157/1995 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

157
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. júla 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z. o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 a 23 ods. 1 písm. a), b),d) a e) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch a § 267 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z. o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 1a) znie:
㤠1
Rozsah platnosti
Toto nariadenie upravuje platové pomery zamestnancov, ktorých miesto výkonu práce podľa pracovnej zmluvy je v zahraničí (ďalej len „zamestnanec“) a ktorí sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu1a).
1a)
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 4 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa bodom 18, ktorý znie: „18. policajný atašé“.
3.
V § 5 ods. 1 znie:
„(1)
Pre platové triedy platia tieto platové tarify:
Platová trieda Platová tarifa v Sk mesačne
1 3850
2 4240
3 4660
4 5 130
5 5620
6 6200
7 6830
8 7510
9 8260
10 9090
11 10000
12 11000".
4.
V § 5 ods. 4 sa slová „35 %“ nahrádzajú slovami „40 %“.
5.
V § 6 ods. 1 znie:
„(1)
Vedúcemu zamestnancovi3) zamestnávateľa patrí príplatok za riadenie vo funkcii v Sk mesačne takto:
Funkcia Príplatok za riadenie v Sk mesačne
vedúci misie Slovenskej republiky v zahraničí4) do 3 500
vedúci zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom misie Slovenskej republiky v zahraničí do 1 800".
6.
V § 9 ods. 4 znie:
(4) Priznaný plat podľa § 5, 6 a § 7 ods. 1 sa rozdelí v pomere 57:43, časť platu prislúchajúca vo výške 57 % sa poskytuje v slovenských korunách.“.
7.
V § 9 ods. 5 sa slová „75 %“ nahrádzajú slovami „43 %“.
8.
§ 12 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7a) znie:
㤠12
Peňažné plnenie podľa § 7, 8, 10, 14, 15 a 19 zákona a podľa § 7 ods. 2 tohto nariadenia a náhrada platu pri prekážkach v práci7a) sa zamestnancovi vypláca v slovenských korunách.
7a)
§ 124 a nasl. Zákonníka práce.“.
9.
V § 14 sa doterajšie znenie textu označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsek 2, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9) znie:
„(2)
Náhrada platu za dovolenku9) sa vo výške 57 % poskytuje v slovenských korunách a vo výške 43 % v inej než slovenskej mene.
9)
§ 110b Zákonníka práce.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augustom 1995.
Vladimír Mečiar v. r.