10/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002 do 31.05.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. decembra 1995
o kontrole v štátnej správe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ORGÁNY KONTROLY V ŠTÁTNEJ SPRÁVE
§ 1
Základné ustanovenie
(1)
Kontrolu plnenia úloh štátnej správy vykonávajú
a)
Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“),
b)
iné orgány štátnej správy (§ 6) (ďalej len „orgány kontroly“).
(2)
Orgány kontroly uvedené v odseku 1 vykonávajú vonkajšiu kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi1) a vnútornú kontrolu ako súčasť plnenia svojich úloh v príslušnom odvetví štátnej správy.
Úrad vlády
§ 2
(1)
Úrad vlády vykonáva kontrolu
a)
plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy,
b)
plnenia úloh z uznesení vlády,
c)
efektívnosti štátnej správy,
d)
vybavovania petícií2) a sťažností.3)
(2)
Úrad vlády vykonáva na základe rozhodnutia vlády kontrolu efektívnosti využitia prostriedkov štátneho rozpočtu určených na plnenie úloh štátnej správy vrátane prostriedkov poskytnutých zo zahraničia.
(3)
Úrad vlády na základe odseku 2 plní úlohy súvisiace s kontrolou a ochranou finančných záujmov Európskeho spoločenstva a na ten účel spolupracuje s Európskym úradom pre boj proti podvodom.
(4)
V rámci kontroly plnenia úloh podľa odseku 1 písm. a) úrad vlády nie je oprávnený meniť alebo zrušiť rozhodnutia orgánov uvedených v § 3 a 6, ako aj rozhodnutia súdov, orgánov činných v trestnom konaní a prokuratúry.
§ 2a
(1)
Kontrola efektívnosti štátnej správy je činnosť, ktorou sa zisťuje
a)
vzťah medzi plánovaným a skutočným výsledkom činnosti kontrolovaného subjektu vzhľadom na použité zdroje,
b)
spôsob riadenia a jeho vzťah k dosahovaniu plánovaného výsledku činnosti kontrolovaného subjektu.
(2)
Cieľom kontroly efektívnosti štátnej správy je zistiť možnosť minimalizácie zdrojov pri dosiahnutí požadovaných výsledkov činnosti štátnej správy.
(3)
Kontrola efektívnosti štátnej správy sa vykonáva zisťovaním, analyzovaním
a)
systému štátnej správy, jej jednotlivých úsekov a organizačných zložiek,
b)
vzťahu medzi rozsahom činností štátnej správy, ich usporiadaním a organizačným zabezpečením týchto činností,
c)
metód riadenia v štátnej správe,
d)
využívania ľudských zdrojov a technických prostriedkov,
e)
toku informácií v štátnej správe.
(4)
Kontrola efektívnosti štátnej správy sa realizuje formou kontroly efektívnosti činnosti
a)
kontrolovaného subjektu zameranej na jeho organizáciu alebo jeho časť,
b)
systémového charakteru zameranej na výkon určitej činnosti v rámci viacerých kontrolovaných subjektov.
§ 3
Kontrolná pôsobnosť úradu vlády podľa § 2 sa vzťahuje na
a)
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, im podriadené orgány, ako aj na iné štátne orgány, ak osobitné predpisy neustanovujú inak;4) ďalej sa vzťahuje na právnické osoby založené alebo zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, im podriadenými orgánmi a ďalšími štátnymi orgánmi,
b)
orgány miestnej štátnej správy a právnické osoby nimi zriadené,
c)
obce pri plnení úloh štátnej správy.5)
§ 4
(1)
Úrad vlády spolupracuje a koordinuje svoju kontrolnú činnosť s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Spolupracuje aj s ďalšími štátnymi orgánmi a právnickými osobami.6)
(2)
Úrad vlády usmerňuje činnosť orgánov miestnej štátnej správy7) vykonávajúcich kontrolnú činnosť. Na požiadanie obce úrad vlády poskytuje obci odbornú pomoc v oblasti kontroly.8)
(3)
Úrad vlády organizuje a zabezpečuje výmenu a využitie skúseností a poznatkov z kontroly v štátnej správe.
