152/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.06.2000 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

152
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. mája 1996
o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu nariaďuje:
§ 1
Základné sadzby odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ďalej len „odňatie“) sú uvedené v sadzobníku, ktorý je prílohou tohto nariadenia.
§ 2
(1)
Odvod za odňatie je príjmom Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu1) (ďalej len „fond“). Odvod za odňatie sa platí prostredníctvom daňového úradu príslušného podľa miesta odňatia bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa vedeného v banke alebo v hotovosti poštovou poukážkou.
(2)
Odvod za trvalé odňatie sa platí jednorazovo a je splatný do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o odňatí2) nadobudlo právoplatnosť, ak nie je ďalej ustanovené inak.
(3)
Odvod za dočasné odňatie sa platí jednorazovo na celý čas trvania dočasného odňatia za každý aj začatý rok trvania odňatia a je splatný do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o odňatí nadobudlo právoplatnosť.
(4)
Odvod za odňatie sa vypočítava za celú plochu odňatia.
§ 3
(1)
V rozhodnutí o odňatí na účely významných investícií 2a), výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu predpíše, že odvod za trvalé odňatie sa platí tak, že 50 % odvodu je splatných v splátkach rovnomerne rozvrhnutých do piatich rokov a zostatok odvodu je splatný v splátkach rovnomerne rozvrhnutých do desiatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o odňatí.
(2)
V rozhodnutí o odňatí na účely výstavby ciest I., II. a III. triedy a ich súčastí, stavieb dráh a stavieb na dráhach, areálov verejných letísk a zariadení letovej prevádzky a výstavby verejných prístavov a vodných ciest orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu predpíše, že odvod za trvalé odňatie je splatný v splátkach rovnomerne rozvrhnutých do piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o odňatí.
§ 4
(1)
Za deň platby odvodu za odňatie sa považuje
a)
pri bezhotovostnom platení deň, keď poukázaná suma bola odpísaná z účtu platiteľa vedeného v banke,
b)
pri platení v hotovosti poštovou poukážkou deň, keď pošta hotovosť prijala.
(2)
Ak odvod za odňatie nebol zaplatený včas a v plnej výške, vzniká povinnosť zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.3)
§ 5
Základné sadzby odvodov za odňatie sa zvyšujú o 100 % za odňatie
a)
chmeľníc, viníc, ovocných sadov,
b)
poľnohospodárskych pôd, na ktorých sú vybudované zariadenia na účely závlah, odvodnení a skleníkových hospodárstiev,
c)
poľnohospodárskej pôdy zaradenej do 1. až 5. skupiny podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ) sadzobníka základných odvodov, ak na nej bude zriadená osobitne určená skládka odpadov.4)
§ 6
(1)
Základné sadzby odvodov za odňatie sa znižujú o 50 % za odňatie poľnohospodárskej pôdy nachádzajúcej sa za hranicou zastavaného územia obce, ktoré je tvorené hranicou územia vytýčeného lomovými bodmi zastavaného územia obce, ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990 pri
a)
výstavbe rodinného domu,5)
b)
výstavbe garáže a drobných stavieb s doplnkovou funkciou k hlavnej stavbe,6)
c)
výstavbe záhradkárskej chaty,7)
d)
ostatnej bytovej výstavbe.
