265/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.12.1995 do 30.04.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

265
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. novembra 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 6 znie:
„(6)
Štátne organizácie lesného hospodárstva riadené ministerstvom alebo Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, vlastníci alebo užívatelia lesa sú povinní viesť prehľad o výsledkoch hospodárenia podľa lesných hospodárskych plánov a evidenčných výkazov lesnej hospodárskej evidencie.“.
2.
V § 5 písm. d) sa na konci pripájajú slová „a o evidenčných výkazoch lesnej hospodárskej evidencie“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:
„2)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 9 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2, 3, 4 a 5, ktoré znejú:
„(2)
Právnické osoby a fyzické osoby,3b) ktoré sa na účely podnikania3c) zaoberajú zberom semien lesných drevín, ich lúštením, skladovaním, produkciou sadeníc lesných drevín alebo obchodom so semenami a sadenicami lesných drevín, musia byť držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti. V osvedčení odbornej spôsobilosti na zber semien lesných drevín sa zároveň určia semenárske a pestovné oblasti, v ktorých možno túto činnosť vykonávať. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva ministerstvo.
(3)
Činnosti uvedené v odseku 2 môžu právnické osoby vykonávať svojimi pracovníkmi, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
(4)
Právnické osoby a fyzické osoby uvedené v odseku 2 sú povinné viesť evidenciu pôvodu semien a sadeníc lesných drevín a pri ich predaji odovzdať kupujúcemu aj údaje o ich pôvode.
(5)
Zalesňovanie lesných pozemkov semenami a sadenicami dovezenými zo zahraničia je možné len na základe osvedčenia vydaného organizáciou poverenou ministerstvom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3b) a 3c) znejú:
„3b)
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. a zákona č. 455/1991 Zb.
3c)
§ 2 Obchodného zákonníka.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 6, ktorý znie:
(6) Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o uznávaní lesných porastov a stromov na zber semien, o pestovaní lesných drevín zo semien, odrezkov a sadeníc, o semenárskych oblastiach a o prenose semien a sadeníc, o semenárskej kontrole, o evidencii pri nakladaní so semenami a sadenicami lesných drevín a o vydávaní osvedčenia podľa odsekov 2 a 5.“.
6.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 3, 4 a 5, ktoré znejú:
„(3)
Ťažbu dreva podľa odseku 1 možno vykonať len po jej predchádzajúcom vyznačení a písomnom súhlase vydanom odborným lesným hospodárom, ktorým je vykonávateľ ťažby povinný sa preukázať.
(4)
Vyťažené drevo musí byť na čele kmeňa označené ciachou užívateľa lesa registrovanou orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.
(5)
Podrobnosti o vyznačovaní ťažby dreva, o ciachach, označovaní ciachou, registrovaní ciach a súvisiacej evidencii ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
7.
V § 11 sa v nadpise za slovo „doprave“ vkladajú slová „a skladovaní“.
8.
V § 11 ods. 3 znie:
„(3)
Prepravca alebo nákupca dreva sú povinní na požiadanie príslušníkov Policajného zboru, orgánov štátnej správy lesného hospodárstva alebo lesnej stráže preukázať pôvod prepravovaného dreva dokladom od vlastníka alebo od oprávneného užívateľa lesa.“.
9.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré spracúvajú drevo, sú povinné preukázať orgánom uvedeným v odseku 3 pôvod spracúvaného a skladovaného dreva a viesť o ňom evidenciu.
(5)
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o dokladoch o pôvode dreva, o evidencii skladovaného dreva a obehu dokladov.“.
10.
V § 14 ods. 4 sa číslo „3“ nahrádza číslom „4“.
11.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Činnosť odborného lesného hospodára môže zabezpečovať aj právnická osoba svojimi pracovníkmi, ktorí sú držiteľmi osvedčenia podľa odseku 2.“.
12.