§ 5
Úrad vlády predkladá vláde Slovenskej republiky a Rade obrany štátu zamerania svojej kontrolnej činnosti a správy o osobitne dôležitých zisteniach a poznatkoch z kontrolnej činnosti.
Iné orgány štátnej správy
§ 6
(1)
Iné orgány štátnej správy podľa tohto zákona sú
a)
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,
b)
orgány miestnej štátnej správy,
c)
ďalšie orgány štátnej správy, ak to ustanovuje osobitný predpis.6)
(2)
Iné orgány štátnej správy vykonávajú kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti v kontrolovaných subjektoch podľa osobitných predpisov.9)
(3)
Pôsobnosť orgánov kontroly upravená osobitnými predpismi10) nie je týmto zákonom dotknutá.
§ 7
(1)
Orgány kontroly sú povinné vytvoriť v rámci svojej pôsobnosti funkčný systém vnútornej kontroly.
(2)
Vnútorná kontrola v štátnej správe predstavuje systém kontrolujúci plnenie úloh orgánov štátnej správy a jej funkčnosti na všetkých stupňoch riadenia. Tvorí ho kontrolná činnosť vedúcich orgánov kontroly, ich vedúcich zamestnancov vrátane odborných a kontrolných útvarov.
(3)
Vnútornú kontrolu v orgánoch kontroly vykonávajú útvary kontroly priamo podriadené vedúcemu orgánu a ostatné odborné útvary podľa príslušnosti.
(4)
Orgány kontroly v rámci vnútornej kontroly a v rozsahu svojej pôsobnosti kontrolujú najmä
a)
plnenie úloh štátnej správy,
b)
vybavovanie petícií2), sťažností, oznámení a podnetov3) a podľa vecnej príslušnosti ich aj prešetrujú,
c)
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe,
d)
plnenie opatrení na nápravu zistených nedostatkov vydaných vedúcim kontrolovaného subjektu.
DRUHÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ KONTROLNEJ ČINNOSTI
§ 8
(1)
Orgány kontroly pri vykonávaní kontroly postupujú podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti.
(2)
Orgány miestnej a územnej samosprávy môžu postupovať pri vykonávaní kontroly podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti, ak na tento účel nemajú vlastné predpisy.
§ 9
(1)
Kontrolnou činnosťou sa zisťuje
a)
objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi,
b)
príčiny a škodlivé následky vyplývajúce zo zistených nedostatkov,
c)
zodpovednosť kontrolovaných subjektov a ich zamestnancov za zistené nedostatky.
(2)
Orgány kontroly v rozsahu svojej pôsobnosti zameriavajú kontrolnú činnosť na vecnú a formálnu správnosť, na účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť plnenia úloh.
(3)
Kontrolu môžu vykonávať zamestnanci orgánov kontroly (ďalej len „pracovníci kontroly“) len na základe písomného poverenia vedúcich týchto orgánov na vykonanie konkrétnej kontrolnej úlohy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.11)
(4)
Pri výkone kontroly sú pracovníci kontroly a prizvané osoby (§ 15) povinní postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy kontrolovaných subjektov.
(5)
Odbornú spôsobilosť pracovníkov kontroly upravujú osobitné predpisy.12)
§ 10
Predpojatosť v kontrolnej činnosti
(1)
Pracovníci kontroly a prizvané osoby, ktorí vedia o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosti o ich nepredpojatosti, sú povinní tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do začatia kontroly, písomne oznámiť príslušnému orgánu kontroly.
(2)
Ak majú zamestnanci kontrolovaných subjektov pochybnosti o nepredpojatosti pracovníkov kontroly alebo prizvaných osôb so zreteľom na ich vzťah k predmetu kontroly, ku kontrolovaným subjektom alebo k ich zamestnancom, môžu proti ich účasti na kontrole podať písomné námietky orgánu kontroly s uvedením dôvodu. Podanie námietok nemá odkladný účinok.
(3)
Pracovníci kontroly a prizvané osoby, proti ktorým podal kontrolovaný subjekt námietky zakladajúce pochybnosti o ich nepredpojatosti, sú oprávnení vykonať pri kontrole len také úkony, ktoré nedovoľujú odklad.
