131/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

131
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
z 3. apríla 1996
V mene Slovenskej republiky
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Anny Danielčákovej, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta a JUDr. Miloša Seemanna na verejnom zasadnutí 3. apríla 1996 vo veci návrhu skupiny 35 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej poslancom Ing. Jánom Langošom, na začatie konania proti Národnej rade Slovenskej republiky, bez prítomnosti jej zástupcu, o vyslovenie nesúladu § 22 ods. 1, § 23 ods. 1, 2, 3, 5, 6 a 7, § 24 ods. 1 a § 28 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom s čl. 1, čl. 12 ods. 14, čl. 13 ods. 2, 3 a 4, čl. 20 ods. 14čl. 59 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 1, čl. 3 ods. 3, čl. 4 ods. 2, 3 a 4čl. 11 ods. 15 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, takto
rozhodol:
1. Ustanovenia § 23 ods. 3, 5 a 6 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom nie sú v súlade s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 11 ods. 1 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd.
2. Ustanovenie § 28 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom nie je v súlade s čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 1 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd.
3. Návrh na vyslovenie nesúladu § 23 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom s čl. 12 ods. 1, čl. 13 ods. 2, 3 a 4 a čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky zamieta.
4. Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.
Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky strácajú ustanovenia § 23 ods. 3, 5 a 6 písm. b) a § 28 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie tieto ustanovenia do súladu s Ústavou Slovenskej republiky a s ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, strácajú po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.
Predseda

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.