78/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.04.1995 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

78
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. apríla 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb.,zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 15 sa vkladá nový § 16, ktorý znie:
㤠16
Ako zamestnanie zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie sa hodnotí do 31. decembra 1995 aj zamestnanie vykonávané v obchodných spoločnostiach, ktoré vznikli zo štátnych podnikov. Podmienkou takého hodnotenia zamestnania je, že štátny podnik používal rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patril. Ustanovenie § 14 ods. 5 platí obdobne.“.
2.
V § 72 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„na účely vymedzenia okruhu rodinných príslušníkov požívateľov dôchodkov sa podmienka spoločnej domácnosti a podmienka odkázanosti rodinného príslušníka výživou na dôchodcu nevzťahujú.“.
3.
V § 72 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak pohreb požívateľa dôchodku vypravil niekto iný než rodinný príslušník, patrí mu pohrebné až do výšky preukázaných výdavkov, najviac v sume 1000 Sk. Pohrebné nepatrí, ak bol pohreb vypravený na základe záväzku vyplývajúceho zo zmluvy alebo na základe úradnej povinnosti.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
4.
V § 162b sa vypúšťa odsek 3.
5.
Za § 170 sa vkladá nový § 170a, ktorý znie:
㤠170a
(1)
Ako doba zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie v obchodných spoločnostiach uvedených v § 16 sa hodnotí aj doba zamestnania pred účinnosťou tohto zákona, najskôr od vzniku obchodnej spoločnosti.
(2)
Občanovi, ktorý vykonával zamestnanie zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie v obchodných spoločnostiach uvedených v § 16 a výkon takého zamestnania skončil pred účinnosťou tohto zákona, obchodná spoločnosť na jeho žiadosť potvrdí dobu zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie.
(3)
O nárokoch na dávky dôchodkového zabezpečenia, o ktorých sa právoplatne rozhodlo do účinnosti tohto zákona a v ktorých hodnotenie zamestnania v I. (II.) pracovnej kategórii má vplyv na nárok a výšku dôchodku, sa na žiadosť občana znovu rozhodne podľa tohto zákona.“.
Čl. II
(1)
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav občana uznaného za invalidného pred 1. septembrom 1994 podľa § 29 ods. 2 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení sa od účinnosti tohto zákona posudzuje podľa predpisov platných pred 1. septembrom 1994.
(2)
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav občana uznaného za invalidného podľa § 29 ods. 2 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení pred 1. septembrom 1994, ktorý bol do účinnosti tohto zákona posúdený podľa § 162b ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., sa od účinnosti tohto zákona na žiadosť občana opätovne posúdi podľa právnych predpisov platných pred 1. septembrom 1994.
(3)
Podľa predpisov platných od účinnosti tohto zákona sa na žiadosť posúdia aj nároky požívateľov dôchodkov a ich rodinných príslušníkov na podporu pri narodení dieťaťa v prípade narodenia dieťaťa a na pohrebné v prípade úmrtia požívateľa dôchodku alebo jeho rodinného príslušníka, ktoré nastali pred účinnosťou tohto zákona.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.