Predpis bol zrušený predpisom 461/2003 Z. z.

135/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1995 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

135
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. júna 1995
o zvýšení dôchodkov v roku 1995, o úprave dôchodkov priznaných v roku 1996 a o zmene niektorých predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Zvýšenie dôchodkov priznaných pred 1. januárom 1996
Starobné dôchodky, invalidné dôchodky, čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov, vdovské dôchodky a sirotské dôchodky priznané pred 1. januárom 1996 sa zvyšujú v súlade s § 9 a 10 zákona o zvyšovaní dôchodkov1) o 8,2 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.
§ 2
Úprava dôchodkov priznaných v roku 1996
Starobné dôchodky, invalidné dôchodky, čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov, vdovské dôchodky a sirotské dôchodky priznané od 1. januára 1996 do 31. decembra 1996 sa upravujú takto:
a)
o 31 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu priznania dôchodku, a
b)
o pevnú sumu určenú podľa druhu dôchodku, a to o
1.
610 Sk mesačne, ak ide o starobný dôchodok, invalidný dôchodok a dôchodok za výsluhu rokov,
2.
366 Sk mesačne, ak ide o vdovský dôchodok,
3.
305 Sk mesačne, ak ide o čiastočný invalidný dôchodok alebo sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa,
4.
183 Sk mesačne, ak ide o sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa,
5.
polovicu súm uvedených v bodoch 1 až 4, ak ide o dôchodok upravený pre súbeh s iným dôchodkom.
§ 3
Úprava dôchodkov účastníkov odboja a dôchodkov pozostalých po účastníkoch odboja
(1)
Starobné dôchodky a invalidné dôchodky účastníkov odboja priznané pred 1. januárom 1997 sa po zvýšení podľa § 1 alebo úprave podľa § 2 ďalej upravujú o
a)
120 Sk mesačne, ak ide o dôchodok účastníka odboja I. skupiny,
b)
90 Sk mesačne, ak ide o dôchodok účastníka odboja II. skupiny,
c)
50 Sk mesačne, ak ide o dôchodok účastníka odboja III. a IV. skupiny.
(2)
Čiastočné invalidné dôchodky účastníkov odboja priznané pred 1. januárom 1997 sa po zvýšení podľa § 1 alebo úprave podľa § 2 ďalej upravujú o
a)
60 Sk mesačne, ak ide o dôchodok účastníka odboja I. skupiny,
b)
45 Sk mesačne, ak ide o dôchodok účastníka odboja II. skupiny,
c)
25 Sk mesačne, ak ide o dôchodok účastníka odboja III. a IV. skupiny.
(3)
Vdovské dôchodky po účastníkoch odboja a vdovské dôchodky účastníčok odboja priznané pred 1. januárom 1997 sa po zvýšení podľa § 1 alebo úprave podľa § 2 ďalej upravujú o
a)
72 Sk mesačne, ak ide o vdovský dôchodok po účastníkovi odboja I. skupiny alebo o vdovský dôchodok účastníčky odboja I. skupiny,
b)
54 Sk mesačne, ak ide o vdovský dôchodok po účastníkovi odboja II. skupiny alebo o vdovský dôchodok účastníčky odboja II. skupiny,
c)
30 Sk mesačne, ak ide o vdovský dôchodok po účastníkovi odboja III. a IV. skupiny alebo o vdovský dôchodok účastníčky odboja III. a IV. skupiny.
(4)
Sirotské dôchodky obojstranne osirelých detí po účastníkoch odboja priznané pred 1. januárom 1997 sa po zvýšení podľa § 1 alebo úprave podľa § 2 ďalej upravujú o
a)
60 Sk mesačne, ak ide o dôchodok po účastníkovi odboja I. skupiny,
b)
45 Sk mesačne, ak ide o dôchodok po účastníkovi odboja II. skupiny,
c)
25 Sk mesačne, ak ide o dôchodok po účastníkovi odboja III. a IV. skupiny.
(5)
Sirotské dôchodky jednostranne osirelých detí po účastníkoch odboja priznané pred 1. januárom 1997 sa po zvýšení podľa § 1 alebo úprave podľa § 2 ďalej upravujú o
a)
36 Sk mesačne, ak ide o dôchodok po účastníkovi odboja I. skupiny,
b)
27 Sk mesačne, ak ide o dôchodok po účastníkovi odboja II. skupiny,
c)
15 Sk mesačne, ak ide o dôchodok po účastníkovi odboja III. a IV. skupiny.
(6)
Dôchodky uvedené v odsekoch 1 až 5 upravené pre súbeh s iným dôchodkom sa upravujú o polovicu súm uvedených v odsekoch 1 až 5.
