264/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1994 do 31.03.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

264
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. septembra 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/l992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 94/1993 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 59e a 147b zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 94/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Odbornou praxou, ktorou policajt preukázal pre výkon funkcie potrebné odborné znalosti podľa odseku 6 písm. a), sa rozumie, ak policajt po dobu aspoň l0 rokov vykonával pracovné činnosti rovnakého zamerania, aké bude povinný vykonávať vo funkcii, pre ktorú sa mu udeľuje výnimka.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až l0.
2.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Z doby započítateľnej praxe rozhodnej pre určenie percentuálneho podielu prídavku za výsluhu rokov sa odpočíta policajtovi zaradenému podľa § 2 ods. 5 písm. b) a § 2 ods. 6 písm. a), b), c), d) a e) do
a)
štvrtej až siedmej platovej triedy doba dvoch rokov, ak dosiahol len stredné vzdelanie,
b)
ôsmej a vyššej platovej triedy doba deviatich rokov, ak dosiahol len stredné vzdelanie,
c)
ôsmej platovej triedy doba troch rokov, ak dosiahol len úplné stredné vzdelanie,
d)
deviatej a vyššej platovej triedy doba piatich rokov, ak dosiahol len úplné stredné vzdelanie,
e)
deviatej a vyššej platovej triedy doba dvoch rokov, ak dosiahol vyššie odborné alebo bakalárske vzdelanie.“.
3.
V § 9 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Policajt je povinný vrátiť Policajnému zboru pomernú časť nástupného príspevku, ak sa pred splnením záväzku podľa uzavretej dohody skončí jeho zaradenie vo vybranej funkcii v dôsledku
a)
prevedenia na inú funkciu s výnimkou prevedenia z dôvodu organizačných zmien alebo zo zdravotných dôvodov,
b)
trvalého premiestnenia alebo trvalého preloženia na základe vlastnej žiadosti.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
4.
V § 10 ods. 1 sa slová „§ 4 až § 7“ nahrádzajú slovami „§ 4 až § 6“.
5.
V § 11 sa na konci pripája táto veta:
„Uvedené neplatí, ak je policajt ustanovený do funkcie poslucháča.“.
Čl. II
Policajt prijatý do služobného pomeru pred 1. novembrom 1992, ktorý je ku dňu účinnosti tohto nariadenia zaradený v platovej triede podľa § 2 ods. 5 písm. b) nariadenia vlády č. 519/1992 Zb. v znení nariadenia vlády č. 94/1993 Z. z., môže byť v tejto platovej triede určenej pre funkciu zaradený až do 31. októbra 1996.
Čl. III
Príslušný služobný orgán ku dňu účinnosti tohto nariadenia prehodnotí započítateľnú prax policajta podľa § 3 nariadenia vlády č. 519/1992 Zb. v znení nariadenia vlády č. 94/1993 Z. z.
Čl. IV
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembrom 1994.
Jozef Moravčík v. r.