(4)
Vedúci orgánu kontroly alebo ním určený vedúci pracovník kontroly je povinný rozhodnúť o námietkach najneskôr do troch dní od ich uplatnenia a písomne oboznámiť s rozhodnutím toho, kto námietku uplatnil. Na rozhodovanie o nepredpojatosti sa nevzťahujú všeobecné právne predpisy o správnom konaní.13)
§ 11
Oprávnenia a povinnosti pracovníkov kontroly
(1)
Pracovníci kontroly sú pri výkone kontroly oprávnení v nevyhnutnom rozsahu
a)
vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaných subjektov, ak bezprostredne súvisia s predmetom kontroly; nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť dotknutá výkonom tohto oprávnenia,14)
b)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytovali doklady,15) iné písomnosti, vyjadrenia a informácie (vrátane technických nosičov údajov) potrebné na výkon kontroly, prvopisy dokladov; pri vyžiadaní dokladov a informácií obsahujúcich predmet štátneho a služobného tajomstva je potrebné dodržať postup ustanovený osobitnými predpismi,16)
c)
v odôvodnených prípadoch odoberať a aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu na zabezpečenie dôkazov premiestňovať prvopisy dokladov, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané, písomné dokumenty a iné materiály a vykonať ďalšie nevyhnutné úkony súvisiace s kontrolou,
d)
vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu, jeho zamestnancov, ako aj ďalších štátnych orgánov potrebnú na vykonanie kontroly. Od právnických osôb a fyzických osôb možno súčinnosť vyžadovať v nevyhnutnom rozsahu len vtedy, ak nemožno účel kontroly dosiahnuť inak, a len s ich súhlasom. Súčinnosť nemožno vyžadovať, ak by tým bol ohrozený život alebo zdravie osôb alebo ak by bola porušená zákonom ustanovená povinnosť mlčanlivosti, pričom kontrolovaný subjekt nebol zbavený oprávneným orgánom povinnosti mlčanlivosti.
(2)
Pracovníci kontroly sú pri výkone kontroly povinní
a)
vopred oznámiť kontrolovanému subjektu predmet a účel kontroly a preukázať sa svojím oprávnením na vykonanie kontroly spolu s preukazom totožnosti, ak to osobitný predpis neustanovuje inak;9) ak by oznámenie pred začatím kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly, treba tak urobiť najneskôr pri začatí kontroly,
b)
vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; ak tieto veci nie sú potrebné na ďalší výkon kontroly alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov,17) sú povinní vrátiť ich tomu, komu boli odňaté,
c)
oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov,18)
d)
v potrebnom rozsahu oboznámiť vedúceho kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov s protokolom o výsledku kontroly (§ 13) pred jeho prerokovaním a vyžiadať od nich v určenej lehote písomné vyjadrenia ku všetkým skutočnostiam, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti,
e)
preveriť opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam a zohľadniť opodstatnené a preukázané námietky v dodatku k protokolu alebo v zázname o kontrole, oboznámiť s ním vedúceho kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov,
f)
neopodstatnenosť námietok písomne oznámiť zodpovedným zamestnancom kontrolovaného subjektu najneskôr do termínu prerokovania protokolu,
g)
prerokovať protokol s vedúcim kontrolovaného subjektu a zodpovednými zamestnancami, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú,
h)
v zápisnici o prerokovaní protokolu uložiť vedúcemu kontrolovaného subjektu, aby v určenej lehote po skončení kontroly predložil orgánu kontroly opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov, príčin ich vzniku a v určenej lehote predložil aj písomnú správu o ich splnení,
i)
v odôvodnených prípadoch informovať o výsledkoch kontroly príslušný nadriadený orgán,
j)
odovzdať protokol o výsledku kontroly (priebežný protokol, dodatok k protokolu, záznam o kontrole), ako aj zápisnicu o prerokovaní protokolu vedúcemu kontrolovaného subjektu,
k)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly, ak ich od tejto povinnosti písomne neoslobodí ten, v záujme koho túto povinnosť majú, alebo vo verejnom záujme vedúci orgánu kontroly; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o štátnom a služobnom tajomstve.16)
(3)
Oprávnenia podľa odseku 1 písm. a) až d) a povinnosti podľa odseku 2 písm. b), d), e), g) a k) sa vzťahujú aj na prizvané osoby.
