118/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1999 do 31.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

118
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. marca 1996
o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je úprava ochrany vkladov fyzických osôb uložených v bankách1) a v pobočkách zahraničných bánk1) a poskytovania náhrad za tieto vklady, ak sa stanú nedostupnými.
§ 2
Úvodné ustanovenia
(1)
Zriaďuje sa Fond ochrany vkladov (ďalej len „fond“), ktorý sústreďuje a spravuje peňažné príspevky (ďalej len „príspevky“) bánk a pobočiek zahraničných bánk na poskytovanie náhrad za vklady fyzických osôb uložené v bankách a v pobočkách zahraničných bánk a nakladá s nimi v súlade s týmto zákonom.
(2)
Fond je právnická osoba a zapisuje sa do obchodného registra. Podrobnosti o činnosti fondu a o jeho organizácii upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom.
(3)
Fond nie je štátnym fondom podľa osobitného zákona.2)
§ 3
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Vkladom fyzických osôb (ďalej len „vklad“) sa na účely tohto zákona rozumejú nimi zverené peňažné prostriedky, ktoré predstavujú záväzok banky alebo pobočky zahraničnej banky voči vkladateľovi na ich výplatu, a to vrátane úrokov a iných majetkových výhod spojených s vkladom s výnimkou vkladov fyzických osôb – podnikateľov zriadených na účely podnikania a anonymných vkladov. Za vklad sa považujú aj peňažné prostriedky uložené v banke alebo v pobočke zahraničnej banky ako notárska úschova, ak ich príjemcom je fyzická osoba.4) Za vklad sa na účely tohto zákona nepovažujú vklady vo forme verejne obchodovateľných cenných papierov a zmenky a šeky.5)
(2)
Spoločným vkladom sa na účely tohto zákona rozumie vklad, ktorý má viac majiteľov. Spoločný vklad musí obsahovať meno, priezvisko, adresu a dátum narodenia každého majiteľa pred dňom, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa odseku 3.
(3)
Vklad sa považuje za nedostupný, ak ide o vklad
a)
uložený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá bola podľa § 8 ods. 3 vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady,
b)
uložený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorej súd rozhodnutím pozastavil nakladanie s vkladmi,6) ak sa toto rozhodnutie stalo vykonateľným pred vyhlásením podľa § 8 ods. 3.
(4)
Bankami a pobočkami zahraničných bánk sa na účely tohto zákona rozumejú banky1) a pobočky zahraničných bánk,1) na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 4 ods. 1 a 2, a to aj po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na výkon bankových činností alebo odo dňa zániku povolenia na výkon bankových činností7) až do vyplatenia všetkých vkladov.
(5)
Neanonymným vkladom chráneným podľa tohto zákona sa rozumie vklad, ktorý je vystavený na meno, priezvisko, adresu a dátum narodenia fyzickej osoby (ďalej len „vkladateľ“); dátumom narodenia sa na účely tohto zákona rozumie aj rodné číslo vkladateľa.3)
(6)
Ostatné vklady sú anonymné; anonymným vkladom je najmä vklad na vkladnej knižke na doručiteľa a vklad vo forme cenného papiera na doručiteľa.
§ 4
Účasť bánk na ochrane vkladov
(1)
Banky, ktoré prijímajú vklady fyzických osôb, sú povinné zúčastniť sa podľa tohto zákona na ochrane vkladov fyzických osôb a platiť príspevky na tento účel do fondu.
(2)
Pobočky zahraničných bánk sú povinné zúčastniť sa na ochrane vkladov a platiť príspevky podľa tohto zákona v celom rozsahu, ak v nich uložené vklady
a)
nie sú chránené ani poistené v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo, alebo
b)
sú chránené alebo poistené v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo v menšom rozsahu, ako to ustanovuje tento zákon.
(3)
Pobočka zahraničnej banky nie je povinná zúčastniť sa na ochrane vkladov podľa tohto zákona, ak v nej uložené vklady sú chránené v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo najmenej v rozsahu podľa tohto zákona a za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
(4)
Povinnosť zúčastniť sa na ochrane vkladov neplatí pre banku so sídlom v Slovenskej republike v rozsahu vkladov prijatých jej pobočkou umiestnenou v štáte, v ktorom je zákonná povinnosť chrániť alebo poistiť vklady, podľa práva tohto štátu bez ohľadu na systém ochrany vkladov v Slovenskej republike.
