351/1994 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

351
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky
z 1. decembra 1994
o školských strediskách záujmovej činnosti
Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o zriaďovaní a zrušovaní školských stredísk záujmovej činnosti1) (ďalej len „stredisko“), o ich činnosti a prevádzke.
§ 2
(1)
Stredisko zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí a mládeže v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít, súťaží a individuálneho prístupu v priebehu celého kalendárneho roka.
(2)
Priamou výchovnou prácou sa rozumie
a)
pravidelná činnosť v záujmových útvaroch a kluboch záujmovej činnosti,
b)
príležitostná činnosť uskutočňovaná jednorazovými alebo pravidelne sa opakujúcimi podujatiami, súťažami, odbornými sústredeniami alebo exkurziami,
c)
individuálny prístup, najmä vo vzťahu k zdravotne postihnutým a talentovaným deťom a mládeži,
d)
spontánna činnosť formou priebežnej ponuky podľa záujmu detí a mládeže,
e)
prázdninová činnosť formou stálych, putovných, víkendových táborov alebo krátkodobých podujatí pre deti a mládež spravidla s neustálenými záujmami,
f)
pedagogický dozor a organizačná práca pri podujatiach strediska nariadené riaditeľom; tieto aktivity sa využívajú spravidla na doplnenie stanovenej miery výchovnej práce.
§ 3
(1)
Orgán štátnej správy v školstve2), cirkev, náboženská spoločnosť, obec, fyzická osoba a iná právnická osoba3) (ďalej len „zriaďovateľ “) zriaďujú stredisko ako právnickú osobu alebo ho môžu zriadiť aj ako súčasť základnej a strednej školy4) na požiadanie jej riaditeľa.
(2)
Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie strediska musí obsahovať
a)
označenie zriaďovateľa,
b)
názov a sídlo strediska,
c)
dátum zriadenia strediska,
d)
vymedzenie účelu a tomu zodpovedajúceho predmetu činnosti,
e)
označenie štatutárneho orgánu strediska,
f)
výpis z registra trestov, ak je zriaďovateľom fyzická osoba,
g)
určenie obdobia, na ktoré sa stredisko zriaďuje,
h)
stanovisko obce k zriadeniu strediska, ak obec nie je zriaďovateľom,
i)
doklad o finančnom a materiálnom zabezpečení,
j)
potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy na úseku zdravotníctva (hygienika) a bezpečnostného technika o tom, že priestory strediska vyhovujú hygienickým a bezpečnostným normám,
k)
stanovisko príslušného orgánu štátnej správy v školstve.
(3)
Ak stredisko zriaďuje orgán štátnej správy v školstve, predkladá len údaje uvedené v odseku 2 písm. a) až j) a stanovisko územnej školskej rady k zriadeniu strediska.
(4)
Návrh na zrušenie strediska musí obsahovať
a)
dôvod zrušenia strediska,
b)
stanovisko obce k zrušeniu strediska,
c)
stanovisko príslušného orgánu štátnej správy v školstve k zrušeniu strediska,
d)
stanovisko územnej školskej rady k zrušeniu strediska, ak je zriaďovateľom strediska orgán štátnej správy v školstve.
(5)
Návrh na zriadenie alebo zrušenie strediska predloží zriaďovateľ Ministerstvu školstva a vedy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) do 31. júla príslušného kalendárneho roka.
(6)
Ministerstvo môže stredisko zriadené iným zriaďovateľom ako orgánom štátnej správy v školstve zrušiť pre opakované zistenia nedostatkov v činnosti, v starostlivosti o zdravie a bezpečnosť, v personálnom a materiálnom zabezpečení a pre morálne ohrozenie detí a mládeže, a to na podnet obce, občanov alebo príslušného orgánu štátnej správy v školstve.
§ 4
(1)
Stredisko sa člení na záujmové útvary a kluby záujmovej činnosti.
(2)
Pre zdravotne postihnuté deti a mládež sa môžu zriaďovať v stredisku špeciálne záujmové útvary a kluby záujmovej činnosti.
(3)
Štruktúra, zameranie a počet záujmových útvarov a klubov záujmovej činnosti sa určuje najmä podľa záujmu, želaní a návrhov detí a mládeže s prihliadnutím na finančné a materiálno-technické možnosti.
§ 5
(1)
Stredisko zriadené ako právnická osoba riadi riaditeľ strediska, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ. Stredisko zriadené ako súčasť školy riadi riaditeľ školy.
(2)
Riaditeľ strediska a riaditeľ školy (ďalej len „riaditeľ “) zodpovedá za koncepciu, činnosť a hospodárenie strediska.
(3)
Riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa vydáva štatút strediska, pracovný a organizačný poriadok a rámcový plán činnosti strediska.
§ 6
(1)
Pracovníkmi strediska sú
a)
vedúci vychovávateľ,
b)
vychovávatelia,
c)
externí pracovníci.
(2)
Kvalifikačné požiadavky na vychovávateľov určuje osobitný predpis.5)
(3)
Od externých vedúcich záujmových útvarov a vedúcich klubov záujmovej činnosti sa vyžaduje odborná spôsobilosť na záujmovú oblasť, ktorú riadia.
(4)
Pracovný čas v stredisku je vo voľnom čase detí a mládeže, spravidla v popoludňajších a večerných hodinách, v dňoch pracovného pokoja a cez školské prázdniny.
(5)
Mieru výchovnej práce vychovávateľov v stredisku ustanovuje osobitný predpis.6) Rozsah a obsah priamej výchovnej práce vychovávateľov určuje § 2 ods. 2.
§ 7
(1)
Spôsob a právnu formu hospodárenia strediska určuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Poplatky za účasť v záujmových útvaroch a v kluboch záujmovej činnosti uhrádzajú účastníci; tvoria najmenej 25 % z celkových nákladov na vykonávanie konkrétnej záujmovej činnosti.
(3)
Výška poplatku prihliada na náročnosť a druh záujmovej činnosti.
(4)
Riaditeľ po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže rozhodnúť o znížení, resp. o odpustení poplatku.8)
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.
Ľubomír Harach v. r.
1)
§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
2)
§ 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
3)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.
4)
§ 45 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).
5)
Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 222/1993 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.
6)
§ 2 ods. 2 písm. g) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 229/1994 Z. z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov.
7)
§ 2 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.
8)
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 243/1993 Z. z. o sociálnej odkázanosti.