Čl. II
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 24 ods. 1 suma „4 660 Sk“ sa nahrádza sumou „5 040 Sk“, suma „4 070 Sk“ sa nahrádza sumou „4 400 Sk“, suma „3 640 Sk“ sa nahrádza sumou „3 940 Sk“ a suma „3 540 Sk“ sa nahrádza sumou „3 830 Sk“.
2.
V § 24 ods. 2 suma „4 070 Sk“ sa nahrádza sumou „4 400 Sk“.
3.
V § 24 ods. 4 suma „4 660 Sk“ sa nahrádza sumou „5 040 Sk“.
4.
V § 31 ods. 1 suma „4 660 Sk“ sa nahrádza sumou „5 040 Sk“, suma „4 070 Sk“ sa nahrádza sumou „4 400 Sk“, suma „3 640 Sk“ sa nahrádza sumou „3 940 Sk“ a suma „3 540 Sk“ sa nahrádza sumou „3 830 Sk“.
5.
V § 31 ods. 2 suma „4 070 Sk“ sa nahrádza sumou „4 400 Sk“.
6.
V § 48a ods. 2 znie:
„(2)
Vdovecký dôchodok je 1 190 Sk mesačne.“.
7.
V § 51 ods. 2 znie:
„(2)
Dôchodok manželky je 455 Sk mesačne.“.
8.
V § 56 ods. 2 suma „4 660 Sk“ sa nahrádza sumou „5 040 Sk“, suma „4 070 Sk“ sa nahrádza sumou „4 400 Sk“, suma „3 640 Sk“ sa nahrádza sumou „3 940 Sk“ a suma „3 540 Sk“ sa nahrádza sumou „3 830 Sk“.
9.
V § 56 ods. 4 suma „4 660 Sk“ sa nahrádza sumou „5 040 Sk“.
10.
V § 56 ods. 5 suma „4 070 Sk“ sa nahrádza sumou „4 400 Sk“.
11.
V § 64 ods. 4 suma „4 660 Sk“ sa nahrádza sumou „5 040 Sk“.
12.
V § 69 sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
13.
V § 70 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Ak je dôchodca trvale taký bezvládny, že potrebuje, aby ho ošetrovala a obsluhovala iná osoba, zvyšuje sa mu dôchodok, prípadne úhrn dôchodkov pri
a)
čiastočnej bezvládnosti o 300 Sk mesačne,
b)
prevažnej bezvládnosti o 500 Sk mesačne,
c)
úplnej bezvládnosti o 700 Sk mesačne.
(2)
Dôchodok, prípadne úhrn dôchodkov spolu so zvýšením dôchodku pre bezvládnosť nesmie presiahnuť sumu 5 040 Sk mesačne.“.
14.
V § 133 ods. 4 suma „4 660 Sk“ sa nahrádza sumou „5 040 Sk“, suma „4 070 Sk“ sa nahrádza sumou „4 400 Sk“ a suma „3 640 Sk“ sa nahrádza sumou „3 940 Sk“.
15.
V § 135 ods. 4 suma „4 660 Sk“ sa nahrádza sumou „5 040 Sk“, suma „4 070 Sk“ sa nahrádza sumou „4 400 Sk“, suma „3 640 Sk“ sa nahrádza sumou „3 940 Sk“ a suma „3 540 Sk“ sa nahrádza sumou „3 830 Sk“.
16.
V § 139 ods. 1 suma „4 660 Sk“ sa nahrádza sumou „5 040 Sk“, suma „4 070 Sk“ sa nahrádza sumou „4 400 Sk“, suma „3 640 Sk“ sa nahrádza sumou „3 940 Sk“ a suma „3 540 Sk“ sa nahrádza sumou „3 830 Sk“.