(5)
Náhrady poskytované za nedostupné vklady v pobočke zahraničnej banky, ktorá sa zúčastňuje na ochrane alebo na poistení vkladov v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo, nemôžu byť vyššie ako náhrady podľa tohto zákona.
(6)
V rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom sú chránené vklady fyzických osôb uložené v bankách a v pobočkách zahraničných bánk (ďalej len „banka“) a fond je povinný za ne poskytnúť náhradu, ak sa stanú nedostupnými.
(7)
Povinnosť zúčastniť sa na ochrane vkladov podľa tohto zákona vzniká banke dňom prijatia prvého vkladu od fyzickej osoby.
(8)
Úroveň a rozsah ochrany vkladov podľa tohto zákona nesmie byť predmetom hospodárskej súťaže. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 28 tohto zákona.
DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY BÁNK DO FONDU
§ 5
Druhy príspevkov
(1)
Banky sú povinné uhradiť do fondu tieto príspevky:
a)
vstupný príspevok,
b)
ročný príspevok,
c)
mimoriadny príspevok.
(2)
Vstupný príspevok je jednorazový príspevok banky.
(3)
Ročný príspevok je opakujúci sa príspevok banky, ktorý slúži na vytváranie zdrojov fondu určených na výplatu náhrad za nedostupné vklady.
(4)
Mimoriadny príspevok je príspevok banky na základe rozhodnutia fondu vydaného so súhlasom Národnej banky Slovenska, ktorý slúži na doplnenie zdrojov fondu určených na výplatu náhrad za nedostupné vklady. Fond môže rozhodnúť o platení mimoriadneho príspevku pri mimoriadnych výdavkoch fondu z dôvodu výplaty náhrad za nedostupné vklady, ak nie je možné prostriedky získať iným spôsobom.
§ 6
Výška príspevkov
(1)
Výška vstupného príspevku je 1 000 000 Sk.
(2)
Ročný príspevok na príslušný rok určuje fond pre všetky banky vopred na celý rok, a to najneskôr do 20. decembra predchádzajúceho roka, a je pre všetky banky rovnaký. Fond ho určuje v rozpätí od 0,1 % do 0,3 % z hodnoty vkladov (§ 3 ods. 1) v banke podľa priemerného stavu vkladov za predchádzajúci štvrťrok. Podrobnosti o výpočte priemerného stavu vkladov za predchádzajúci štvrťrok určuje fond a písomne ich oznámi bankám.
(3)
Ročný príspevok stavebnej sporiteľne8) je polovica z určeného ročného príspevku podľa odseku 2.
(4)
Fond postupuje pri určení výšky mimoriadneho príspevku banky rovnakým spôsobom ako pri určení výšky ročného príspevku banky podľa odsekov 2 a 3.
(5)
Výška vstupného príspevku Národnej banky Slovenska je 100 000 000 Sk.
§ 7
Splatnosť príspevkov
(1)
Vstupný príspevok je banka povinná uhradiť do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti zúčastniť sa na ochrane svojich vkladov podľa § 4 ods. 7.
(2)
Ročný príspevok je banka povinná uhradiť v pravidelných štvrťročných splátkach vždy najneskôr do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka.
(3)
Mimoriadne príspevky sú banky povinné uhradiť v lehotách určených rozhodnutím fondu.
(4)
Banky uhrádzajú príspevky v slovenskej mene. Pri ochrane vkladov v cudzej mene sa na prepočet cudzej meny na slovenskú menu použije kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska9) ku dňu, ku ktorému banky vykazujú výšku vkladov na účely zistenia priemerného stavu vkladov za predchádzajúci štvrťrok podľa § 6 ods. 2.
TRETIA ČASŤ
NÁHRADA ZA NEDOSTUPNÉ VKLADY
§ 8
Neschopnosť banky vyplácať vklady
(1)
Ak banka nie je schopná vyplácať vklady počas 48 hodín napriek použitiu svojich likvidných prostriedkov vrátane povinnej minimálnej rezervy,10) je povinná oznámiť túto skutočnosť najneskôr v najbližší pracovný deň Národnej banke Slovenska a fondu.
(2)
Ak je v banke zavedená nútená správa11) a nastanú skutočnosti uvedené v odseku 1, oznámenie podľa odseku 1 vykoná správca.