(2)
Základné sadzby odvodov sa môžu znížiť o sumu zodpovedajúcu nákladom vynaloženým na vykonanie opatrení na účely ochrany a obnovy prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy, jej zúrodnenia a celkového zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu.8)
(3)
Základné sadzby odvodov sa znižujú o 50 % za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy pre plochy golfových ihrísk, ktoré nebudú vyradené z biologického látkového kolobehu s rastlinstvom.9)
§ 7
Od odvodov za odňatie sa oslobodzuje odňatie
a)
na účely poľnohospodárskej výstavby na vykonávanie poľnohospodárskej prvovýroby, najmä ak ide o objekty živočíšnej a rastlinnej výroby, mechanizačné strediská, sušiarne poľnohospodárskych výrobkov, skladovacie priestory pre poľnohospodárske výrobky vrátane liniek základného pozberového ošetrenia, na zriadenie rybníkov s chovom rýb alebo vodnej hydiny, na účely výstavby objektov pre chov zveriny,
b)
v zastavanom území obce, ktorého hranice boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990,
c)
na zriadenie vodných nádrží pitnej vody, výstavbu vodojemov a zriadenie ochranných pásiem 1. stupňa zdrojov pitnej vody pre hromadné zásobovanie obyvateľstva, na stavby vodných nádrží na účely závlah, na stavby protipovodňovej ochrany a na stavby pre využitie prírodných liečivých zdrojov10) zriaďovaných v I. ochrannom pásme,11)
d)
na umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na prečerpávacie stanice, vrty, studne a stanice nadzemného aj podzemného vedenia, ak v jednotlivých prípadoch nejde o plochu väčšiu ako 60 m2,
e)
na účely chránených území12) alebo na vykonávanie archeologických výskumov a vykopávok,
f)
na účely zriadenia cintorínov zriaďovaných obcami,
g)
na výstavbu čistiarní odpadových vôd, ak sa nestavajú na poľnohospodárskej pôde zaradenej podľa kódu BPEJ do 1. až 3. skupiny sadzobníka základných odvodov,
h)
na účely skládok odpadov 2. a 3. stavebnej triedy,13) ktorej zriaďovateľom a prevádzkovateľom je obec,
§ 8
Dodatočne sa odvod za odňatie predpíše v prípadoch, ak
a)
opatrenia14) neboli vykonané vôbec alebo neboli dodržané podmienky, za ktorých bolo vydané rozhodnutie o odňatí,
b)
poľnohospodárska stavba, pri ktorej výstavbe neboli predpísané odvody podľa § 7 písm. a), prestane slúžiť poľnohospodárskej výrobe a použije sa na iné účely.
§ 9
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/1993 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/1994 Z. z.
§ 10
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 1996.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z.
SADZOBNÍK ZÁKLADNÝCH ODVODOV
I. Základné sadzby odvodov za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Skupina Kód bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ) Odvod v tis. Sk/ha
1 01701 01702 01703 01704 01705 01901 01902 01904 02201 02203 11701 11901 11 300
  11902 11903 12201 12202 12203 21901              
2 00201 00202 00601 01801 01802 02001 02301 03601 03701 03901 04401 10201 8 465
  10202 10203 10601 10602 11801 11802 12001 12301 13701 13901 14401 20201  
20601 20602 21903 22201 22202 22203 22301          
3 00203 00301 01101 02601 03602 03702 03902 04003 04402 10301 11101 12601 6 090
  12602 12603 13902 14401 14402 14501 14601 20203 20301 20603 20701 21101  
22602 24401 31701 41701                
4 00204 00701 01102 01601 01903 02602 03903 04004 04403 10701 11102 11702 4 170
  13801 13802 13903 13904 14103 14502 14602 14801 14802 15001 15002 20202  