17.
V § 139 ods. 2 znie:
„(2)
Dôchodok, prípadne úhrn dôchodkov spolu so zvýšením dôchodku pre bezvládnosť nesmie presiahnuť sumu 5 040 Sk mesačne.“.
Čl. III
Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 2 znie:
„(2)
Zvýšenie dôchodku patrí aj nad najvyššie výmery dôchodku alebo úhrnu dôchodkov; výška dôchodku alebo úhrnu dôchodkov vrátane zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť nesmie po zvýšení podľa tohto zákona presiahnuť sumu 5 040 Sk mesačne.“.
2.
V § 7 ods. 2 znie:
„(2)
Pri čiastkových dôchodkoch priznaných podľa medzinárodnej zmluvy patrí pevná suma zvýšenia v pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa predpisov Slovenskej republiky; percentuálna suma zvýšenia sa určí z výšky dôchodku vyplácaného tuzemským platiteľom. V prípade výplaty čiastkových dôchodkov do cudziny platí prvá veta obdobne.“.
3.
V § 10 doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2 a slová „vláda Slovenskej republiky nariadením“ sa nahrádzajú slovami „osobitný zákon“.
Čl. IV
(2)
Vdovské dôchodky a sirotské dôchodky podľa čl. I § 1 sa nezvyšujú, ak boli vymerané z dôchodkov zvýšených podľa čl. I § 1.
(3)
Vdovské dôchodky a sirotské dôchodky podľa čl. I § 2 sa neupravujú, ak boli vymerané z dôchodkov zvýšených podľa čl. I § 1 alebo z dôchodkov upravených podľa čl. I § 2.
(4)
Vdovské dôchodky a sirotské dôchodky podľa čl. I § 3 ods. 3 až 6 sa neupravujú, ak boli vymerané z dôchodkov upravených podľa čl. I § 3 ods. 1 a 2.
Čl. V
(1)
Dôchodok manželky podľa § 168 zákona o sociálnom zabezpečení,4) ktorý sa ku dňu účinnosti tohto zákona vypláca v nižšej sume ako 455 Sk mesačne, sa upraví na túto sumu; ak sa vypláca vo vyššej sume, jeho výška sa nemení.
(2)
Dôchodky uvedené v čl. I § 1 a § 3, vdovecké dôchodky a dôchodky manželky, ktoré boli priznané pred 1. júlom 1995, sa zvyšujú a upravujú od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 1995.
(3)
Dôchodky uvedené v čl. I § 1 a § 3 priznané od 1. júla 1995 do 31. decembra 1995 a dôchodky uvedené v čl. I § 2 a § 3 priznané od 1. januára 1996 do 31. decembra 1996 sa zvyšujú a upravujú odo dňa ich priznania.
(4)
Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť vyplácané k 1. júlu 1995 sa zvýši od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 1995.
(5)
Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, ktoré sa podľa predpisov platných pred 1. júlom 1995 vyplácalo v nižších sumách, než aké sú ustanovené v § 70 ods. 1 zákona o sociálnom zabezpečení,3) pretože úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť presiahol najvyššie výmery úhrnu dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, sa zvýši na sumy ustanovené týmto zákonom v čl. II bode 13; úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť nesmie presiahnuť sumu 5 040 Sk mesačne.
(6)
Ak podľa predpisov platných pred 1. júlom 1995 sa zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť nevyplácalo, pretože úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť presiahol najvyššie výmery úhrnu dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, na žiadosť občana sa rozhodne o nároku na zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť podľa tohto zákona; zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť sa prizná najskôr od účinnosti tohto zákona.
(7)
Doplatok zvýšenia a úpravy dôchodkov podľa čl. I a čl. II pri dôchodkoch priznaných pred 1. júlom 1995 sa poukáže občanovi najneskôr do 31. októbra 1995.
(8)
Doplatok zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť vyplácaného pred 1. júlom 1995 sa poukáže občanovi najneskôr do 31. októbra 1995.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1995.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
2)
Zákon č. 46/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z.
3)
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
4)
Zákon č. 100/1988 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z.