194/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

194
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. septembra 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
názov dlhopisu a jeho označenie podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov ISIN, ak ide o verejne obchodovateľné dlhopisy,“.
2.
V § 3 ods. 1 písm. i) znie:
„i)
údaj o rozhodnutí ministerstva o povolení emisie dlhopisov s výnimkou prípadov, keď sa povolenie nevyžaduje.“.
3.
V § 3 ods. 3 znie:
„(3)
Pri vydaní dlhopisov s výnimkou uvedenou v § 18 ods. 4 je emitent povinný najneskôr dva týždne pred ich vydaním zabezpečiť samostatné zverejnenie emisných podmienok v Obchodnom vestníku a uverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy, ktoré musia obsahovať náležitosti uvedené v odseku 1.“.
4.
V § 4 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Pri zaknihovaných dlhopisoch register vedený strediskom nahrádza zoznam majiteľov dlhopisov znejúcich na meno.“.
5.
V § 4 ods. 5 znie:
„(5)
Ak tento zákon neustanovuje inak, prechádzajú práva z dlhopisu na dediča.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:
„2a)
§ 460 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2) sa vypúšťa.
7.
V § 6 prvá veta znie:
„Emitentom dlhopisov môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri.“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3) sa vypúšťa.
9.
V § 7 ods. 1 znie:
„(1)
Povolenie na emisiu dlhopisov udeľuje ministerstvo na základe žiadosti. Podmienky na udelenie povolenia na emisiu dlhopisov ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. Povolenie možno udeliť len po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska, ktorá žiadosť žiadateľa posudzuje z hľadiska menového a devízového. Ministerstvo zabezpečí zverejňovanie informácií o povolených emisiách dlhopisov najmenej raz za rok vo svojom publikačnom orgáne.“.
10.
V § 8 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „a jej rozloženie do jednotlivých hodnôt“.
11.
V § 8 ods. 3 prvá veta znie:
„K žiadosti pripojí žiadateľ poslednú ročnú účtovnú závierku s komentárom overenú auditorom, výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace a rozhodnutie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti o vydaní dlhopisov.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie:
„3a)
§ 187 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 11 sa slová „Federálne ministerstvo financií“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“ a slová „Štátna banka československá“ slovami „Národná banka Slovenska“.
13.
§ 15 znie:
㤠15
Oprávnenie podľa § 14 ods. 2 udeľuje ministerstvo.“.
14.
§ 18 a 19 znejú:
㤠18
(1)
Dlhopisy vydávané Slovenskou republikou sú štátnymi dlhopismi.
(2)
Emitentom štátnych dlhopisov je ministerstvo.
(3)
Ministerstvo môže emitovať štátne dlhopisy len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na príslušný rok alebo v súlade s rozhodnutím Národnej rady Slovenskej republiky o spôsobe krytia schodku štátneho rozpočtu.
(4)
Emitent je povinný najneskôr jeden týždeň pred vydaním štátnych dlhopisov zabezpečiť samostatné zverejnenie emisných podmienok v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
(5)
Národná banka Slovenska je povinná predložiť vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky svoje stanovisko k navrhovanej emisii štátnych dlhopisov.
§ 19
(1)
Štátne dlhopisy sa predávajú prostredníctvom Národnej banky Slovenska.
(2)
Činnosť spojenú so správou štátnych dlhopisov, so splácaním štátnych dlhopisov a s vyplácaním ich výnosov zabezpečuje ministerstvo.“.
15.
V § 21 ods. 1 sa slová „alebo pomere obdobnom pracovnému pomeru“ nahrádzajú slovami „alebo v obdobnom pracovnom vzťahu“.
16.
V § 22 ods. 1 sa vypúšťajú slová „do štátneho rozpočtu Českej republiky alebo“.
17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:
„4)
§ 82 a nasl. zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 22 ods. 2 sa suma „250 000 Kčs“ nahrádza sumou „500 000 Sk“.
19.
V § 22 ods. 4 sa vypúšťajú slová „štátneho rozpočtu Českej republiky alebo“ a slová „podľa sídla orgánu štátnej správy, ktorý sankciu uložil“.
20.
V § 25 sa vypúšťajú slová „Ministerstvo financií Českej republiky a“ a slovo „môžu“ sa nahrádza slovom „môže“.
21.
Za § 27 sa vkladá nový § 27a, ktorý znie:
㤠27a
(1)
Listinné dlhopisy vydané na základe povolenia pred účinnosťou tohto zákona a vydané v rôznych menovitých hodnotách sa do doby splatnosti nepremenia na zaknihované.
(2)
Dlhopisy schválené podľa doterajších predpisov sa do doby ich splatnosti považujú za dlhopisy vydané podľa tohto zákona.“.
22.
Vo všetkých ustanoveniach zákona sa slová "banka a sporiteľňa" a "banka alebo sporiteľňa" nahrádzajú slovom "banka", slová "nominálna hodnota" sa nahrádzajú slovami "menovitá hodnota", slová "Štátna banka československá" sa nahrádzajú slovami "Národná banka Slovenska", slovo "Kčs" sa nahrádza slovom "Sk", slová "česko-slovenská mena" sa nahrádzajú slovami "slovenská mena", slová "príslušné ministerstvo financií" sa nahrádzajú slovom "ministerstvo" a slová "príslušný orgán štátnej správy" sa nahrádzajú slovom "ministerstvo" v príslušnom gramatickom tvare.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1995.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.