367/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.1994 do 31.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

367
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. decembra 1994,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 41 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 36) a 37) znejú:
„(11)
Daňovníci, ktorí si v roku 1994 obstarali a do 30. 6. 1995 uvedú do užívania elektronické registračné pokladnice v súlade s osobitným predpisom36), môžu uplatniť v roku 1994 a 1995
a)
pri odpisovaných pokladniciach, ktoré sa nedajú adaptovať tak, aby spĺňali podmienky stanovené osobitným predpisom37), jednorazový odpis zostatkovej ceny v nákladoch,
b)
pri pokladniciach už odpisovaných podľa tohto zákona z obstarávacej ceny do 20 tis. Sk jednorazový odpis zostatkovej ceny v nákladoch,
c)
pri pokladniciach s obstarávacou cenou do 20 tis. Sk vrátane jednorazový odpis v celej sume obstarania v nákladoch roku 1994,
d)
pri pokladniciach s obstarávacou cenou vyššou ako 20 tis. Sk jednorazový odpis vo výške 50 % z obstarávacej ceny v nákladoch roku 1994 a zostávajúcich 50 % v nákladoch roku 1995.
(12)
Daňovníci, ktorí si obstarajú a uvedú do užívania elektronické registračné pokladnice v čase od 1. 1. 1995 do 30. 6. 1995 v súlade s osobitným predpisom36), môžu uplatniť
a)
pri pokladniciach s obstarávacou cenou do 20 tis. Sk jednorazový odpis v nákladoch roku 1995,
b)
pri pokladniciach s obstarávacou cenou vyššou ako 20 tis. Sk jednorazový odpis vo výške 50 % v nákladoch roku 1995 a zostávajúcich 50 % podľa § 31 alebo 32 tohto zákona v ďalších rokoch.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36) a 37) znejú:
36)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou.
37)
§ 2 písm. b) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z.
Doterajšie odseky 10 až 18 sa označujú ako odseky 12 až 20.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 35 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ustanovenia odsekov 7 až 11 sa prvý raz použijú počnúc 1. júlom 1995.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.