39/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.1994 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. januára 1994,
ktorým sa dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 8 sa vkladá nový § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Doba zamestnania v osobitných prípadoch
(1)
Ako doba zamestnania sa započítava, ak sa už nezapočítala,
a)
doba služby vojaka z povolania v armáde Slovenskej republiky v období od 14. marca 1939 do 8. mája 1945,
b)
doba služby tých príslušníkov polície a žandárstva, ktorí boli prijatí do služby v čase od 14. marca 1939 do 8. mája 1945,
c)
doba služby vojaka z povolania v domobrane v období od 6. októbra 1944 do 8. mája 1945.
(2)
Ako doba zamestnania podľa predchádzajúceho odseku sa nezapočítava doba služby osobám, ktoré
a)
sa dopustili vojnových zločinov proti ľudskosti alebo porušovania ženevských konvencií z oblasti medzinárodného vojnového práva,
b)
boli stíhané poľným prokurátorom 1. československej armády na Slovensku pre dezerciu, vojenskú zradu a iné závažné trestné činy, ktorých sa dopustili ako príslušníci 1. československej armády,
c)
sa dopustili závažných trestných činov v dobe operačného nasadenia,
d)
ako príslušníci polície, žandárstva alebo domobrany alebo ako príslušníci formácií, ktoré boli do nej začlenené, sa aktívne zúčastňovali na represiách proti civilnému obyvateľstvu v protipartizánskych jednotkách Edelweiss, Snežienka a Jozef,
e)
dobrovoľne vstúpili do sabotážnych, diverzných alebo záškodníckych kurzov organizovaných Sicherheitsdienstom a Abwehrom.“.
2.
Za § 162 sa vkladá nový § 162a, ktorý znie:
㤠162a
(1)
Výška dôchodkov po zápočte doby zamestnania podľa § 8a priznaných pred účinnosťou tohto zákona sa určí podľa predpisov, podľa ktorých bol dôchodok priznaný.
(2)
Výška dôchodkov vrátane vdovských a sirotských dôchodkov priznaných pred účinnosťou tohto zákona sa upraví po preukázaní skutočností podľa odseku 3, a to najskôr od splátky dôchodku splatnej po účinnosti tohto zákona.
(3)
Skutočnosti potrebné na započítanie doby zamestnania podľa § 8a sa preukazujú osvedčením orgánu určeného všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.