Chronologický register predpisov ročníka 1996

Číslo predpisu Názov predpisu
219/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb