66/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.03.1994 do 31.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

66
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. marca 1994
o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Rozsah platnosti
Tento zákon upravuje platové pomery prokurátorov, vojenských prokurátorov (ďalej len „prokurátor“), právnych čakateľov prokuratúry a vojenskej prokuratúry (ďalej len „čakateľ“) Slovenskej republiky s výnimkou generálneho prokurátora Slovenskej republiky.1)
§ 2
Plat
(1)
Prokurátorovi a čakateľovi patrí
a)
základný plat vo výške zodpovedajúcej ich zaradeniu do platovej skupiny a platového stupňa,
b)
príplatky vo výške a za podmienok ustanovených týmto zákonom,
c)
hodnostný príplatok podľa zákona, ak sú príslušníkmi Armády Slovenskej republiky v služobnom pomere vojaka z povolania.
(2)
Prokurátorovi a čakateľovi možno poskytovať odmeny za podmienok ustanovených týmto zákonom.
§ 3
Zaraďovanie do platových skupín a platových stupňov
(1)
Prokurátor okresnej a vojenskej obvodovej prokuratúry sa zaradí do platovej skupiny I, prokurátor krajskej a vyššej vojenskej prokuratúry do platovej skupiny II a prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a Hlavnej vojenskej prokuratúry Slovenskej republiky do platovej skupiny III a podľa dĺžky započítateľnej praxe (§ 5) do jedného z jedenástich platových stupňov.
(2)
Prokurátorovi zaradenému podľa odseku 1 patrí základný plat, ktorý sa určuje z priemerného platu prokurátora takto:
Platový Počet rokov Platová skupina
stupeň započítateľnej I II III
praxe
1 do ukončenia 4. roku praxe 70 % 75% 80 %
2 od začiatku 5. roku praxe 75 % 80% 85 %
3 od začiatku 7. roku praxe 80 % 85% 90 %
4 od začiatku 9. roku praxe 85 % 90% 95 %
5 od začiatku 12. roku praxe 90 % 95% 100 %
6 od začiatku 15. roku praxe 95 % 100 % 105 %
7 od začiatku 18. roku praxe 100 % 105 % 110 %
8 od začiatku 21. roku praxe 105 % 110 % 115 %
9 od začiatku 24. roku praxe 110 % 115 % 120 %
10 od začiatku 27. roku praxe 115 % 120 % 125 %
11 od začiatku 30. roku praxe 120 % 125 % 130 %
(3)
Priemerným platom prokurátora (zodpovedá priemernému platu sudcu podľa osobitného predpisu)2) sa rozumie plat v 6. platovom stupni a v II. platovej skupine.
(4)
Prokurátora možno preradiť z prvého do druhého platového stupňa, len ak skutočne vykonával túto funkciu najmenej po dobu dvoch rokov. Do tejto doby sa nezapočítava doba prekážok v práci na strane prokurátora presahujúca tri mesiace v kalendárnom roku.3)
(5)
Čakateľovi patrí
a)
počas prvých šiestich mesiacov prípravnej praxe základný plat vo výške 5 000 Sk mesačne; čakateľovi s inou právnickou praxou podľa § 5 ods. 1 písm. c) v trvaní najmenej troch rokov patrí základný plat vo výške 6 000 Sk aj počas prvých šiestich mesiacov prípravnej praxe,
b)
od začiatku siedmeho mesiaca prípravnej praxe do ustanovenia do funkcie prokurátora základný plat vo výške 6 000 Sk mesačne.
§ 4
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky potrebné na výkon funkcie prokurátora a čakateľa sú ustanovené osobitným predpisom.4)
§ 5
Doba rozhodná na zaradenie prokurátora do platového stupňa
(1)
Do doby rozhodnej na zaradenie prokurátora do príslušného platového stupňa (ďalej len „započítateľná prax“) sa započítava doba
a)
prípravnej praxe čakateľa,
b)
výkonu funkcie prokurátora,
c)
preukázanej inej právnickej praxe po ukončení úplného vysokoškolského právnického vzdelania,
d)
výkonu vojenskej základnej (náhradnej) služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v čase jej výkonu a civilnej služby v rozsahu najviac 18 mesiacov,
e)
starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky, resp. ďalšej materskej dovolenky určenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, osobnej celodennej a riadnej starostlivosti o dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté, vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť určenú osobitným predpisom, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb.
