192/1996 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

192
OZNÁMENIE
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 33/1994 Z. z. a podľa § 4 ods. 2, § 11 ods. 3, § 14 ods. 3, § 15 ods. 3, § 22 ods. 4, § 28, § 47 ods. 2, § 49 ods. 5, § 50 ods. 3, § 56 ods. 3, § 57 ods. 3, § 59 ods. 3, § 69 ods. 5, § 71 ods. 2, § 74 ods. 3, § 80 ods. 2, § 82 ods. 4, § 100 ods. 2, § 124, § 140, § 147a písm. b), § 152 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. vydalo
výnos z 25. júna 1996 č. 5111/1995-60, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vo vzťahu k príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.
Výnos upravuje podrobnosti vo veciach vzniku, zmeny a skončenia služobného pomeru, času služby a času odpočinku, náhrady škody, ako aj konania vo veciach služobného pomeru príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.
Výnosom sa zrušujú:
1. výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. júna 1992 č. 5067/1992-60, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky (oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 356/1992 Zb.),
2. § 28, 29 a 30 výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. júna 1992 č. 5067/1992-60 o náležitostiach poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby (oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/1992 Zb.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 1996.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, v ústavoch na výkon väzby, v nápravnovýchovných ústavoch a v nemocnici pre obvinených a odsúdených.