71/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.04.1994 do 31.03.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. februára 1994,
ktorým sa mení zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Čl. I
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 14 ods. 1 sa slová „do 31. decembra 1993“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1994“.
2.
V § 14 ods. 4 sa slová „pred 1. januárom 1994“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1995“.
3.
V § 14 ods. 5 sa nahrádzajú slová „pred 1. januárom 1994“ slovami „pred 1. januárom 1995“, slová „do 31. decembra 1993“ slovami „do 31. decembra 1994“ a slová „k 31. decembru 1993“ slovami „k 31. decembru 1994“.
4.
V § 15 sa slová „po 31. decembri 1993“ nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1994“.
5.
V § 19 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „do 31. decembra 1992“.
6.
V § 40 ods. 1 písm. b) sa slová „pred 1. januárom 1994“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1995“.
7.
V § 40 ods. 2 písm. d) sa slová „pred 1. januárom 1994“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1995“.
8.
V § 46 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „pred 1. januárom 1993“.
9.
V § 56 ods. 5 sa slová „pred 1. januárom 1994“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1995“.
10.
V § 130 ods. 1 sa slová „pred 1. januárom 1994“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1995“ a slová „po 31. decembri 1993“ slovami „po 31. decembri 1994“.
11.
V § 130 ods. 3 sa slová „do 31. decembra 1993“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1994“.
12.
V nadpise nad § 174 sa slová „po 31. decembri 1993“ nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1994“.
13.
V § 174 ods. 1 sa slová „pred 1. januárom 1994“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1995“ a slová „po 31. decembri 1993“ slovami „po 31. decembri 1994“.
14.
V § 174 ods. 2 sa slová „k 31. decembru 1993“ nahrádzajú slovami „k 31. decembru 1994“.
15.
V § 175 sa slová „do 31. decembra 2017“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2018“.
Čl. II
Na účely vzniku nároku na invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok a vdovský dôchodok, na účely nového vymerania invalidného dôchodku a čiastočného invalidného dôchodku sa úrazy utrpené v období od 1. januára 1993 do účinnosti tohto zákona považujú za podmienok uvedených v § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov za pracovné úrazy.
Čl. III
(1)
V období od 1. januára 1993 do 16. marca 1993 sa hodnotia zamestnania podľa druhu vykonávaných prác a služba vojakov z povolania podľa druhu vykonávaných funkcií v I. a II. pracovnej kategórii a v I. a II. kategórii funkcií podľa predpisov platných pred 1. júnom 1992 a spôsobom ustanoveným zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
(2)
V konaniach vo veciach dôchodkového zabezpečenia, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona a v ktorých hodnotenie zamestnania podľa odseku 1 môže mať vplyv na rozhodnutie, sa postupuje podľa tohto zákona.
(3)
V prípadoch, ak boli konania vo veciach dôchodkového zabezpečenia právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona a v ktorých hodnotenie zamestnania podľa odseku 1 mohlo mať vplyv na rozhodnutie, sa začína na žiadosť občana nové konanie, v ktorom sa postupuje podľa tohto zákona.
Čl. IV
(1)
V konaniach vo veciach dôchodkového zabezpečenia, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona a v ktorých hodnotenie zamestnania a posudzovanie pracovného úrazu môže mať vplyv na rozhodnutie, sa od 1. januára 1994 na hodnotenie zamestnania vzťahuje čl. I tohto zákona a na posudzovanie pracovného úrazu čl. II tohto zákona.
(2)
V prípadoch, ak boli konania vo veciach dôchodkového zabezpečenia právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona a v ktorých hodnotenie zamestnania a posudzovanie pracovného úrazu mohlo mať vplyv na rozhodnutie, sa začína na žiadosť občana nové konanie, v ktorom sa od 1. januára 1994 na hodnotenie zamestnania vzťahuje čl. I tohto zákona a na posudzovanie pracovného úrazu čl. II tohto zákona.
DRUHÁ ČASŤ
Čl. V
Zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. sa mení takto:
§ 122 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 20) a 21) znie:
㤠122
(1)
Príspevok sa zvyšuje v rovnakom termíne, ako sa upravuje náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania podľa osobitných predpisov.20)
(2)
Príspevok sa zvyšuje o jednu tretinu percentnej výšky, ktorou sa za rozhodujúce obdobie po jeho priznaní upravuje priemerný zárobok rozhodný na výpočet náhrady za stratu na zárobku podľa odseku 1.
(3)
Percentné zvýšenie podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje smerom nahor.
(4)
Po dobu pobytu príjemcu príspevku v cudzine, po dobu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody sa príspevok vypláca za podmienok ustanovených na výplatu dôchodku zo sociálneho zabezpečenia.21)
Poznámky pod čiarou k odkazom 20) a 21) znejú:
20)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1993 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.
21)
§ 100 a 103 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb. a v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z.“.
Čl. VI
Prechodné ustanovenia
(1)
Príspevok podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, na ktorý vznikol nárok pred 1. novembrom 1991, sa odo dňa účinnosti tohto zákona poskytuje vo výške, v akej bol vyplácaný ku dňu účinnosti tohto zákona.
(2)
Príspevok podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, na ktorý vznikol nárok po 31. októbri 1991, sa odo dňa účinnosti tohto zákona poskytuje príjemcovi vo výške, na ktorú mal nárok podľa § 120 v čase skončenia jeho služobného pomeru, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(3)
Príspevok, na ktorý vznikol nárok po 31. októbri 1991, sa odo dňa účinnosti tohto zákona zvyšuje o
a)
15 %, ak bol priznaný do 31. decembra 1991,
b)
13 %, ak bol priznaný od 1. januára 1992 do 31. marca 1992,
c)
11 %, ak bol priznaný od 1. apríla 1992 do 30. júna 1992,
d)
8 %, ak bol priznaný od 1. júla 1992 do 30. septembra 1992,
f)
4 %, ak bol priznaný od 1. januára 1993 do 31. marca 1993,
g)
2 %, ak bol priznaný od 1. apríla 1993 do 30. júna 1993.
TRETIA ČASŤ
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.