(3)
Národná banka Slovenska vyhlási banku za neschopnú vyplácať vklady do troch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1, ak sa preukáže trvalý nedostatok likvidity banky alebo ak sa nenájdu možnosti na odstránenie dočasného nedostatku likvidity. Národná banka Slovenska môže banku vyhlásiť za neschopnú vyplácať vklady aj z vlastného podnetu, ak zistí vznik skutočností uvedených v tomto odseku bez oznámenia podľa odsekov 1 a 2.
(4)
Na vyhlásenie banky za neschopnú vyplácať vklady sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.12)
(5)
Vyhlásenie podľa odseku 3 Národná banka Slovenska doručí banke alebo správcovi a fondu.
(6)
Dňom doručenia vyhlásenia podľa odseku 3 alebo vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 3 písm. b) banke alebo správcovi sa pozastavuje nakladanie s vkladmi v banke do skončenia vyplácania náhrad podľa § 10 ods. 1 a 2. Týmto dňom sa tiež banke zakazuje prijímať ďalšie vklady a poskytovať úvery fyzickým osobám alebo uzatvárať iné obchody, ktorými sa zvyšujú pohľadávky banky voči fyzickým osobám. Banka je týmto dňom povinná aj pozastaviť nakladanie s bankovými platobnými kartami vydanými k účtom v banke.
§ 9
Náhrada za nedostupný vklad
(1)
Za nedostupný vklad v banke podľa § 3 ods. 3 má vkladateľ právo na náhradu od fondu v slovenskej mene.13) Namiesto vkladateľa má právo na náhradu iná fyzická osoba, ak to ustanovuje tento zákon.
(2)
Náhrada za nedostupný vklad patrí vkladateľovi vo výške vkladu, najviac však vo výške tridsaťnásobku a pri stavebnej sporiteľni šesťdesiatnásobku priemernej mesačnej mzdy v Slovenskej republike za posledné známe štyri štvrťroky podľa zistení Štatistického úradu Slovenskej republiky predchádzajúce dňu, keď sa vklady stali nedostupnými; takto zistené násobky priemernej mesačnej mzdy sa zaokrúhľujú nahor na celé 100 Sk. Výška vkladu na účely výpočtu náhrady sa zníži o všetky premlčané vklady13a) a všetky záväzky vkladateľa voči banke ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 3.
(3)
Na určenie náhrady sa spočítavajú nedostupné vklady toho istého vkladateľa v jednej banke vrátane jeho podielov na spoločných vkladoch. Pri každom spoločnom vklade platí, že každý z majiteľov má rovnaký podiel, ak sa nepreukáže inak. Úroky a iné majetkové výhody spojené s vkladom sa na účely tohto zákona vypočítajú ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 3.
(4)
Ak nie je hodnoverne preukázaná iná výška vkladu alebo záväzku vkladateľa voči banke, je rozhodujúci záznam v evidencii banky, ak osobitný zákon13b) neustanovuje inak.
(5)
Vkladateľovi patrí náhrada podľa odsekov 1 a 2 aj vtedy, keď jeho vklad nie je splatný do konca lehoty na vyplácanie náhrad, ktorá sa určí podľa § 10 ods. 1 a 2. To neplatí pri zákaze nakladania s vkladom alebo pri zákaze jeho výplaty podľa osobitných predpisov;14) po skončení zákazu možno poskytnúť náhradu podľa povahy veci vkladateľovi alebo inej osobe, ak jej na vklad vkladateľa alebo na jeho časť vzniklo právo podľa rozhodnutia príslušného orgánu.
(6)
Náhrada nepatrí za premlčané vklady a vklady vkladateľov, ktorí majú podľa osobitných predpisov osobitný vzťah k banke15)v období jedného roka pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými. K tomuto dňu si fond môže v súlade s § 12 ods. 1 vyžiadať od bánk zoznam týchto osôb.
(7)
Náhrada nepatrí vkladateľom, ktorí
a)
svojou trestnou činnosťou, za ktorú boli súdom v trestnom konaní právoplatne odsúdení, čiastočne alebo úplne spôsobili neschopnosť banky vyplácať vklady,
b)
nadobudli vklady v súvislosti s legalizáciou výnosov z trestnej činnosti, za ktorú boli v trestnom konaní právoplatne odsúdení.
(8)
Fond pozastaví výplatu náhrad vkladateľom uvedeným v odseku 7 písm. a) počas trestného konania vedeného proti týmto osobám v súvislosti s ich trestnou činnosťou, ktorá môže mať vzťah k neschopnosti banky vyplácať vklady. Fond ďalej pozastaví výplatu náhrad za tie vklady, o ktorých je v priebehu trestného konania zrejmé, že ide o vklady podľa odseku 7 písm. b).