§ 12
Oprávnenie a povinnosti kontrolovaného subjektu
(1)
Kontrolovaný subjekt a zodpovední zamestnanci sú oprávnení počas výkonu kontroly najneskôr v čase oboznámenia sa s protokolom podľa § 11 ods. 2 písm. d) písomne sa vyjadriť ku kontrolným zisteniam orgánu, ktorý kontrolu vykonal.
(2)
Kontrolovaný subjekt je povinný vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na vykonanie kontroly a poskytnúť súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam pracovníkov kontroly podľa § 11 ods.1 písm. a) až c).
(3)
Vedúci kontrolovaného subjektu a zodpovední zamestnanci, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú, sú povinní na požiadanie pracovníkov kontroly dostaviť sa na prerokovanie protokolu.
(4)
Kontrolovaný subjekt je v určenej lehote povinný na základe výsledku kontroly
a)
prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť ich orgánu kontroly,
b)
predložiť orgánu kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.
§ 13
Protokol o výsledku kontroly
(1)
O výsledku vykonanej kontroly vypracujú pracovníci kontroly protokol, ktorý musí obsahovať označenie kontrolovaného subjektu, miesto a čas vykonania kontroly, predmet kontroly, kontrolované obdobie, kto kontrolu vykonal, preukázané kontrolné zistenia, dátum vypracovania protokolu, vlastnoručné podpisy pracovníkov kontroly, podpisy zodpovedných zamestnancov, ktorí boli s protokolom oboznámení, a dátum oboznámenia sa s protokolom. Súčasťou protokolu je vyjadrenie vedúceho kontrolovaného subjektu, vyjadrenia zodpovedných zamestnancov ku kontrolným zisteniam a ďalšie písomnosti a materiály potvrdzujúce kontrolné zistenia vrátane priebežného a čiastkového protokolu.
(2)
Podobne ako v odseku 1 sa postupuje aj vtedy, ak je počas kontroly potrebné ku konkrétnemu kontrolnému zisteniu vypracovať priebežný alebo čiastkový protokol.
(3)
Priebežný protokol obsahuje výsledok kontroly stavu priamo na mieste v určenom čase za účasti zamestnancov, ktorí sú za príslušný úsek zodpovední, alebo ďalších zamestnancov, ak to vyžaduje osobitnosť alebo náročnosť preverovaného stavu.
Čiastkový protokol obsahuje výsledok kontroly stavu len jednej časti predmetu kontroly na účely osobitného postupu a riešenia zistených nedostatkov.
(4)
Ak sú proti kontrolným zisteniam podané námietky [§ 11 ods. 2 písm. e)], pracovníci kontroly vypracujú dodatok k protokolu alebo k záznamu o kontrole, ktorý je jeho súčasťou. Pri ich vypracovaní sa primerane postupuje podľa odseku 1.
(5)
O prerokovaní protokolu vypracujú pracovníci kontroly zápisnicu, ktorá musí obsahovať dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov s protokolom, dátum prerokovania protokolu, mená prítomných na prerokovaní a ich vlastnoručné podpisy. V zápisnici sa uloží povinnosť vedúcemu kontrolovaného subjektu v určenej lehote
a)
prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a predložiť ich orgánu kontroly,
b)
predložiť orgánu kontroly správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin,
c)
uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.
(6)
Ak sa kontrolou nezistí porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných predpisov, vypracuje sa len záznam o kontrole. Pri jeho vypracovaní sa postupuje primerane podľa odseku 1.
(7)
Kontrola je skončená v deň prerokovania protokolu alebo podpísania záznamu. Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak vedúci kontrolovaného subjektu, prípadne niektorý z jeho zodpovedných zamestnancov odmietne sa oboznámiť s protokolom, písomne sa k nemu vyjadriť alebo podpísať zápisnicu o prerokovaní protokolu. Túto skutočnosť treba uviesť v zápisnici o prerokovaní protokolu.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 14
Súčinnosť orgánov kontroly
(1)
Orgány kontroly v rozsahu svojej pôsobnosti pri výkone kontrolnej činnosti vzájomne spolupracujú vrátane vykonávania spoločných kontrolných úloh a poskytujú si informácie súvisiace s kontrolnou činnosťou.
