§ 43
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.
3)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
6)
§ 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.§ 630 a nasl. Obchodného zákonníka.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
11)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
13)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.