(9)
Za vklady podľa odsekov 6, 7 a 8 sú banky povinné prispievať do fondu v súlade s § 6 tohto zákona.
(10)
O sporoch súvisiacich s náhradami a s ich vyplácaním podľa tohto zákona rozhoduje súd.
§ 10
Vyplácanie náhrad
(1)
Fond najneskôr do piatich dní od doručenia vyhlásenia podľa § 8 ods. 3 alebo vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 3 písm. b) určí začatie, trvanie, postup a miesto vyplácania náhrad. Oznámenie o tom doručí bez zbytočného odkladu banke alebo správcovi.
(2)
Vyplácanie náhrad sa musí skončiť najneskôr do troch mesiacov od vyhlásenia podľa § 8 ods. 3 alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 3 písm. b). Fond môže s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska vo výnimočných a odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť najviac o tri mesiace, a to aj opakovane; vyplácanie náhrad však musí byť skončené najneskôr do jedného roka od vyhlásenia podľa § 8 ods. 3 alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 3 písm. b).
(3)
Banka alebo správca je povinná údaje podľa odseku 1 spolu s vyhlásením podľa § 8 ods. 3 alebo výrokom vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 3 písm. b) uverejniť v hromadných informačných prostriedkoch s celoštátnou pôsobnosťou a vo verejne prístupných priestoroch banky v najbližší pracovný deň po doručení oznámenia podľa odseku 1.
(4)
Fond vypláca náhrady za nedostupné vklady spravidla prostredníctvom banky, v ktorej sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 3. Na tento účel je oprávnený dávať banke potrebné pokyny. Tieto pokyny sú pre banku záväzné. Banku, v ktorej sa stali vklady nedostupnými podľa § 3 ods. 3, nemusí fond poveriť vyplácaním náhrad v prípade zistenia závažných nedostatkov v jej činnosti.
(5)
Fyzická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí preukázať svoju totožnosť a preukázať podľa druhu vkladu, že má právo na jeho výplatu. Toto právo sa preukazuje najmä dokladom o vkladovom vzťahu alebo rozhodnutím príslušného orgánu. Zákonný zástupca vkladateľa musí preukázať aj svoju totožnosť a predložiť doklad, z ktorého vyplýva oprávnenie na zastupovanie. Ak vkladateľ alebo jeho zákonný zástupca koná prostredníctvom splnomocnenca, splnomocnenec sa musí preukázať aj splnomocnením s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa. Pri výplate náhrad za nedostupné vklady sa neprihliada na prípadné viazanie (vinkuláciu) výplaty vkladu okrem vinkulácie výplaty vkladu na súhlas tretej osoby; prihliada sa aj na akreditív otvorený v prospech tretích osôb podľa osobitného predpisu.15a) Pri vinkulácii výplaty vkladu na súhlas tretej osoby a pri akreditíve otvorenom v prospech tretej osoby sa náhrada vyplatí len s písomným súhlasom tretej osoby s jej úradne overeným podpisom. Totožnosť sa preukazuje
a)
platným občianskym preukazom,15b)
b)
platným cestovným pasom,15c) diplomatickým pasom,15c) služobným pasom,15c) a ak ide o cudzinca, povolením na pobyt cudzinca15d) na území Slovenskej republiky.
(6)
V oznámení fondu podľa odseku 1 sa môže určiť, za akých podmienok sa náhrada vyplatí bezhotovostným prevodom.
(7)
Ak má vkladateľ v banke viac vkladov, ktorých súhrnná výška prevyšuje výšku náhrady podľa § 9 ods. 2, náhrada sa poskytne za vklady postupne v časovom poradí, ako boli vklady uložené v banke, až do výšky ustanovenej v § 9 ods. 2, ak sa fond s vkladateľom nedohodne inak. Náhrada sa vypláca spravidla jednorazovo.
(8)
Výška náhrady za vklad v cudzej mene sa vypočítava podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska9) ku dňu keď sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 3.
(9)
Ak nemohol vkladateľ alebo iná osoba podľa § 9 ods. 5 uplatniť právo na náhradu v lehote podľa odsekov 1 a 2 z hodnoverne preukázaných závažných zdravotných alebo iných dôvodov15e), môže fond poskytnúť náhradu na základe písomnej žiadosti aj po tejto lehote, najneskôr však do troch rokov od začatia vyplácania náhrad podľa odseku 1.