(2)
Na zmiernenie následkov krívd spôsobených neplatnými právnymi úkonmi 5) v období od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 môže generálny prokurátor Slovenskej republiky do započítateľnej praxe zahrnúť v plnom rozsahu i dobu inej praxe, ako je ustanovená v odseku 1 písm. a) až c), ak prokurátor nemohol vykonávať svoju funkciu alebo inú právnickú prax.
(3)
Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže generálny prokurátor Slovenskej republiky a hlavný vojenský prokurátor Slovenskej republiky rozhodnúť o započítaní inej doby do započítateľnej praxe.
§ 6
Príplatok za výchovu čakateľov
Prokurátorovi, ktorý je poverený výchovou čakateľov, možno poskytnúť počas tejto výchovy v závislosti od počtu zverených čakateľov osobný príplatok až do výšky 800 Sk mesačne.
§ 7
Osobitný príplatok
(1)
Prokurátorom a čakateľom na okresných (vojenských obvodových) a krajských (vyšších vojenských) prokuratúrach, ktorí majú výrazne sťažené alebo mimoriadne psychicky náročné pracovné podmienky, sa môže poskytovať osobitný príplatok až do výšky 800 Sk mesačne. Tieto prokuratúry určí generálny prokurátor Slovenskej republiky (hlavný vojenský prokurátor Slovenskej republiky).
(2)
Prokurátorovi a čakateľovi, ktorí sú príslušníkmi Armády Slovenskej republiky, patrí za výkon služobných povinností pri zabezpečovaní pripravenosti a mobilizačnej pohotovosti príplatok v sume 800 Sk mesačne.
§ 8
Príplatok za riadenie
(1)
Podľa stupňa riadenia a náročnosti riadiacej práce príplatok za riadenie patrí v rámci týchto rozpätí mesačne v Sk:
a) námestníkovi generálneho  
  prokurátora Slovenskej  
  republiky, hlavnému  
  vojenskému prokurátorovi  
  Slovenskej republiky od 5 000 do 7 500
b) námestníkovi hlavného  
  vojenského prokurátora  
  Slovenskej republiky od 3 600 do 4 400
c) riaditeľovi odboru  
  Generálnej prokuratúry  
  Slovenskej republiky  
  a Hlavnej vojenskej  
  prokuratúry Slovenskej  
  republiky od 1 500 do 2 200
d) zástupcovi riaditeľa odboru  
  Generálnej prokuratúry  
  Slovenskej republiky  
  a Hlavnej vojenskej  
  prokuratúry Slovenskej  
  republiky, vedúcemu  
  oddelenia a vedúcemu  
  úseku v rámci oddelenia  
  Generálnej prokuratúry  
  Slovenskej republiky od 500 do 1 600
e) krajskému prokurátorovi,  
  vyššiemu vojenskému  
  prokurátorovi od 1 600 do 3 200
f) námestníkovi krajského  
  prokurátora a vyššieho  
  vojenského prokurátora od 1 200 do 1 800
g) vedúcemu oddelenia  
  a vedúcemu úseku v rámci  
  oddelenia krajskej proku-  
  ratúry, náčelníkovi  
  oddelenia a zástupcovi  
  náčelníka oddelenia vyššej  
  vojenskej prokuratúry od 300 do 1 000
h) okresnému prokurátorovi  
  a vojenskému obvodovému  
  prokurátorovi od 1 600 do 2 400
ch) námestníkovi okresného  
  a vojenského obvodového  
  prokurátora od 800 do 1 500
i) náčelníkovi oddelenia  
  vojenskej obvodovej  
  prokuratúry od 300 do 1 000
(2)
V prípade súbehu funkcií patrí prokurátorovi ten príplatok za riadenie, ktorý je pre neho výhodnejší.
§ 9
Hodnostný príplatok
Prokurátorovi a čakateľovi, ktorí sú príslušníkmi Armády Slovenskej republiky v služobnom pomere vojaka z povolania, patrí hodnostný príplatok vo výške určenej osobitným predpisom.6)
§ 10
Odmeny
Prokurátorovi a čakateľovi možno poskytnúť odmenu
a)
za splnenie mimoriadnej alebo osobitne významnej pracovnej úlohy,
b)
za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku a pri prvom skončení zamestnania v súvislosti s odchodom do starobného alebo invalidného dôchodku, prípadne v súvislosti s jeho uvoľnením, ak splní podmienky mimoriadneho poskytovania starobného dôchodku podľa osobitného predpisu, 7) až do výšky jeho priemerného mesačného zárobku,8)
c)
za poskytnutie osobnej pomoci pri požiarnej ochrane alebo živelných udalostiach, ich likvidácii a odstraňovaní ich následkov, alebo pri mimoriadnych udalostiach, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku,
d)
v iných zreteľa hodných prípadoch na základe rozhodnutia generálneho prokurátora Slovenskej republiky.
