161/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.06.1996 do 31.12.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

161
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. mája 1996,
ktorým sa mení zákon č. 92/1949 Zb. Branný zákon v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 92/1949 Zb. Branný zákon v znení vládneho nariadenia č. 39/1954 Zb., zákona č. 19/1958 Zb., zákona č. 64/1978 Zb., zákona č. 72/1990 Zb., zákona č. 227/1991 Zb., zákona č. 164/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1995 Z. z. sa mení takto:
V § 37 ods. 3 znie:
„(3)
Do ďalšej služby sa prijímajú vojaci podľa odseku 2 písm. b) na dva roky až päť rokov; na šesť až osemnásť mesiacov sa prijímajú vojaci, ktorí budú zaradení na výkon služby v mierových silách Organizácie Spojených národov, vo vojenských misiách a v iných medzinárodných organizáciách.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.