20204 21102 22603 24402 24801 24802 24901 25001 30201 31702 34801 42201
52201 62201 72001                  
5 00401 00603 01201 01202 01301 02401 02701 02801 03801 03802 04005 10204 2 510
  10401 10603 10604 11201 11202 12401 12701 14001 14002 14003 14004 14005  
14403 14404 14503 14504 14505 14603 15003 15004 15101 15201 15601 15602
15701 21201 21202 24403 24404 24502 24803 24804 24902 25002 25101 25102
25103 25104 25201 25601 30601 30602 30603 30801 30901 31101 31102 32301
32601 34101 34102 34802 34803 34804 34901 35001 35601 40201 40601 40602
40603 40604 40801 40802 40901 42301 42401 42801 44802 44901 44902 45002
45601 50201 50202 50601 50602 50604 51101 52301 54101 54801 54802 54901
54902 55001 56301 56302 56501 60201 60202 60203 60601 60602 60603 60701
60801 62203 62204 62301 64801 64802 65001 66301 66302 70601 70602 70603
71101 71102 71103 71201 72002 76301 76302 76303 76401 76501 76601 76801
76901 77001 77101 77102 80202 80601 80602 80603 82001 82002 82901 85601
85701 86301 86501 87301 87302 95601            
6 00101 00102 00103 01401 03101 03102 03201 03501 03502 04001 04002 04201 1 306
  07101 10501 10502 11301 11401 11703 12101 12102 12103 12501 12502 12801  
14701 15102 15103 15104 15202 15702 16001 16002 16101 16102 16501 16502
16503 16504 16505 17101 17102 17103 17104 17502 18801 20501 21301 21401
22101 22102 22103 22501 22701 24503 24701 24903 25003 25004 25202 25602
25603 25701 25702 26001 26101 26501 26502 26503 26504 26505 27101 27401
27402 27501 27502 28801 30202 30604 30701 30902 31103 31201 31202 32701
32702 32801 33102 34201 34902 35002 35003 35101 35102 35103 35104 35602
35603 35604 35701 36101 36102 36501 37101 40101 40202 40701 40902 41101
41102 41103 41202 42601 42701 42801 44803 44804 44903 44904 45001 45003
45101 45102 45103 45104 45201 45202 45301 45302 45602 45603 45604 46001
46101 46501 46502 46503 46504 46505 46506 47101 47102 47103 50203 50603
50701 51102 51201 52203 52204 52701 52702 52704 52705 54803 54804 54903
54904 55002 55003 55004 55101 55102 55103 55104 55201 55202 55301 55302
55601 55602 55603 55604 55701 55702 56001 56002 56101 56102 56303 56401
56502 56503 56504 56505 56506 56901 56903 57101 57501 60501 60502 60604
61101 61102 61201 61401 62701 64803 64804 64902 64903 64904 65002 65003
  65004 65101 65102 65103 65104 65601 65602 65603 65604 65701 66101 66102  
66401 66501 66502 66503 66504 66505 66901 67101 67102 67103 70201 70202
70203 70701 72901 72902 75601 75602 75603 75701 76101 76102 76103 76304
76305 76306 76402 76502 76503 76504 76505 76602 76701 76802 76803 76804
76902 77002 78801 80201 80203 81101 81102 81103 81201 82902 86101 86102
86201 86302 86401 86502 86601 86801 86802 86901 86902 87101 90201 90202
90203 90301 90601 90602 90603 91201 91202 92901 95602 95701 96501 96502
96601 96801 97301 97302                
7 05901 09401 09501 10503 15901 15902 15903 16103 17401 17402 17403 17404 535
  18701 18802 18803 20502 20503 25801 25901 25902 25903 26002 26102 26103  
27102 27103 27104 27403 27404 28701 28702 28802 28803 29501 31301 31302
35901 36103 36502 37102 41302 45901 46102 46103 47104 47106 48801 48802
48803 48804 48805 50101 50501 50502 56003 56004 56103 56104 56403 56601
56602 56902 56904 56905 56906 57001 57102 57103 57104 57105 57106 58701
58702 58703 58801 58802 62704 62705 65702 66003 66004 66103 66104 66303
66305 66403 66404 66506 66601 66602 66804 66902 66903 66904 66905 66906
67001 67104 67105 67106 68701 68802 70301 71401 73201 75702 76001 76002