§ 11
Plat počas dočasného výkonu funkcie prokurátora na inej prokuratúre
(1)
Prokurátorovi patrí počas dočasného preloženia plat minimálne podľa doterajšieho zaradenia s výnimkou príplatkov podľa § 6 a 7; príplatky podľa týchto ustanovení patria len vtedy, ak v mieste dočasného preloženia vznikne na ne nárok.
(2)
Ak prokurátor dočasne vykonáva funkciu prokurátora na inej prokuratúre za účelom zastupovania neprítomného prokurátora vykonávajúceho vyššiu funkciu, patrí mu príplatok za zastupovanie podľa § 12.
§ 12
Príplatok za zastupovanie
(1)
Ak prokurátor na príkaz vedúceho prokurátora zastupuje neprítomného prokurátora vykonávajúceho vyššiu funkciu v plnom rozsahu jeho činnosti po dobu dlhšiu ako štyri týždne, patrí mu od začiatku zastupovania príplatok za riadenie podľa § 8.
(2)
Príplatok za zastupovanie nepatrí, ak je zastupovanie súčasťou pracovných povinností prokurátora.
§ 13
Príplatok za prácu nadčas a vo sviatok
(1)
Za hodinu práce nadčas9) prislúcha prokurátorovi a čakateľovi dosiahnutý plat zvýšený o 25 % priemerného hodinového zárobku, a ak ide o dni nepretržitého odpočinku v týždni, o 50 % priemerného hodinového zárobku, pokiaľ sa zamestnávateľ nedohodol s prokurátorom alebo čakateľom na poskytnutí náhradného voľna namiesto zvýšenia platu. Ak zamestnávateľ neposkytne prokurátorovi alebo čakateľovi náhradné voľno v dobe troch kalendárnych mesiacov po výkone práce nadčas alebo v inak dohodnutej dobe, prislúcha im zvýšený plat podľa prvej vety.
(2)
Prokurátorovi, ktorému prislúcha príplatok za riadenie podľa § 8, je plat určený s prihliadnutím na prípadnú prácu nadčas a príplatok za prácu nadčas mu neprislúcha. To neplatí o práci nadčas vykonávanej v noci alebo v deň pracovného pokoja.10) V plate riadiaceho prokurátora, ktorý je štatutárnym orgánom, je vždy prihliadnuté na prácu nadčas.
(3)
Za hodinu práce vo sviatok prislúcha prokurátorovi a čakateľovi dosiahnutý plat zvýšený o 100 % priemerného hodinového zárobku, ak sa zamestnávateľ nedohodol s prokurátorom alebo čakateľom na poskytnutí náhradného voľna. Ustanovenie odseku 1 druhej vety tu platí obdobne.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa nevzťahujú na prokurátorov a právnych čakateľov vojenských prokuratúr.
§ 14
Odmena za pracovnú pohotovosť
(1)
Pri nariadenej alebo dohodnutej pracovnej pohotovosti11) na pracovisku mimo pracovného času prokurátora poskytne zamestnávateľ prokurátorovi za hodinu tejto pohotovosti odmenu vo výške 50 % priemerného hodinového zárobku, a ak ide o deň pracovného pokoja, vo výške 100 % priemerného hodinového zárobku, pokiaľ sa zamestnávateľ nedohodol s prokurátorom na poskytnutí náhradného voľna. Ustanovenie § 13 ods. 1 druhej vety platí obdobne pre poskytnutie odmeny za pracovnú pohotovosť.
(2)
Pri nariadenej alebo dohodnutej pracovnej pohotovosti mimo pracoviska mimo pracovného času prokurátora poskytne zamestnávateľ prokurátorovi za hodinu tejto pohotovosti odmenu vo výške 15 % priemerného hodinového zárobku, a ak ide o deň pracovného pokoja, vo výške 25 % priemerného hodinového zárobku.
