206/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

206
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. júna 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a menia sa a dopĺňajú zákony v oblasti zamestnanosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 366/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 197/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 1 písm. b) sa za bod 4 vkladajú nové body 5 a 6, ktoré znejú:
„5.
príspevky právnickým osobám alebo fyzickým osobám na prípravu na prácu ich zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo uchádzačov o zamestnanie so zmenenou pracovnou schopnosťou,
6.
poskytovanie podpory po dobu zaškoľovania a po dobu prípravy na prácu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,“.
Doterajšie body 5 až 7 sa označujú ako body 7 až 9.
2.
V § 23 ods. 2 sa vypúšťajú slová „predpíše platobným výmerom a“ a na konci sa pripája táto veta:
„Odvolanie proti rozhodnutiu o úhrade príspevku nemá odkladný účinok.“.
3.
Za § 23a sa vkladá nový § 23b, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12a) znie:
㤠23b
Pri výkone kontrolnej činnosti podľa § 23 a 23a fond primerane postupuje podľa osobitného predpisu.12a)
12a)
§ 8 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.“.
4.
V § 25 ods. 6 sa slová „podľa § 25“ nahrádzajú slovami „podľa § 23 a 25“.
Čl. VIII
Vo všetkých ustanoveniach pracovnoprávnych predpisov sa slovo „pracovník“ nahrádza slovom „zamestnanec“, slovo „pracovníčka“ slovom „zamestnankyňa“, slovo „občan“ slovom „fyzická osoba“; kde je slovo „organizácia“ použité v zmysle právnickej osoby, ktorá zamestnáva občanov v pracovnoprávnych alebo v obdobných pracovných vzťahoch, sa toto slovo nahrádza slovom „zamestnávateľ“.
Čl. IX
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 121/1990 Zb. o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 14/1991 Zb. s výnimkou § 8,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 233/1990 Zb., ktorým sa ustanovujú odchýlky od Zákonníka práce pre pracovníkov v osobitnom zapojení,
3.
nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 137/1989 Zb. o závodnom stravovaní,
4.
vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 183/1992 Zb.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 1996 s výnimkou čl. I bodov 1 až 23, 25 až 29, 31 až 58, 60 až 63, čl. II, čl. III, čl. IV, čl. VIII a čl. IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.