133/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1995 do 30.06.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

133
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. júna 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 a 3 znejú:
„(2)
Za sumu potrebnú na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb občana sa považuje
a)
1 130 Sk mesačne, ak ide o dieťa do 6 rokov veku,
b)
1 260 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 6 rokov do 10 rokov veku,
c)
1 470 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 10 rokov do 15 rokov veku,
d)
1 590 Sk mesačne, ak ide o dieťa nad 15 rokov veku, ktoré spĺňa podmienku nezaopatrenosti,
e)
1 470 Sk mesačne u ostatných občanov.
(3)
Za sumu potrebnú na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na domácnosť sa považuje
a)
710 Sk mesačne, ak ide o jednotlivca,
b)
910 Sk mesačne, ak v domácnosti2) žijú dve osoby,
c)
1 120 Sk mesačne, ak v domácnosti žijú tri alebo štyri osoby,
d)
1 240 Sk mesačne, ak v domácnosti žije päť a viac osôb.“.
2.
§ 5 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 2a), 2b), 2c), 2d), 2e) a 2f) znie:
㤠5
(1)
Za príjem na účely tohto zákona sa považujú
a)
príjmy fyzických osôb podľa osobitného predpisu2a) po odpočítaní
1.
poistného na povinné zdravotné poistenie,
2.
poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie,
3.
príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky,
4.
preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,
5.
ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,2b)
b)
príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu2b) okrem
1.
prijatej náhrady škody, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škody,
2.
odmeny vyplácanej darcom za odber krvi a iných biologických materiálov z ľudského organizmu,
3.
plnenia poskytovaného občanom v súvislosti s výkonom civilnej služby a
4.
úrokov z vkladov zo stavebného sporenia vrátane úrokov zo štátnej podpory,
c)
príjmy, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou dane podľa osobitného predpisu2c) po odpočítaní dane.
(2)
Za príjem sa nepovažujú
a)
prospechové štipendium žiaka,2d) konkurzné a mimoriadne štipendium študenta vysokej školy,2e) mesačná odmena žiaka stredného odborného učilišťa, špeciálneho stredného odborného učilišťa, odborného učilišťa a učilišťa poskytovaná na základe zhodnotenia jeho prospechu a správania,2f)
b)
zárobok nezaopatrených detí za práce vykonávané v čase školských prázdnin a z príležitostného zamestnania, ktoré nezakladá pravidelný príjem,
c)
jednorazové dávky nemocenského a dôchodkového zabezpečenia,
d)
dávky sociálnej starostlivosti poskytované vzhľadom na zdravotný stav bez ohľadu na sociálnu odkázanosť a jednorazové dávky sociálnej starostlivosti,
e)
zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
f)
príplatok k prídavkom na deti.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a), 2b), 2c), 2d), 2e) a 2f) znejú:
2a)
§ 6 až 10 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
2b)
Zákon č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
2c)
§ 36 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
2d)
§ 9 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 88/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl.
2e)
§ 3 a 4 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl.
2f)
§ 3 ods. 3 a § 4 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1995.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.