V § 14a ods. 1 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
vyznačovať ťažbu dreva pred jej vykonaním a vydávať písomný súhlas podľa § 10 ods. 3.“.
13.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku lesného hospodárstva sa dopustí ten, kto v lesoch bez povolenej výnimky (§ 19 ods. 3)
a)
zakladá oheň mimo vyznačených miest a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov fajčí,
b)
táborí mimo vyznačených miest,
c)
používa motorové vozidlo,
d)
pasie dobytok a umožňuje hospodárskym zvieratám výbeh do lesných porastov,
e)
znečisťuje les odpadkami a odpadmi,
f)
vykonáva terénne úpravy, stavia ploty a buduje chodníky,
g)
narúša pôdny kryt,
h)
ruší pokoj a ticho,
i)
vstupuje do lesných škôlok a na oplotené miesta,
j)
vyrubuje stromy a kry,
k)
vykonáva zber semien a vyberá semenáčiky prirodzeného zmladenia lesných drevín,
l)
bez rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva zaberie pozemok z lesného pôdneho fondu alebo obmedzí jeho využívanie,
m)
poruší povinnosť ustanovenú na ochranu lesných porastov pred zvlášť nebezpečnými škodcami alebo chorobami,
n)
bez osvedčenia (§ 9 ods. 2) alebo povolenia na podnikanie3c) sprostredkúva obchod so semenami a sadenicami lesných drevín alebo obchod s vyťaženým drevom.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a), b), c), d), f), g), h) a i) možno uložiť pokutu do 5 000 Sk.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. e), j), k), l) a m) možno uložiť pokutu do 20 000 Sk.
(4)
Ak sa páchateľ opakovane dopustí priestupku, za ktorý mu bola uložená pokuta podľa odseku 2 alebo 3, počas jedného roku od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, uloží sa mu pokuta až do výšky dvojnásobku pokuty, ktorá by mu bola inak uložená.
(5)
Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, platia pre priestupky a ich prejednávanie všeobecne záväzné právne predpisy.10a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a) znie:
„10a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
14.
§ 21 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Na zabezpečenie pohľadávky podľa § 20 ods. 3 môže z tohto zákona vzniknúť záložné právo v prospech štátu. Rozhodnutie o tom sa doručí užívateľovi lesných pozemkov, ktorý sa proti nemu môže odvolať v lehote do pätnástich dní odo dňa jeho doručenia. Toto odvolanie nemá odkladný účinok.
(4)
Rozhodnutie podľa odseku 3 musí obsahovať výšku pohľadávky a predmet záložného práva.
(5)
Rozhodnutie o určení záložného práva s vyznačením jeho právoplatnosti a vykonateľnosti zašle orgán štátnej správy lesného hospodárstva na zápis do katastra nehnuteľností.11a)
(6)
Ak vznikne na záložných veciach viac záložných práv, prednostne sa uspokojí záložné právo podľa tohto ustanovenia.11b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a) a 11b) znejú:
„11a)
§ 7 zákona č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam.
11b)
§ 72 ods. 1 až 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.“.
15.
V § 24 ods. 2 sa v prvej vete za slovo „preukazom“ pripájajú slová „a odznakom lesnej stráže so štátnym znakom Slovenskej republiky.“.
16.
V § 24 ods. 2 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
odňať vec získanú konaním poškodzujúcim alebo ohrozujúcim lesný fond.“.
17.
V § 24 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Ak odňal vec získanú konaním poškodzujúcim alebo ohrozujúcim lesný fond, odovzdá ju orgánu rozhodujúcemu o protiprávnom konaní, ktorým bola vec získaná.“.
18.
V § 25 ods. 2 znie:
„(2)
Sídla oblastných lesných úradov a lesných úradov a obvody ich územnej pôsobnosti sa uvádzajú v prílohe č. 1.“.
19.
V § 26 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „6 a 7“.
20.