§ 11
Zánik a prechod niektorých práv
(1)
Dňom vyplatenia náhrady zaniká pohľadávka vkladateľa voči banke v rozsahu rovnajúcom sa vyplatenej náhrade podľa § 9. Týmto dňom prechádzajú na fond práva veriteľa voči banke v rozsahu náhrady vyplatenej vkladateľovi fondom.
(2)
Fond si môže uplatniť voči banke aj skutočné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s výplatou náhrad.
§ 11a
(1)
Výplata náhrady za nedostupný vklad, výška úrokov a iných majetkových výhod zistených podľa § 9 ods. 3 a výška zostatku vkladu, za ktorý sa neposkytla náhrada, sa vyznačia v evidencii banky a v dokladoch o vkladovom vzťahu, v ktorých sa uvádza výška vkladu. Vkladná knižka a cenný papier, z ktorých bola vykonaná výplata náhrady za nedostupný vklad v plnej výške vkladu, sa zruší a vkladateľovi sa nevráti.15f) Zrušenie vkladu pri výplate náhrad za nedostupný vklad v plnej výške je bezplatné.
(2)
Fond môže uplatniť všetky námietky voči vkladateľovi, ktoré by mohla uplatniť voči vkladateľovi banka, ak tento zákon neustanovuje inak.
ŠTVRTÁ ČASŤ
FOND
§ 12
Práva a povinnosti fondu a povinnosti bánk
(1)
Fond môže žiadať od bánk na plnenie svojich funkcií informácie priamo súvisiace s jeho činnosťou; pred vyhlásením banky za neschopnú vyplácať vklady nemôže žiadať informácie, ktoré sú predmetom bankového tajomstva. Ak sa banka stala neschopnou vyplácať vklady, je povinná neodkladne odovzdať fondu na základe jeho písomnej žiadosti informácie a dokumenty o vkladoch a záväzkoch klienta vrátane vzorov dokumentov o vkladoch. Fond má právo vykonávať v banke, ktorá bola vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady, kontrolu vyplácania náhrad podľa ustanovení tohto zákona, všeobecných podmienok vyplácania náhrad (§ 12 ods. 3) a s tým súvisiacich pokynov fondu. Všetky dokumenty o vyplatených náhradách za nedostupné vklady v bankách uchováva fond alebo ním poverená banka v súlade s osobitnými predpismi.15g)
(2)
Fond môže informácie podľa odseku 1 získať so súhlasom Národnej banky Slovenska aj vlastným zisťovaním v banke. Ak má fond, skôr ako sa stali vklady nedostupnými, dôvodné podozrenie o pravdivosti alebo úplnosti informácií poskytnutých bankou, ktoré súvisia s bankovým tajomstvom, môže požiadať o ich preverenie Národnú banku Slovenska.
(3)
Fond vydá všeobecné podmienky vyplácania náhrad schválené Národnou bankou Slovenska, ktoré musia obsahovať najmä podrobnosti o postupe pri uplatňovaní práva na náhradu a o spôsobe preukazovania práva na náhradu.
(4)
Banky sú povinné
a)
platiť fondu príspevky v stanovených lehotách a v stanovenom rozsahu,
b)
poskytovať fondu informácie podľa odseku 1, v lehote a spôsobom stanoveným fondom,
c)
zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku informáciu o ochrane vkladov podľa tohto zákona vrátane všeobecných podmienok poskytovania náhrad vydaných podľa odseku 3,
d)
neodkladne predložiť fondu a Národnej banke Slovenska vykonateľné rozhodnutie súdu podľa § 3 ods. 3 písm. b),
e)
vo svojom informačnom systéme osobitne evidovať vklady (3 ods. 1).
(5)
Banky nesmú zverejňovať informácie o ochrane vkladov podľa tohto zákona inak ako podľa odseku 4 písm. c).
§ 13
Zdroje fondu a použitie prostriedkov fondu
(1)
Zdrojmi fondu sú
a)
príspevky od bánk podľa § 5,
b)
výnosy z použitia peňažných prostriedkov podľa odseku 4, vrátane príjmov z predaja štátnych cenných papierov nakúpených podľa odseku 4 písm. a),
c)
úvery podľa odseku 2,
d)
prostriedky získané na základe uplatnenia práv, ktoré prešli na fond podľa § 11.