76003 76004 76104 76105 76106 76403 76404 76506 76603 76604 76605 76606
76703 76704 76903 76904 76905 76906 77003 77004 77005 77103 77104 77105
77106 77201 77202 77203 77204 78701 78702 78703 78802 80301 81401 85602
85603 85702 86001 86003 86004 86103 86104 86202 86303 86304 86305 86306
86402 86403 86404 86405 86503 86504 86505 86506 86602 86603 86604 86605
86606 86701 86702 86703 86705 86903 86904 86905 86906 87002 87003 87005
87102 87103 87104 87105 87106 87201 87202 87501 87503 88701 88801 88802
91101 91102 91401 96001 96002 96003 96004 96101 96102 96103 96104 96201
96202 96301 96302 96303 96304 96305 96306 96307 96308 96401 96403 96405
96503 96504 96505 96602 96603 96604 96605 96606 96701 96703 96705 96802
96803 96804 96805 96806 96901 96902 96903 96904 96905 97001 97003 97005
97101 97102 97103 97104 97105 97202 98701          
8 09601 15401 15402 15801 17901 19001 19401 19501 25401 25402 27701 27901 103
  29001 29401 35401 35402 37701 37901 39401 39601 45401 45402 45501 45502  
45802 47701 47901 49401 51401 55401 55402 55801 55802 57701 57801 57901
58803 59001 59401 65401 65402 65801 67801 67901 68702 69001 69401 69501
75801 77601 77701 77801 77901 78101 78208 79001 79401 79501 83201 85801
86704 86706 87001 87004 87006 87203 87204 87601 87701 87801 87802 87901
88702 88703 88803 89001 89401 89501 95801 96310 96311 96402 96404 96704
96706 96906 97002 97004 97006 97203 97204 97502 97503 97505 97701 97901
98702 98703 98801 98802 98803 99001 99401 99501        
9 09701 10000 18001 18003 18301 18302 18303 19201 19701 20000 28001 28003 50
  28101 28103 28104 28301 28302 28303 29201 29701 38101 38102 39701 40000  
48101 48102 48103 48301 48302 48303 49301 49302 49303 49305 49306 49307
49308 49701 50000 58101 58102 58103 58104 58201 58202 58203 58204 58301
58302 58303 58304 59201 59301 59303 59305 59307 59701 60000 65802 68201
68202 68203 68204 68301 68303 68304 69201 69701 70000 78001 78002 78003
78004 78102 78103 78104 78201 78202 78203 78204 78205 78206 78207 78301
78302 78303 78304 79201 79202 79203 79204 79301 79302 79303 79304 79701
80000 86002 88001 88002 88003 88004 88101 88102 88103 88104 88201 88202
88203 88204 88205 88206 88207 88208 88301 88302 88303 88304 89201 89202
89203 89204 89301 89302 89303 89304 89701 90000 97201 97601 97801 97802
98001 98002 98003 98004 98101 98102 98201 98202 98203 98204 98205 98206
98207 98208 98209 98210 98211 98212 98213 98214 98215 98216 98217 98218
98219 98220 98301 98302 98303 98304 98401 98402 98403 98404 98601 98602
98603 98604 99201 99202 99203 99204 99303 99701        

II. Základné sadzby odvodov za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Skupina Kód bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ) Odvod v Sk/ha
1 01701 01702 01703 01704 01705 01901 01902 01904 02201 02203 11701 11901 113 000
11902 11903 12201 12202 12203 21901
2 00201 00202 00601 01801 01802 02001 02301 03601 03701 03901 04401 10201 84 650
10202 10203 10601 10602 11801 11802 12001 12301 13701 13901 14401 20201
20601 20602 21903 22201 22202 22203 22301
3 00203 00301 01101 02601 03602 03702 03902 04003 04402 10301 11101 12601 79 170
12602 12603 13902 14401 14402 14501 14601 20203 20301 20603 20701 21101
22602 24401 31701 41701
4 00204 00701 01102 01601 01903 02602 03903 04004 04403 10701 11102 11702 62 550
13801 13802 13903 13904 14103 14502 14602 14801 14802 15001 15002 20202
20204 21102 22603 24402 24801 24802 24901 25001 30201 31702 34801 42201
