205/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.07.1996 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

205
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. júna 1996,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 ods. 1 sa na konci textu pripájajú tieto slová:
„alebo, pri náhradných pozemkoch pridelených fyzickej osobe do bezplatného náhradného užívania do vykonania pozemkových úprav,2a) na základe zmluvy s touto osobou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:
„2a)
§ 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1995 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 ods. 5 znie:
„(5)
Pri náhradnom užívaní alebo pri náhradných pozemkoch vyčlenených z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou, ktoré boli pridelené na obhospodarovanie fyzickej osobe do vykonania pozemkových úprav,5c) je daňovníkom táto fyzická osoba. Ak táto fyzická osoba na základe zmluvy prenechala tieto pozemky do nájmu inej osobe, je daňovníkom nájomca.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5c) znie:
„5c)
§ 15 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.