(2)
Fond môže požiadať Národnú banku Slovenska alebo iné banky o poskytnutie úveru. Banku so sídlom v zahraničí môže fond požiadať o úver so súhlasom Národnej banky Slovenska.
(3)
Peňažné prostriedky fondu sú uložené na osobitných účtoch v Národnej banke Slovenska.
(4)
Peňažné prostriedky fondu možno použiť okrem poskytovania náhrad za vklady podľa § 9 aj na
a)
nákup štátnych cenných papierov so splatnosťou do jedného roka odo dňa nákupu,
b)
splátky úverov podľa odseku 2,
c)
poskytnutie pôžičky bankám najviac do výšky 10 % prostriedkov fondu; pôžička sa môže poskytnúť banke iba v prípade zavedenia nútenej správy11) v banke,
d)
úhradu nákladov nevyhnutných na zabezpečenie činnosti fondu.
(5)
Podrobnosti o použití prostriedkov fondu upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom.
§ 14
(1)
Fond je povinný viesť účtovníctvo, zabezpečiť jeho preukaznosť a zostavovať účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.16)
(2)
Účtovnú závierku fondu povinne overuje audítor.
Orgány fondu
§ 15
Orgány fondu sú
a)
Rada fondu,
b)
Prezídium fondu,
c)
Dozorná rada fondu.
§ 16
Rada fondu
(1)
Najvyšším orgánom fondu je Rada fondu.
(2)
Členmi Rady fondu sú zástupcovia všetkých bánk, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 4, a zástupca Národnej banky Slovenska. Banku zastupuje v Rade fondu jeden člen jej štatutárneho orgánu, ktorého vymenúva a odvoláva banka, a Národnú banku Slovenska jeden zástupca, ktorého vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska.
§ 17
Pôsobnosť Rady fondu
(1)
Do pôsobnosti Rady fondu (ďalej len „rada“) patrí najmä
a)
voliť a odvolávať členov Prezídia fondu,
b)
voliť a odvolávať členov Dozornej rady fondu,
c)
voliť a odvolávať predsedu rady a podpredsedu rady,
d)
schvaľovať rokovací poriadok rady a Prezídia fondu,
e)
schvaľovať stanovy fondu,
f)
schvaľovať rozpočet fondu; súčasťou rozpočtu fondu je aj rozpočet nákladov fondu podľa § 13 ods. 4 písm. d),
g)
schvaľovať ročnú účtovnú závierku fondu,
h)
schvaľovať výročnú správu o činnosti fondu za predchádzajúci rok, ktorá sa predkladá Národnej banke Slovenska a Ministerstvu financií Slovenskej republiky,
ch)
rozhodovať o výplate náhrad z fondu v súlade s týmto zákonom a určovať spôsob výplaty náhrad,
i)
stanovovať ročne finančnú politiku fondu,
j)
určovať výšku príspevkov bánk podľa § 6 ods. 2 a 4 a lehotu splatnosti mimoriadnych príspevkov,
k)
určovať počet hlasov členov fondu,
l)
schvaľovať pôžičku bankám podľa § 13 ods. 4 písm. c),
m)
schvaľovať odmeňovanie členov Prezídia fondu, Dozornej rady fondu a zásady odmeňovania zamestnancov fondu.
(2)
Rozhodnutie rady podpisujú najmenej dvaja členovia rady, z ktorých aspoň jeden je predsedom rady alebo podpredsedom rady.
§ 18
Prezídium fondu
(1)
Prezídium fondu sa skladá z predsedu Prezídia fondu a ďalších štyroch členov, ktorých volí a odvoláva rada.
(2)
Predseda Prezídia fondu a ďalší členovia Prezídia fondu sú zamestnancami fondu.
§ 19
Pôsobnosť Prezídia fondu
(1)
Prezídium fondu (ďalej len „prezídium“) zabezpečuje činnosť fondu vrátane vykonávania rozhodnutí rady.
(2)
Prezídium koná v mene fondu v rozsahu vymedzenom stanovami. V týchto prípadoch sa na platnosť písomných právnych úkonov vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov prezídia. Stanovy ďalej určia, kedy a v akom rozsahu členovia prezídia konajú v mene fondu a udeľujú splnomocnenie konať v mene fondu.
§ 20
Dozorná rada fondu
(1)
Dozorná rada fondu sa skladá z piatich členov, jej funkčné obdobie je štvorročné.
(2)
Jedným členom Dozornej rady fondu je zástupca Národnej banky Slovenska. Ďalších štyroch členov Dozornej rady fondu volí a odvoláva rada zo zástupcov bánk.