52201 62201 72001
5 00401 00603 01201 01202 01301 02401 02701 02801 03801 03802 04005 10204 52 170
10401 10603 10604 11201 11202 12401 12701 14001 14002 14003 14004 14005
14403 14404 14503 14504 14505 14603 15003 15004 15101 15201 15601 15602
15701 21201 21202 24403 24404 24502 24803 24804 24902 25002 25101 25102
25103 25104 25201 25601 30601 30602 30603 30801 30901 31101 31102 32301
32601 34101 34102 34802 34803 34804 34901 35001 35601 40201 40601 40602
40603 40604 40801 40802 40901 42301 42401 42801 44802 44901 44902 45002
45601 50201 50202 50601 50602 50604 51101 52301 54101 54801 54802 54901
54902 55001 56301 56302 56501 60201 60202 60203 60601 60602 60603 60701
60801 62203 62204 62301 64801 64802 65001 66301 66302 70601 70602 70603
71101 71102 71103 71201 72002 76301 76302 76303 76401 76501 76601 76801
76901 77001 77101 77102 80202 80601 80602 80603 82001 82002 82901 85601
85701 86301 86501 87301 87302 95601
6 00101 00102 00103 01401 03101 03102 03201 03501 03502 04001 04002 04201 43 100
07101 10501 10502 11301 11401 11703 12101 12102 12103 12501 12502 12801
14701 15102 15103 15104 15202 15702 16001 16002 16101 16102 16501 16502
16503 16504 16505 17101 17102 17103 17104 17502 18801 20501 21301 21401
22101 22102 22103 22501 22701 24503 24701 24903 25003 25004 25202 25602
25603 25701 25702 26001 26101 26501 26502 26503 26504 26505 27101 27401
27402 27501 27502 28801 30202 30604 30701 30902 31103 31201 31202 32701
32702 32801 33102 34201 34902 35002 35003 35101 35102 35103 35104 35602
35603 35604 35701 36101 36102 36501 37101 40101 40202 40701 40902 41101
41102 41103 41202 42601 42701 42801 44803 44804 44903 44904 45001 45003
45101 45102 45103 45104 45201 45202 45301 45302 45602 45603 45604 46001
46101 46501 46502 46503 46504 46505 46506 47101 47102 47103 50203 50603
50701 51102 51201 52203 52204 52701 52702 52704 52705 54803 54804 54903
54904 55002 55003 55004 55101 55102 55103 55104 55201 55202 55301 55302
55601 55602 55603 55604 55701 55702 56001 56002 56101 56102 56303 56401
56502 56503 56504 56505 56506 56901 56903 57101 57501 60501 60502 60604
61101 61102 61201 61401 62701 64803 64804 64902 64903 64904 65002 65003
65004 65101 65102 65103 65104 65601 65602 65603 65604 65701 66101 66102
66401 66501 66502 66503 66504 66505 66901 67101 67102 67103 70201 70202
70203 70701 72901 72902 75601 75602 75603 75701 76101 76102 76103 76304
76305 76306 76402 76502 76503 76504 76505 76602 76701 76802 76803 76804
76902 77002 78801 80201 80203 81101 81102 81103 81201 82902 86101 86102
86201 86302 86401 86502 86601 86801 86802 86901 86902 87101 90201 90202
90203 90301 90601 90602 90603 91201 91202 92901 95602 95701 96501 96502
96601 96801 97301 97302
7 05901 09401 09501 10503 15901 15902 15903 16103 17401 17402 17403 17404 21 400
18701 18802 18803 20502 20503 25801 25901 25902 25903 26002 26102 26103
27102 27103 27104 27403 27404 28701 28702 28802 28803 29501 31301 31302
35901 36103 36502 37102 41302 45901 46102 46103 47104 47106 48801 48802
48803 48804 48805 50101 50501 50502 56003 56004 56103 56104 56403 56601
56602 56902 56904 56905 56906 57001 57102 57103 57104 57105 57106 58701
58702 58703 58801 58802 62704 62705 65702 66003 66004 66103 66104 66303
66305 66403 66404 66506 66601 66602 66804 66902 66903 66904 66905 66906
67001 67104 67105 67106 68701 68802 70301 71401 73201 75702 76001 76002
76003 76004 76104 76105 76106 76403 76404 76506 76603 76604 76605 76606