(3)
Za výkon práce v čase pracovnej pohotovosti prislúcha prokurátorovi plat. Odmena za pracovnú pohotovosť v takomto prípade neprislúcha.
§ 15
(1)
Prokurátori majú v kalendárnom roku, v ktorom pracovali po dobu deviatich mesiacov, nárok na jeden plat navyše, a to vo výške platu patriaceho za mesiac november určeného podľa § 3, 7, 8, 9 a 11.
(2)
Do doby skutočného výkonu funkcie podľa odseku 1 sa započítava doba dovolenky na zotavenie.
(3)
Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac november.
(4)
Ak vznikne nárok podľa odseku 1 až v decembri, je plat podľa odseku 1 splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu za mesiac december.
§ 16
V čase, keď prokurátor nevykonáva funkciu prokurátora pre chorobu, patrí mu základný plat podľa § 3 maximálne 30 pracovných dní počas každého kalendárneho roka. V tom čase mu nepatria dávky nemocenského poistenia.
§ 17
Platové vyrovnanie
(1)
Ak sa prokurátor vzdal svojej funkcie z dôvodu, že mu jeho zdravotný stav nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti prokurátora, patrí mu po dobu troch mesiacov odo dňa, keď prestal túto funkciu vykonávať, vyrovnanie vo výške doterajšieho platu určeného podľa § 3, 7 a 8 alebo vo výške rozdielu medzi doterajším platom a platom, prípadne zárobkom, ktorý dosahuje na novom pracovnom mieste.
(2)
Prokurátorovi vyrovnanie nepatrí, ak má nárok na starobný dôchodok alebo na invalidný dôchodok. Ak bol prokurátorovi priznaný čiastočný invalidný dôchodok, suma vyrovnania sa zníži o výšku tohto dôchodku.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 18
(1)
Základný plat vo vyššom platovom stupni patrí prokurátorovi od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol určenú dobu započítateľnej praxe.
(2)
Príplatok podľa § 8 patrí prokurátorovi odo dňa ustanovenia do príslušnej funkcie.
(3)
Príplatok podľa § 6 a 7 patrí prokurátorovi od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom vznikol naň nárok, ak je týmto dňom prvý deň mesiaca, už od tohto dňa.
§ 19
Do doby rozhodnej na zaradenie prokurátora do príslušného platového stupňa sa započítavajú ku dňu účinnosti tohto zákona všetky doby započítané podľa doterajších predpisov.
§ 20
Znížiť základný plat prokurátorovi možno len na základe právoplatného rozhodnutia podľa zákona o prokuratúre.
§ 21
(1)
Ak sa v rozhodujúcom období zvýši alebo zníži priemerný plat pracovníka národného hospodárstva Slovenskej republiky o viac ako 10 %, upraví sa prokurátorom plat ustanovený v § 3 o príslušné percento.
(2)
Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 1 je predchádzajúci kalendárny polrok.
§ 22
Plat podľa tohto zákona sa poskytne prokurátorom a právnym čakateľom po prvýkrát za mesiac marec 1994.
§ 23
Zrušujú sa:
1.
Výnos Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky z 19. novembra 1991 č. 2349/1991-SM o platových pomeroch prokurátorov, vyšetrovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry (registrovaný v čiastke 102/1991 Zb. pod č. 538/1991 Zb.) v znení výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 19. novembra 1992 č. 3374/1992-SM (registrovaný v čiastke 112/1992 Zb. pod č. 560/1992 Zb.).
2.
V prílohe č. 1 (Katalóg pracovných činností) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z. v časti A Spoločné pracovné činnosti a štátna správa – príklady pracovných činností č. 8.42, 9.44, 10.34, 11.12, 12.04 a v prílohe č. 4 Príplatky za riadenie, prvá časť, Ozbrojené sily – funkcie č. 1.1 hlavný vojenský prokurátor, č. 1.3 zástupca hlavného vojenského prokurátora, č. 2.1 vyšší vojenský prokurátor, č. 2.2 námestník vyššieho vojenského prokurátora.
§ 24
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Jozef Moravčík v. r.

Ivan Gašparovič v. r.
1)
§ 50 ods. 1 zákona č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky.
5)
Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
6)
§ 9 ods. 1 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
7)
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 116/1989 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb. a zákona č. 235/1992 Zb.
8)
§ 17 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.