271/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.12.1995 do 30.06.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

271
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. novembra 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/1993 Z. z. o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/1993 Z. z. o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 142/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16b ods. 2 znie:
„(2)
Z prostriedkov rezervného fondu sa uhrádzajú
a)
mimoriadne výdavky na zdravotnú starostlivosť, ktoré nepredpokladal poistný rozpočet, ak tieto výdavky prekračujú základný fond alebo ak došlo k výraznému výkyvu v plynulosti čerpania základného fondu,
b)
výdavky na zdravotnú starostlivosť presahujúcu rámec ustanovený osobitným predpisom5) až do výšky 5 % ročných výdavkov základného fondu.“.
2.
V § 16b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Poisťovňa môže uhradiť náklady na zdravotnú starostlivosť podľa predchádzajúceho odseku, ak
a)
uhradí všetky výdavky na zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,5)
b)
suma finančných prostriedkov vo všetkých fondoch zodpovedá výške uvedenej v tomto zákone.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.