76703 76704 76903 76904 76905 76906 77003 77004 77005 77103 77104 77105
77106 77201 77202 77203 77204 78701 78702 78703 78802 80301 81401 85602
85603 85702 86001 86003 86004 86103 86104 86202 86303 86304 86305 86306
86402 86403 86404 86405 86503 86504 86505 86506 86602 86603 86604 86605
86606 86701 86702 86703 86705 86903 86904 86905 86906 87002 87003 87005
87102 87103 87104 87105 87106 87201 87202 87501 87503 88701 88801 88802
91101 91102 91401 96001 96002 96003 96004 96101 96102 96103 96104 96201
96202 96301 96302 96303 96304 96305 96306 96307 96308 96401 96403 96405
96503 96504 96505 96602 96603 96604 96605 96606 96701 96703 96705 96802
96803 96804 96805 96806 96901 96902 96903 96904 96905 97001 97003 97005
97101 97102 97103 97104 97105 97202 98701
8 09601 15401 15402 15801 17901 19001 19401 19501 25401 25402 27701 27901 10 300
29001 29401 35401 35402 37701 37901 39401 39601 45401 45402 45501 45502
45802 47701 47901 49401 51401 55401 55402 55801 55802 57701 57801 57901
58803 59001 59401 65401 65402 65801 67801 67901 68702 69001 69401 69501
75801 77601 77701 77801 77901 78101 78208 79001 79401 79501 83201 85801
86704 86706 87001 87004 87006 87203 87204 87601 87701 87801 87802 87901
88702 88703 88803 89001 89401 89501 95801 96310 96311 96402 96404 96704
96706 96906 97002 97004 97006 97203 97204 97502 97503 97505 97701 97901
98702 98703 98801 98802 98803 99001 99401 99501
9 09701 10000 18001 18003 18301 18302 18303 19201 19701 20000 28001 28003 5 000
28101 28103 28104 28301 28302 28303 29201 29701 38101 38102 39701 40000
48101 48102 48103 48301 48302 48303 49301 49302 49303 49305 49306 49307
49308 49701 50000 58101 58102 58103 58104 58201 58202 58203 58204 58301
58302 58303 58304 59201 59301 59303 59305 59307 59701 60000 65802 68201
68202 68203 68204 68301 68303 68304 69201 69701 70000 78001 78002 78003
78004 78102 78103 78104 78201 78202 78203 78204 78205 78206 78207 78301
78302 78303 78304 79201 79202 79203 79204 79301 79302 79303 79304 79701
80000 86002 88001 88002 88003 88004 88101 88102 88103 88104 88201 88202
88203 88204 88205 88206 88207 88208 88301 88302 88303 88304 89201 89202
89203 89204 89301 89302 89303 89304 89701 90000 97201 97601 97801 97802
98001 98002 98003 98004 98101 98102 98201 98202 98203 98204 98205 98206
98207 98208 98209 98210 98211 98212 98213 98214 98215 98216 98217 98218
98219 98220 98301 98302 98303 98304 98401 98402 98403 98404 98601 98602
98603 98604 99201 99202 99203 99204 99303 99701
1)
§ 11 ods. 1 a § 12 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
2)
§ 8 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.
2a)
§ 1 a 6 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
4)
§ 21 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi.
5)
§ 44 až 46 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 376/1992 Zb.
6)
§ 3 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 378/1992 Zb.
7)
§ 58 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. v znení vyhlášky Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 376/1992 Zb.
8)
§ 12 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.
9)
§ 11 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.
10)
§ 65 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
11)
§ 66 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
12)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
13)
§ 20 ods. 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb.
14)
§ 8 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.