V § 26 ods. 1 písm. e) znie:
„e)
o udeľovaní súhlasu podľa § 5 ods. 2 zákona o lesoch, k návrhom územných plánov sídelných útvarov a podľa § 5 ods. 3 zákona o lesoch na vydanie územných rozhodnutí, ktorými má byť dotknutý lesný pôdny fond,“.
21.
V § 26 ods. 1 písm. g) sa číslo „2“ nahrádza číslom „4“.
22.
V § 26 ods. 1 písm. j) sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.
23.
V § 26 ods. 1 písm. k) sa číslo „3“ nahrádza číslom „4“.
24.
V § 26 ods. 1 písm. l) sa vypúšťa slovo „užívateľom“.
25.
V § 26 ods. 1 písm. m) sa vypúšťa číslo „33“.
26.
V § 26 ods. 2 písm. c) sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.
27.
V § 26 ods. 2 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
vedie register ciach užívateľov lesov podľa § 10 ods. 4.“.
28.
V § 27 ods. 1 písm. f) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
29.
V § 28 písm. b) sa vypúšťajú slová „a sídelných útvarov“.
30.
V § 28 písm. g) a h) sa vypúšťajú slová „národného“ a za slovo „majetku“ sa vkladá slovo „štátu“.
31.
§ 29 znie:
㤠29
Na konanie podľa zákona o lesoch a tohto zákona je príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v ktorého územnom obvode leží najväčšia časť lesného fondu, ktorého sa konanie týka.“.
32.
V § 34 ods. 1 sa slová „vlastníkom alebo užívateľom“ nahrádzajú slovami „fyzickým osobám, ktoré sú vlastníkmi alebo užívateľmi lesa, fyzickým osobám, ktoré prepravujú alebo spracúvajú drevo,3c) alebo právnickým osobám, ktoré“.
33.
V § 34 ods. 2 sa v prvej vete slová „Ak vlastník alebo užívateľ poruší“ nahrádzajú slovami „Ak fyzické osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo užívateľmi lesa, fyzické osoby, ktoré prepravujú alebo spracúvajú drevo,3c) alebo právnické osoby porušia“.
34.
§ 34b znie:
㤠34b
Tam, kde sa v zákone používajú slová „Federálne ministerstvo obrany“, „Zbor národnej bezpečnosti“ a „Federálne ministerstvo vnútra“, rozumie sa tým „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky“, „Policajný zbor“ a „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“.
35.
Príloha č. 1 sa nahrádza novou prílohou, ktorá je prílohou č. 1 tohto zákona.
Čl. II
Zrušuje sa § 33 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb. o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 písm. b) sa za slovo „osobám“ vkladajú slová „a fyzickým osobám“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. I bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. májom 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z.
SÍDLA A OBVODY ÚZEMNEJ PÔSOBNOSTI ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA
SÍDLA OBLASTNÝCH LESNÝCH ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ PODĽA SÍDLA LESNÝCH ÚRADOV
ÚRADOV OKRESOV
BRATISLAVA Bratislava-mesto Bratislava
Bratislava-vidiek Bratislava
Senica Senica
Trnava Trnava
Galanta Galanta
Trenčín Trenčín
Dunajská Streda Dunajská Streda
NITRA Nitra Nitra
Levice Levice
Nové Zámky Nové Zámky
Komárno Komárno
Topoľčany Topoľčany
Prievidza Prievidza
ŽILINA Čadca Čadca
Žilina Žilina
Považská Bystrica Považská Bystrica
Martin Martin
Dolný Kubín Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
ZVOLEN Banská Bystrica Banská Bystrica
Zvolen Zvolen
Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom
Veľký Krtíš Veľký Krtíš
Lučenec Lučenec
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Poprad Poprad
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa
Rožňava Rožňava
Košice-mesto Košice
Košice-vidiek Košice
PREŠOV Prešov Prešov
Michalovce Michalovce
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
Bardejov Bardejov
Svidník Svidník
Humenné Humenné
Trebišov Trebišov