(3)
Dozorná rada fondu volí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu.
(4)
Členmi Dozornej rady fondu nemôžu byť členovia rady, členovia prezídia ani iní zamestnanci fondu.
§ 21
Pôsobnosť Dozornej rady fondu
(1)
Dozorná rada fondu (ďalej len „dozorná rada“) dohliada na činnosť a hospodárenie fondu, rady a prezídia a na to, či sú v súlade s týmto zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za nedostupné vklady v bankách vydanými podľa § 12 ods. 3 a so stanovami fondu.
(2)
Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti fondu a získavať informácie o všetkých uskutočňovaných aktivitách s jeho prostriedkami.
(3)
Dozorná rada predkladá rade a Národnej banke Slovenska o svojich zisteniach správu raz za štvrťrok a v prípade konania v rozpore s týmto zákonom, všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za nedostupné vklady v bankách vydanými podľa § 12 ods. 3 alebo stanovami najneskôr do troch dní od jeho zistenia.
§ 21a
Kancelária fondu
Úlohy spojené s odborným, organizačným, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti a bežného chodu fondu a jeho orgánov zabezpečuje kancelária fondu. Kanceláriu fondu tvoria zamestnanci fondu a riadi ju predseda prezídia. Podrobnosti o postavení kancelárie fondu ustanovia stanovy fondu.
§ 22
Dohľad nad činnosťou fondu
(1)
Fond podlieha dohľadu,17) ktorý z hľadiska dodržiavania tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska.
(2)
Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie tohto zákona fondom, môže navrhnúť odvolanie členov orgánov fondu zodpovedných za zistené nedostatky. Orgán fondu alebo osoba, ktorá ich vymenovala alebo zvolila, je povinná návrhu vyhovieť bez zbytočného odkladu.
§ 22a
Do obchodného registra sa okrem údajov ustanovených osobitným predpisom17a) zapisujú meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo členov orgánov fondu.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
Postup pri zavádzaní ochrany vkladov
§ 23
(1)
Banky, ktoré sú povinné zúčastniť sa na ochrane vkladov podľa tohto zákona, sú povinné do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona uhradiť vstupný príspevok na účet fondu.
(2)
Prvú splátku ročného príspevku sú banky povinné uhradiť na účet fondu do 20 dní od doručenia rozhodnutia rady o výške ročného príspevku podľa § 6 ods. 2.
§ 24
Ustanovujúcu schôdzu rady zvolá Národná banka Slovenska do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 25
(1)
Za vklady v Slovenskej sporiteľni, a. s., v Investičnej a rozvojovej banke, a. s., a vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., vrátane anonymných vkladov zriadených pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona ručí štát v celej výške počas 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Banky uvedené v odseku 1 sú povinné na žiadosť vkladateľa podanú do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona zmeniť anonymné vklady na vklady podľa § 3 ods. 1 na vlastné náklady, a to za rovnakých podmienok, ako je zriadený anonymný vklad ku dňu podania žiadosti o jeho zmenu. O tejto možnosti sú banky uvedené v odseku 1 povinné informovať svojich vkladateľov vo svojich prevádzkových priestoroch.
(3)
Počas reštrukturalizácie bánk uvedených v odseku 1, najviac však počas šiestich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa § 16 ods. 2, § 17 písm. b) a k) a § 20 ods. 1 a 2 nepoužijú.
(4)
Počas reštrukturalizácie bánk uvedených v odseku 1, najviac však počas šiestich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, je rada sedemčlenná a dozorná rada päťčlenná. Dvoch členov rady vymenúva a odvoláva zo zamestnancov Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) minister, piatich členov rady vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska, z toho dvoch zástupcov Národnej banky Slovenska a troch zástupcov bánk na základe návrhov bánk. Dvoch členov dozornej rady vymenúva a odvoláva zo zamestnancov ministerstva minister, troch členov dozornej rady vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska, z toho dvoch zástupcov Národnej banky Slovenska a jedného zástupcu bánk na základe návrhov bánk.
(5)
Oznámenie Národnej banky Slovenska po dohode s ministerstvom o skončení reštrukturalizácie bánk uvedených v odseku 1 pred uplynutím troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.18)
(6)
Rada podľa odseku 4 zvolá najneskôr 30 dní pred uplynutím jej funkčného obdobia schôdzu rady podľa § 16 ods. 2.
