112/1995 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

112
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydalo podľa § 59 ods. 3 a § 62 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb.
výnos z 22. mája 1995 č. 5307/M–95, ktorým sa vykonávajú pre príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky a ustanovujú sa ním podmienky nároku na naturálne náležitosti a nároku na náhradu cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré policajtovi vzniknú pri plnení služobných povinností, výška týchto nárokov, výplatné termíny a ďalšie podrobnosti.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos bol uverejnený v Spravodajcovi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 3/1995.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a na Riaditeľstve Železničnej polície Slovenskej republiky.