(2)
Orgány kontroly sú povinné upozorňovať príslušné orgány na nedostatky zistené kontrolou, ktorých riešenie patrí do pôsobnosti týchto orgánov, najmä na porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe. O plnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov vrátane uplatnenia právnej zodpovednosti sú orgány kontroly oprávnené vyžadovať od nich informácie v určenej lehote.
§ 15
Prizvané osoby
(1)
Na vykonanie kontroly môže orgán kontroly prizvať zamestnancov iných orgánov, právnických osôb alebo fyzické osoby s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontrolnej úlohy, a požadovať ich uvoľnenie najdlhšie na 12 pracovných dní v kalendárnom roku. Účasť týchto zamestnancov na kontrole sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme, za ktorý im patrí náhrada mzdy, prípadne platu vo výške priemerného zárobku.19)
(2)
Podmienky účasti na výkone kontroly dohodne vedúci orgánu kontroly podľa osobitných predpisov.20)
§ 16
Poriadková pokuta
(1)
Orgány kontroly sú oprávnené pri výkone kontroly ukladať zamestnancom kontrolovaného subjektu poriadkovú pokutu od 500 Sk do 10 000 Sk za zavinené marenie výkonu kontroly a za zavinené nesplnenie povinnosti uvedenej v § 12 ods. 2 až 4, ak osobitný predpis neustanovuje inak.21) Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane, ak povinnosť nebola splnená v určenom termíne, najviac však do 20 000 Sk.
(2)
Pri určení výšky poriadkovej pokuty podľa odseku 1 sa prihliada najmä na závažnosť protiprávneho konania, na rozsah jeho následkov, na prípadné opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností a na mieru zavinenia.
(3)
Za porušenie právnej povinnosti možno začať konanie o uložení poriadkovej pokuty najneskôr do troch mesiacov odo dňa skončenia kontroly (§ 13 ods. 7). Poriadkovú pokutu nemožno uložiť po uplynutí jedného roka po skončení kontroly.
(4)
Pri ukladaní poriadkových pokút sa postupuje podľa všeobecných právnych predpisov o správnom konaní.13)
(5)
Výnosy z poriadkových pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 17
Prechodné ustanovenie
Kontrola začatá pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vykoná podľa predpisov platných v čase jej začatia.
§ 18
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole,
2.
čl. III zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 19
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Napríklad § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
2)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
3)
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
4)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky.
5)
Napríklad § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb.
6)
Napríklad § 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 497/1991 Zb., § 38 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov, § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky, § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení neskorších predpisov, § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení neskorších predpisov, § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z., zákon č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb., § 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike, § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení neskorších predpisov, § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov, § 15 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii v znení neskorších predpisov, § 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov, § 4 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení neskorších predpisov, § 3 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, § 3 zákona č. 88/1987 Zb. o štátnej energetickej inšpekcii, § 4 zákona č. 84/1987 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 487/1992 Zb., zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.§ 20 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 2 a 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov, § 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, § 8 a 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 27 a 28 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách, § 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike, § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže, § 46 zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, § 2 a 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 16 a 32 zákona č. 61/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, § 25 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch, § 30 a 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 zákona č. 505/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 3 zákona č. 88/1987 Zb., § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. v znení neskorších predpisov, § 2 a 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4, 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky, § 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien, § 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 84/1987 Zb. v znení neskorších predpisov, § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, § 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad § 31 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
12)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 176/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v okresných a obvodných úradoch, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť, vyhláška Federálneho ministerstva kontroly č. 275/1992 Zb. o odbornej spôsobilosti pracovníkov poverených vykonávaním kontrolnej činnosti a podmienkach jej overovania.
13)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
15)
Napríklad zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
16)
Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení neskorších predpisov.
17)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
18)
Napríklad § 8 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 zákona č. 87/1987 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
19)
§ 2 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.
§ 17 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.
20)
Napríklad § 124 Zákonníka práce, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.
21)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.