§ 26
(1)
Pri zriadení osobitného bežného účtu s označením „notárska úschova“3) alebo pri najbližšej dispozícii s účtom už existujúcim je vkladateľ povinný banke písomne oznámiť, či sú na účte uložené peňažné prostriedky fyzických osôb. Ak sú na účte uložené peňažné prostriedky fyzických osôb, banka od oznámenia tejto skutočnosti nakladá s vkladom na tomto účte ako s akýmkoľvek iným vkladom podliehajúcim ochrane vkladov.
(2)
Na účely výpočtu náhrady z fondu za vklad na tomto účte je vkladateľ povinný predložiť fondu rozčlenenie vkladov podľa jednotlivých osôb a súm pripadajúcich na každú z nich a pravdivosť týchto údajov fondu preukázať.
(3)
Náhrada za vklad sa poskytne v rovnakej výške, v akej by sa poskytla v prípade, ak by každá z uvedených fyzických osôb mala peňažné prostriedky uložené na vlastnom účte.
§ 27
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Členovia rady, členovia dozornej rady, zamestnanci fondu, zamestnanci banky, prostredníctvom ktorých fond vypláca náhrady, a iné osoby podieľajúce sa na činnosti fondu sú povinné dodržiavať mlčanlivosť vo veciach týkajúcich sa bánk a ich klientov, o ktorých sa dozvedeli pri plnení úloh fondu alebo v priamej súvislosti s nimi, a to aj po skončení členstva v rade a v dozornej rade a po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, alebo iného právneho vzťahu s fondom.
(2)
Rada z dôvodov verejného záujmu môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti členov rady, dozornej rady alebo prezídia; ostatné osoby uvedené v odseku 1 môže od povinnosti mlčanlivosti oslobodiť prezídium.
§ 28
Zmluvné poistenie bánk
Nad rozsah ochrany vkladov podľa tohto zákona môžu banky poisťovať vklady na základe zmluvne dohodnutých podmienok s právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť osobitné povolenie udelené ministerstvom.19)
Čl. II
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 368/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 281/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 19 písm. f) sa na konci vypúšťa bodkočiarka a pripájajú sa slová „a príjmy Fondu ochrany vkladov;16f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16f) znie:
„16f)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 1 písm. c) sa za slovo „vznik“ vkladajú slová „alebo zvýšenie“, slovo „vykonaného“ sa nahrádza slovom „vykonané“ a slová „na akúkoľvek jednu osobu alebo viaceré osoby konajúce“ sa nahrádzajú slovami „akejkoľvek jednej osoby alebo viacerých osôb konajúcich“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7) znie:
„7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
§ 34 ods. 2 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
ak sa neplnia povinnosti podľa osobitného zákona.7dd)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7dd) znie:
„7dd)
§ 12 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.“.
4.
§ 44 znie:
㤠44
Ochranu vkladov fyzických osôb uložených v bankách a v pobočkách zahraničných bánk vrátane úrokov z nich upravuje osobitný zákon.12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12) znie:
„12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.“.
5.
Za § 45d sa vkladá § 45e, ktorý znie:
㤠45e
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Národná banka Slovenska môže poskytnúť úver Fondu ochrany vkladov4a) najviac na tri mesiace.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:
„4a)
§ 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
§ 36 ods. 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
činnosťou Fondu ochrany vkladov.“.
Čl. V
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona č. 471/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 32 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak je úpadcom banka, za ktorú vyplatil Fond na ochranu vkladov náhrady vkladov vkladateľom,4a) uspokoja sa pohľadávky Fondu na ochranu vkladov voči banke v rozsahu vyplatených náhrad vkladateľom pred pohľadávkami uvedenými v odseku 2 písm. c).“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:
„4a)
§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
3)
4)
§ 70 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
5)
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
7)
§ 34 a 34a zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.
9)
§ 28 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.
10)
§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
11)
§ 27 a nasl. zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
13)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
13a)
13b)
14)
Napríklad § 76 ods. 1 písm. e), § 175e ods. 1 a 2, § 305 písm. b) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
15)
§ 19 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
15a)
§ 682 až 691 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
15b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
15c)
Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.
15d)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
15e)
15f)
§ 9 vyhlášky Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky Štátnej banky československej č. 31/1990 Zb.
15g)
Napríklad zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
17)
§ 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
17a)
§ 28 ods. 1 písm. a) až e) Obchodného zákonníka v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z.
18)
§ 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
19)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.