279/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1995 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

279
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. septembra 1994,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z. sa mení takto:
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 1 tohto nariadenia.
Čl. II
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/1993 Z. z. sa mení takto:
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/1993 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 2 tohto nariadenia.
Čl. III
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.
Jozef Moravčík v. r.
Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb.
Stupnica platových taríf zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
(Sk mesačne)
Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podlá platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 2450 2660 2900 3 180 3 500 3860 4250 4700 5 190 5750 6350 7030
2 do 6 2 560 2 780 3030 3320 3660 4030 4440 4910 5430 6000 6640 7340
3 do 9 2670 2900 3 160 3460 3810 4200 4620 5 110 5660 6260 6920 7650
4 do 12 2 780 3020 3290 3610 3970 4370 4810 5320 5890 6510 7200 7960
5 do 15 2890 3 140 3420 3750 4 130 4 540 5000 5530 6 120 6770 7480 8280
6 do 18 2990 3250 3550 3890 4280 4710 5 190 5740 6350 7020 7770 8590
7 do 21 3 100 3370 3680 4030 4440 4890 5380 5950 6580 7280 8050 8900
8 do 24 3210 3490 3810 4 170 4590 5060 5570 6 160 6810 7530 8330 9210
9 do 27 3320 3610 3940 4310 4750 5230 5760 6370 7040 7790 8610 9 530
10 nad 27 3430 3 730 4070 4450 4900 5400 5940 6570 7270 8040 8890 9840

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb.
Stupnica platových taríf príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(Sk mesačne)
Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podlá platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 2450 2660 2900 3 180 3 500 3860 4250 4700 5 190 5750 6350 7030
2 do 6 2 560 2 780 3030 3320 3660 4030 4440 4910 5430 6000 6640 7340
3 do 9 2670 2900 3 160 3460 3810 4200 4620 5 110 5660 6260 6920 7650
4 do 12 2 780 3020 3290 3610 3970 4370 4810 5320 5890 6510 7200 7960
5 do 15 2890 3 140 3420 3750 4 130 4 540 5000 5530 6 120 6770 7480 8280
6 do 18 2990 3250 3550 3890 4280 4710 5 190 5740 6350 7020 7770 8590
7 do 21 3 100 3370 3680 4030 4440 4890 5380 5950 6580 7280 8050 8900
8 do 24 3210 3490 3810 4 170 4590 5060 5570 6 160 6810 7530 8330 9210
9 do 27 3320 3610 3940 4310 4750 5230 5760 6370 7040 7790 8610 9 530
10 nad 27 3430 3 730 4070 4450 4900 5400 5940 6570 7270 8040 8890 9840