Predpis bol zrušený predpisom 461/2003 Z. z.

110/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1996 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

110
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. marca 1996
o zvýšení dôchodkov v roku 1996 a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
(1)
Starobné dôchodky, invalidné dôchodky, čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov, vdovské dôchodky a sirotské dôchodky priznané pred 1. januárom 1997 sa zvyšujú v súlade s § 9 a 10 zákona o zvyšovaní dôchodkov1) o 12 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.
(2)
Vdovské dôchodky a sirotské dôchodky sa nezvyšujú, ak boli vymerané z dôchodkov zvýšených podľa odseku 1.
(3)
Pre zvýšenie dôchodkov podľa odseku 1 platia obdobne ustanovenia § 5 ods. 1 až 3 a § 6 až 8 zákona o zvyšovaní dôchodkov.2)
Čl. II
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 24 ods. 1 suma „5 040 Sk“ sa nahrádza sumou „5 650 Sk“, suma „4 400 Sk“ sa nahrádza sumou „4 930 Sk“, suma „3 940 Sk“ sa nahrádza sumou „4 410 Sk“ a suma „3 830 Sk“ sa nahrádza sumou „4 290 Sk“.
2.
V § 24 ods. 2 suma „4 400 Sk“ sa nahrádza sumou „4 930 Sk“.
3.
V § 24 ods. 4 suma „5 040 Sk“ sa nahrádza sumou „5 650 Sk“.
4.
V § 31 ods. 1 suma „5 040 Sk“ sa nahrádza sumou „5 650 Sk“, suma „4 400 Sk“ sa nahrádza sumou „4 930 Sk“, suma „3 940 Sk“ sa nahrádza sumou „4 410 Sk“ a suma „3 830 Sk“ sa nahrádza sumou „4 290 Sk“.
5.
V § 31 ods. 2 suma „4 400 Sk“ sa nahrádza sumou „4 930 Sk“.
6.
V § 48a ods. 2 znie:
„(2)
Vdovecký dôchodok je 1 330 Sk mesačne.“.
7.
V § 51 ods. 2 znie:
„(2)
Dôchodok manželky je 510 Sk mesačne.“.
8.
V § 56 ods. 2 suma „5 040 Sk“ sa nahrádza sumou „5 650 Sk“, suma „4 400 Sk“ sa nahrádza sumou „4 930 Sk“, suma „3 940 Sk“ sa nahrádza sumou „4 410 Sk“ a suma „3 830 Sk“ sa nahrádza sumou „4 290 Sk“.
9.
V § 56 ods. 4 suma „5 040 Sk“ sa nahrádza sumou „5 650 Sk“.
10.
V § 56 ods. 5 suma „4 400 Sk“ sa nahrádza sumou „4 930 Sk“.
11.
V § 64 ods. 1 suma „4 660 Sk“ sa nahrádza sumou „5 650 Sk“.
12.
V § 64 ods. 4 suma „5 040 Sk“ sa nahrádza sumou „5 650 Sk“.
13.
V § 70 ods. 2 suma „5 040 Sk“ sa nahrádza sumou „ 5 650 Sk“.
14.
V § 133 ods. 4 suma „5 040 Sk“ sa nahrádza sumou „5 650 Sk“, suma „4 400 Sk“ sa nahrádza sumou „4 930 Sk“ a suma „3 940 Sk“ sa nahrádza sumou „4 410 Sk“.
15.
V § 135 ods. 4 suma „5 040 Sk“ sa nahrádza sumou „5 650 Sk“, suma „4 400 Sk“ sa nahrádza sumou „4 930 Sk“, suma „3 940 Sk“ sa nahrádza sumou „4 410 Sk“ a suma „3 830 Sk“ sa nahrádza sumou „4 290 Sk“.
16.
V § 136 ods. 1 slová „§ 37 ods. 1 až 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 37 ods. 1 až 12“.
17.
V § 139 ods. 1 suma „5 040 Sk“ sa nahrádza sumou „5 650 Sk“, suma „4 400 Sk“ sa nahrádza sumou „4 930 Sk“, suma „3 940 Sk“ sa nahrádza sumou „4 410 Sk“ a suma „3 830 Sk“ sa nahrádza sumou „4 290 Sk“.
18.
V § 139 ods. 2 suma „5 040 Sk“ sa nahrádza sumou „5 650 Sk“.
Čl. III
Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 2 suma „5 040 Sk“ sa nahrádza sumou „5 650 Sk“.
Čl. IV
(1)
Dôchodok manželky podľa § 168 zákona o sociálnom zabezpečení,3) ktorý sa ku dňu účinnosti tohto zákona vypláca v nižšej sume ako 510 Sk mesačne, sa upraví na túto sumu; ak sa vypláca vo vyššej sume, jeho výška sa nemení.
(2)
Dôchodky uvedené v čl. I, vdovecké dôchodky a dôchodky manželky, ktoré boli priznané pred 1. júnom 1996, sa zvyšujú od splátky dôchodku splatnej po 31. máji 1996.
(3)
Dôchodky uvedené v čl. I priznané od 1. júna 1996 do 31. decembra 1996 sa zvyšujú odo dňa ich priznania.
(4)
Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, ktoré sa podľa predpisov platných pred 1. júnom 1996 vyplácalo v nižších sumách, než aké sú ustanovené v § 70 ods. 1 zákona o sociálnom zabezpečení,4) pretože úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť presiahol najvyššie výmery úhrnu dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, sa zvýši od splátky dôchodku splatnej po 31. máji 1996 na sumy ustanovené v § 70 ods. 1 zákona o sociálnom zabezpečení;4) úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť nesmie presiahnuť sumu 5 650 Sk mesačne.
(5)
Ak podľa predpisov platných pred 1. júnom 1996 sa zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť nevyplácalo, pretože úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť presiahol najvyššie výmery úhrnu dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, na žiadosť občana sa rozhodne o nároku na zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť podľa tohto zákona; zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť sa prizná najskôr od splátky dôchodku splatnej po 31. máji 1996.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 3 písm. e) sa vypúšťa slovo „týmto“ a za slovo „posudzovaniu“ sa vkladá slovo „zdravotnej“.
2.
V § 6 ods. 6 znie:
„(6)
Podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu a o preventívnych prehliadkach ustanoví Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
3.
V § 16 ods. 1 sa slová „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvo zdravotníctva“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z.
2)
Zákon č. 46/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z.
3)
Zákon č. 100/1988 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z.
4)
Zákon č. 100/1988 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z.